Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ammie Berglund Tumba Gymnasium 2008/09

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ammie Berglund Tumba Gymnasium 2008/09"— Presentationens avskrift:

1 Ammie Berglund Tumba Gymnasium 2008/09
Om HÅLLBAR UTVECKLING Ammie Berglund Tumba Gymnasium 2008/09 Ammie Berglund, Tumba gymnasium, Tumba –

2 Hållbar utveckling – vad är det?
WEB-sök på ”hållbar utveckling” med Google ger ……… träffar 2006 ……………………… träffar 2007 WEB-sök på ”sustainable development” med Google ger träffar 2006 …………………… träffar 2007 HÅLLBAR UTVECKLING ÄR AKTUELLT HÅLLBAR UTVECKLING som MÅL ska eliminera/minska MILJÖPROBLEM

3 Hållbar utveckling >100 definitioner…
“Hållbar utveckling tillgodoser våra behov utan att minska förutsättningarna för framtida generationer att tillgodose sina behov” (Brundtland, 1987) VAD INNEBÄR DETTA KONKRET??? Skriv ned 5-10 BEHOV som du har i ditt liv!

4 Fann du något liknande? Andas ren luft Dricka rent vatten Äta mat
GRUNDLÄGGANDE BEHOV Andas ren luft Dricka rent vatten Äta mat Kläder Bostad Ha ett jobb/inkomst Använda bil Träffa familj/vänner KONFLIKTER mellan BEHOV

5 KONFLIKTER mellan BEHOV
INOM mig själv Ska jag ta bilen? JA - det är enkelt, går snabbt NEJ - det ger utsläpp, borde ta bussen/cykla/gå istället MELLAN människor Ska jag ta bilen? JA - det är enkelt, går snabbt NEJ - det ger utsläpp, du/vi borde ta bussen/cykla/gå istället

6 KONFLIKTER mellan BEHOV
MELLAN grupper MELLAN samhällen i ett land MELLAN länder

7 Brundtland 1987: FN-rapport “Our Common Future”
“Hållbar utveckling tillgodoser våra behov utan att minska förutsättningarna för framtida generationer att tillgodose sina behov” KONFLIKT mellan BEHOV i TIDEN … behov idag → möjligheter i framtiden??? HÅLLBAR UTVECKLING ÄR… …EN UTVECKLING MED BALANS MELLAN OLIKA BEHOV

8 HÅLLBAR UTVECKLING EKOLOGI: naturmiljöer i balans (artrikedom, giftfri miljö, stabilt klimat) SOCIOLOGI: samhällen i balans (demokrati, rättvisa) EKONOMI: produktion och handel i balans (råvarutillgång, lönsamhet för produkter) Diskutera minska växthusgaser ur de olika synvinklarna – ekologiskt – starkt stöd för att sänka dem rakt av! Ekonomiskt – hur mycket utsläpp ska tillåtas, kan man köpa sig fri? Socialt – ska fattiga länder behandlas lika som rika? Etc. Diskussionsuppgift kanske???

9 Hållbar utveckling på planeten kräver att vi tar…
EKOLOGISK HÄNSYN SOCIAL HÄNSYN EKONOMISK HÄNSYN

10 Ensidig prioritering leder till obalans
EKONOMISK HÄNSYN EKOLOGISK HÄNSYN SOCIAL HÄNSYN Analogi: Jag känner mig trött hela tiden. Jag kan inte sova för jag grubblar över mitt jobb hela tiden. Jag struntar i det. Försöker köra på som vanligt ändå. Med hjälp av kaffe. Jag går in i väggen veckan efter 35 årsdagen. Alternativt tar jag symptomen på allvar och söker en lösning. Jag tar sömntabletter. Sover bättre Blir piggare – MEN blir beroende av sömnmedel och får biverkningar i form av darrningar i händerna t ex. Jag analyserar varför jag inte kan sova. Tar tag i mina funderingar kring jobbet, tar kontroll över min situation. Sover bättre. Blir piggare. På ett hållbart sätt. SYMPTOM? Miljöproblem

11 Miljöproblem Vi känner till problemen… Tungmetaller Försurning
Organiska miljögifter (DDT, PCB, dioxiner) Ozonhål Förhöjd växthuseffekt & klimatförändringar Regnskogsskövling Radioaktiv strålning Utrotning av arter Vi känner till problemen…

12 Hur reagerar vi på miljöproblemen som ”varningsklockor”?
Från svt.se avsnitt 4 om "Planeten"

13 SKRÄMSEL-PROPAGANDA = ineffektivt
… mer effektivt att arbeta MÅLINRIKTAT

14 16 miljömål http://www.miljomal.nu A F O D E B L K J M G H I N C P
1 Begränsad klimatpåverkan 2 Frisk luft 3 Bara naturlig försurning 4 Giftfri miljö 5 Skyddande ozonskikt 6 Säker strålmiljö 7 Ingen övergödning 8 Levande sjöar och vattendrag 9 Grundvatten av god kvalitet 10 Hav i balans.. 11 Myllrande våtmarker 12 Levande skogar 13 Ett rikt odlingslandskap 14 Storslagen fjällmiljö 15 God bebyggd miljö 16 Ett rikt växt- och djurliv A B C D E F G H I J K L M N O P Miljömålsrådets kansli på Naturvårdsverket Mål som Naturvårdsverket ansvarar för: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Skyddande ozonskikt Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Storslagen fjällmiljö Ett rikt växt- och djurliv Mål som andra myndigheter ansvarar för: Giftfri miljö Säker strålmiljö Grundvatten av god kvalitet Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö

15 Globala problem… Inte bara i Sverige man arbetar målinriktat Internationella möten &överenskommelser (ex Kyoto-protkollet, begränsa utsläpp för att bromsa klimatpåverkan) FN: år = decennium för ”utbildning för hållbar utveckling” Global satsning!!! Vi är en del av den! MÅLET – komma till rätta med miljöproblem för att trygga vår egen och framtida generationers liv

16 Miljöproblem = symptom = varningsklockor för ”fel i systemet”
Analogi/liknelse med den egna hälsan: TÄNK DIG FÖLJANDE: SYMPTOM: ”du är trött hela tiden” VAD GÖR DU?

17 Symptomet är TRÖTTHET Alt 1. Kör på som vanligt med lite extra kaffe utbränd inom ett år… Alt 2. Tar sömnmedel  sover kanske bättre  blir lite piggare men får biverkningar och blir darrhänt… mm… Alt 3. Tar reda på varför jag inte kan sova  åtgärdar orsaken  blir piggare PS. Det kanske inte är ENKELT att åtgärda orsaken…

18 Långsiktig lösning på miljöproblem
Förstå orsaken till problemen (sök kunskap om hur planeten fungerar och orsakerna till problemen) Lyft fram nödvändiga åtgärder (koppla åtgärderna till orsakerna till problemen) Följ upp och kontrollera att åtgärderna ger önskade effekter (ger motivation till fortsatta insatser)

19 Arbete med HÅLLBAR UTVECKLING
Indikatorer – mått på ”hur det går”… Indikatorerna ska: · följa upp resultatet av miljömålsarbetet, · visa om miljöarbetet går i rätt riktning och i rätt takt, · visa hur miljön mår, · ge underlag för åtgärder och beslut Indikatorerna ska: · följa upp resultatet av miljömålsarbetet, · visa om miljöarbetet går i rätt riktning och i rätt takt, · visa hur miljön mår, · ge underlag för åtgärder och beslut Det finns ett ökande behov av lämpliga mått för uppföljningen av miljömålen. Därför pågår sedan ett par år tillbaka utvecklingsarbete hos alla miljömålsansvariga myndigheter, både nationellt och regionalt, med att utveckla nya och ännu bättre indikatorer. Vad är en indikator? Vi ser indikatorn som ett hjälpmedel som förmedlar information om miljöutvecklingen och ger hjälp i uppföljning och utvärdering.

20 EXEMPEL från http://miljomal.nu
MILJÖMÅL: ”Giftfri miljö” Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Når vi miljömålet?

21 Indikatorer ”Giftfri miljö”
Allergiframkallande kemiska produkter Ekologiskt odlad mark Ekologisk animalieproduktion Miljöledningssystem CMR-ämnen i varor Kravmärkt mjölk Förorenade områden Hälsofarliga kemiska produkter Konsumenttillgängliga kemiska produkter Växtskyddsmedel Nickelallergi

22 Hälsofarliga kemiska produkter – tillverkade i/eller importerade till Sverige
Når vi miljömålet? Det blir svårt att nå målet, särskilt vad gäller redan spridda långlivade ämnen. Ytterligare nationella och internationella insatser gör det däremot möjligt att begränsa tillförseln av nya farliga ämnen till miljön. REACH  EU-avtal

23 Du kan bidra till att nå miljömålet:
Undvik att använda kemikalier i onödan, använd miljömärkta kemiska produkter Varför? miljömäkta prod. mindre skadliga än sådana som inte är miljömärkta. Sortera farligt avfall till återvinning. Varför? Farliga ämnen läcker ut, orsakar skada i miljön. OBS! färger, lösn.medel, batterier, el.utrustning. mediciner 3. Välj ekologiska livsmedel Varför? Ekol odling använder betydligt mindre kemiska bekämpningsmedel.

24 Ingen tjänar på att vi tappar hoppet – TÄNK POSITIVT!!!
Sammanfattning! Hållbar utveckling – komplext (ekologi/ekonomi/sociala aspekter) Miljöproblem - symptom på ”systemfel” Viktigt klargöra orsak & verkan (naturvetenskap) – kunna se/förstå önskvärd förändring Förstå KONFLIKT-perspektivet – från individ- till global nivå: önskvärda förändringar inte alltid är lätta att uppnå Ingen tjänar på att vi tappar hoppet – TÄNK POSITIVT!!!


Ladda ner ppt "Ammie Berglund Tumba Gymnasium 2008/09"

Liknande presentationer


Google-annonser