Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridik: Inledning till studiet av rätten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridik: Inledning till studiet av rätten"— Presentationens avskrift:

1 Juridik: Inledning till studiet av rätten
Mårten Schultz Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

2 Dagens lektion Inledning: Vad är juridik?
Systematiska preliminärer: Olika rättsområden Rättsstaten och dess grundvalar Lagstiftning och rättsbildning Rättskällorna Tolkning och metoder, juridiskt språkbruk Komparativrättsliga reflektioner

3 Inledning: Vad är juridik?
Grundläggande begrepp, avgränsningar, etc.

4 Uttrycket “juridik” Vad betyder “juridik”?
Studiet av och arbete med “rätten” Vad är “rätten”? Ett uttryck för totaliteten av en kategori av normer av ett särskilt slag, rättsliga regler och -principer

5 Vad är en jurist? Någon som arbetar med “juridik”. “Jurist” är inte en skyddad titel, vem som helst kan kalla sig jurist (jmf. advokater). Typiska juristyrken: Domare, åklagare, advokater, och - vill jag tro - rättsvetare Vanligare juristyrken: Fonus, affärsjurister, bolagsjurister, tjänstemän

6 Några inledande termer
Fysiska och juridiska personer “Det allmänna”: Stat, kommun samt organ underställda stat eller kommun (myndigheter etc.) Balkar, rättsregler, rättsprinciper Dispositiv och indispositiv rätt Vem är den tredje mannen?

7 Rättens systematik.

8 Allmänt om rättens systematik
Den svenska rättens systematik följer enbart till viss del lagstiftning: Systematiken följer av traditioner, vetenskapliga tolkningar och outtalade antaganden Många rättsområden består till stor del av oskrivna rättsregler Jmf. kontinentaleuropeiska rättsordningar: kodifikationer Vad innehåller “lagboken”?

9 Grundläggande distinktioner
Offentlig rätt - privaträtt Offentlig rätt: Normer som reglerar förhållandet mellan privatpersoner (fysiska eller juridiska) och det allmänna, samt förhållanden mellan organ som är underställda det allmänna Privaträtt: Normer som reglerar förhållanden mellan privatpersoner Många lagar både offentligrättsliga och privaträttsliga

10 Offentlig rätt Offentlig rätt är med den ovanstående defintionen ett väldigt vitt begrepp. I praktiken brukar man ofta inskränka uttrycket till att bara omfatta statsrätt och förvaltningsrätt. Statsrätten: Regler om staten - grundlagarna, samt ex. vallagen Förvaltningsrätten: Regler om samhällets uppbyggnad i vid mening, Förv.L, KommL

11 Offentlig rätten i vid mening
I vid mening så inkluderar offentligrätten även många andra rättsområden. Några viktiga områden är: Straffrätten (regler om brott och straff), processrätten (rättssystemets “spelregler”), skatterätten, etc.

12 Privaträtt Privaträtt ungefär samma som civilrätt
Delas upp i familjerätt och förmögenhetsrätt Familjerätt (i vid mening): “Äktenskapsrätt” etc (ÄktB, samboL, partnerskap), föräldrarätt (inkl. även regler om god man etc., FB, m.m.), successionrätt (ÄB m.m.)

13 Förmögenhetsrätt Normer om egendomsförhållanden i den mån de inte reglerar förhållandet till det allmänna Viktiga rättsområden: Avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, fordringsrätt, etc. Allmän och speciell avtalsrätt

14 Obligationsrätt/sakrätt
Inom förmögenhetsrätten skiljer man mellan obligationsrätt och sakrätt Obligationsrätt: Normer som hänger samman med avtal. Reglerar i princip förhållandet mellan två personer Sakrätt: Normer om egendomsförhållandens relation till tredjeman.

15 Obligationsrätten Handelsbalken från 1734 innehåller enbart ett fåtal regler som idag används Mängder med “mindre” lagar, ofta framtagna gemensamt i norden Avtalslagen, köplagen, konsumentlagarna, skadeståndslagen, gåvolagen, skuldebrevslagen, etc.

16 Särskilt om fast egendom
Regler rörande fast egendom ges i jordabalken (JB) Vad är fast egendom? I JB finns regler om överlåtelse (köp, byte, gåva) av fast egendom, men även regler om hur fast egendom får användas (ex vid hyresrätter, 12 kap.) Behandlas ofta som ett separat ämne

17 Särskilt om immaterialrätt
Immaterialrätter: Upphovsrätt, varumärkesrätt (känneteckensrätt), patent, mönsterrätt Regleras i särskilda lagar, ex. Upphovsrättslagen

18 Rättsstaten och dess grundvalar
Grundlagarna m m

19 De svenska grundlagarna
Regeringsformen 1974 Successionsordningen 1810 Tryckfrihetsförordningen 1949 Yttrandefrihetsgrundlagen 1991 Hur ändras en grundlag?

20 Regeringsformen Den (överlägset) viktigaste grundlagen: Ger reglerna för Sveriges uppbyggnad och hur det skall styras. Sveriges “konstitution” Regler om maktfördelning, riksdagens arbete, regeringens, domstolarnas etc. 2 kap. innehåller regler om rättigheter

21 Andra viktiga regler Europakonventionen EG-rätten

22 Lagstiftning och rättsbildning
Hur blir juridikens normer till? Och hur upphör de att existera?

23 Terminologisk inledning
Författning = övergripande begrepp på olika typer av rättsliga normer som ytterst kan härledas till riksdagens normgivningsmakt Viktigast: Lagar. Lagar består av normer stiftade av riksdagen Underordnad författning, delegerad normgivning: förordning (från regeringen), föreskrifter (från myndighet)

24 Lagstiftningen - en skiss
Initiativ till lagstiftning tas (ofta från regeringen)  frågan utreds (antingen internt, inom regeringen eller externt, en utredning tillsätts)  utredningen utmynnar i ett motiverat förslag, betänkande (publiceras i Ds eller SOU)  remissyttranden inhämtas  lagrådet yttrar sig (ibland)  regeringen upprättar en proposition med förslag till riksdagen  riksdagen bereder ärenden i utskott  riksdagen fattar beslut  regeringen utfärdar (promulgerar) lagen, kungörs i SFS

25 Annan rättsbildning Kom ihåg: Lagstiftning är bara ett av flera sätt som juridiska normer kan komma till på Domstolarnas rättsbildning EG-rättens inflytande Sedvana, kutym

26 Var söker jag efter gällande rätt?
Rättskällorna Var söker jag efter gällande rätt?

27 Rättskällor Lag och annan författning Förarbeten
Praxis, främst från de högsta domstolarna (Högsta domstolen och Regeringsrätten) Sedvana, kutym (Doktrinen?)

28 Om rättskällorna Olika rättskällor har olika betydelse inom olika områden På straffrätten förutsätts i princip lag för att ett straffbud skall anses föreligga, enligt legalitetsprincipen På civilrättens område är ofta praxis en viktigare normkälla för att hantera enskilda fall Vissa rättsområden är helt utan lagstiftningen

29 Hur får jag kunskap om rättskällor?
Författningar: Svensk författningssamling; i praktiken använder många de olika lagböckerna Praxis: Nytt juridiskt arkiv/RÅ Förarbeten: NJA II, men vanligare propositionerna som sådana, samt SOU/DS Sedvana? Ibland kodifierad, god revisionssed etc.

30 Tolkning, metoder, det juridiska språket

31 Tolkningsmetoder Bokstavstolkning och ändamålstolkning
Analogislut och e contrario-tolkningar

32 Tolkningsprinciper Rättskällornas hierarki Författningars hierarki
Speciallag och allmän lag

33 Juridiskt språkbruk Juridikens facktermer Juridisk stilistik Latin

34 Svensk rätt i komparativ belysning

35 Rättsfamiljer Kontinentala rättsordningar, common law och skandinavien mitt emellan? Främst civilrätten Andra rättsfamiljer?

36 Sverige och europeiseringen
Förhållandet till EU EG-initierad lagstiftning och europarättens företräde Utmaningar för svensk rätt? Tolkning, etc.

37 Avslutande litteraturtips


Ladda ner ppt "Juridik: Inledning till studiet av rätten"

Liknande presentationer


Google-annonser