Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster"— Presentationens avskrift:

1 En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2014-2020
Michael Löfroth, Miljödepartementet

2 Planerad proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Syfte:
-att lägga fast den svenska politiken och redovisa en strategi för att uppnå: 1) det svenska bidraget till måluppfyllelse av Nagoyaplanen, dvs åtgärder som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att senast 2020 säkra att ekosystem är resilienta och fortsätter att tillhandahålla väsentliga ekosystemtjänster, 2) det svenska bidraget till måluppfyllelse av EU:s strategi för biologisk mångfald som antogs 2011 samt 3) insatser för att nå berörda delar av generationsmålet etappmålen och nationella miljökvalitetsmål.

3 FN:s konvention om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD)
Tre huvudmål från 1992 bevarande av biologisk mångfald, hållbart nyttjande av dess beståndsdelar, samt rättvis fördelning av de vinster som uppstår vid utnyttjandet av genetiska resurser.

4 Några viktiga händelser
1992 Riokonferensen CBD 1992 Art- och Habitatdirektivet NATURA 2000 2001 Gbg: Stoppa förlusten av BM till 2010 2002 Haag CBD dito -> Johannesburg-FN:s världstoppmöte 2005 Millennium Ecosystem Assessment EST-lansering 2008 TEEB initieras 2009 ”2010-målet kommer inte att nås”

5 Några viktiga händelser
2009 SE ordf EU. RSS om EST. Start EU CBD pos 2010 CBD-Nagoya –strategisk plan –EST ingår 2010 Miljömålsproposition: EST grund för generationsmål 2010 Miljömålsberedningen inrättas 2011 EU strategi biologisk mångfald EST ingår 2012 Rio+20 bekräftar EST värden 2012 Etappmål om ekosystemtjänster bl a 2013 MMB betänkande markanvändning, EST-utredning 2014 SE Planerad proposition BM+EST

6 Värdet av ekosystemtjänster alltmer uppmärksammat
Kostnaden av den årliga globala förlusten av ekosystemtjänster uppgår redan till 50 miljarder euro (TEEB) Om inga åtgärder vidtas för att förbättra situationen beräknas förlusten för enskilda länder att uppgå till sju procent av BNP (TEEB) Människorna i länderna runt Östersjön är villiga att betala miljoner euro per år för att förbättra Östersjöns miljö (”Baltic Stern”)

7 Exempel från Nagoyas strategiska plan
Skydda 17 procent av land- och vattenområden samt 10 procent av kust- och marina områden från exploatering. Minst halvera och där det är möjligt stoppa avskogning och förstörelse av andra naturmiljöer. Stoppa överfiske Säkra eller restaurera ekosystem som erbjuder värdefulla ekosystemtjänster, framförallt vatten. Restaurera minst 15 procent av degraderade ekosystem Fasa ut eller reformera skadliga subventioner som förstör biologisk mångfald. Påbörja arbetet med att synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i nationella räkenskaper och ekonomisk rapportering.

8 EU:s strategi för biologisk mångfald 2011-2020
antogs av Rådet med utgångspunkt i Nagoyaplanen. övergripande mål: stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU senast 2020, i möjligaste mån återställa dem och samtidigt förstärka EU:s bidrag för att motverka förlusten av biologisk mångfald på global nivå. Strategin har 6 mål, exempelvis GI och EST. Ett viktigt mål är mål 1 som säger att till 2020 ska minst 100% fler naturtyper och 50% fler arter (som listas i habitatdirektivet) ha en gynnsam, eller förbättrad bevarandestatus till.

9 EU:s strategi för biologisk mångfald 2011-2020
Ett fullständigt genomförande av EU:s naturvårdsdirektiv om skydd av för biologisk mångfald; 2) Bättre skydd för ekosystem och ökad användning av grön infrastruktur 3)Främja biologisk mångfald genom ett säkerställande av hållbart jord- och skogsbruk 4) Bättre förvaltning av fiskbestånd 5) Strängare kontroller av invasiva främmande arter 6) Ett ökat EU-bidrag i arbetet med att avvärja den globala förlusten av biologisk mångfald.

10 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
Regeringens proposition 2009/10:155 Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens. Dessa ekosystemtjänster inkluderar t.ex. försörjningen av livsmedel och rent vatten, omhändertagande av föroreningar, jordens bördighet buffringen av negativa effekter av klimatförändringarna.

11 Regeringsbeslut om etappmål 2012
Etappmål om ekosystemtjänster och resiliens -viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013. Etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster -senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Etappmål om hotade arter och naturtyper –ÅGP senast 2015 Etappmål om invasiva främmande arter -effekterna ska vara bedömda och prioriterade insatser för bekämpning ska ha inletts senast 2015. Etappmål om kunskap om genetisk mångfald -kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts senast 2015.

12 Miljömålsberedningens delbetänkande 2013 om långsiktigt hållbar markanvändning
• Etappmål om ökad helhetssyn på markanvändningen genom förstärkt samordning i den statliga förvaltningen. • Etappmål om skydd av land- och sötvattenområden. • Etappmål om förtydligad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen. • Etappmål om ett variationsrikt skogsbruk. • Etappmål om ett nationellt skogsprogram.

13 Utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster 2013
Integrering av ekosystemtjänster i beslutsprocesser Finanspolitiska beslut Reglering av mark- och vattenanvändning Ekonomiska styrmedel Ekologisk kompensation i vardagslandskapet Samverkan för kapacitetsbyggnad och innovation Bättre kunskapsunderlag om ekosystemtjänster Ekosystemtjänstbedömningar Utveckling av relevanta hållbarhetsindikatorer Lärande om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

14 Grön infrastruktur Ekosystemtjänsterna
Medlemsstaterna ska göra Natura 2000-nätverket mer ekologiskt sammanhängande genom att främja skötsel och förvaltning av element i naturen som har avgörande betydelse för vilda djur och växter, ex Linjära element (ex floder, flodbankar, stängsel eller andra gränsmarkeringar) Förbindelsefunktioner (ex dammar eller små skogar) Element som är viktiga för vilda arters flyttning, spridning eller genetiska utbyte (fritt från habitatdirektivet 1992, artikel 10) Ekosystemtjänsterna Michael Löfroth Miljödepartemenetet

15 Grön infrastruktur Ekosystemtjänsterna
För att säkerställa den biologiska mångfalden och förmågan hos ekosystemen att kunna leverera ekosystemtjänster i ett förändrat klimat är det nödvändigt att utveckla grön infrastruktur -exempelvis spridningskorridorer och nyckelbiotoper som knyter ihop skyddade områden i landskapet. -En sådan grön infrastruktur ökar inte minst ekosystemens möjligheter till anpassning till ett förändrat klimat med bibehållen möjlighet till kollagring. Regeringens proposition 2008 En sammanhållen klimat- och energipolitik Ekosystemtjänsterna Michael Löfroth Miljödepartemenetet

16 Grön infrastruktur Ekosystemtjänsterna
Skyddade områden kan ses som värdekärnor som bör knytas samman med spridnings-korridorer och kompletterande bevarandeinsatser för viktiga biotoper och livsmiljöer i framför allt det brukade landskapet. Utan en sådan grön infrastruktur riskerar artpopulationer att isoleras och decimeras. Detta ökar i sin tur risken för lokalt utdöende, minskat genutbyte mellan populationer försvårad rörlighet för arter. Sammantaget riskerar dessa effekter att gradvis försvaga ekosystemens möjlighet att leverera tjänster och försvårar nödvändig klimatanpassning. I dag saknas en samlad, djupgående analys av hur väl det svenska naturvårdsarbetet och åtgärder som sker inom ramen för sektorsansvaret sammantaget uppfyller de krav som bör ställas på en grön infrastruktur. Regeringens proposition 2008 Hållbart skydd av naturområden Ekosystemtjänsterna Michael Löfroth Miljödepartemenetet

17 Grön infrastruktur Verktyg för positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter. Ger hälsofrämjande effekter som bättre luft- och vattenkvalitet i stadsmiljöer. Viktig i klimatarbetet ex förbättrar motståndskraften mot katastrofer som översvämningar, jordskred, laviner och flodvågor. Bör integreras i projekt som får stöd genom finansieringsmekanismer som den gemensamma jordbrukspolitiken, Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Europeiska havs- och fiskerifonden och det finansiella instrumentet för miljön (Life). Ny finansieringsfond för stöd till investeringar som rör biologisk mångfald, däribland GI-projekt –under utveckling av KOM och EIB MS uppmuntras att utveckla grön infrastruktur och dra nytta av dess positiva effekter för en hållbar utveckling. EU-kommissionens meddelande om Grön infrastruktur 2013

18 Grön infrastruktur Integrera skydd, bevarande och återskapande av naturen och naturliga processer, i fysisk planering och lokal och regional utveckling. Stärkt samordning nationellt, regionalt och lokalt Nationella underlagsdata och landskapsklassificering Regionala ramverk för naturvårdsåtgärder i landskaps-perspektiv, konnektivitet och mångfunktionalitet Stor vikt läggs vid olika aktörers medverkan, roller och ansvarsfördelning i processen RU 2013 Handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå

19 Underlag för planerad prop Biologisk mångfald/Ekosystemtjänster
RU Bevarande av biologisk mångfald, redovisad sept 2012, remitterad RU Ekosystemtjänster, redovisad okt 2012, remitterad RU GI- landskapsanalys mm, redovisad dec Remitterad RU Marint områdesskydd redovisad maj Remissbehandling pågår Utredning MMB markanvändning del 1 redovisad juni Remitterad RU Handlingsplan för GI på regional nivå, redovisad september Remissbehandling pågår Utredning Synliggöra värdet av ekosystemtjänster redovisad september Remissbehandling pågår RU Kommunikation om ekosystemtjänster, redovisad oktober 2013.

20 Om ekosystemtjänster på Miljödepartementets blogg; http://blogg

21 Mer information Regeringens hemsida:
Utredningen om ekosystemtjänster: Podradio och blogg om biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Miljömålsberedningen (M2010:04)


Ladda ner ppt "En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser