Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi Helsingfors stads strategiprogram 2009–2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi Helsingfors stads strategiprogram 2009–2012."— Presentationens avskrift:

1 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi Helsingfors stads strategiprogram 2009–2012

2 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 2

3 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 3 Helsingfors är som huvudstad och som centralort i regionen ett centrum i världsklass för affärsverksamhet och innovationer. Staden utvecklas hela tiden, och utvecklingen bygger på styrkan i vetenskap, konst, kreativitet, lärförmåga och god service. Dess framgång kommer invånarna och hela landet till godo. Metropolområdet utvecklas som ett enhetligt fungerande område där det finns en naturnära miljö och där det är gott att bo, studera, arbeta och driva företag. Vision

4 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 4 Stadens värderingar är: Invånarcentrering Ekologisk inriktning Rättvisa Resurshushållning Trygghet Företagsvänlighet Värderingar

5 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 5 Strategiprogrammet är indelat i fyra huvudområden som är välfärd och tjänster, konkurrenskraft, stadsstruktur och boende samt ledarskap. Mål och kritiska framgångsfaktorer har satts för varje strategiområde. Strategiprogram

6 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 6 Strategiområden, strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer Välfärd och tjänster Konkurrenskraft Ledarskap ■ Demokrati och inflytande Stadsstruktur och boende

7 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 7 Användarcentrerade tjänster med större delaktighet och eget ansvar för invånaren ■ En ny servicekultur skapas ■ Fler alternativ ges genom en servicestrategi ■ Invånarnas behov tillgodoses genom ett servicenät i stadsrummet och på webben ■ Pluralism och invandrare ■ Större jämställdhet och likabehandling ■ De elektroniska tjänsterna, interaktionen och delaktigheten stärks Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan invånarna minskas ■ Hälsofrämjandet effektiviseras ■ Välbefinnandet hos barn och ungdomar förbättras ■ Staden arbetar för att de åldrande invånarna ska bevara sin funktions- ■ Förmåga ■ Utslagning förebyggs Välbefinnandet och sysselsättningen ökas genom lärande och kunnande ■ Bildningen och kulturen stärks som grund för välbefinnande och konkurrenskraft ■ Utbildningstjänsterna anpassas efter behoven hos invånarna och inom arbets- och näringslivet Välfärd och tjänster

8 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 8 Ett mångfasetterat och tryggt Helsingfors med internationell konkurrenskraft ■ En lockande, fungerande och rolig stad ■ Staden satsar på skydd av Östersjön ■ Staden är en föregångare i fråga om användar- centrerade innovationer ■ Ett internationaliserat Helsingfors Ett Helsingfors med mångsidig näringslivsstruktur och nya arbetstillfällen ■ Förutsättningar skapas för ett ökande antal jobb ■ Arbetskraftstillgången förbättras ■ Förutsättningar skapas för tillväxt i tjänstebranscher, kompetenskluster och företag Konkurrenskraft

9 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 9 Bostadsvolymen, boende- kvaliteten och en stadsmiljö präglad av mångsidighet tryggas ■ Staden ser till att bostadsproduktionen får den planerade volymen och beskaffenheten ■ Intressanta, vackra och fungerande urbana bostadsområden och miljöer byggs ut ■ Livskraften i Helsingfors centrum stärks Stadsstrukturen kompletteras för att staden ska kunna möta klimatförändringen ■ Stadsstrukturen kompletteras med fokus på spårtrafiknätet ■ Stadsstrukturen utvecklas så att energi sparas ■ Kompletteringsbyggande främjas Trafiksystemet utvecklas så att hållbara trafikformer främjas ■ Trafiksystemet utvecklas huvudsakligen med fokus på spårtrafiken. Servicenivån i kollektivtrafiken höjs och möjligheterna till gång- och cykeltrafik ökas ■ Staden ser till att helsingforsarnas intressen och de regionala intressena sammanjämkas Stadsstruktur och boende

10 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 10 Förändringsbenägenheten ökas genom att ledarskapet och personalkompetensen utvecklas ■ Gemensamma mål blir lättare att nå och verksam- heten utvecklas genom ett gott ledarskap, bättre personalkompetens och större påverkans- möjligheter för personalen ■ Personaltillgången, kompetensen, belönings- systemet och arbetshälsan stärks Vikt fästs vid den ekonomiska balansen, och tjänsteproduktionen blir mer verkningsfull ■ Omkostnaderna anpassas efter de disponibla inkomsterna ■ Tjänsterna blir mer verkningsfulla ■ Organisationen utvecklas så att tjänsterna blir bättre ■ Verksamhetslokalerna används effektivt Dottersammanslutningarna leds med fokus på det allmänna bästa och tjänster för invånarna ■ Hela stadskoncernens bästa tryggas ■ Koncernstyrningen effektiviseras och blir klarare ■ Ägarpolicyn blir klarare Ledarskap

11 00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi 11 www.hel.fi/strategiprogram Helsingfors stad Ekonomi- och planeringscentralen Tfn ( 09 ) 310 2505 Mer information:


Ladda ner ppt "00.0.2008Esitelmän pitäjän nimi Helsingfors stads strategiprogram 2009–2012."

Liknande presentationer


Google-annonser