Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetstaxering i Sverige Allmänt Regelverket Arbetsgång

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetstaxering i Sverige Allmänt Regelverket Arbetsgång"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetstaxering i Sverige Allmänt Regelverket Arbetsgång
Allmänna taxeringsregler

2 Fastighetstaxering i Sverige Allmän och förenklad fastighetstaxering
Allmän och förenklad fastighetstaxering genomförs för varje fastighetstyp vart tredje år utom för industri- täkt- och elproduktionsenheter som taxeras endast vart sjätte år År 2005, 2011 och därefter vart sjätte år taxeras lant- bruksenheter. Vart tredje år däremellan genomförs en förenklad fastighetstaxering (2008, 2014 osv) År 2003, 2009 och därefter vart sjätte år taxeras små- husenheter. Vart tredje år däremellan genomförs en förenklad fastighetstaxering (2006, 2012 osv) År 2007, 2013 och därefter vart sjätte år taxeras hyres- husenheter, industrienheter inkl. elproduktions- och täktenheter samt specialenheter. Vart tredje år däre- mellan genomförs en förenklad fastighetstaxering av hyreshus (2010, 2016 osv)

3 Fastighetstaxering i Sverige Särskild fastighetstaxering
Verkställs de år då allmän eller förenklad fastighets- taxering inte äger rum. Näst föregående års taxering fastställs oförändrad, om ny taxering enligt 16 kap 2-5 §§ FTL inte skall ske. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 AFT små- hus SFT SFT FFT små- hus SFT SFT AFT små- hus SFT FFT hyres- hus SFT SFT AFT hyres- hus+industri SFT SFT SFT SFT AFT lant- bruk SFT SFT FFT lant- bruk SFT

4 Fastighetstaxering i Sverige
Skatteverket, SKV Lantmäteriverket, LMV Enheten för fastighets- uppdrag. FQU - fastighetstaxering - övriga uppgifter Regionalt skattekontor Handläggare med ansvar för fastighets-taxering (KSK) Skattenämnd Värderings- tekniker

5 Fastighetstaxering i Sverige
Förberedelsearbete Marknadsanalys Erfarenheter från föregående AFT Modellkonstruktion eller -översyn Insamling och bearbetning av ortsprismaterial Tabellkonstruktion Föreskrifter och allmänna råd Provvärdering Fastighetstaxering av enskild taxeringsenhet Fastighetsdeklaration Granskning, bearbetning Formellt beslut Information till fastighetsägaren

6 SKV ”Likformig och rättvis taxering” Övergripande ansvar
Planering, ledning, samordning Föreskrifter, råd och anvisningar Uppföljning, utbildning och information ”Likformig och rättvis taxering”

7 ”Ledning och samordning av värderings- tekniskt förberedelsearbete”
LMV Bevakning och analys av fastig hetsmarknaden Ortsprisregister Konstruktion eller översyn av värderingsmodeller och tabellverk Utveckling av ADB-stöd för förbe redelsearbetet Planering och samordning av förberedelsearbetet centralt och regionalt Uppföljning, utbildning och information ”Ledning och samordning av värderings- tekniskt förberedelsearbete”

8 Värderingstekniker Kunskap om fastighetsmarknaden regionalt - lokalt
Regionalt - lokalt förberedelsearbete med bl a förslag till värdeområdesindelning med värdeområdesgränser och värdenivåer granskning och gallring av köp provvärdering upprättande av slutligt förslag till rikt värdekarta Värderingsteknikerna är som regel före dragande i skatteförvaltningens lokala referensgrupper ”Regional-lokal värderingsteknisk kompetens”

9 Fastighetstaxering i Sverige
Fastighetstaxeringslagen, FTL Riksdagen Fastighetstaxerings-förordningen, FTF Regeringen Skatteverket (SKV) SKV:s föreskrifter SKV:s rekommendationer och allmänna råd Skatteverket (SKV) SKV:s lokala rekommendationer och allmänna råd Skatteverket (SKV)

10 Fastighetstaxeringslagen - systematik
Avd 1 - Bestämmelser om taxering av fastighet 15 kap Kraftverksbyggnad med tillh. mark 16 A kap Omräkning ( Upphävt) 11 kap Industribyggnad och övrig byggnad 14 kap Skogsmark, Skogsimpediment 16 kap Särskild fastighetstaxering 12 kap Tomtmark och täktmark 10 kap Ekonomibyggnader 13 kap Åker- och betesmark 9 kap Hyreshus 8 kap Småhus 2 - 7 kap Indelning av byggnader och mark, skatteplikt mm 1 kap Inledande bestämmelser Avd 2 - Förfarandet vid allmän fastighetstaxering kap Avd 3 - Förfarandet vid särskild fastighetstaxering kap

11 Fastighetstaxering i Sverige
Några väsentliga begrepp: taxeringsår taxeringsvärde taxeringsenhet värderingsenhet beskaffenhetstidpunkt värdetidpunkt (nivåår) värdefaktorer värdeområden justering för säregna förhållanden


Ladda ner ppt "Fastighetstaxering i Sverige Allmänt Regelverket Arbetsgång"

Liknande presentationer


Google-annonser