Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansprojektet Svensk geoprocess"— Presentationens avskrift:

1 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Samverkansgruppen mellan SKL och Lantmäteriet arbetar dels med förvaltning av gällande ram- och normalavtal, dels med utveckling och fördjupning av samverkan mellan kommuner och det statliga Lantmäteriet. I syfte att skapa en effektivare försörjning av geodata, har samverkansgruppen initierat ett samverkansprojekt ”Svensk geoprocess”. ’ Som ska möjliggöra leveranser av geodata oavsett administrativa gränser och tydliggöra vem som har ansvar för vad kring insamling, lagring och tillhandahållande av geodata och tjänster.

2 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
Visionen Svensk geoprocess ska möjliggöra leveranser av enhetliga grundläggande geodata för effektivare myndighetsutövning i samhällsbyggnadsprocessen. Detta sker genom fördjupat samarbete och effektivare arbetsprocesser mellan i första hand kommunerna och Lantmäteriet. Visionen för Svensk geoprocess är att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.

3 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
Enhetliga geodata med rätt kvalitet möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning över kommungränser ger ökade möjligheter att samverka och utbyta information mellan kommuner, myndigheter och medborgare möjliggör ännu mer lättanvända kartprodukter och tjänster för slutanvändarna.

4 Regeringsbeslut 131003 OM Svensk geoprocess
Enhetliga geodataspecifikationer överenskomna/fastställda (klart 1 juli 2016) Prioriterade teman är Flygbild/Ortofoto, Hydrografi, Markanvändning, Höjdmodell, Markdetaljer, Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad och Adress Kunna kombineras med varandra och med Fastighet, Rättighet, Bestämmelse och Planer till lämpliga/efterfrågade kartsammanställningar – samt harmoniera med övriga nationella geodata Stödja & påskynda kommunernas införande av enhetliga referenssystem SWEREF 99 & RH 2000 (klart 1 juli 2016) Regeringsbeslut : Påskynda & färdigställ dataproduktspecifikationerna till senast juni 2016 & se till att ALLA kommuner har infört referenssystemen SWEREF 99 & RH 2000 senast juni 2016. Regeringsbeslutet/-uppdraget är helt i linje med redan inlett arbete med de TVÅ uppgifterna; ENHETLIGA geodataspecifikationer & ENHETLIGA referenssystem! Mycket positivt med uppmärksamheten i sig och dessutom fint med lite extramedel. En mycket bra energikick för oss i höstmörkret! 

5 Översiktlig planering ”Samhälls-byggnads-kartan”
Enhetliga geodata bidrar till enklare myndighetsutövning Översiktlig planering Fastighetsbildning Bygglovshantering Detaljplanering m.m. Krisberedskap m.m. Svensk geoprocess - Enhetliga geodataspecifikationer och sammanhållen samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande Ny baskarta Ny baskarta Insamling Lagring lla ”Samhälls-byggnads-kartan” ? Insamling Lagring Tillhandahålla Vilka är nyttorna med standardiserade geodata, som ingår i den s.k. ”Samhällsbyggnadskartan”? Enhetliga leveranser över administrativa gränser, Kvalitetsdeklarerade, Lätta att hitta, förstå och använda, Enkla att kombinera utifrån behoven & Visualiseras på lika sätt Målet är att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning (minskat dubbelarbete & minskad risk för felmätning) för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande. Vad krävs för att få till detta & få det att hålla över tiden? Svensk geoprocess uppdrag är att möjliggöra leveranser av geodata oavsett administrativa gränser och tydliggöra vem som har ansvar för vad kring insamling, lagring och tillhandahållande av geodata och tjänster. Svensk geoprocess tre uppgifter för resp. tema är att klara ut: Vilka geodata vi ska samverka kring och hur de ska utbytas? *Dataproduktspecifikationer Vilka parter ska ansvara för vad i sammanhållen effektiv samverkan kring I/L/T? Vilka är kraven på de ekonomiska villkor för inblandade parter? SPF vs. Svensk geoprocess? SPF-projektet är en viktig kravställare/intressent till samverkansprojektet Svensk geoprocess. Vilka geodata behövs för att en sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess ska löpa på bra? Vilka är de verksamheternas informationsbehov? Svensk geoprocess ansvarar för att standardisera delar av innehållet i ”Samhällsbyggnadskartan” – de nio temana 1a. Överenskomna dataproduktspecifikationer 1b. Sammanhållen effektiv samverkan insamling, lagring & tillhandahållande 1c. Ändamålsenliga ekonomiska villkor för inblandade parter

6 2013 utformade & publicerade vi också Svensk geoprocess hemsida & den s.k. pilotkarttjänsten.
Sedan december knutit ihop säcken av erfarenheter och lärdomar i en Projektplan; Samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektplan för perioden 2014 – juni 2016.

7 Projektmål 2014 – juni 2016 1a. Ta fram dataproduktspecifikationer, enligt uppdragsbeställning och handledning för följande teman: Flygbild och Ortofoto Hydrografi, Markanvändning Markdetaljer, Laserdata och Höjdmodell Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad, Adress, Stompunkter 1b. Ta fram samverkansprocesser, enligt uppdragsbeställning och handledning, kring insamling, lagring och tillhandahållande för temana ovan 1c. Ta fram krav på ekonomiska villkor för inblandade parter i samverkansprocesserna – och säkerställa att dessa beaktas och ingår i utvecklad datadelningsmodell 2. Aktivt stötta och påskynda kommuner och myndigheter att införa de enhetliga referenssystemen enligt fastställda mål och aktivitetsplaner (i årsvisa ERS-uppdrag) I nio temauppdrag utarbeta enhetliga geodataspecifikationer & samverkansprocesser med krav på ekonomiska villkor för inblandade parter. Ta fram standarder!  I årsvisa s.k. ERS-uppdrag påskynda införandena av SWEREF 99 & RH 2000!

