Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning 2012"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2012
Frågor och frågeförklaringar

2 Nyheter i MBU 2012 Förtroendefrågan för myndighetens ledning (redovisas i resultatet på myndighetsspindeln). Frågan om förtroende för AMO-chef har ersatts med AF-chef. Frågor om hot/våld ingår i enkäten. Förtydligande av vissa ”frågeförklaringar”

3 Myndighet 1 Arbetsförmedlingen är en attraktiv arbetsplats
Arbetsförmedlingen är en arbetsplats som många vill arbeta inom och som tar hand om sin personal 2 Arbetsförmedlingen är en attraktiv arbetsplats i framtiden Arbetsförmedlingen är en arbetsplats som många kommer att vilja arbeta inom framöver 3 Arbetsförmedlingen är bra på att anpassa sig och genomföra förändringar utifrån de krav som ställs av omvärlden Arbetsförmedlingen är bra på att ta in information från externa källor och anpassa organisationen efter den 4 Arbetsförmedlingen har väl fungerande informationskanaler Arbetsförmedlingen har tydliga metoder för att föra ut relevant information i organisationen 5 Inom Arbetsförmedlingen har vi ett öppet klimat – ”högt i tak” Det är OK att tycka olika och man vågar uttrycka olika åsikter utan att det kan få negativa konsekvenser 6 Arbetsförmedlingen har ett gott samarbete inom organisationen Samarbetet mellan enheter/avdelningar fungerar bra, vi delar med oss och hjälper varandra 7 Arbetsförmedlingen har bra metoder för att ta tillvara våra samlade kunskaper och föra dem vidare inom organisationen Det finns metoder och vilja att ta till sig innovativa idéer och förslag som genomförs på olika avdelningar. Vi är också bra på att smidigt föra ut lyckade idéer till andra 8 Inom Arbetsförmedlingen behandlas alla anställda lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck Det finns en gemensam känsla av att alla människor inom Arbetsförmedlingen, trots olikheter, har sin plats och är lika värda 9 Arbetsförmedlingen är en hälsofrämjande arbetsplats Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med hälsa och arbetsmiljö som en helhet och därigenom skapar vi en arbetssituation som främjar arbetsglädje och utveckling.

4 Ledning 10 Jag har förtroende för ledning och styrning på central myndighetsnivå Avser ledningen inom marknadsorganisationen samt koncernledningen 11 Jag har förtroende för min marknadsområdeschef/avdelningschef Jag känner att min marknadsområdeschef/avdelningschef sköter sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och är rätt person på rätt plats 12 Jag har förtroende för min arbetsförmedlingschef/enhetschef Jag känner att min arbetsförmedlingschef/enhetschef sköter sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och är rätt person på rätt plats 13 Jag har förtroende för min närmaste chef Jag känner att min närmaste chef sköter sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och är rätt person på rätt plats 14 Min närmaste chef är bra på att prioritera Jag känner att min närmaste chef vet vilka arbetsuppgifter som behöver göras på kort och lång sikt 15 Min närmaste chef ger tillräckliga befogenheter för att lösa delegerade uppgifter Min närmaste chef ger tillräckliga möjligheter att lösa uppgifterna 16 Min närmaste chef sätter upp tydliga mål Min närmsta chef sätter mål på ett konkret och relevant sätt 17 Min närmaste chef följer upp uppsatta mål genom resultatdialog Min närmaste chef följer regelbundet upp både gemensamma och personliga mål 18 Min närmaste chef uppmärksammar när vi når våra mål Min närmaste chef ser till att uppnådda mål uppmärksammas och kommuniceras 19 Min närmaste chef är bra på att fatta beslut Min närmaste chef kan, utifrån den information som finns, besluta om åtgärder och kommunicera dessa 20 Min närmaste chef lämnar tillräcklig information Min närmaste chef delar med sig tillräckligt med information för att jag ska känna mig trygg och veta vad som gäller.

