Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till SOFIA-studien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till SOFIA-studien"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till SOFIA-studien

2 Ansvariga forskare Seniora forskare Doktorander
Henrik Andershed, docent, vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien, Örebro universitet Anna-Karin Andershed, fil.dr., Örebro universitet Staffan Janson, professor, Karlstads universitet, Örebro universitet Åsa Källström Cater, Fil.dr., Örebro universitet Doktorander Ida Eriksson, fil.mag., lärare, doktorand, projektledare, Örebro universitet Birgitta Svensson, doktorand, Karlstads universitet

3 SOFIA-gruppen – Styrgrupp för projektet
Henrik Andershed, Örebro universitet Ida Eriksson, Örebro universitet Birgitta Svensson, Karlstads universitet Anna-Lena Norlander-Groth, kvalitetschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun Johan Sjövall, kvalitetschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun Elisabeth Olausson, Rektor, Karlstads kommun Maria Holm, Rektor, Karlstads kommun Frida Lindberg, Representant enskilda förskolor

4 Varför ytterligare en vetenskaplig studie?
Vi behöver mer kunskap om varför det går bra för vissa och sämre för andra i det långa loppet Vi behöver mer specifik kunskap om risker och skydd och hur vi mer effektivt kan hjälpa barn med behov av extra stöd

5 Vad är SOFIA-studien? En vetenskaplig studie av barns utveckling och anpassning i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun.

6 Övergripande syften och mål
Att bättre förstå utvecklingen av barns sociala, fysiska och psykiska hälsa, inklusive normbrytande beteende (såsom att bryta mot regler och vara trotsig). Att studera vilka insatser som ges och hur samverkan sker över tid kring barn med uppmärksammade svårigheter. Det långsiktiga målet med SOFIA-studien är: Att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn.

7 SOFIA-studien: Exempel på frågeställningar
Vilka är risk- och skyddsfaktorerna? Vilka av risk- och skyddsfaktorerna är viktigast i att förstå barns utveckling? Vad är det som förklarar att vissa barn utvecklas positivt trots att risker finns närvarande (maskrosbarnen)? Alltså, vad skyddar ett barn från en negativ utveckling? Vilka insatser ges till barn med uppmärksammade svårigheter och på vilka grunder? Hur samverkar olika instanser i att hjälpa barn med behov av stöd och insatser?

8 SOFIA-studien: Exempel på frågeställningar (forts.)
Förskole-/skolrelaterade frågor: Hur ser sambanden mellan förskoleavdelningens pedagogik/arbetssätt och barnens välmående och utveckling ut? Kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger Vårdnadshavares deltagande – t.ex. vid föräldramöten T.ex. nöjdhet med föräldramöten

9 Vilka barn följs? 2.121 barn i kommunala och enskilda förskolor i Karlstads kommun födda år 2005, 2006 och 2007 Ca 85% av samtliga barn på förskolor i Karlstads kommun i dessa åldrar Skriftligt samtycke om deltagande från vårdnadshavare har erhållits från samtliga SOFIA-barn

10 När och hur ska barnen följas?
En gång per år med start i mars 2010 Fram t.o.m till att börja med Plan att följa dessa barn upp till vuxen ålder Hur? Webbenkät som vårdnadshavare och pedagog svarar på Förskolechefer/Rektorer/verksamhetsansvariga svarar också på webbenkät - en enkät per förskoleavdelning/klass – ca min per avdelning

11 När sker datainsamlingar?
Mars - 2010 Mars- 2011 Mars- 2012 Fortsatt plan 7-9 år 2014 2017 10-12 år Till föräldrar, pedagoger, rektorer Enkät Ca min. till föräldrar Ca min. till pedagoger Till föräldrar, pedagoger, rektorer Enkät Ca min. till föräldrar Ca min. till pedagoger Till föräldrar, pedagoger, rektorer Enkät Ca min. till föräldrar Ca min. till pedagoger 2022 15-17 år 20-22 år 2027 25-27 år 2032 2042 35-37 år

12 Sekretess och hantering av data
Vi är mycket noggranna med att dina frågeformulärssvar tas emot och lagras på ett säkert sätt. Vi som arbetar i projektet har samtliga tystnadsplikt och ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet, eller veta hur du svarat.

13 Etik och finansiering SOFIA-studien är granskad och godkänd av forskningsetisk nämnd (Dnr 2009/429). SOFIA-studien finansieras av medel från Vetenskapsrådet, Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun.

14 Hur får man information om studiens resultat?
Resultaten presenteras endast på gruppnivå så att inget enskilt barn, vårdnadshavare, pedagog eller rektor/verksamhetsansvarig kan identifieras. Presenteras löpande och på flera olika sätt; SOFIA-studiens nyhetsbrev – SOFIA-nytt – som skickas ut via förskolorna/skolorna och publiceras på Rapporter som tas fram efter kommunens eller de enskilda förskolornas eller skolornas önskemål Till pedagoger och förskolechefer/rektorer/verksamhetsansvariga på en årlig informationsträff om SOFIA-studien samt till forskare och andra professionella via artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och internationella och nationella konferenser.

15 Nytta för kommunen av att vara med i SOFIA-studien?
Verksamhetsutveckling för förskolor och skolor Kommunledning, förvaltningar, rektorer, pedagoger och föräldrar får kontinuerlig information Via nyhetsbrev och internet om studien och dess resultat Även via föreläsningar på studiedagar om så önskas Kartläggning över tid: Barnens utveckling och hälsa över tid Vad man gör och hur man samverkar kring barn med behov av stöd och insatser Hur kan man bli mer effektiv i detta?

16 Nytta för kommunen av att vara med i studien? (forts.)
Kommunen, förskola/skola, kan tidigt få koll på hur det ser ut i den här gruppen av barn kartläggning och möjlighet att planera vilka resurser som kommer behövas i kommunen i framtiden

17 SOFIA-studiens betydelse nationellt och internationellt
Svensk kunskap behövs om precis dessa frågor! Kunskapen kommer att bli unik för Sverige och kommer också bli ett viktigt bidrag internationellt

18 Hur går våg 3 konkret till?
Start mars 2012 All personal inbjuds till Karlstads universitet Aula Information om SOFIA-studien och dess resultat och utdelning av SOFIA-pärmar Nu startar datainsamlingen Pedagogerna delar ut information till alla SOFIA- barnens vårdnadshavare Innehåller inloggning till webenkäten Pedagogen/läraren ansvarar för att en lärare eller fritidspedagog svarar på ”pedagogenkäten” via webben på samtliga SOFIA-barn Rektorer svarar på enkät om samtliga sina klasser i vilka det finns SOFIA-barn Svarar på enkät som tar minuter per klass

19


Ladda ner ppt "Introduktion till SOFIA-studien"

Liknande presentationer


Google-annonser