Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östersund 17 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östersund 17 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 Östersund 17 september 2013

2 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället för metan

3 Ladd-hybrid I det här diagrammet kan man se de olika drivmedlen som finns på marknaden idag. På den här axeln ser man utsläppen som tillkommer i luften lokalt och på den andra ser man det tillskott som användningen tillför av koldioxid. Högst tillskott kommer av de bränslen som är fossila, dvs att de tas ur jordskopan. Genom att använda dessa ökar vi hela tiden mängderna koldioxid på jorden. Genom att använda kretsloppsanpassade, gröna, drivmedel använder vi den koldioxid som redan finns i omlopp på jorden. Biogas som man kan se här har förhållandevis lite av båda.

4 Miljömålen driver på 2020 50 % av Sveriges energi ska komma från förnyelsebara källor Koldioxidutsläppen ska ha minskats med 40 % 10 % förnyelsebar energi ska användas i transportsektorn Energieffektivisering ska öka med 20 % 2030 Transportsektorn ska vara helt oberoende av fossila drivmedel 2050 Sveriges nettobidrag till koldioxidutsläppen ska vara noll

5 Etappmål 2018 Minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara och där minst 40 % behandlas så att även energi tas tillvara.

6 Avfallsutredningen Konsekvenser av ny lagstiftning
Behov av ökade behandlingstjänster för matavfall

7 Projektarbete Inventeringar Rötningsförsök Säkring av substrat
Rejektvatten Avsättning Transporter Ägarfråga Kalkyler Detaljplan Miljötillstånd Geoteknik Placering Information

8 Placering En central etablering i regionen medger bra logistik
Placering vid avfallsförbränningsanläggning där förbränning av hushållssopor sker idag Närhet till värme och el

9 Biogasanläggning

10 Mottagningsfickor Mottagning från lastbil Hög mottagningskapacitet

11 Finfördelning Öppna påsar Sönderdela och finfördela

12 Rejekt Utsortering av plast, sten, glas Utsortering av metall

13 Hygienisering Minska risken för spridning av patogener
70º C i minst 1 timme Minska risken för spridning av patogener

14 Rötning i rötkammare Rötning i 37ºC alt. 55ºC
Uppehållstid i rötkammare dygn

15 Luktreduktion Undertryck i hela byggnaden
Tar bort illaluktande ämne i ventilationsluften Undertryck i hela byggnaden

16 Uppgradering Rening av biogas till fordonsgaskvalitet
Lager av trycksatt fordonsgas

17 Avsättning produkter Fordonsgas Rötrest Jordförbättring
(Behandling av oljeskadad jord) (Gödsel för skog)

18 Så kan det se ut

19 Framtid - Skogsgödsel ? Rötrest – biprodukt från biogasproduktionen - näringsämnen kvar i rötresten Sluter kretsloppet genom att sprida rötrest på produktiv mark SLU utreder - torkning, pelletering och skogsgödsling

20 Tillstånd och handlingar
Färdigt miljötillstånd för planerad anläggning Detaljplan och markundersökningar utfört Förfrågningsunderlag

21 Varför en gemensam anläggning?
Storskalig anläggning ger ekonomiska fördelar Fler som delar på den totala investeringen Anläggning med hög verkningsgrad och bättre prestanda producerar mer biogas per ton matavfall

22 Vilka är fördelarna med att vara delägare?
Biogasproduktion och -användning Lösa framtida hantering av matavfall Option på gasåterföring En förutsättning för att Teckal ska kunna åberopas Image/varumärkesbyggande Aktivt delta i en regional miljösatsning – gröna kommuner Inflytande och ekonomi Påverka biogasbolagets utveckling genom att delta i beredning av och beslut om strategiskt viktiga frågor Ta del av bolagets värdetillväxt och utdelningar

23 Risker och möjligheter
Tillgång råvara matavfall Volymrisk gasförsäljning Gaspris Politiska risker styrmedel skatter, avfallsutredningen etc. Gasgrossister investerar i distributionssystem Utvecklingsmöjligheter med industri och reningsverk Gynnsam tidpunkt med hänsyn till konjunkturläge och bidragsmöjlighet

24 Investeringsstöd Investeringsstöd till demonstration av ny teknik för en effektivare biogasproduktion Energimyndigheten har beslutat om stöd till 10 projekt inom biogasområdet. Projekten är främst riktade mot förbehandling av substrat, produktion av biogas samt effektivisering av rötresthanteringen. Sundsvall Energi AB / Biogas Mellannorrland ska bygga en produktionsanläggning för biogas från matavfall. Energimyndigheten bidrar med 18,9 till projektet för installation av innovativa tekniker av totalt 67 miljoner i biogasutlysningen.

25 Tidplan

26 Sammanfattande slutsatser
Teknik finns med goda förutsättningar för en ändamålsenlig anläggning Tillgång på lämpliga substrat finns Efterfrågan skapas främst genom politiska beslut Avsättning av rötresten finns idag ,men ej i form av återföring till produktiv mark Den tänkta verksamheten kommer att bidra till uppfyllandet av flertalet nationella och regionala miljömål

27 Biogas är ett av framtidens drivmedel


Ladda ner ppt "Östersund 17 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser