Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansprojektet Svensk geoprocess"— Presentationens avskrift:

1 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
”Samhällsbyggnadskartan”/ Begreppet baskarta har i projektet ersatts av ”Samhällsbyggnadskarta”. Svensk geoprocess uppgift är att definiera/specificera den kartprodukten – och därmed dess beståndsdelar av utvalda geodatateman. Kraven på att snabbt bygga fler bostäder är stora. Vi måste kunna snabba upp byggandet – bygga om och bygga nytt! Utvecklingsinitiativen Svensk geoprocess och SPF (sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess) har – på olika sätt – just i uppdrag att bidra till att byggprocessen snabbas upp (från idé till färdigt hus). 

2 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en effektiv försörjning av framtida enhetliga geodata/ ”Samhällsbyggnadskartan” Samverkansprojektet ska möjliggöra enhetliga leveranser av framtida enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan” oavsett administrativa gränser och tydliggöra vem som gör vad.

3 Mål 2016 Enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan”
Bidrar till hög kvalitet vid planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning samt till nytta för företag och medborgare Förvaltas löpande i en sammanhållen och effektiv samverkansprocess kring insamling, lagring och tillhandahållande En ny ändamålsenlig affärsmodell tillämpas mellan kommunerna och Lantmäteriet Målet är att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande. Det finns idag inte någon gemensam datastandard och inte heller någon enhetlig datamängd för geodata. Projektets huvuduppgift är att i samverkan under perioden 2013-juni 2016 utarbeta nationella dataproduktspecifikationer för framtida enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan”. I arbetet ingår också att för respektive tema beskriva hur samverkan avseende insamling, lagring och tillhandahållande ska gå till samt en gemensam avgiftsmodell. ******************************************** Framtida enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan” 1. Bidrar till hög kvalitet i myndighetsbeslut och komma till nytta även för medborgare och näringsliv. Bidrar till enklare och effektivare myndighetsutövning för exempelvis planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, mark-/miljö och krisarbete, räddningstjänst samt infrastrukturbyggande Kort och gott God service för medborgare, företag och myndigheter! Målgruppen = ALLA! 2. Vårdas löpande och sammanhållet i en kostnadseffektiv samverkan kring processerna Insamling, Lagring, och Tillhandahållande, vilket borgar för att enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan” över tid håller rätt kvalitet – enligt fastställd dataproduktspecifikation (DPS). Är enkla att hitta, förstå och använda och ska enkelt kunna kombineras med varandra – och med andra geodata – samt visualiseras på ett standardiserat sätt. Sammanställningar /typ ”Samhällsbyggnadskartan”) från enhetliga geodata är därmed aktuella och tillförlitliga som beslutsunderlag/dokument. 3. Nya samverkansavtal mellan kommunerna och Lantmäteriet ska vara ändamålsenliga och reglera ekonomiska villkoren för inblandade parter, bl.a. ska villkoren för användning vara attraktiv – och harmoniera med de för geodatasamverkan. Vad betyder då det i praktiken 2016? Vilka geodata pratar vi om?

4 Samsyn om dataproduktspecifikationer
Prioriterade teman & slutresultat Flygfoto/Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Höjdmodell Kommunikation Adress Byggnad … som enkelt kan kombineras med varandra och med Fastigheter, Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga bakgrundskartor (”Samhällsbyggnadskartor”) – samt harmoniera med övriga nationella geodata! Samsyn om dataproduktspecifikationer DPS – innehåll och kvalitet på framtida enhetliga geodata! ”Samhällsbyggnadskartan” Samverkansprojektet Svensk geoprocess är ett standardiseringsprojekt ~2016!!  Samverkansprojektet Svensk geoprocess huvuduppgift är Prioriterade teman är Byggnad, Adress, Kommunikation, Hydrografi, Markanvändning, Markdetaljer, Flygfoto/Ortofoto och Höjdmodell. Att beskriva innehåll och kvalitet på framtida enhetliga geodata genom att i en datamodelleringsinsats med god kunskap om framtida användning och en stor portion kompromissvilja åstadkomma samsyn om – och dokumentera resultatet i – dataproduktspecifikationer (DPS). Prioriterade teman är Ska allt efter behov enkelt kunna kombineras med varandra och med Fastigheter, Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga kartsammanställningar (”Samhällsbyggnadskartan”) samt harmoniera med övriga nationella geodata. Relevanta delar i ISO standard Dataproduktspecifikationer används.

5 ”Samhälls-byggnads-kartan”
SPF - Sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess Fastighetsbildning Detaljplanering Bygglovshantering Svensk geoprocess - Enhetliga geodataspecifikationer och sammanhållen samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande Överenskomna dataproduktspecifikationer Ny baskarta Ny baskarta Insamling Lagring lla ”Samhälls-byggnads-kartan” ? Insamling Lagring Tillhandahålla Vad kan då utvecklingsinitiativen SPF och Svensk geoprocess bidra med för att snabba upp byggandet? SPF utvecklar i samverkan mellan Boverket, SKL och Lantmäteriet en sammanhållen process för verksamheterna detaljplanering och fastighetsbildning Svensk geoprocess utvecklar i samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet enhetliga geodataspecifikationer & sammanhållen samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande Vilka är nyttorna med enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan”? Övergripande målet är att förenkla för så många som möjligt genom effektiv försörjning av enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan”! Enhetliga leveranser av geodata (tjänster/produkter) över administrativa gränser Kvalitetsdeklarerade Lätta att hitta, förstå och använda Enkla att kombinera utifrån behoven Visualiseras på standardiserade sätt Enklare och effektivare myndighetsutövning, Minskat dubbelarbete, Minskad risk för felmätning/registrering Vad krävs för att få till detta & få det att hålla över tiden? Väl fungerande sammanhållen nationell samverkan kring enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan” i insamling, lagring och tillhandahållande. Då krävs att vi lagt fast … Vilka geodata vi ska samverka kring och hur de ska utbytas Vilka parter som ansvarar för vad – informationsägare, tillhandahållande/tjänsteutv, lagerhållning & ajourhållning Alltså: Utgående från användarnas krav  *Överenskomna dataproduktspecifikationer*Sammanhållen effektiv samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande*Justa ekonomiska villkor för inblandade parter! <Blå pil, plan- och fastbildn. fram!> I Svensk geoprocess pågående kravarbete är bl.a. SPF-projektet en viktig kravställare/intressent. Vilka geodata/vilken ”Samhällsbyggnadskarta krävs för att en sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess ska löpa på bra? Sammanhållen effektiv samverkan I/L/T Ändamålsenliga ekonomiska villkor

6 Pågår i Svensk geoprocess NU 
Enhetliga geodataspecifikationer ATT i pilotuppdraget – med stöd av pilotkarttjänstens geodata – genomföra intervjuer med några av projektets ”VIP-intressenter”, analysera inkomna krav/synpunkter & utarbeta samverkansprocess Flygbild/Ortofoto samt ta fram krav på ekonomiska villkor & utvärdera pilotuppdraget  Genomförandeplan ATT i uppdraget Omvärldsanalys I ta reda på vad man gjort/gör i andra länder genom att studera specifikationsarbetena i Norge, Danmark, Finland – och även i Sverige ATT utarbeta dataproduktspecifikation för Flygbild och Ortofoto (remissversion klar februari 2014) Geodesi ATT fullfölja uppdraget ERS 2013 (enhetliga referenssystem) ATT genomföra kravförstudie WMS stompunktsinformation Pilotuppdraget 2013 rapport klar , utvärderas och utgör grund för att staka ut fortsättningen Genomförandeplanen En första Omvärlsanalys I genomförs i höst, rapport klar Ytterligare utredningar/omvärldsspaningar genomförs vid behov DPS Flygfoto/Ortofoto remissversion klar i februari 2014 & därefter remiss-/förankringsarbetet under våren. Målet är överenskommen & fastställd nationell Dataproduktspecifikation Flygbild/Ortofoto klar juni 2014 (tillsammans med beskrivningar av samverkansprocess och ekonomiska villkor för inblandade parter) Vid utgången av 2013 har ca 260 kommuner infört SWEREF 99 & ca 125 kommuner har infört RH Målet är att ALLA KOMMUNER har infört nya referenssystem senast juni 2016! Årsvisa ERS-uppdrag 2014, 2015 & 2016 påskyndar & hjälper kommunerna. Resulterar i kommunernas och Lantmäteriets samlade kravbild på WMS-tjänst som visar information om stompunkter.

7 Svensk geoprocess pilotkarttjänst?
Används i projektet för att visa olika exempel på befintliga geodata och tjäna som stöd för användardialogerna om kraven på geodata Innehåller geodata från Malmö stad och Lantmäteriet En demoversion av Malmö stads karttjänst sMap Är tillgänglig på projektets hemsida tom 15 december 2013 PS. Svensk geoprocess ska inte utveckla karttjänster, utan specificera nationella enhetliga geodata/Samhällsbyggnadskartan! Några ord om samverkansprojektet Svensk geoprocess pilotkarttjänst. Förenkla för användarna att beskriva kraven på geodata Malmös plan- och byggatlas & Lantmäteriets Topografiska webbkarta över Skåne Applikationen/Karttjänsten utgörs av en demoversion av Malmö stads karttjänst sMap Finns publikt på hemsidan under juni-december 2013 Samverkansprojektet Svensk geoprocess ska inte utveckla karttjänster, utan ta fram geodataspecifikationer geodata/Samhällsbyggnadskartan!

8 Svensk geoprocess hemsida, pilotkarttjänsten & Inkorg
På hemsidan är Svensk geoprocess uppdrag beskrivet, förväntade resultat, medverkande & Fråga/Svar-sida mm En sida om pilotkarttjänsten med ett antal NYA (från oktober 2013) geodatafrågor därtill. Ta del & Besvara frågorna! Skicka oss svaren! 

9 Regeringsbeslut 131003 OM Svensk geoprocess
Nationella enhetliga geodataspecifikationer överenskomna/fastställda (klart 1 juli 2016) Prioriterade teman är Ortofoto, Höjdmodell, Kommunikation, Hydrografi, Markdetaljer, Markanvändning, Byggnad och Adress Kunna kombineras med varandra och med Fastighet, Rättighet, Bestämmelse och Planer till lämpliga/efterfrågade kartsammanställningar – samt harmoniera med övriga nationella geodata Stödja /påskynda kommunernas övergång till referenssystemen SWEREF 99 & RH 2000 (klart 1 juli 2016) Regeringsbeslut : Påskynda & färdigställ dataproduktspecifikationerna till senast juni 2016 & se till att ALLA kommuner har infört referenssystemen SWEREF 99 & RH 2000 senast juni 2016. Regerings-beslutet/-uppdraget är helt i linje med ansatsen i samverkansprojektet Svensk geoprocess. Mycket positivt med uppmärksamheten i sig och dessutom fint med extramedel. En mycket bra energikick för Svensk geoprocess  Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

10 Genomförandeplanen Ha användarna & användningen i centrum # Utifrån & IN # Genomföra utredningar, omvärldsanalyser, seminarier, intervjuer, remisser mm för att lösa knäckfrågor och få koll på användarnas krav Definiera version 0.01 av Samhällsbyggnadskartan redan nu Säkerställa att under hela projekttiden ha Demo- & Referensmiljöer på plats Typ pilotkarttjänsten för att förenkla för användare, intressenter, remisskrets att förstå delresultaten/nyttor mm Genomföra huvudaktiviteterna Dataproduktspecifikation (DPS) – Vilka geodata ska vi samverka kring? Sammanhållna samverkansprocesser – Hur ska vi samverka/med vilka? Ekonomiska villkoren för inblandade parter – Underlag för nya avtal! Enhetliga referenssystem i årsvisa ERS-uppdrag – Alla kn klara senast juni 2016! med fokus på användare och användningen! Genomförandeplanen i denna Vy/version är indelad i sex delar, vilka motsvarar … Först och främst är mottot att vi sätter användarna/tillämpningar/verksamheterna i centrum! Utredningar, Förarbeten, Omvärldspaningar & definiera slutprodukten – redan nu en version 0.01 av Samhällsbyggnadskartan! Demo/Test- och Referensmiljöer Geodataspecifikationer Samverkansprocesser Ekonomiska villkor, underlag till nya samverkansavtal Enhetliga referenssystem i ALLA kommuner senast juni 2016 Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

11 Införandet av nya specifikationer & samverkansformer inkl
Införandet av nya specifikationer & samverkansformer inkl. inte i Svensk geoprocess! Vi ska också bry oss i själva införandet av nya specifikationer & samverkansformer genom att bl.a. informera/engagera mottagare/förvaltare & initiera uppdrag som genomförs/fullföljs i annan projektkostym … 

12 Medverkande från kommunsidan i Svensk geoprocess idag …
Marianne Leckström SKL Lars Malmestål, Järfälla Hans Lovén SKL Allan Almqvist Malmö Marie Malmberg Falun Helena Ringmar Eskilstuna Lennart Moberg Karlstad Ulrika Ågren Avesta Ulf Minör Malmö Lars Norén Nynäshamn Johan Reuterham Lidingö Per Hammarbäck Skellefteå Anders Lager Upplands Väsby Ebba Löndahl Åkerman Södertälje Henrik Nilsson Vimmerby Jan Wikner Arvika Lars Kvarnström konsult Hans Sjökvist konsult Anders Carlström, Västerås Mathias Linell, Järfälla Alexander Winkler, Göteborgs stad Medverkande från kommunsidan (i dagsläget) i Svensk geoproces! Fler välkomnas varmt  Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

13 Svensk geoprocess bjuder in konsulter till Informationsmöte
Syftet med Informationsmötet: Samverkansprojektet Svensk geoprocess informerar om projekts mål , resultat hittills och pågående/kommande uppdrag. Tid & Plats: Tisdagen den 26 november kl i Lilla hörsalen SKL, Hornsgatan 20 i Stockholm. Fika serveras kl i Café Tolvan. Agenda: Lars Malmestål, Järfälla kommun, och Pär Hedén, Lantmäteriet, informerar om samverkansprojektet Svensk geoprocess och därefter frågestund. Anmälan: Skicka namn, e-postadress, telefonnummer och företagets namn till senast den 24 november Fri anmälan/ingen avgift. Ev. avanmälan önskas senast den 25 november.   Välkomna! Samverkansprojektet Svensk geoprocess hemsida:

14 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
för att förenkla för så många som möjligt med en effektiv försörjning av framtida enhetliga geodata/ Samhällsbyggnadskartan Frågor? Tack!

15 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
”Samhällsbyggnadskartan”/ Begreppet baskarta har i projektet ersatts av ”Samhällsbyggnadskarta”. Svensk geoprocess uppgift är att definiera/specificera den kartprodukten – och därmed dess beståndsdelar av utvalda geodatateman. Kraven på att snabbt bygga fler bostäder är stora. Vi måste kunna snabba upp byggandet – bygga om och bygga nytt! Utvecklingsinitiativen Svensk geoprocess och SPF (sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess) har – på olika sätt – just i uppdrag att bidra till att byggprocessen snabbas upp (från idé till färdigt hus). 

16 Arbetsmaterial


Ladda ner ppt "Samverkansprojektet Svensk geoprocess"

Liknande presentationer


Google-annonser