Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Segelflygdator med positionsuppdatering med hjälp av GPS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Segelflygdator med positionsuppdatering med hjälp av GPS"— Presentationens avskrift:

1 Segelflygdator med positionsuppdatering med hjälp av GPS
Zander SR940 Segelflygdator med positionsuppdatering med hjälp av GPS

2 Zander SR940 Synopsis SR940 tillsammans med en GPS enhet utgör ett komplett Flight Management System (FMS) Systemet ger beslutsunderlag för: Lateral navigation Vertikal navigation och data för utvärdering och analys av segelflygprestationer (GP940/941)

3 Zander SR940 Vertikal navigation - features
Momentanstig Integrerat medelstig Medelstig hela blåsan Centreringshjälp Nettostig/sjunk under cruise Avvikelse från glidbana med valt MC och MC=0 Glidbana korrigerad för vindkomponent Medelglidtal (L/D) Speed command Audio i både variometer och speed command mode

4 Zander SR940 Lateral navigation - features
Databas med upp till 998 brytpunkter Val av bana från banbibliotek med upp till 8 banor Bäring och avstånd till vald brytpunkt Grafisk styrinformation Moving map i fotosektorn Luftrumspresentation Lista på närmaste flygplatser och enkelt val till aktiv brytpunkt

5 Zander SR940 Övrigt - features
Precisionshöjdmätare med tre olika referensdatum Stoppur (två stycken) Statistik Flygdagbok Batterispänning och ytterlufttemperatur Spara nuvarande position Loggning av position, höjd och tid för utvärdering och verifiering Loggningsintervall 20 sek. i SR940 (Loggningsintervall 4 sek. i GP940/941)

6 Vertikal navigation Finalglidning
Glidning börjar Glidprestandalinje Lutningen bestäms av polar, MC inställning och vindkomponent Avvikelse från glidbana Nytt högre MC valt Målpunkt

7 Vertikal navigation Glidning mot brytpunkt
Avvikelse från glidbana Brytpunkt

8 Navigation Vertikal navigation
Data in till SR940 Polar (grundinställd) Ytterlufttemperatur Totaltryck Statiskt tryck och TEK Av piloten inmatade data Bästa glidtal Vingbelastning McCready värde QNH vid startplatsen Startplatsens höjd över havet Av SR940 beräknade värden TAS Medelstig och medelglidtal Nettostig/sjunk Speed command Avvikelse från glidbana

9 Lateral navigation utan kompassoption
Mål MN 593433N E (från databasen) Track och GS (beräknad) Position 592624N E (från GPS) Vindkomponent (beräknad) TAS (beräknad) Brytpunkt 592424N E (från databasen)

10 Lateral navigation med kompassoption
Mål MN 593433N E (från databasen) Track och GS (beräknad) Position 592624N E (från GPS) Vindvektor (beräknad) MH och TAS (från kompass resp.beräknad) Brytpunkt 592424N E (från databasen)

11 Navigation Lateralnavigation
Data in till SR940 Position (från GPS) Totaltryck Statiskt tryck Ytterlufttemperatur Av piloten inmatade data Målpunkt(er) I SR940 beräknade värden TAS GS Track Vindkomponent eller vindvektor Styrinformation

12 Dator och instrument Översiktligt
LCD med fyra vippströmbrytare för kontroll och handhavande Visarinstrument med två visningsmoder ”Marker” - knapp på instrumentpanelen

13 Organisation Sidor Displayen kan visa flygsidan och ytterligare 26 sidor Några sidor har undersidor Sidorna är åtkomliga genom bläddring Vid tillslag visas först sid ”01” och därefter flygsidan. Markören finns på McCready positionen på rad 3

14 Organisation Sidor Vilken sida som visas vid första <Sida fram> bestäms av markörens position! Man kan välja upp till 9 sidor att visas i sekvens vid upprepade <Sida fram>. Exempel på val av ”fria sidor” Första sidan i blädderordningen Markören fanns på MC vid <Sida fram> Detta är viktigt för att förstå blädderlogiken!

15 Organisation Fria sidor - förslag
Vitsen med fria sidor är att man snabbt skall kunna bläddra fram en sida. Det är bara under flygning som det finns en avgörande tidsfaktor då informationen söks. Sidor som har information som behövs under flygning är: Luftrum Närmaste flygfält Fotosektorn Statistik (eventuellt för peppning) Jag skulle lägga upp dessa i den ordningen som fria sidor, men det är naturligtvis ägarens/klubbens beslut.

16 Vippströmbrytarnas funktioner (enkel)
+1/-1 Ändrar markerat värde med 1 Trelägesbrytare, åter-fjädrande till mittläget

17 Vippströmbrytarnas funktioner (enkel)
Markör upp/ner Flyttar markören till nästa pos.

18 Vippströmbrytarnas funktioner (enkel)
Sida fram/tillbaka Skiftar till nästa sida. Markörens pos avgör vilken sida.

19 Vippströmbrytarnas funktioner (enkel)
Variometer Datorn i variometer mode Speedcommand Datorn i spd command A Autoläge Datorn skiftar automatiskt mellan vario och spd Trelägesbrytare med fasta lägen

20 Vippströmbrytarnas funktioner (enkel)
Variometer Datorn i variometer mode Sida fram/tillbaka Skiftar till nästa sida. Markörens pos avgör vilken sida. Speedcommand Datorn i spd command Markör upp/ner Flyttar markören till nästa pos. A Autoläge Datorn skiftar automatiskt mellan vario och spd +1/-1 Ändrar markerat värde med 1 Trelägesbrytare med fasta lägen Trelägesbrytare, åter-fjädrande till mittläget

21 Vippströmbrytarnas funktioner (dubbel)
+10/-10 Ändrar markerat värde med 10

22 Vippströmbrytarnas funktioner (dubbel)
Volym kontroll Volymen skall ställas in separat för variometer resp. speed command funktion.

23 Vippströmbrytarnas funktioner (dubbel)
Statistik reset/stop Neråt: Nollställer stoppuren Raderar statistik Sätter ben nr. till ”01” Uppåt: Stoppar stoppuren Stoppar statistik

24 Display Flygsidan Tre fält med två rader 1 och 2 - informationsrader
4 - vind, avvikelse mot glidbana och kursfel 5 - nästa brytpunkt, avstånd och bäring 6 - ben nr., sidavvikelse och track 1 2 3 4 5 6 3

25 Display Flygsidan Speed command Variometer
3 McCready värde, nettostig/sjunk och mini speed command pointer Variometer 3 McCready värde, medelstig, VA för variometermode 3 3

26 Informationssidor Översikt
På rad 1 och 2 på flygsidan kan piloten välja att visa olika information, vind, styrinformation, höjdmätare, distans kvar, centreringhjälp, etc. Vissa val måste göras för att några funktioner skall bli tillgängliga, t. ex.: Vind (i någon form) – om vinddata skall kunna överföras till glidberäkningen Restdistans – om glidberäkningen skall göras över ett antal brytpunkter till mål (finalhöjd före brytpunkt) Studera!

27 Sidor Snabbgenomgång (Sidan 1 och 2)
01: Contrast Med markören efter ”=” kan kontrasten ställas in. Behöver normalt inte justeras 02: Configuration Har 20 undersidor. Med markören före ”=” kommer man åt datorns grundinställningar. OBS! Grundinställningar som inte skall ändras av klubbpiloten!

28 Sidor Snabbgenomgång (Sidan 3 och 4)
Det som står på rad tre på resp. sida uppträder på informationsraden på flygsidan. Här finns lite förklarande text Selection 1 hamnar på rad 1 Selection 2 hamnar på rad 2 Valet kan också göras genom att sätta markören på informations- raden på flygsidan, sedan kan man stega sig fram med <+1> el. <-1> Att föredra i luften

29 Sidor Snabbgenomgång (Sidan 6 och 7)
06: Glidepath Visar var glidbanan slutar. Här kan en säkerhetsmarginal läggas till. 07: Stopwatch 2 Nollställs automatiskt vid start från marken eller manuell <R> eller automatiskt vid startlinjepassage och stoppas automatiskt vid mållinjepassage eller manuell <stopp> eller efter landning. Ger snabbinformation om hur det gick. Bokstav markerar vad som startade/stoppade klockan. Här ”G” för GPS

30 Sidor Snabbgenomgång (Sidan 8 och 9)
08: Time/Date Klockan ställer sig automatiskt till rätt tid när GPS är aktiv Local offset är +2 tim när det är segelflygsäsong i Sverige 09: Var./GPS Missvisning kommer automatiskt MGS 8 - GPS nav möjlig 9 - geometri (9 är bäst) 9 - signalstyrka (9 är bäst)

31 Sidor Snabbgenomgång (Sidan 10)
10: WP list Här kan brytpunkter, visas, redigeras, skapas och tas bort.. Om det stå en ”1” i sista radens första pos, så är det en flygplats. Då kommer brytpunkten upp på listan av närmaste flygplatser. OBS! Håll fingrarna borta!

32 Sidor Snabbgenomgång (Sidan 11 och 12)
11: Route Det finns 8 positioner i banbiblioteket. Banorna kan modifieras. Position 0 används för GOTO-brytpunkter. Brytpunkterna läggs in med brytpunktsnummer. 12: ETA Route Här finns uppgifter om banan och hur det går.

33 Sidor Snabbgenomgång (Sidan 20)
20: Flight Log Flygningens nummer Datum Start- och landningstid Flygtid

34 Knappologi Specialfunktioner
Alla knappar har repeterfunktion <Sida tillbaka> momentant återför visningen till flygsidan Anm.: Man kan välja inställning så att man stegar tillbaka till flygsidan. <Sida tillbaka> i 0,5 sek flyttar alltid markören till MC

35 Knappologi Specialfunktioner
<Sida tillbaka> i 2 sek överför beräknad vindkomposant till glidbaneberäkningen. Stort ”W” på rad 4, pos 1 <Sida tillbaka> i 3.5 sek överför beräknad vindkomposant till glidbaneberäkningen med automatisk uppdatering. Litet ”w” på rad 4, pos 1 OBS! Denna funktion kräver att vinden visas på en av inforaderna (1 eller2)

36 Knappologi Blädderlogik
Det är markörens placering som bestämmer vilken sida som kommer upp först då <Sida fram> väljs momentant. Markören kan befinna sig i sju positioner: Inforad 1 och inforad 2 MC (som bilden visar) Vind Målpunkt och avstånd till mål Bennummer

37 Knappologi Blädderlogik
Vid <Sida fram> momentant: Markörposition Vald sida Inforad 1 03: Selection 1 Inforad 2 04: Selection 2 MC 05: Settings Vind 06: Glidepath Målpunkt 10: WP list Avstånd till mål 19: Statistics Ben nummer 11: Route

38 Knappologi Blädderlogik
Vid <Sida fram> momentant placeras markören på sidans rubrik. Med <+1> el. <-1> kan övriga sidor väljas. I exemplet: Markören på Ben nummer, <Sida fram> <+1>

39 Åtgärder före start Tillslag
Efter power on visas flygsidan med markören på McCready värdet. Välj samtidigt momentant <-1> och <Markör upp> och <Sida tillbaka> Åtgärden återställer SR940 till grundinställning Med markören på MC Välj <Sida fram> Vi får tillgång till sidan ”05: Settings”

40 Åtgärder före start Inställningar
Här skall ställas in: Aktuell vingbelastning Aktuellt glidtal (kan justeras under flygning) Aktuellt lufttryck QNH Flygplatsens höjd över havet. Flytta markören till det numeriska värdet och justera med <+1> el. <-1> eller med <+10> el. <-10> Gå tillbaka till flygsidan med <Sida tillbaka>

41 Bana Struktur En bana i SR940 skall bestå av:
Plats där start från marken sker Startpunkt Brytpunkt .. Målpunkt Planerad landningsplats OBS! Om startflygplatsen också är startpunkt och/eller målpunkten också är avsedd landningsplats skall dessa skrivas in två gånger

42 Åtgärder före start Val av bana
Med markören på Route nummer (1/01) och <Sida fram> får vi tillgång till ”11: Route” Välj en bana 1-8 eller gör en egen bana med brytpunkter ur brytpunktslistan Kontrollera genom att stega, med markören på leg nummer, med knappen <+1> Gå upp med markören till ”11” och stega sedan till nästa sida med <+1>

43 Åtgärder före start Val av bana
Från sidan 11 med <+1> Kontrollera att distansen stämmer vid ”total:” Observera att an- och återflygningen till startpunkten respektive från målpunkten också är med i total. Det innebär det att ”total: xxxx” är längre än banans längd.

44 Åtgärder före start Deklaration av bana
Från sidan 12 med <+10> <-1> Flytta med <Markör ner> till ”00” och stega med <+1> igenom banan Flytta med <Markör ner> till ”=NEIN” och deklarera banan med <+1> Slå ifrån GP940 Gå tillbaka till flygsidan med <Sida tillbaka> i 0.5 sek

45 Åtgärder före start Övrigt
Flytta markören till ”Ben nr.” och välj med <-1> ben ”X/00” Startplatsen uppträder i brytpunktsfältet. Grovinställ volymen i både cruise och variometer mode. Välj <Sida tillbaka> i 0.5 sek Slå på GP940! Klar för start!

46 Åtgärder vid startlinjepassage
När Du bestämt Dig för att gå över startlinjen Sätt markören på ben nr. Välj <+1> Strax före starlinjen Välj samtidigt momentant <+1> och <Sida fram> Efter startlinjen Sätt markören på ben nr Välj <Sida tillbaka> i 0.5 sek. Datorn ger Dig nu distans och styrinformation till startpunkten (”x/01”) Stoppur 1 och 2 startas och statistiken blir nollställd Datorn ger Dig nu distans, styrinformation och gliddata till första brytpunkten (”x/02”) och markören är på MC

47 Åtgärder på banan Vad visar visarinstrumentet
Visarinstumentet har två visningsmoder Speed command Variometer Val av visningsmod: Manuellt variometer genom < > Manuellt spd command < > Automatisk skift genom <A> (Momentant < > eller < > sätter visningen till respektive mode) Kriterium för mode skifte: Till Variometer Stighastighet större än inställt McCready (minst 0.5 m/s) Till Spd Command Stighastighet mindre än MC och fart högre än 100 km/t

48 Åtgärder på banan Bryta bana och gå mot närmaste flygfält
De nio närmaste flyg-fälten listas Från flygsidan Välj <Sida fram> tre gånger Flytta markören till ”1” på rad 2 Välj bland flygfälten med <+1> När önskat flygfält är på översta raden Flytta markören till namnet Välj <+1> Flygplatsen markeras med ”>” Välj <Sida tillbaka> i 0.5 sek Flygsidan kommer fram med markören på MC Datorn ger distans, styrinformation och gliddata till valt flygfält

49 Åtgärder på banan Grafisk visning av närmaste flygfält
De nio närmaste flyg-fälten visas grafiskt Från flygsidan Välj <Sida fram> tre gånger Välj <+1> Flytta markören till ”fld1” Välj med <+1> flygfält När önskat flygfält visas med namn Flytta markören till namnet Välj <Sida tillbaka> i 0.5 sek Kvadratens sida är ca. 50 km Flygfält utanför kvadraten visas med grov bäring och avståndet ej skalenligt

50 Åtgärder på banan Gå tillbaka till ursprunglig bana
Från flygsidan Välj <Sida fram> tre gånger Flytta markören till flygplats- namnet (<Markör ner> två gånger) Välj <-1> Välj <Sida tillbaka> i 0.5 sek Flygsidan kommer fram med markören på MC Datorn är tillbaka till ursprunglig bana och ger distans, styrinformation och gliddata till den brytpunkt som var vald tidigare

51 Åtgärder på banan Luftrum
Från flygsidan Välj <Sida fram> två gånger Avstånd till gräns

52 Åtgärder på banan Luftrum
Från flygsidan Välj <Sida fram> två gånger Namn på kontroll och typ av luftrum Radiofrekvens

53 Åtgärder på banan Luftrum
Från flygsidan Välj <Sida fram> två gånger Övre och nedre gräns för luftrum

54 Åtgärder på banan Luftrum
Från flygsidan Välj <Sida fram> två gånger Gå tillbaka till flygsidan med <Sida tillbaka> i 0.5 sek Upplösning 1, 2, 4, 8

55 Åtgärder på banan Vända vid brytpunkt
Från flygsidan Välj <Sida fram> fyra gånger Fotovinkel Avstånd till brytpunkt

56 Åtgärder på banan Vända vid brytpunkt
Kursfel och riktning för att få mindre fel Tre skalor: a 6 km b 3 km c 1 km Från flygsidan Välj <Sida fram> fyra gånger

57 Åtgärder på banan Vända vid brytpunkt
Kursfel och riktning för att få mindre fel Tre skalor: a 6 km b 3 km c 1 km Från flygsidan Välj <Sida fram> fyra gånger Fotovinkel Avstånd till brytpunkt Efter rundning Välj <Sida tillbaka> i 0.5 sek Flytta markören till ben nr. Välj <+1>

58 Åtgärder på banan Teknik för att vända vid brytpunkt

59 Åtgärder på banan Teknik för att vända vid brytpunkt
Bra vändning Dålig vändning Zander vändning

60 Åtgärder på banan Föra över vinden till glidbaneberäkningen
”*” innebär att vinden beräknats vid kurvning Vinden måste föras över till glidbaneberäkningen manuellt Flytta markören till en inforad Stega med <±1> tills vindupp- gift visas Välj <Sida tillbaka> i 2 sek Inmatad vind gäller till dess ny vinduppgift matas in Med markören på vinduppgiften kan vindkomponenten justeras med <+1> el. <-1>

61 Åtgärder på banan Vilket är mitt medelstig
Kontrollera vilket mitt verkliga medelstig är under en kurvning Flytta markören till en inforad Stega med <±1> tills M tot: visas Värdet som visas är medelstiget sedan senaste skifte från speed command till climb mode.

62 Åtgärder på banan Kommer jag hem
Kontrollera om man har möjlighet att glida hem Flytta markören till en inforad Stega med <±1> tills mc 0 =: visas Avvikelsevärdet är beräknat enligt McCready 0 (bästa glidtal) med hänsyn till inmatad vinduppgift.

63 Åtgärder på banan Justera ankomsthöjden vid RST flygning
Med markören på MC <Sida fram> en gång, <+1> två gånger. Stoppur 2 visas Läs av höjden för startlinjepassage Stega med <-1> en gång, Flytta med <Markör ner> till ”Säkerhetshöjden” Justera med <±1> till 1000 m under starthöjd (med marginal) Starthöjd m

64 Åtgärder på banan Finalhöjd före sista brytpunkt
För att få avvikelse från glidbanan för resterande distans läns banan Flytta markören till en inforad Stega med <+1> tills Rem. Dist. visas på inforaden Avvikelse från glidbanan beräknas via återstående brytpunkter till mål. Hänsyn tas till inmatad vind. OBS! Göm inte att stega ben nr. vid brytpunktspassage.

65 Åtgärder på banan Kontrollera hur det går
Flugen distans till nu Från flygsidan Ställ markören på ben nr. Välj <Sida fram> Välj <+1> Flugen tid och medelfart till nu Beräknad målgångstid med hänsyn till valt MC Återstående distans

66 Åtgärder på banan Kontrollera hur det går
Tid sedan senaste <+1> och <Sida fram> Från flygsidan Ställ markören på återstående distans till brytpunkt Välj <Sida fram> TAS x tid (T) Höjdvinst vid kurvning Medelstig räknat på all kurvning Andel kurvning i % av flugen tid

67 Åtgärder efter målgång Stoppa klockan
Sidan visar start- och måltid, tid på banan, medelhastighet och banans längd Direkt efter målgång stoppa Stoppur 1 och 2 genom att Välj samtidigt momentant <-1> och <Sida tillbaka> Alluppräkning av flugen distans och statistik fryses På marken med markören på MC Välj <Sida fram> Välj <+1> två gånger Stoppur 2 startas på det senare av manuell ”Reset” och startlinjepassage enligt GPS och stoppas på det tidigaste av mållinjepassage enligt GPS, manuell stop eller landning.

68


Ladda ner ppt "Segelflygdator med positionsuppdatering med hjälp av GPS"

Liknande presentationer


Google-annonser