5 Ledning fortsättning 21 Min närmaste chef ger feedback och talar om hur jag utfört mitt arbete Min närmsta chef talar om för mig om jag gjort ett bra eller dåligt arbete 22 Min närmaste chef är bra på att ge stöd och hjälp i arbetet när det behövs Min närmaste chef ger råd och stöttar mig i mina arbetsuppgifter på ett bra sätt 23 Min närmaste chef skapar en bra teamkänsla Min närmaste chef medverkar på ett bra sätt till att vi på min arbetsplats känner att vi har en bra gemenskap, löser problem tillsammans och är stolta över resultatet av vårt gemensamma arbete 24 Min närmaste chef tar tillvara min kapacitet och kompetens Min närmaste chef bryr sig om att använda sig av mina kunskaper och min kapacitet på bästa sätt 25 Min närmaste chef stimulerar kompetensutveckling Min närmaste chef uppmuntrar och möjliggör vidareutveckling av min kompetens 26 Min närmaste chef är bra på att delegera kvalificerade uppgifter Min närmaste chef delar ut utmanande arbetsuppgifter med lämpligt ansvar 27 Min närmaste chef tar sig tid för oss medarbetare Min närmaste chef tar sig tid att leda och stödja oss på arbetsplatsen, även om det ibland betyder att han/hon måste prioritera ner andra åtaganden 28 Min närmaste chef är mottaglig för nya idéer Min närmaste chef lyssnar på nya idéer och omsätter dem i handling om han/hon finner dem bra och genomförbara 29 Min närmaste chef behandlar alla anställda lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck Min närmaste chef förmedlar att alla människor inom Arbetsförmedlingen, trots olikheter, är lika värda 30 Har du haft lönesamtal under de senaste 12 månaderna? Har du haft dialog med din närmsta chef (lönesättande chef) ang din prestation som ligger till grund för din löneutveckling de senaste 12 månaderna? 31 Har du en individuell utvecklingsplan? Har du tillsammans med din närmaste chef kommit överens om hur din framtid och utveckling ser ut?

6 Grupp 32 På mitt kontor/enhet/sektion arbetar vi mot tydliga mål
På min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) strävar vi gemensamt mot våra uppsatta mål 33 På mitt kontor/enhet/sektion känner vi stolthet över vårt resultat På min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) är vi gemensamt glada och stolta över resultatet av vårt arbete 34 På mitt kontor/enhet/sektion är vi intresserade av att ta tillvara kunders synpunkter På min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) är det viktigt för oss att följa upp vad våra kunder tycker om oss samt att anpassa oss efter det 35 På mitt kontor/enhet/sektion anstränger vi oss för att alltid bemöta varandra väl På min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) har vi en positiv attityd gentemot våra kollegor 36 På mitt kontor/enhet/sektion anstränger vi oss för att alltid bemöta våra kunder väl På min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) har vi en positiv attityd gentemot våra kunder och vi strävar efter att ge den bästa servicen 37 På mitt kontor/enhet/sektion är vi öppna för förändringar På min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) har vi en öppen attityd till förändringar och är medvetna om att omvärld och myndighet kontinuerligt förändras 38 På mitt kontor/enhet/sektion ger vi varandra hjälp och stöd På min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) får man hjälp och stöd när man behöver det och hjälper andra om någon behöver det

7 Grupp fortsättning 39 På mitt kontor/enhet/sektion är vi bra på lära av varandra Vi på min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter internt och har ett aktivt arbetsplatslärande . 40 På mitt kontor/enhet/sektion är vi kunniga inom våra arbetsuppgifter På min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) är vi kunniga inom vårt arbetsområde/yrkesområde och har hög kompetens inom våra respektive områden och roller 41 På mitt kontor/enhet/sektion behandlar vi alla lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck På min arbetsplats (närmsta organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet ELLER sektion) har vi respekt för varandra som enskilda individer oavsett olikheter

8 Situation 42 Jag är nöjd med min arbetssituation som helhet
Jag är nöjd med min arbetssituation om jag räknar in helheten med arbetsuppgifter, chef, arbetskamrater, lön, arbetstider, kundkontakter och andra aspekter som är viktiga för mig 43 Det är roligt att gå till jobbet Jag känner mig motiverad inför mitt arbete och ser fram emot att komma till min arbetsplats 44 Jag är bra på att prioritera Jag har en effektiv arbetsmetod som gör att jag lägger tid på det som är mest akut först 45 Jag satsar extra kraft för att göra min kontor/enhet/sektion framgångsrik Jag anstränger mig och lägger extra energi för att vi på min arbetsplats ska nå våra mål och utvecklas på ett bra sätt 46 Jag anstränger mig för att alltid bemöta mina arbetskamrater väl Jag har en positiv attityd gentemot mina kollegor 47 Jag anstränger mig för att alltid bemöta mina kunder väl Jag har en positiv attityd gentemot mina kunder och jag strävar efter att ge den bästa servicen 48 Jag är tydlig med vilken kompetensutveckling jag behöver i mitt arbete Jag kommunicerar till min chef vilka kunskaper jag saknar för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt 49 Jag lär mig nya saker i mitt arbete Mitt arbete är utvecklande och lärorikt på flera olika plan 50 Jag frågar efter feedback på hur jag genomfört mina insatser Jag följer upp och frågar om hur mina insatser upplevs av chefer och kollegor

9 Situation fortsättning
51 Jag ser till att få den befogenhet jag behöver för att lösa mina arbetsuppgifter Jag ser till att jag har rätt att genomföra de åtgärder som behövs för att lösa mina arbetsuppgifter 52 Jag vill ta ökat ansvar i mitt arbete Jag är villig att ta ett större ansvar och anta mer kvalificerade arbetsuppgifter inom mitt arbete 53 Jag får ta ökat ansvar i mitt arbete Det finns möjligheter för mig och min arbetsplats låter mig få ett större ansvar inom olika områden i mitt arbete 54 Jag är stolt över att arbeta inom Arbetsförmedlingen Jag känner stolthet när jag tänker på att jag arbetar på Arbetsförmedlingen 55 Jag känner att mina arbetsuppgifter är viktiga Jag känner att mina arbetsuppgifter fyller en viktigt funktion på min arbetsplats och i samhället i stort 56 Jag känner att mina arbetsuppgifter är stimulerande Jag upplever att mina arbetsuppgifter stimulerar och utvecklar mig 57 Jag vill vara nöjd med det jag presterar i mitt arbete Det är viktigt för mig att genomföra mina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att jag känner mig tillfreds och är nöjd med resultatet 58 Jag vågar alltid uttrycka mina åsikter på min arbetsplats Jag kan uttala mina ståndpunkter på min arbetsplats utan att vara orolig för följderna 59 Jag arbetar i en stimulerande arbetsmiljö Jag upplever att min arbetsplats stimulerar mig till att göra ett bra jobb

10 Situation fortsättning
60 Jag har den fysiska arbetsmiljö som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Jag upplever inte att den fysiska arbetsmiljön hindrar mig att utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt 61 Jag hinner med mina ordinarie uppgifter på min ordinarie arbetstid Jag behöver inte arbeta övertid för att hinna med att utföra mina arbetsuppgifter inom ramen för min avtalade arbetstid 62 Jag har tillräcklig tid att utföra mina uppgifter på ett sätt som jag är nöjd med Tiden räcker till för att jag ska känna att resultatet av mitt arbete är något jag kan stå för och känna mig tillfreds med 63 Jag har inte besvärats av stress eller oro orsakad av mitt arbete under de senaste 12 månaderna Jag har under det senaste året inte känt mig stressad eller orolig på grund av mitt arbete 64 I mitt arbete har jag de senaste 12 månaderna klarat mig utan fysiska besvär Arbetet har inte under det senaste året vållat mig några kroppsliga besvär 65 Jag känner att jag kan koppla av från mitt arbete när jag är ledig 66 Jag får erkännande för det jag presterat Jag får uppskattning från chefer, medarbetare och kunder för att jag sköter mitt arbete på ett bra sätt 67 Min lön motsvarar min arbetsprestation Jag får lön som motsvarar det arbete och engagemang som jag lägger ner för att sköta mitt arbete 68 Jag vill vara delaktig i de beslut som fattas Jag känner mig motiverad att delta i olika beslut som ska tas 69 Jag kan vara delaktig i beslut som fattas på min arbetsplats Jag har, genom att göra min röst hörd i tid, möjlighet att påverka olika beslut som fattas på min arbetsplats. 70 Jag kan planera och lägga upp mitt arbete självständigt Mitt arbete ger möjlighet till självständig planering och strukturering av uppgifterna

