Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender för framtidens städer Rikard Engström Strategisk utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender för framtidens städer Rikard Engström Strategisk utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Trender för framtidens städer Rikard Engström Strategisk utveckling

2 Demografi Andelen personer över 65 år stiger snabbt i I-länderna
Livslängden ökar Ökad rörlighet Befolkningstillväxten globalt är 1 – 1,5% Fattiga städer växer fortare än rika städer

3 Sverige År 1800 - 7 % i städer eller tätorter.
På 1970-talet avstannade urbaniseringstakten och har sedan dess inte ökat lika mycket. Till 1970-talet flyttade man till närmaste storstad. Numera flyttar man också från småstad till storstad och flytten går därmed också längre bort. Källa:Samhallskunskap.se

4 Internationellt 95% av världens befolkningstillväxt under de närmaste 20 åren absorberas av städer i u-länder. 30% av världens befolkning levde i en urban miljö % FN: 2050 bor 70% av jordens befolkning i städer (1850 – 3%! (Samhallskunskap.se) 4.5% av världens befolkning lever i städer > 10 miljoner invånare. 25% I städer < 0,5 miljoner invånare Källa: Mega-trends and The World’s Cities and Regions: A Note. Greg Clark

5 Urbaniseringstakten avtar

6 Städers betydelse Stadsbaserade ekonomiska aktiviteter står för :
55% av BNP i låg-inkomstländer 73% i medelinkomstländer 85% i höginkomstländer. 2% av jordens yta - 75% av naturresurserna Stora städer ligger vid kusten. Smältande is hotar (bl a) infrastrukturen. Städerna påverkar klimatet eftersom de skapar ‘urban heat islands’.

7 Trafiken och Transporterna

8 Målen

9 Trafiken/Transporten är ointressant!
Kostnad Konk.- kraft Miljö & Klimat Regional Utveckl. Trängsel Tillgäng- lighet

10 Passagerartrafik Planerade åtgärder kommer inte att lösa problemet! Trafik genereras av infrastruktur! Kombinerade åtgärder nödvändiga! Ökat intresse för spårväg* Minskad andel privat bil nödvändig Beteende och förutsättningar Satsningar på stomlinjenät* Högprioriterade busstråk* *

11 Ant. pers.bilar och invånare/bil
Stockholm är en av de kommuner i Sverige som har minst antal inregistrerade personbilar per invånare. (dåvarande SIKA) Källa: Data SCB, figur egen.

12 Kollektivtrafik Olika städer - olika möjligheter och behov
Lokalisering av dag och nattbefolkning, bostäder och arbetsplatser Infrastruktur Industrilokalisering // Bostadsområde Fritidsresandet ökar mest 55% av alla resor i Sverige, görs i Stockholms län. * Resor per Invånare och år*: Sthlm ca 350. Västra Götaland 140, Skåne 110 och Uppsala län 80. *Trafikanalys: Lokal och regional kollektivtrafik 2009

13 Kollektivtrafik Kollektivtrafikens marknadsandel
Kollektivtrafik + taxi: 24 procent Bil + moped/MC: 76 procent Varför reser vi? Resor till och från arbete: 32 procent Resor för inköp av olika slag: 20,89 procent Ta sig till motionsplats eller friluftsaktivitet: 12,26 procent Hälsa på vänner och släkt: 6,72 procent Resor till och från skola: 5 procent Ta sig till plats för nöje eller underhållning: 3,72 procent Kvinnor reser mer kollektivt än män gör Ungdomar saknar körkort, de lär sig att hitta via cykel och kollektivtrafik Källa: Kollektivtrafikbarometern

14 Antal bussar och invånare/buss
Källa: Data SCB, figur egen.

15 Godstrafik Effektivare användning av befintliga resurser nödvändig
Ökat intresse för samverkan Planerade åtgärder kommer att bidra men inte lösa problemet! Infrastruktur en trafikgenerator! Beteende och förutsättningar

16 Godstransporter i städer
Logistiken komplex – antalet intressenter många Kunskap saknas ofta Utrymmet begränsat Transporten möjliggör strukturen (insatsvaran skapar möjligheten) Samordnade transporter kräver vilja och engagemang!

