Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som."— Presentationens avskrift:

1

2 Finlands advokater

3 Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda benämningen advokat. En advokat är ett tryggt val då juridiska frågor ska avgöras. Kvaliteteten på advokattjänster uppföljs och förbättras kontinuerligt.

4 Advokatkåren i siffror • I Finland circa 2 000 advokater • Av cirka 200 offentliga rättsbiträden är 98 advokater • Av advokaterna är 28 % kvinnor, 72 % män • Advokatkåren utgör drygt 10 % av Finlands jurister • Advokatkåren växer årligen med cirka 130 nya advokater • Vid advokatbyråerna verkar utöver advokaterna cirka 600 jurister • Antalet advokatbyråer uppgår till cirka 800 (de juridiska byråerna är cirka 500–550)

5 Varför finns det advokater? (advokaternas mission) • Advokaterna är en garant för rättsstaten I en rättsstat finns alltid en från statsmakten oavhängig advokatkår, som tillhandahåller privatpersoner och företag tillförlitliga juridiska tjänster av hög kvalitet.

6 Vad eftersträvar advokatkåren? (vision) • Alla litar på en advokat. Privatpersoner och företag anser att advokater är professionella och tillhandahåller kvalificerade juridiska tjänster. Samhället erkänner advokatkårens betydelsefulla roll i utvecklandet av rättsförhållandena. Att tillhöra advokatkåren värdesätts och anses vara nyttigt.

7 Advokaternas verksamhet baserar sig på grundläggande värderingar • Lojalitet • Oberoende • Ojävighet • Förtroende • Oförvitlighet De grundläggande värderingarna framgår ur reglerna om god advokatsed. Efterlevnaden av dessa värderingar övervakas effektivt

8 Finlands Advokatförbund Finlands Advokatförbunds uppgifter är att • reglera och övervaka advokatverksamheten • främja advokattjänsternas kvalitet • utbilda och stöda advokaterna • utveckla rättsförhållandena Advokatförbundet är ett genom lag grundat offentligrättsligt samfund. Advokatförbundet är inte en registrerad förening, ett fackförbund eller en företagarorganisation.

9 Vad gör Advokatförbundet? (1/2) • Reglerar och övervakar advokatverksamheten: Lagen förpliktar advokaterna att i sin verksamhet iaktta god advokatsed. Advokatförbundet definierar självständigt innehållet i god advokatsed och övervakar advokaternas verksamhet. En klient kan kostnadsfritt framföra klagomål om en advokats osakliga förfarande till en självständig tillsynsnämnd. Förbundet godkänner enbart erfarna jurister som advokater. Endast en medlem av Advokatförbundet får använda benämningen avokat. • Främja advokattjänsternas kvalitet: Advokatföbundet värnar om att privatpersoner och företag överallt i Finland har tillgång till högklassiga advokattjänster.

10 Vad gör Advokatförbundet? (2/2) • Utbildar och stöder advokaterna: Förbundet ordnar rikligt med utbildningstillfällen för advokatkåren. Av advokaterna förutsätts årlig fortutbildning vars förverkligande övervakas. Förbundet stöder advokaternas verksamhet genom att till exempel ge riktlinjer för professionellt handlande. • Utvecklar rättsförhållandena: Advokaterna deltar aktivt i lagstiftningsarbetet genom att delta i arbetsgrupper och ge utlåtanden. Målsättningen för förbundets rättspolitiska verksamhet är att utveckla rättsvården och rättssäkerheten i vårt land.

11 Advokaterna övervakas effektivt* • 511 nya tillsynsärenden och arvodestvister framfördes • Tillsynsnämnden avgjorde 487 ärenden • Handläggningstiden var i medeltal 7 månader 13 dygn • Av klagomålen ledde 32 % till disciplinär påföljd: • 88 anmärkningar (70 %) • 29 varningar (23 %) • 2 påföljdsavgifter • 2 uteslutningar ur advokatföreningen • Av arvodestvisterna ledde 17 % till en rekommendation om att arvodet sänks. * Tillsynens nyckeltal från år 2013

12 En självständig tillsynsnämnd • Nämnden handlägger självständigt de klagomål som framförs mot advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd • 12 medlemmar, av vilka 5 inte tillhör advokatkåren • Medlemmarna som inte tillhör advokatkåren handhar domaruppgifter eller verkar inom utbildning och juridisk forskning eller är representanter av rättegångsbiträden med tillstånd • Sammankommer i plenum och i fyra avdelningar • Tilläggsinformation: www.tillsynsnamnden.fi

13 Tag kontakt! Förbundets kansli • Minna Melender, generalsekreterare (09) 6866 1212 • Pirkko Kivikari, biträdande generalsekreterare (09) 6866 1213 • Janne Laukkanen, utvecklings- och kommunikationschef(09) 6866 1225 • Johanna Kainulainen, kommunikationsexpert (09) 6866 1233 • Heidi Enne, informatör (09) 6866 1221 www-sidor: advokatforbundet.fi e-post: info@advokatforbundet.fi Telefonväxel: (09) 6866 120

14 www.asianajajaliitto.fi www.advokatforbundet.fi


Ladda ner ppt "Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som."

Liknande presentationer


Google-annonser