Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolognaseminarium om Anställningsbarhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolognaseminarium om Anställningsbarhet"— Presentationens avskrift:

1 Bolognaseminarium om Anställningsbarhet
13-14 december 2007, Uppsala Eva Lund

2 Program Bolognapromotor Marita Wingren: ”Anställningsbarhet i Bolognaprocessen” Prorektor Kerstin Sahlin-Andersson Ulf Andreasson, TCO: ”Anställningsbarhet ur ett företagsperspektiv” Mikael Jungquist ”Anställningsbarhet ur ett lokalt perspektiv, Karriärcentrum SU” Diskussioner i mindre grupper ledda av studenter Det var SSF som anordnade seminariet och förste talare var Marita Wingren som inledde med en presentation av Bolognaprocessen och de primära råden att befrämja rörlighet, anställningsbarhet och främja Europas konkurrenskraft. Många är upptagna med Bolognaprocessen nationellt i regeringsorganisation Bologna follow up groups och Bologna promotor gruppen då universitetsorterna på fakultets, institutions och ämnesnivå vidare studenterna själva…

3 Bologna seminarier under 2006
Förväntade lärandemål och kompetenser Kvalitetssäkring Progression Anställningsbarhet Med olika aktörer som SFS, SUHF,NSHU m fl SFS Sveriges förenade studentkårer SUHF Sveriges Universitet och högskoleförbund NSHU myndigheten för nätverk och samarbete i högre utbildning

4 Under 2007 1-2 februari progression inom de tre nivåerna, poängsättning enligt ECTS och studentens arbetsinsats Anställningsbarhet efter kandidatnivå, progression efter avancerad nivå (forskarnivå) samt forskningsanknytning. Professionsutbildningarna och utbildningar anordnade av dem som inte har universitetsstatus

5 Examensstruktur Forskar Utbildning 4 år Master 2 år Kandidat- examen
Högskoleex 2år Magister 1 år

6 Anställningsbarhet-employability
Vad är det? Vad är det inte? Att förbereda studenterna för ett arbetsliv – inte nödvändigtvis för en anställning

7 Definition enligt Tuning projektet
Vad? Ett uttryck för en persons speciella kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Hur? Genom utbildningens innehåll Genom tydlighet i förväntade lärandemål In the framework of the Tuning project a methodology has been designed to understand curricula and to make them comparable. Five lines of approach have been distinguished to organize the discussions in the subject areas: generic (general academic) competences, subject-specific competences, the role of ECTS as an accumulation system approaches to learning, teaching, and assessment and the role of quality enhancement in the educational process (emphasizing systems based on internal institutional quality culture).

8 Forts Tuning projektet
Förväntade lärandemål skall visa på Ämnesmässiga kunskaper Generella (generiska kunskaper)

9 Konkret hur? Genom att kartlägga och synliggöra de inslag av generiska kompetenser som finns. Genom att samordna och prioritera

10 Exempel på hur Gästföreläsare från näringslivet
Alumniverksamhet- bjuda in ”gamla” studenter Arbetsplatsförlagda moment Inslag av entreprenörskap Att vara entreprenöriell- att utveckla,ta tillvara, och driva idéer Träning i muntlig och skriftlig kommunikation

11 Marita Wingren slutkläm
Ta chansen att förbättra anställningsbarheten!

12 Ulf Andréasson, TCO-om akademin
Framtid Vad kan rubba denna ställning? anställningsbarhet Akademin Eftersom prorektor åt lunch med nobelpristagaren i litteratur fick Facket göra sig hört. Ulf talade om vilken tung betydelse akademin haft att visst hot kunde skönjas t ex vikande söktryck till högskolan oron för anställningsbarheten etc Globalisering Ett hot och en möjlighet dåtid Lång historia, tillsammans med katolska kyrkan den äldsta.

13 Svaret på dessa utmaningar är
Högre Utbildning Bolognaprocessen är ett smörjmedel för att detta skall fungera i ett globaliseringsperspektiv

14 Arbetsgivaren Arbetstagaren Vill ha en som utför arbetsuppgifterna
För med sig en kompetens, en färdighet, så att någon vill anställa en Ganska generaliserande men det ligger något i det

15 Förr Idag Lägre utbildningsnivå, man fick vidareutbildning på jobbet
Ökat konkurrenstryck Man måste snabbare komma in i arbetsuppgifterna. Starta med högre kompetens Ha både spetskompetens och bredd Alltså högre krav på den som anställs Kraven på den anställde förr tittade man säkert på ämneskunskaperna och var nöjd med att har han eller hon kunnat läsa så svåra kurser så kan dom säkert lära sig det vi kräver Idag mer specificerade krav men inte specifikt i ämneskunskaper.

16 Kerstin Sahlin-Anderssons tankar
Att anställningsbarhet = att anpassa till yrkesutbildning? Kunskapen skall vara tillämpbar Presentera ämneskombinationer som är tillämpbara Tala om vad som gör oss nyttiga Kvalité lockar och består Forskning inte i motsats till undervisning Nu kom Kerstin Sahlin- Andersson upprymd efter mötet med nobelpristagaren. Det var lite sent att hälsa oss välkomna men hon filosoferade på ett mycket trevligt sätt över ämnet. Och i min reflektionsmarginal kom många precis som jag tycker och Bra! Så jag gör inte alls anspråk på att vara opartisk. Absdolut inte sätta likhetstecken mellan anställningsbar och anpassbar. Man kan se en del nya program hur man försöker anpassa allt efter det man tror är ettt behov. Det som så länge byggt upp akademin består men vi måste tala om vad det är som gör oss så nyttiga att det är grundläggande kvalitet och ställningstaganden kritiskt granskande och opartiskhet som är våra honnörsord. Forskningen hand i hand med undervisningen forskningsanknuten grundutbildning vågar jag säga också verksamhetsanknuten utbildning borgar för kvaltet.

17 Vad kan universiteten erbjuda
Forskningsanknuten grundutbildning bidrar till anställningsbarheten För inget är så praktiskt som en bra teori Vikten av bildning Att kombinera kunskap och kompetens Att i hjärtat av samhället utvecklas med samhället men också att utveckla samhället Betydelsen av begreppet utbildning

18 Kerstin Sahlin-Anderssons slutkläm
Anställbarhet är inte detsamma som anpassbarhet Vi får inte lägga oss för näringslivets krav

19 Mikael Jungqvist Karriärcentrum SU
F utb Starta eget M K 50% målet Breddad rekrytering Kvalificerade arbeten Ny dag och ett mycket tänkvärt inslag. Livslångt lärande Okvalificerade arbeten Dold arbetslöshet Att läsa mer

20 Citat om employability
”a degree is no longer a mealticket- it is more a license for hunt” Tyvärr har jag glömt vem som citerats men det var ett engelskt citat.

21 Mikaels exempel på generiska färdigheter och kompetenser
Hantera information Värdera och analysera Problemlösning/bearbetning: identifiera, definiera, formulera och tillämpa Kommunicera muntligt o skriftligt Arbeta självständigt; förmåga att sätta igång och avsluta ett arbete Arbeta i grupp IT

22 Hur stöder man dem som är på väg ut i arbetslivet?
Karriärplaneringskurs Utveckling av gruppvägledning Karriärplanering skriva CV Individuella inlärningsmål portfolio Presentationsteknik t ex på engelska Hemsida riktad till arbetsgivare Planering av nya utbildningar i samarbete med presumtiva arbetsgivare.

23 Och så mina egna reflektioner
Inom akademin skall vi upprätthålla kvalitet erbjuda bildning och ämnesspecifik utbildning samt generiska kompetenser Men inte vika oss för krav från näringslivet och sträva efter kortsiktig anpassning.

24 Bolognaprocessen är en möjlighet
Därför att vi kan tydliggöra och beskriva de generiska kompetenserna i lärandemålen. Genom varierande former också examinera dem. Vi kan dessutom stödja våra studenter i deras karriärplanering med individuella inlärningsmål och portfolio. Ta tillvara kontakter med alumni och näringslivet

25 För en hög anställbarhet!
Tack för mig!


Ladda ner ppt "Bolognaseminarium om Anställningsbarhet"

Liknande presentationer


Google-annonser