Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STROKE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STROKE."— Presentationens avskrift:

1 STROKE

2 STROKE Definition ”plötsligt uppkommande avgränsad störning av hjärnans funktion med symptom som varar minst 24 timmar och beror på hjärnans kärlförsörjning”

3 STROKE Epidemiologi Folksjukdom, ca 30 000 per år i Sverige.
75% av dessa drabbas för första gången Medelålder vid insjuknande: 73 år för män 77 år för kvinnor Risken ökar med åldern

4 STROKE Typindelning Hjärninfarkt: Intracerebral blödning:
85% av alla stroke Kan ha olika orsaker: Kardiell embolisering, Storkärlssjukdom, Lakunär infarkt, Okänd 20-25% Intracerebral blödning: 10% av alla stroke Orsakas av hypertoni, kärlmissbildning Subarachnoidalblödning: 5% av alla stroke

5 STROKE Typindelning (forts) TIA (Transitorisk ischemisk attack)
Är inte stroke Ungefär lika vanligt som stroke Övergående tillstånd av syrebrist i en del av hjärnan Duration mindre än 24 timmar, i praktiken oftast minuter Varningssignal om hotande stroke 10% får stroke inom 2 dagar

6 STROKE

7 STROKE

8 STROKE Karotissymptom
Bortfall av kraft eller känsel i motsatt kroppshalva Kortikala symptom Om dominant hemisfär: Afasi, Alexi, Akalkyli, Apraxi Icke dominant hemisfär: Nedsatt spatial perception, Neglect, Personlighetsförändring Ögonsymptom Synfältsbortfall Deviation conjugee

9 STROKE Vertebrobasilarissymptom
Bortfall av känsel och kraft på motsatt sida eller bilateralt Lillhjärnesymptom på samma sida som skadan Hjärnstamssymptom (dvs kranialnerver) Ögonsymptom Synfältsbortfall Bilateral blindhet Horners syndrom

10

11

12 STROKE Akut utredning Anamnes: Status: Datortomografi av hjärnan:
Snabb insjuknande, ofta inom loppet av sekunder Uteslut andra orsaker (Trauma, Ep, Infektion) Status: AT, RLS 85, EKG (Förmaksflimmer?),Lab, Neurologi Datortomografi av hjärnan: Blödning eller infarkt? (Går inte att skilja kliniskt)

13 STROKE Utökad akut utredning Angiografi av halsens artärer
Vid misstanke om karotisstenos eller dissektion Lumbalpunktion med spektrofotometri Vid misstanke om subarachnoidalblödning, men där datortomografi inte visar blödning

14 STROKE Akut behandling (=Rädda hjärnan) Trombolys Trombektomi
Uppfyller diagnostiska kriterier för hjärninfarkt NIHSS ≤ 25 Ålder >18 år (>80 år individuell bedömning) Neuroradiologi har uteslutit intrakraniella kontraindikationer (blödning, omfattande infarkt, masseffekt, expansivitet) Symtomduration <4,5 timmar till insatt trombolys Trombektomi Experimentell behandling på SU vid ocklusion av stora blodkärl

15

16

17

18 STROKE Hjärnvägen Hjärnvägen är ett snabbspår från ambulansen via Röntgen till Strokeenhet, R65 Syftet är att kunna initiera diagnostiska, terapeutiska och sekundärprofylaktiska åtgärder tidigast möjligt Tidig insatt behandling/sekundärprevention minskar risken för handikappande stroke från cirka 10 % till cirka 2 % efter 3 månader Idag exkluderas räddahjärnan-kandidaterna

19 STROKE Vård på strokeenhet Vad är en strokeenhet?
Minskad risk för sänkt aktivitetsnivå eller död Minskat behov av instutitionalisering Effekt kvarstår efter 5-10 år Målet är att 90% av strokepatienter ska vårdas på strokeenhet Vad är en strokeenhet? Se de regionala riktlinjerna!

20

21 STROKE Andra behandlingar Hemikranektomi:
Utförs av neurokirurgen Sahlgrenska Vid malign mediainfarkt Livshotande tillstånd Oftast mest kritiskt inom 24 timmar < 60 ÅR Halverar risken för död

22 STROKE Andra behandlingar (forts)
Utrymning av intracerebrala blödningar: Hos yngre pat med stor blödning kan kirurgi vara livräddande Konservativ behandling mycket vanligare Behandling av subarachnoidalblödning: Konventionell angiografi med coiling av aneurysm Öppen operation med clips av aneurysm

23 STROKE Om rehabilitering
Tidig hemrehabilitering ”Hälso-och sjukvården kan skriva ut strokepatienter med milda till måttliga symtom från sjukhuset tidigare under förutsättning att patienten får rehabilitering i hemmet av ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam med kunskap om strokesjukvård (prioritet 3).” socialstyrelsen

24 STROKE Om rehabilitering (forts)
Tidig mobilisering mycket viktigt (störst effekt) Constraint induced movement therapy, CIMT Rekommenderas i princip inte (prio 9 av 10) Mycket liten målgrupp, om någon

25 STROKE Att förebygga stroke Primärprevention:
Förhindra uppkomst av diabetes (levnadsvanor) Upptäck och behandla högt blodtryck Upptäck och behandla höga blodfetter Rökstopp (eller helst inte börja alls) Upptäck förmaksflimmer Behandla om förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor! Kartlägg blödningsrisk!

26 STROKE Att förebygga stroke (forts) Sekundärprevention
Skyndsam (inom 2v) karotiskirurgi vid TIA/minor stroke Blodtrycksbehandling (ej i akutskedet) Trombocythämning (ASA, dipyridamol, clopidogrel) Blodfettsänkning (alla med stroke, oavsett nivå på blodfetter) Metabol kontroll (b-glukos)

27 STROKE Sammafattning Folksjukdom Mänskligt lidande - handikapp
Dyrt för samhället Viktigt med fungerande vårdkedja

28 STROKE Frågor?

29 Tack för uppmärksamheten!
Författare: Zoltan Fekete, Specialistläkare Processägare TIA/Stroke Måns Thörnqvist, Specialistläkare Båda vid Neurologsektionen, Medicin- och Onkologklinken Södra Älvsborgs sjukhus, Borås


Ladda ner ppt "STROKE."

Liknande presentationer


Google-annonser