Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentra – vad säljer vi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentra – vad säljer vi?"— Presentationens avskrift:

1 Lärcentra – vad säljer vi?
Fylla kursplatser? Rätt studenter genomströmning för att motivera nya kursplatser lokal utveckling personlig utveckling Slutlig måluppfyllelse

2 Marknadsplanering Del av övergripande verksamhetsplanering
Fokuserar organisationens marknadsaktiviteter Utgångspunkt från organisationens affärs/verksamhetsplanering

3 Varför marknadsplanering?
Maximera utbytet av resurser Identifiera marknadsmöjligheter Anpassa erbjudandet/egna resurser efter behov Maximera utbytet av marknadsföringsåtgärder

4 Syftet med marknadsplanering
Ge överblick över företagets marknadsaktiviteter tidsättning och synkronisering av aktiviteter Skapa synergier Prioritera resurser Dokumentation Uppföljning och lärande

5 Marknadsplanering - processen
Kontinuerlig process Synkas med andra planeringsprocesser (t.ex. budgetprocessen) Resulterar i marknadsplan och koordinerade aktiviteter

6 Marknadsplanering för vad?
Företaget/organisationen Produktgrupp Produkt Division Marknad

7 Tidshorisont? Strategiska marknadsplaner 3-5 år Taktiska årsplaner

8 Marknadsplanen - struktur
Situationsanalys Affärsidé/strategier Målformulering Handlingsplan/Marknadsmix Uppföljning

9 Situationsanalys Situationsanalys: Ett logiskt, systematiskt sätt att beskriva ett företags situation på marknaden genom att belysa företagets starka respektive svaga sidor, interna såväl som externa. - Möjligheter och förutsättningar De slutsatser som dras i situationsanalysen bildar plattform för företagets mål och handlingsplan för att nå dessa mål.

10 Situationsanalys - check
Marknadsbestämning Köpbeslutsprocessen Köpkriterier och säljargument Konkurrenter Omvärldsfaktorer Egna förutsättningar

11 Marknadsbestämning Segmentering:
Att dela upp marknaden i segment. En avgränsad grupp av kunder eller kundämnen med avseende på tex behov, användningsområde, storlek, bransch, köparbeteende och livsstil

12 Marknadsbestämning Produkt/marknadsmatris Marknadssegmentering
Demografiska Socioekonomiska Psykologiska Användarkategorier Branscher

13 Krav på segment Mätbara Nåbara Lönsamma

14 Marknadsbearbetning Odifferentierad marknadsföring
Koncentrerad marknadsföring

15 Köpbeslutsprocessen Attention Interest Desire Action

16 Konkurrentinformation
Strategisk konkurrentbevakning Affärsidé och strategier Ägarbild, allianser Ekonomi Produkter och tjänster Utveckling Distribution

17 Konkurrentbevakning Taktisk och operativ konkurrentbevakning
Förändringar i produktprogram Kapacitet Kampanjer

18 Omvärldsfaktorer - PEST
Politiska/Juridiska Konkurrenslagstiftning, miljölagar, skattelagar, regler för utlandshandel, politisk stabilitet Ekonomiska Affärscykler, Tillväxt, räntor, inflation, arbetslöshet, disponibel inkomst, energipris Sociala/Kulturella Befolkningsdemografi, inkomstfördelning, social rörlighet, livsstil, attityder, utbildningsnivå Teknologiska Statlig FoU-budget, teknikadoption, innovationsklimat, teknikspridning

19 Egna förutsättningar Affärsidé och strategier
Ekonomiska förutsättningar Ägare och partners Personal Kompetens Organisation

20 SWOT Positivt Negativt Internt Styrkor Svagheter Externt Möjligheter
Hot

21 Informationssökning Skrivbordsundersökningar Intervjuer Mässor
Marknadsundersökningar

22 Affärsidé Affärsidén skall ange företagets inriktning för att man skall kunna ta tillvara affärsmöjligheterna

23 Affärsidéns tre ben Till vem riktar vi vårt erbjudande? Marknad
Vad är det vi erbjuder? Vilket behov tillgodoses? Vad är unikt med vårt erbjudande? Våra konkurrensfördelar? Marknad Erbjudande Kompetens Affärsidén talar om hur företaget skall tjäna pengar. Affärsidén skall vara kommunicerbar.

24 En affärsidés nyckelbegrepp
”Vår marknad är…” ”Vi fyller funktionen..” Marknad Vem? Yttre effektivitet Total effektivitet Behov Vad? ”Vi tillverkar och säljer..” Inre effektivitet ”Våra viktigaste resurser och kompetenser är …” Unik kompetens Hur?

25 Affärsidébeskrivningar
Den faktiska, som beskriver den faktiska verksamhet som bedrivs i företaget just nu. Den ledande, som beskriver vad företagets ledande aktörer anser att verksamheten bör och kan omfatta nu och i framtiden. Den kommunicerade, som i manifest form beskriver det företaget vill kommunicera om verksamhetsinriktningen nu och i framtiden

26 Althin Medical: Affärsidé och strategi
Althin Medical erbjuder sina kunder högkvalitativa produkter för framförallt dialysvård. Stor vikt läggs vid att ta fram nya produkter som möjliggör dialysvård präglad av hög kvalitet samt effektiv och rationell drift, tex informationssystem som knyter samman dialysmaskinerna med sjukhusets kliniska och administrativa databaser.

27 Strategier Att operationalisera affärsidén Marknadsstrategi
Prisstrategi Produktstrategi Distributionsstrategi Kommunikationsstrategi Tillväxtstrategi

28 Tillväxtstrategi Produkter Marknader Nuvarande Nya
Marknads-penetration Produkt-utveckling Marknads-utveckling Diversifiering

29 Mål Mål för verksamheten ställs upp för att
ange organisationens ambitionsnivå ge input till budget ingångsvärden för resursplanering styra verksamhet underlag för uppföljning

30 Mål skall vara Mätbara Realistiska Förankrade Motiverande

31 Handlingsplan Marknadsmix produkt pris plats/distribution promotion

32 Aktivitetsplanering Dokumentera Vad, var, när, hur? Söka synergier
Koordinera med andra aktiviteter (PERT) Tidsplan (GANTT)

33 Uppföljning Kontroll av avvikelser Lärande Motiverar utveckling

34 Implementation Förankring Samordning med budget Lansering Tidsplan
Sekretess


Ladda ner ppt "Lärcentra – vad säljer vi?"

Liknande presentationer


Google-annonser