17 Ant. lastbilar och invånare/lb
Källa: Data SCB, figur egen.

18 Trender i handeln Internationalisering
Staden används under dygnets timmar Sambo  Särbo Upplevelser – konceptualisering Stadskärnan har tappat marknadsandelar till externhandeln Staden: Förena design med funktion! Plats- och tidsnytta! Etableringar är barn av sin tid! Staden – ett varumärke! Källa: Martin Öberg, Handelshögskolan i Göteborg

19 Staden är motorn! Tillväxtbefrämjande åtgärder kan stå i motsatsförhållande till regional utjämning! Entreprenörskap och stora städer Tjänsteproduktion tilltar Ökad samverkan för distributionsfrågor Teknik (ITS) Showrooms – (det går sakta…)

20 Citylogistik Ökat intresse! Inte ett område!
Terminaler (stora och små) är en förutsättning. IT(S)-system som stöd för alla typer av transporter. Tillgänglighet. Dyrare hyror i staden. Sändningsstorlek. Tätare leveranser av lättare produkter. E-handeln  leverans.

21 Staden och dess kopplingar
Samverkan är ett nyckelord i många svenska projekt.

22

23 DHL Bring Buddy Bygger på att personer i staden bär med sig försändelser. Undviker ”onödig” innerstadstrafik Reducerade utsläpp Mobiltelefoner skulle användas som informationsverktyg och för dokumentation. Ide´: Sociala nätverk  faktiska nätverk där personer i sina dagliga resor bidrar till transporter. Källa:

24 IBM tror... Datorvärme Värme som alstras av datorer etc kan värma byggnader på vintern och ge kraft till luftkonditionering på sommaren. Personligare pendling Avancerad analysteknik kommer att kunna ge personliga rese- rekommendationer. Lärande system en nyckel! Källa:

25 Två koncept - framtiden i ett rör?

26 Omvärldsanalys 2010 I storstadsregionerna behövs beredskap att hantera transportefterfrågan. Planeringen inriktas på tätare städer med effektiv kollektivtrafik. Europa - stagnerande och åldrande befolkningsstruktur. Fortsatt urbanisering. Kontakter mellan världens storstadsregioner ökar. Sverige: Stadsregioner med minst invånare växer av egen kraft. OECD: Bristen på integration är en framtidsfråga av stor betydelse för ekonomisk utveckling och internationella konkurrenskraft. Främst ett stadsproblem. Sista-milenproblematiken

27 Framgång i en stad/region
Förtätningar Förtätningsmönstret följer transportstråken. Stad/region Tillväxt återspeglar attraktivitet. Stor region – stor stad. Mångfald  Staden nyttjar regionen. Tillväxt Stadens tillväxt sker ofta på omlandets bekostnad. Symbiotiskt förhållande mellan företag, stad och region. Hög andel ”kreativ” arbetskraft

28 Strategiska utmaningar
Ett energieffektivt transportsystem Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Effektiva transportkedjor för näringslivet Robust och tillförlitlig infrastruktur Mer nytta för pengarna Trafikverket en modern myndighet

29 Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna
Utmaningen är att forma ett transportsystem i storstadsregionerna som möjliggör väl fungerande resor och transporter och samtidigt bidrar till en positiv utveckling av stadsmiljön. Detta ska ske genom att fler väljer kollektiva färdsätt, att vi styr trafiken effektivt och att vi genomför de stora satsningar som pekas ut i de långsiktiga planerna. I storstäderna med sin komplexa trafik- och gatumiljö är det särskilt svårt att möta de krav som ställs på tillgänglighet, tillförlitlighet, säkerhet och miljö. Trängsel på väg och spår, trafikstörningar, framkomligheten för distributionstrafiken är exempel på problem som är särskilt omfattande i storstäderna. Dagens trafikmiljö i storstäderna försämrar livskvaliteten för många människor som bor och vistas där.

30 Utmaningar för framtidens goda städer
Effektivitet och tillgänglighet Miljö Säkerhet

31 Vision: Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt
Rikard Engström, Ph D Strateg, spec Gods & Logistik Direkt: Mobil:


Ladda ner ppt "Trender för framtidens städer Rikard Engström Strategisk utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser