Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trombolys vid hotande hjärninfarkt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trombolys vid hotande hjärninfarkt"— Presentationens avskrift:

1 Trombolys vid hotande hjärninfarkt
Norrman / Pikwer Trombolys vid hotande hjärninfarkt Inklusionskriterier Patient mellan år Symtom förenliga med ischemisk stroke med plötslig debut och mätbar funktionsnedsättning avseende språk, motorik, kognition, syn och/eller neglekt. Stabila eller progredierande strokesymtom under minst 30 minuter. Säker symtomdebut inom 3 timmar innan start av tPA-behandling. I Östersund ges endast Trombolys på kontorstid. Exklusionskriterier Lindriga bortfallssymtom, symtom som påtagligt förbättrats eller svår stroke, dvs >25 poäng på NIHS. Svimning / medvetandeförlust, kramper vid insjuknandet eller migrän. Symtom talande för subaraknoidalblödning, eller samtidig aortadissektion (svår HV, svår brsm, ryggsm, olika tryck i armarna, lågt BT). sBT>185 mmHg eller dBT>110 mmHg eller behov av i.v. behandling för att reducera BT till denna nivå. Tecken på intrakraniell blödning eller utbredd hjärninfarkt på CT-skalle. Pågående Waranbehandling eller behandling med heparin inom 48 timmar före symtomdebut och patologiskt förhöjd APTT. Känd blödningssjukdom. Pågående eller nyligen genomgången allvarlig blödning. Dokumenterad ulcererande GI-sjd inom 3 mån, esofagusvaricer, arteriella aneurysm, AV-missbildning. Cancersjukdom med ökad blödningsrisk. Stroke inom 3 mån. Tid stroke och DM. Tid IC-blödning, inkl SAH. IC-tumör, aneurysm. Genomgången intrakraniell eller spinal kirurgi. Svår okontrollerad hypertoni. Hemorragisk retinopati (DM). Bakteriell endokardit, perikardit. Akut pankreatit. Allvarlig leversjukdom. Yttre hjärtmassage, förlossning, punktion av icke-komprimerbart blodkärl, tex v. resp a. subclavia eller v. jugularis, inom 10 d. Större kirurgiskt ingrepp eller trauma inom de närmaste 3 månaderna. TPK< 100 x 109/L. B-glukos < 2,8 eller > 22,2 mmol/L.

2 Trombolys vid hotande hjärninfarkt
Norrman / Pikwer Trombolys vid hotande hjärninfarkt Gör så här Innan patienten anländer: Skaffa fram alla papper. Ring jourhavande på CT. Skriv CT-remiss. Ordna HIA-plats. När pat kommit gå igenom indikationer och kontraindikationer enligt ovan och enligt protokoll. Kan göras med pat i ambulans. Ta patienten till akut CT-hjärna. Ta patienten till HIA. Väg för dosering av Actilyse. Gå igenom NIHS-skalan på nytt samt alla indikationer och kontraindikationer. Provsvar skall ha kommit. Administrera tPA enl nedan. BEHANDLING Vid hotande hjärninfarkt ges tPA i form av en intravenös infusion med 0.9 mg tPA/kg kroppsvikt , (infusion Actilyse, 10, 20 eller 50 mg maximal dos 90 mg) varav 10 % ges som bolus under 1 minut och återstoden som infusion under 1 timme. Behandling med heparin eller annan antikoagulantiabehandling ska inte ges under de första 24 timmarna efter tPA-behandling. Om behandling måste ges pga annan indikation bör heparindosen inte överstiga IE/dag. Blodtrycksbehandling Behandling av högt blodtryck bör övervägas innan eller under pågående tPA-behandling om systoliskt BT överskrider 185 mm Hg eller diastoliskt BT överskrider 110 mm Hg. Lämplig behandling är itererade doser av labetalol (inj Trandate 5mg/mL), 5-10 mg i.v. Behandling vid blödningskomplikation Vid inträffad blödningskomplikation kan plasma eller blod ges. Halveringstiden för tPA är mycket kort och det är sällan aktuellt att försöka reversera effekten av behandlingen. Om nödvändigt kan dock behandling med anti-fibrinolytiska läkemedel som Tranexamsyra (inj Cyklokapron, 100mg/mL), 10 ml långsamt i.v., eller aprotinin (inj Trasylol, KIE/mL), ml som långsam i.v. infusion, övervägas. Anafylaktiska reaktioner vid tPA-behandling förekommer sällan. Om sådan komplikation inträffar ska tPA-infusionen avbrytas och andra lämpliga åtgärder vidtas.


Ladda ner ppt "Trombolys vid hotande hjärninfarkt"

Liknande presentationer


Google-annonser