Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MÅLKORT - VO Ortopedi - Sjukgymnastikenheten 2011 Vision: Skånes bästa akutsjukhus (Helsingborgs lasarett) Intressent/patientperspektivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MÅLKORT - VO Ortopedi - Sjukgymnastikenheten 2011 Vision: Skånes bästa akutsjukhus (Helsingborgs lasarett) Intressent/patientperspektivet."— Presentationens avskrift:

1 MÅLKORT - VO Ortopedi - Sjukgymnastikenheten Vision: Skånes bästa akutsjukhus (Helsingborgs lasarett) Intressent/patientperspektivet Medarbetarperspektivet Verksamhetsperspektivet Ekonomiperspektivet Sjukgymnasten ser den enskilda människan och utifrån hennes förutsättningar, funktionsförmåga och sjukdomsfas ges optimal vård med hög tillgänglighet för att återfå/öka/bibehålla hennes förmågor och förebygga komplikationer. Detta ska ske genom att: - Patienten upplever ett gott bemötande som skapar trygghet och tillit. Ge tydlig och adekvat information till patient och närstående. Patienten görs delaktig. - Tillhandahålla adekvata sjukgymnastiska åtgärder. - Det finns tillgång till sjukgymnast sex dagar/vecka. Sjukgymnastikenheten är en trivsam arbetsplats med kompetenta och motiverade medarbetare. - Medarbetaren upplever ett gott bemötande som skapar trygghet och tillit. - Medarbetaren i sitt arbete upplever delaktighet och bekräftelse samt har ett stort egenansvar. - Varje sjukgymnast känner till målen för den verksamhet hon/han tjänstgör inom. - Adekvat fortbildning tillhandahålles fortlöpande. Vi bedriver sjukgymnastik utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt samverkar för utveckling av lasarettets verksamhet. Sjukgymnasternas insats utgör en del i patientrelaterade och andra processer på lasarettet. - Kontinuerligt utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt. - Följa utvecklingen inom yrket. - Sjukgymnaster medverkar i de utvecklingsarbeten det är relevant. - Medverka i teamarbete. - Medverka i vårdplaneringsprocessen i de fall rehabiliteringsinsats krävs. Sjukgymnastikenheten står för effektivt resursutnyttjande och balanserad budget. - Tillgängliga resurser används på ett kostnadsmedvetet sätt. - Arbeta för korta vårdtider och minskat vårdbehov. - Hålla planerad budget. Mål Mål Mål Mål Att införa måldatum för elektiva ortopediska patienter. Att införa måldatum för höftfrakturpatienter. Att skapa rutiner för fördelning av arbetsuppgifter vid frånvaro, i syfte att säkerställa prioriteringsordningen av patienter och minska stressen för medarbetarna. Att förbättra sammanhållningen inom sjukgymnastikenheten. Att ta fram rutiner vid nyanställning och introduktion av nyanställda. Att arbeta fram strategi för fortlöpande kompetensutveckling inom sjukgymnastiken. Att skapa rutiner för akuta situationer på plan S. Att VO ortopedi´s produktionsuppdrag gällande sjukgymnastik i öppenvård ska hållas. Att ha skriftliga överenskommelser med samtliga VO gällande köp av sjukgymnasttjänster.

2 Sjukgymnastikenheten Intressent/patientperspektiv
Mål Framgångsfaktorer Handlingsplan Styrmått Tidsplan Ansvarig Att införa måldatum för elektiva ortopediska patienter 1. Tvärprofessionellt arbete. 2. Inhämta erfarenheter från Ängelholms ortopedavdelning. 3. Börja med elektiva THA och TKA. 1. Bilda tvärprofessionella arbetsgrupper på avdelning och mottagning för införandet. 2. Göra studiebesök på Ängelholms sjukhus. 3. Utforma arbetsrutiner. 4. Utforma patientinformation. Andel patienter som erhåller måldatum. Träffsäkerhet/utfall kontra utsatt måldatum. 1. Klart v 20. 2. 7 sep 2011 3. Klart för start 1 nov 2011 4. Klart för start Monika, Ylva H, Wiweca, Madelaine, Emeli Att införa måldatum för höftfrakturpatienter. 2. Inhämta erfarenheter från processen att införa måldatum för elektiva ortopediska patienter. Start under hösten 2011 Ylva H, Wiweca

3 Sjukgymnastikenheten Medarbetarperspektivet
Mål Framgångsfaktorer Handlingsplan Styrmått Tidsplan Ansvarig Att skapa rutiner för fördelning av arbetsuppgifter vid frånvaro, i syfte att säkerställa prioriteringsordningen av patienter och minska stressen för medarbetarna. Att kartlägga situationen i dagsläget. Att alla sjukgymnaster är delaktiga. 1. Förslag till en enkät som samtliga sjg får tycka till om. 2. Utarbeta en enkät efter förslagen från sjg. 3. Utforma ett konkret förslag på rutiner. 4. Provperiod för konkreta förslag. 5. Utvärdering av provperioden. 6. PM ska finnas avseende samtliga avdelningar / enheter. 6. Prioriteringsordning ska finnas avseende samtliga avdelningar / enheter. 4. Tom Jörgen, Tina, Lisbeth, Mats, Kristina R, Anders, Pia, Ann-Marie, Stina Att förbättra sammanhållningen inom Sjukgymnastikenheten. Gemensam lunch 2 ggr/år.(vår/höst). Att ha After work aktiviteter (minigolf/grill). Gemensamma tränings aktiviteter (olika tävlingar). - Utse en fest & aktivitets kommitté som består av minst 4 personer. Medelvärdet av medarbetarnas skattning, på en 10-gradig skala, av stämningen i stora gruppen ska öka, samt bibehållas i lilla gruppen. Första mätningen (Stora gruppen 7,1. Lilla gruppen 8,9) Nästa mätning Christina R, Catrin, Jacquelin, Cattis, Katarina Petra, Gunilla, Ylva G, Eva, Catharina L Att ta fram rutiner vid nyanställning och introduktion av nyanställda. Att nyanställda ska få den information och vägledning som är relevant. Rutinerna ska vara välkända av alla. 1. Att ta fram en checklista utifrån policys och erfarenheter. 2. Att använda checklistan under en provperiod. 3. Att utvärdera checklistan. De nyanställdas och handledarnas skattning av hur bra introduktionen har fungerat, ska i snitt nå 7,5 på en 10-gradig skala. 2. Sommaren 2011 Jacquelin, Pia Monika, Cattis, Emeli, Eva, Gunilla, Malin

4 Sjukgymnastikenheten Verksamhetsperspektivet
Mål Framgångsfaktorer Handlingsplan Styrmått Tidsplan Ansvarig Att arbeta fram strategi för fortlöpande kompetensutveckling inom sjukgymnastiken. Start hösten 2011 Catrin, Ylva H, Anders, Tina, Kristina, Catharina, Wiweca Att skapa rutiner för akuta situationer på plan S. Tydliggöra aktuella rutiner. Att rutinerna är välkända av alla på enheten. - Skriva ett PM för omhändertagande av akut sjuk patient. - Införskaffande av ny säker utrustning - Utbildning av all personal i HLR och SHLR inkl brandsituation. 100% Petra, Mats, Jörgen, Lisbeth, Madelaine, Catharina L, Emeli, Stina, Christina R, Ylva G

5 Sjukgymnastikenheten Ekonomiperspektivet
Mål Framgångsfaktorer Handlingsplan Styrmått Tidsplan Ansvarig Att VO ortopedi´s produktionsuppdrag gällande sjukgymnastik i öppenvård ska hållas. Rätt periodiserat uppdrag. Regelbunden uppföljning av statistik. Kontinuerliga diskussioner för att hålla rätt vårdnivå. Avstämning mot bemanning. Antal besök jämfört med uppdraget. Löpande fr o m 1 januari 2012. Ingela Fors Att ha skriftliga överenskommelser med samtliga VO gällande köp av sjukgymnasttjänster. Förfrågan med god framförhållning. Skriftlig förfrågan till aktuella VO:n, med svar senast 31 augusti 2011 100% av överenskommelserna ska inkomma skriftligt, lämpligen via mail. Start vid halvårsskiftet 2011.


Ladda ner ppt "MÅLKORT - VO Ortopedi - Sjukgymnastikenheten 2011 Vision: Skånes bästa akutsjukhus (Helsingborgs lasarett) Intressent/patientperspektivet."

Liknande presentationer


Google-annonser