11 Situation fortsättning
71 Har du av chef/medarbetare/kollega blivit utsatt för hot på din arbetsplats under de senaste 12 månaderna? Uttalande/handling som avser att framkalla fruktan för egen eller annan persons säkerhet alt. egendom. 72 Har du av chef/medarbetare/kollega blivit utsatt för våld på din arbetsplats under de senaste 12 månaderna? Angrepp på person som innebär fysisk beröring av något slag alt. att något kastas eller sprutas på personen. 73 Har du av chef/medarbetare/kollega blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning (vid upprepade tillfällen)på din arbetsplats under de senaste 12 månaderna? Har någon chef/medarbetare/kollega på ditt arbete (vid upprepade tillfällen) behandlat dig annorlunda på ett oriktigt sätt under det senaste året? Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17 definieras begreppet på följande sätt: "Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglande handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap." 74 Jag har av chef/kollega/medarbetare blivit utsatt för trakasserier under de senaste 12 månaderna på grund av: Om Ja: Pga etnisk tillhörighet På grund av min etniska tillhörighet Om Ja: Pga Funktionsnedsättning På grund av att jag har någon typ av Funktionsnedsättning Om Ja: Pga Kön På grund av att jag är man eller kvinna Om Ja: Pga Könsöverskridande identitet eller uttryck På grund av min könsöverskridande identitet/uttryck Om Ja: Pga Religion eller annan trosuppfattning På grund av min religion och/eller trosuppfattning Om Ja: Pga Sexuell läggning På grund av min sexuella läggning Om Ja: Pga Ålder På grund av hur gammal jag är 75 Om du har svarat ja på någon av frågorna71-74 har du lämnat in en incidentrapport till arbetsgivaren? Har du svarat nej på frågorna gå vidare till fråga 77 76 Har arbetsgivaren vidtagit åtgärder utifrån din incidentrapport? Har Arbetsförmedlingen agerat på den incidentrapport du gjorde?

12 Situation fortsättning
77 Har du av kund blivit utsatt för hot på din arbetsplats under de senast 12 månaderna? Uttalande/handling som avser att framkalla fruktan för egen eller annan persons säkerhet alt. egendom. 78 Har du av kund blivit utsatt för våld på din arbetsplats under de senast 12 månaderna? Angrepp på person som innebär fysisk beröring av något slag alt. att något kastas eller sprutas på personen. 79 Jag har av kund blivit utsatt för trakasserier under de senaste 12 månaderna på grund av: Om Ja: Pga etnisk tillhörighet På grund av min etniska tillhörighet Om Ja: Pga funktionsnedsättning På grund av att jag har någon typ av funktionsnedsättning Om Ja: Pga kön På grund av att jag är man eller kvinna Om Ja: Pga Könsöverskridande identitet eller uttryck På grund av min könsöverskridande identitet/uttryck Om Ja: Pga Religion eller annan trosuppfattning På grund av min religion och/eller trosuppfattning Om Ja: Pga Sexuell läggning På grund av min sexuella läggning Om Ja: Pga Ålder På grund av hur gammal jag är 80 Om du har svarat ja på någon av frågorna har du lämnat in en incidentrapport till arbetsgivaren? 81 Har arbetsgivaren vidtagit åtgärder utifrån din incidentrapport? Har Arbetsförmedlingen agerat på den incidentrapport du gjorde?


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser