Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har bedömning och betyg med lärandet att göra?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har bedömning och betyg med lärandet att göra?"— Presentationens avskrift:

1 Vad har bedömning och betyg med lärandet att göra?
Annika Zetterström Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Enköping augusti 2011

2 Hur vi ser på kunskap och lärande påverkar:
Hur vi ser på bedömning av lärandet Vad vi bedömer Vilka underlag som samlas in Vilka underlag vi använder

3 Att betygsätta någon är alltid integritetsöverskridande !!!

4 ”Jag vill inte ha betygen kvar! I alla fall inte de jag har”
” Jag vill inte ha utvecklingssamtal, jag vill kräkas” Agneta Lind-Munther & Gunnel Lindh i Pedagogiska magasinet 2007:3

5 Några utgångspunkter att hålla i minnet!
Idag betraktas kunskap mer som en produktiv än reproduktiv förmåga. Lgr -11 lyfter fram kunskap i handling som en central kunskapsform. Kunskapskraven är oftast aktiva verb. Redan 1996 visade Sanders och Rivers att elever med mycket bra lärare på sex månader kunde lära sig vad elever med sämre lärare lärde sig på två år. Idag ser vi allt tydligare att svaret på vad dessa skickliga lärare gör ligger i frågor om feedback och formativ bedömning. Tre ledord; synlighet, delaktighet och ansvar (skollagen 4 §)

6 Kunskapskrav betyget E i slutet av årskurs 9
Grundläggande kunskaper… Beskriver några… Kan bearbeta och se samband… Med enkla argument… Tillämpar… Drar slutsatser… Gör enkla bedömningar… Berättar om…

7 2.Kursplaneanalys Ev åtgärdsprog. 3. Lpp 8. IUP 1. Lp 7. Utveckl. samtal 6. Skriftligt omdöme 4. Formativ bedömning 5. Summativ bedömning

8 1. Läroplansanalys, varför då?
5 minuters bikupa!!!

9 2. Precisering av syfte och kunskapskrav i kursplaner
Vi måste ställa frågor till våra styrdokument med början med SYFTET. (glöm inte involvera eleverna!) Nästa steg är att bryta ner och förtydliga kunskapskraven. Svaren omvandlas sedan till ett undervisningsinnehåll. Bedömningsfrågor måste integreras i undervisningen redan nu!

10 En Lpp (Lokal Pedagogisk Planering) kan förslagsvis läggas upp så här:
Detta/dessa syften, mål och kunskapskvaliteter ska vi arbeta med Så här konkretiserar vi dessa för årskurs …. Detta stoff (begrepp, fakta, teorier, modeller) ska vi använda för att utveckla dessa förmågor……………………… kompetenser…………………. färdigheter…………………….. attityder……………………… Dessa arbetsformer kommer vi att använda……………………….. Detta kommer vi att bedöma………………………………. Så här kommer bedömningen att göras……………….. (Hur ska eleverna få visa vad de kan?)

11 Varför måste målen vara tydliga?
Ger fokusering på det viktigaste Insatser och resurser kan styras Kan göra undervisningen rationell och effektiv Gör undervisningen lätt att utvärdera Kan skapa samling och engagemang Leder till färre missförstånd Ger elever och vårdnadshavare möjlighet till inflytande

12 Ett exempel! ”Vid vårterminens slut ska du behärska enklare ordbehandling” Du har uppnått målet när du kan: skapa ett dokument redigera ett dokument skriva ut ett dokument spara ett dokument på hårddisken hitta ett dokument på hårddisken

13 Nytt exempel! Jämför och diskutera följande:
Julstädningen är klar när: …julgranen ligger i komposten …tappade barr är i dammsugarpåsen …alla julgransprydnader ligger i sina lådor …lådorna står i källaren …julgranen bärs ut till komposten …tappade barr dammsugs …alla julgransprydnader läggs i sina lådor …lådorna bärs ner i källaren

14 Hur ska undervisningen se ut för att målen ska uppnås?
Ett ex. Geografi Betyg E år 6. Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och tillviss del underbyggda förslag på hur människors livsvillkor kan förbättras. Tala med din granne om frågan i 5 min!

15 Lärande blir inte längre en fråga om att kunna återge vad som redan är känt utan en fråga om att kunna skapa ny kunskap som är relevant för att lösa problem! Från Till

16 2.Kursplaneanalys Ev åtgärdsprog. 3. Lpp 8. IUP 1. Lp 7. Utveckl. samtal 6. Skriftligt omdöme 4. Formativ bedömning 5. Summativ bedömning

17 Hur bedömer vi det som ska bedömas och med vilka ”verktyg”?
Har vi endast ett Eller en hel

18 Att se vad som ska ses… Att kommunicera vad man ser… Att finna bra sätt att gå vidare på basis av vad man sett… Kompetens behövs hos både elever och lärare!

19 Att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktigaste

20 ”Det är alltså inte elevernas kunskaper om vikingatiden eller romarriket som är det centrala, utan hur eleverna urskiljer och kan resonera om likheter och olikheter i olika historiska förlopp och hur de kan reflektera över olika historiska beskrivningar i relation till det konkreta innehåll de studerar”. ”På samma sätt som konståkaren och tränaren efteråt diskuterar och reflekterar över domarnas bedömningar är det viktigt, som ett led i elevernas kunskapsutveckling, att elever och lärare tillsammans talar om bedömningen”. Ingrid Karlgren, prof i pedagogik

21 Formativ bedömning ,bedömning för lärande
Målen, undervisningen och bedömningen ska vara i linje med varandra Läraren måste ha en klar bild av vad som ska bedömas Målen måste tydliggöras för eleverna och dessa måste dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång Effektiva klassrumsdiskussioner , frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar tydliga tecken på elevernas lärande Feedback som utvecklar lärandet och feed forward Aktiviteter som gör eleverna till en resurs för varandra Strategier för att eleverna ska ta lärandet i sina egna händer

22 Frågor som läraren behöver ställa sig
Har eleven försökt lösa/arbeta med uppgiften? På vilket sätt har eleven förstått uppgiften? På vilket sätt har eleven löst/arbetat med uppgiften Vilka kunskaper har eleven visat att hon/han behärskar vid sitt arbete med uppgiften? Vilka kunskaper har eleven visat att hon/han inte behärskar vid sitt arbete med uppgiften? Vilka analyser och slutsatser har eleven dragit av resultatet?

23 Att komma ihåg; Minst effektiv är återkoppling i form av beröm, bestraffning och belöningar För att den ska vara riktigt effektiv ska den fokusera på uppgiften och rymma information om 1. hur uppgiften utförts, 2. vad målet är och 3. hur uppgiften kan göras bättre Så fort kvantitativa resultat finns med hamnar fokus där! (Jfr. Hofvendahl 2010 s. 38)

24 2.Kursplaneanalys Ev åtgärdsprog. 3. Lpp 8. IUP 1. Lp 7. Utveckl. samtal 6. Skriftligt omdöme 4. Formativ bedömning 5. Summativ bedömning

25 Målkriterier och kunskapkrav (betygskriterier)är INTE samma sak!
Målkriterier svarar på frågan ”Hur kan man se att målet är uppnått?” medan Kunskapskrav (betygskriterier) svarar på ”Hur VÄL är målet uppnått?”

26

27 Litteraturtips i anslutning till min föreläsning.
Andréasson & Asplund Carlsson; Elevdokumentation Liber Eva Österlind (red); Eget arbete – en kameleont i klassrummet Studentlitt. Mikael Stigendahl; Framgångsalternativ Studentlitt. Skolverket; Att döma eller bedöma Christian Lundahl; Bedömning för lärande Norstedts förlag Rostvall & Selander; Design för lärande Norstedts akademiska förlag

28 FÖR KÄNNEDOM ”Våra barns skola” Leif Kristiansson
Idag har jag satt betyg Jag har bedömt föräldrarnas förmåga att stimulera och utveckla, den sociala miljön där elevens finns. Jag har betygsatt förskola och förskollärare, låg- och mellanstadium och deras lärare, ungdomstidningar, skivindustrin, radio, TV och filmbranschen. Jag har betygsatt reklamfolk, idrotts- och fritidsledare, syskon och kamrater, politiker och opinionsbildare och mig själv. Men det är bara eleven som får betyget. Man borde kanske skicka det för kännedom…


Ladda ner ppt "Vad har bedömning och betyg med lärandet att göra?"

Liknande presentationer


Google-annonser