Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänstens riskanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänstens riskanalys"— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänstens riskanalys
Kartlägga riskbilden som räddnings- tjänsten har att arbeta mot Underlag för handlingsprogram för skydd mot olyckor Kvantifiera riskerna » jämförelser möjliga Lika för flertalet kommuner i länet

2 risk = frekvens · konsekvens
Begreppet risk risk = frekvens · konsekvens frekvens Vanliga olyckor vanliga Stora olyckor ovanliga Katastrofer sällsynta individer grupper samhället konsekvens

3 Definitioner RISK = FREKVENS · KONSEKVENS
händelse = oönskad händelse som kan medföra räddningsinsats sannolikhet = mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar frekvens = antal händelser per år konsekvens = skada på egendom eller liv/hälsa RISK = FREKVENS · KONSEKVENS E RISK, förväntat skadebelopp per år [kr] L RISK, förväntad skadepoäng per år

4 Riskinventering ??

5 Modell ”minikommun” Norrängen (113) Landsbygd Väst (121)
Lager Landsbygd Väst (121) Väg i tätort Österängen (112) Nilssons snickerifabrik Skola Landsväg Centrum (111) Folkets hus Mekano AB Höghuset Järnvägsstation Blå sjön

6 Databas Grunden i riskanalysen bygger på en databas som
upprättas i Excel. Här listas och analyseras objekt och händelser som kan medföra räddningsinsats. Del ur databasen från Habo kommun

7 Objekt Brandsyneobjekt Bostäder Lantbruk Fordon
Väg och järnväg per statistikområde Sjöar, vattentäkter och vattendrag Skog och mark

8 Händelser brand trafikolycka drunkning farligt gods/kemikalieutsläpp
brandfarlig vara/gas

9 Frekvens Beräkningar bygger på:
Anger hur ofta händelsen beräknas inträffa Beräkningar bygger på: Kommunens egen statistik ( ca 5 år) Riksstatistik (SRV, SBF, F-bolag m fl) Uppskattningar

10 Faktorer justerar frekvensen
Sannolikheten för att en brand eller annan händelse ska uppkomma antas bero på anläggningens storlek, mätt i antal anställda för en industri, antal gäster i en samlings-lokal, antal patientbäddar på ett sjukhus osv.   Antalsfaktor 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 allmän byggnad -19 20 till 49 50 till 99 100 till 199 200 till 299 300- ind,annan byggnad -14 15 till 39 40 till 99 100- Sannolikheten påverkas också av hur verksamheten sköts vad gäller kontroll och underhåll samt om särskild brandfarlig verksamhet bedrivs. Liten sannolikhet för uppkomst 0,5 Normal sannolikhet för uppkomst 1 Stor sannolikhet för uppkomst 1,5

11 Konsekvens Anger skadan av händelsen
Bygger på riksstatistik och uppskattningar Liv/hälsa och egendom Fem klasser

12 Konsekvensklasser Egendom Liv/hälsa E1 <100 Kkr E2 100-1000 Kkr
E3 1-5 Mkr E Mkr E5 > 20 Mkr Liv/hälsa L1, lindriga övergående obehag 0,2 L2, lindrig skada L3, enstaka allvarlig skada L4, enstaka dödsfall L5, katastrofala följder

13 Risk Hur stor är den förväntade egendomsrisken för brand
i Nilssons snickerifabrik? (värde 12,5 milj, antal anställda 12, stor sannolikhet för uppkomst av brand) E-RISK= 0,81,50,085(0,81 ,166 ,013 ,006 ) = kr/år utfall E1 E1 utfall E4 E4 antalsfaktor frekvens sannolikhet för uppkomst

14 Resultat, möjliga skärningar
Förväntat antal händelser Förväntad egendoms-skada [kr/år] Förväntat utfall personskador [poäng/år] per statistikområde per olyckstyp per tätort per kommun per zon, tidszon per ….

15 Resultat från Jönköpings kommun
Händelser Geografisk fördelning Speciella risker

16 Mest frekventa händelser
Händelser Förväntat antal per år Brand Trafikolycka 135 Brandfarlig vara/gas 24 Farligt gods/kem Drunkning TOTALT 481

17 Största risk för liv/hälsa
Händelse Skadepoäng per år Trafikolycka Drunkning Brand Brandfarlig vara/gas 13 Farligt gods/kem TOTALT 4860

18 Brand i byggnad Objektstyp Egendomsskada kkr per år Bostad 36000
Industri Allmän byggnad Annan byggnad TOTALT

19 Ekonomisk risk, Jönköpings län
Kommun Egendomsskada Mkr per år Jönköping 66 Nässjö 30 Eksjö 19 Habo 7

20 Områden med flest förväntade händelser
Totalt Jönköping väster Jönköping öster Huskvarna centrum Gränna landsbygd Jönköping söder

21 Områden med störst risk för liv/hälsa
Totalt Gränna landsbygd Mulseryd Bankeryd landsbygd Tenhult landsbygd Järstorp

22 Områden med störst ekonomisk risk
Totalt Jönköping söder Huskvarna centrum Jönköping väster Jönköpign öster Barnarp landsbygd

23 Järnväg och flyg Risk för mycket omfattande olyckor Farligt gods
Otillgänglig terräng Persontrafik Stort personalbehov vid insatser

24 Risker för miljön Förorening av mark, vattendrag och vattentäkter
Farligt gods transporter Utsläpp av kemikalier från anläggningar Giftiga brandgaser och förorenat släckvatten

25 Konsekvenser för särskilda byggnader
kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer, Q/q byggnadsminnen annan trähus- bebyggelse

26 Sammanfattning Största riskerna utgörs av trafikolycka, brand i byggnad och drunkning » Räddningstjänsten är dimensionerad att klara dessa mer frekventa händelser Speciella risker finns i form av olyckor med FG, järnväg, flyg, omfattande industribrand eller brand i trähuskvarter » Resursbehovet sörjs för genom samverkan Relativt dålig täckningsgrad för kommuninvånarna » Behovet av förebyggande åtgärder ökar t ex genom information och utbildning av allmänheten


Ladda ner ppt "Räddningstjänstens riskanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser