Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-03 Naturvårdsverkets avfallsarbete – ”Från avfallshantering till resurshushållning” Catarina Östlund, Naturvårdsverket Miljömål om avfall – två.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-03 Naturvårdsverkets avfallsarbete – ”Från avfallshantering till resurshushållning” Catarina Östlund, Naturvårdsverket Miljömål om avfall – två."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverkets avfallsarbete – ”Från avfallshantering till resurshushållning” Catarina Östlund, Naturvårdsverket Miljömål om avfall – två nya etappmål Ytterligare etappmål på gång! Nationella avfallsplanen Avfallsutredningen – NV:s yttrande NV:s avfallsförebyggande arbete Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Generationsmålet ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. God hushållning med naturresurserna Konsumtionsmönstren varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt Vi kan inte fortsätta att förbruka resurser på det sätt vi gör idag. Vi kommer inte kunna nå generationsmålet. Visar inriktningen samhällsomställningen som behövs för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås. NV nyligen gjort en fördjupad utvärdering av generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Visar att 14 av 16 mål kommer inte uppnås. I utvärderingen pekar man ut tre fokusområden för att nå miljömålen, ett av dessa handlar om konsumtion och förbrukning naturresurser – vi måste utveckla strategier för hållbar konsumtion och bli bättre på att hushålla med våra resurser. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR 2

3 Etappmål för ökad resurshushållning (regeringen maj 2012)
Bygg- och rivningsavfall Senast år 2020 ska förberedandet för återanvändning och materialåtervinning av icke-farligt byggnads- och rivningsmaterial vara minst 70 viktprocent Återvinning av näring och energi från matavfall Senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas så att även energi tas tillvara. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Regeringsuppdrag om avfall
Etappmål minska matavfallet (även föreslå andra mål) Etappmål förberedelse återanvändning och materialåtervinning av papper, metall, plast, glas etc Översyn deponiskatten Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Från avfallshantering till resurshushållning Ny nationell avfallsplan 2012-2017
Övergripande syfte: minska miljöpåverkan från avfallshanteringen och öka resurseffektiviteten Uppfylla ramdirektivet Ange inriktningen kommunala avfallsplaneringen Underlag regeringen, Naturvårdsverket och andra myndigheters arbete inom avfallsområdet Ange behov av åtgärder övriga berörda aktörer Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Mot ökad resurseffektivitet – Ex vad vi behöver göra!
Nya typer av styrmedel Tillverka hållbara och återvinningsbara produkter, billigare reparera Öka återanvändningen Öka materialåtervinning av god kvalitet Utnyttja resurser upplagrade i samhället Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6

7 Prioriterade områden Avfall inom bygg- och anläggningssektorn
Hushållsavfall Resurshushållning i livsmedelskedjan Avfallsbehandling Illegal export av avfall till andra länder Öka återanvändning och materialåtervinning bygg och rivning Öka återanvändning och materialåtervinning av hushållsavfall Livsmedelskedjan – minska matavfallet och biologisk behandling matavfall Avfallsbehandling – minska risken spridning farliga ämnen bilskrotar, nedlagda deponier, bränder avfallslager För varje område mål och åtgärder olika aktörer göra Mål Vad behöver hända Vad Naturvårdsverket kommer göra Exempel på vad övriga aktörer kan/behöver göra

8 NV:s yttrande Avfallsutredningen
Positivt avfallsförebyggande ges ökat fokus Fördelar kommunalt insamlingsansvar förpackn, men inte färdigutrett Förbättrad service och höjda målnivåer för materialåtervinning Verksamheter bör ges möjlighet välja avfallsinsamlare (frival), men kommunen ett grundansvar Bra med krav på utsortering av matavfall Andra aktörer bör kunna samla in grovavfall inom vissa ramar, men kommunen ett grundansvar Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

9 Program för förebyggande av avfall klart dec 2013
Program för förebyggande av avfall klart dec 2013 Mål, åtgärder, styrmedel, indikatorer Mat Textil Bygg- och rivningsavfall Elektronik Beskriv problemet – varför valt dessa områden Varför vi valt dessa strömmar Major climate profit per ton prevented waste. High content of hazardous substances (except food) Significant increase in consumption in recent years Win-Win (economy & environment) Close to consumers Att producera 1 kg textil ger ca 15 kg koldioxid Textil står för 2-3 % av svenskarnas konsumtions-koldioxidavtryck motsvarande bilars årliga utsläpp En t-tröja kräver 4 kg kemikalier under sin livslängd Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

10 Styrmedel och åtgärder - konsekvensanalyser
Reparationsavdrag Loggbok för byggnader Informationskampanj om matsvinn Sänkt kyla Forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering – analysera resultaten. Ev ytterligare modellberäkningar Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

11 Matavfall – på gång Regeringsuppdrag om etappmål Bättre statistik
Medverkar i Livsmedelsverkets regeringsuppdrag om åtgärder minska matavfallet Samverkansgrupp minskat matavfall (SaMMa) Faktablad om hur kommunerna kan minska matsvinnet (NV) Vägledning restauranger och storkök (NMR) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

12 Matavfall i Sverige (SMED, 2011)
Jordbruket ? Livsmedelsindustri ton Butik /Grossist > ton Skolkök > ton Restauranger > ton Hushåll ton Totalt: > ton Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

13 Bjurhovdaskolan – halverat matavfallet!
2 000 ton (3 %) Sedan några år har Bjurhovdaskolan arbetat aktivt för att minska mängden matavfall i skolmatsalen. När mätningen började hamnade 11 kg mat i soptunnan varje dag. Ett genomskinligt rör sattes upp i matsalen. För varje dag som mindre mat kastades lades en lika stor mängd kulor i röret. Efter fyra veckor var röret fullt och eleverna fick en överraskning: hembakade kanelbullar. Matavfallet var då 5,6 kg, vilket motsvarar 961 kg mindre matavfall varje år. Trots att röret nu är borta har mängden matavfall fortsatt att vara låg. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

14 Textilavfall – på gång/läget
Textilavfall – på gång/läget Regeringsuppdrag om etappmål Medverkar i Mistra Future Fashion Nordiska projekt- statsministerinitiativ för grön tillväxt Examensarbeten Bättre statistik för textilavfall Deltagande i textilnätverk Medverkar i Mistra Future Fashion Nordiska projekt- statsministerinitiativ för grön tillväxt Examensarbeten Nya etappmål- regeringsuppdrag The purpose of the MISTRA Future Fashion Program is to deliver insights and solutions that will be used by the Swedish Fashion Industry and other stakeholders to significantly improve the environmental performance and strengthen their global competitiveness. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

15 Flöden av textilier – nuläge
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

16 Goda exempel - textil H&M kommer börja samla in kläder för återvinning i febr Secondhandförsäljning i butiker(Boomerang, Filippa K, Acne, Polarn&Pyret…more to come) Mode med längre hållbarhet (Åhléns) Klädbibliotek Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

17 Bygg- och rivningsavfall – på gång
Tillsynsvägledningskampanj Konsekvenser av 70%-målet (NMR) Statistikprojekt uppgifter från miljörapporter Konsekvensanalys loggbok Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

18 Förebygga elavfall – läget/på gång
Förebygga elavfall – läget/på gång Rapport om drivkrafter till att elavfall uppstår (KTH) Idékatalog om att förebygga elavfall (NMR, febr 2013) NV planerar starta ett nätverk för aktörer inom området tillsammans med KemI och Energimyndigheten KTH-rapport Vilka är drivkrafterna bakom att el-avfallet uppstår och att denna avfallsmängd ökar Varför köper, innehar och kasserar hushåll elektriska produkter så som de gör? FN  har räknat ut att det varje år uppstår 20 till 50 miljoner ton elavfall i världen. Om vi lastar allt det elavfallet på lastbilar så blir det en karavan av lastbilar som sträcker sig halvvägs runt jorden. I Sverige uppkommer minst 160 000 ton/år och vår elavfallskaravan sträcker sig mellan Stockholm och Örebro.  Referens Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

19 Därför uppstår elavfall
Därför uppstår elavfall Billigare produkter Kortare och kortare livslängd Fler produkter blir elektriska Dyr arbetskraft hämmar reparation Staten och näringslivet driver på Identitet och grupptillhörighet Studien utförd av KTH Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

20 Exempel på vad kommuner kan göra
Exempel på vad kommuner kan göra Matsvinnsprojekt (skolkök, matbanker, resurskockar) Minska pappersavfallet Öka återanvändningen, ex kretsloppsparker Få med hushållen, ex. coachning Få med företagen, Visa på win win, använd hänsynsreglerna Visa, mät och ge återkoppling på mängder Idéhandbok Avf Sv Rapport U2011:05 Idéhandbok för kommuner RAPPORT U2011:05 Avfall Sverige Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

21 VISION ”År 2050 lever vi gott inom planetens ekologiska gränser”
Catarina Östlund Sektionen för avfall och kemikalier Naturvårdsverket Tel Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "2017-04-03 Naturvårdsverkets avfallsarbete – ”Från avfallshantering till resurshushållning” Catarina Östlund, Naturvårdsverket Miljömål om avfall – två."

Liknande presentationer


Google-annonser