8 Nyligen klart & Pågår juni 2014 
Specifikation & Samverkansprocess Flygbild/Ortofoto v0.5 godkända Specifikation Hydrografi v0.5 godkänd Projektplan & Kommunikationsplan godkända Pågående temauppdrags uppdragsbeställningar & statusrapporter är publicerade på hemsidan Handledningen är publicerad på hemsidan Första Marknadsaktörsträffen genomförd Förankringsmöten genomförda med kommunsidan och dataleverantörer om Specifikation & Samverkansprocess Flygbild/Orotofoto Pågår Arbete i Flygbild/Ortofoto, Hydrografi & Markanvändning Tydliggöra avgränsning/innehåll i temauppdraget Markanvändning Bemanna temauppdragen Markdetaljer & Laserdata/Höjdmodell Ta fram Karlstad geodatademo (nr 2) Engagera förvaltnings- & införandeansvariga Genomföra planerade aktiviteter i ERS-uppdraget 2014 ***

9

10 Temauppdragen 6-9: Startar 2015
1. Halvtid nu & klar 2 & 3. Startade 1 april 2014 4 & 5. Startar 1 juli 2014 Temauppdragen 6-9: Startar 2015

11 Roller i temauppdragen Uppdragsledare, Uppdragspersoner, Referenspersoner
Temauppdragens verkstad (del 1+2) Uppdragsledare specifikation á tim. Uppdragspersoner specifikation á 100 tim. Referenspersoner specifikation á 40 tim. Uppdragsledare process á tim. Uppdragspersoner process á 100 tim. Referenspersoner process á 40 tim. Kvalitetssäkra delresultaten med utsedda förankringspersoner (10-20 tim.), i enlighet med temaspecifika förankringsplaner (arbetsmöten/intervjuer mm) Förankringsaktiviteter med ytterligare intressenter i enlighet med kommunikationsplanen (seminarier/konferenser/intervjuer mm) Verkstad

12

13 Demomiljöer Malmö geodatademo finns på Svensk geoprocess hemsida
Karlstad geodatademo publiceras på hemsidan i september 2014

14 Svensk geoprocess demomiljöer & testdata bedöms kunna komma till stor nytta i införandena – även efter projektet avslutats.

15 Alla Intressenter involveras tidigt! NU!
Vad kan vi göra för att korta tiden mellan det att projektets resultat är framme och att de används i praktiken? Alla Intressenter involveras tidigt! NU! Slutanvändarna medverkar och beskriver sina geodatakrav Leverantörer/Konsulter testar delresultaten på hemmaplan m.m Förvaltningsansvariga är redo att ta emot resultaten Införandeansvariga är beredda att implementera, förändra & vidareutveckla verksamhet & IT Alla Intressenter agerar för att stötta och påskynda införandena av geodataspecifikationer & samverkansprocesser  Införandeprojekt genomförs! (?) Kommunicera. Bjud in till informationsmöten. Tydliggör vilka budskapen ska vara per målgrupp. Kommunicera! Visualisera nya möjligheter av geodatakombinationer & intentionerna i specifikationerna. Ha tät dialog. Lyssna. Berätta. Skapa relationer. Avdramatisera geodatastandarden i sig. Se upp för att bli alltför akademisk, teoretisk och krånglig. Geodatastandarden ska vara utbyggbar och användbar. Inga sofistikerade samband & beroenden i modellerna. Leverantörsmöten & Testpaket. Skapa relationer. Berätta. Be dom hjälpa oss att skapa nyttor för slutanvändarna. Engagera förvaltningsansvariga i samverkansprojektet. Betona vikten av att utforma en förvaltning i samverkan. Förbered för att dra igång uppdrag både för att stötta införandena av spec/processer och för att i samverkan ta fram nationella geodataplaner.

16 Är DU intresserad av att medverka i Svensk geoprocess?
Samverkansprojektet Svensk geoprocess Hemsida e-postadress Är DU intresserad av att medverka i Svensk geoprocess? Skicka ett mail! Vi hör av oss! På hemsidan är Svensk geoprocess uppdrag beskrivet, förväntade resultat, medverkande & Fråga/Svar-sida mm En sida om demomiljöer t.ex. Malmö geodatademo med ett antal geodatafrågor därtill. Ta del & Besvara frågorna! Skicka oss svaren! 

17 Svensk geoprocess bidrar till … att vidareutveckla den nationella infrastrukturen för geodata med bl.a. standardiserade geodata och ökad samverkan kring hela geodataförsörjningen Standarder Samverkan Metadata Kompetens Regelverk Portal Geodatasamverkan är en datadelningsmodell som i en produktkatalog erbjuder ett samlat utbud av geodata från olika aktörer. Svensk geoprocess bidrar till … att vidareutveckla den nationella infrastrukturen med bl.a. standardiserade geodata och ökad samverkan kring hela geodataförsörjningen Samt att vidareutveckla datadelningsmodellen Geodatasamverkan!  Tjänster Geodata

18 HMK vs Svensk geoprocess
HMK arbetar för enhetlig och standardiserad insamling och leverans samt kontroll av geodata i form av handböcker på internet Svensk geoprocess arbetar för enhetliga geodata genom att ta fram gemensamma, nationella dataproduktspecifikationer (ISO 19131) för datautbyte och beskriva hur samverkan avseende insamling, lagring och tillhandahållande ska gå till Hur? Vad?

19 Samverkansprojektet Svensk geoprocess
TACK!


Ladda ner ppt "Samverkansprojektet Svensk geoprocess"

Liknande presentationer


Google-annonser