Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flodkulturerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flodkulturerna."— Presentationens avskrift:

1 Flodkulturerna

2 1. Var fanns flodkulturerna och varför uppstod de äldsta civilisationerna kring floder?
De fyra stora flodkulturerna fanns runt floderna Nilen (Egypten), Indus (Indien), Huang He (Kina) samt i området kring Eufrat och Tigris (Mesopotamien).Civilisationerna uppstod runt floderna för att folket där lärt sig utnyttja floderna och konstbevattna fälten. Detta ledde till att avkastningen från jordbruket ökade, vilket i sin tur kunde skapa andra yrken när inte alla behövde arbeta på fälten för att överleva. Den sumeriska högkulturen föddes ur det krav på organisation och samarbete som konstbevattning och handel krävde. Konsten att bruka jorden växte fram i områdena som omgav Mesopotamien, men det var ansträngningarna att styra Eufrat och Tigris flöden och ständiga översvämningar som ledde till att det som ofta har kallats världens första civilisation uppstod

3 Mesopotamien Sumer, Assyrien, Babylonien och Nybabylonien
Sumer: 3200 f.Kr. fram till slutet av s.k. nysumerisk tid (d.v.s. ca 2000 f.Kr.) Babylonien:

4 ”Högkulturer”    Nilen ca 3000 f Kr, där det gamla egyptiska riket bildades Eufrat och Tigris ca 3500 f Kr, mellan vilka det så kallade Tvåflodslandet - Mesopotamien - låg. Många olika folk kom under årtusendena före vår tideräkning konkurrera om makten i detta område. Dess historia speglas delvis i Gamla testamentet  ur ett judiskt perspektiv. Indus, med högkulturer som Mohenjo Daro och Harappa från ca 2500 f Kr. Gula floden (Huang-ho)där Shangcivilisationen uppstod 1500 f Kr. De äldsta civilisationerna uppstod vid stora floder. Jordbruket har nu utvecklats så långt att alla inte behöver delta i framställningen av födan. En del kunde i stället syssla med att tillverka annat som behövdes för samhället; olika yrken uppstår och samhället blir mer skiktat socialt och ekonomiskt. Människorna där enades under en centralmakt, som kunde organisera och beordra arbetet med att gräva omfattande bevattningssystem så att det blev möjligt att utnyttja flodernas årliga översvämningar. Detta var komplicerat och det krävde samarbete för att klara detta. Vattnet samlades i dammar och kunde under torrperioder spridas via kanaler över stora åkerområden. Dessa tidiga högkulturer uppstod oberoende av varandra kring floder.

5 De första högkulturerna
en hög nivå av födoproduktion, som medför att vissa grupper frigörs från självförsörjning; urbanisering till följd av hög befolkningskoncentration; politisk och ekonomisk centralisering i städer en mycket hög grad av arbetsfördelning och uppkomsten av icke-födoproducerande yrkesgrupper (präster, krigare, ämbetsmän, köpmän, hantverkare, samt konstnärer och intellektuella); uppkomsten av en härskande klass (aristokratisk, teokratisk eller byråkratisk), som kontrollerar produktionsmedlen; användningen av skriftspråk för religiösa, kommersiella och administrativa ändamål. Civilisationer har växt fram relativt självständigt i olika delar av världen, de tidigaste i Mesopotamien ( f.Kr.), Egypten ( ), Indusdalen ( ), n. Kina ( ), Mellanamerika ( ) och Peru ( ). De första högkulturerna civilisation (av civil), ett - ofta enligt västerländska värderingar - kulturellt och materiellt välordnat samhällsskick; en enskild kultur eller samhällsform med dessa egenskaper. Inom kulturvetenskaper som arkeologi och kulturantropologi avses med civilisation en relativt komplex typ av samhälle, politiskt organiserat inom en stat. Som begrepp ställs civilisation ofta i motsats till "primitiva" samhällen. Civilisationen karakteriseras av bl.a. följande faktorer: en hög nivå av födoproduktion, som medför att vissa grupper frigörs från självförsörjning; urbanisering till följd av hög befolkningskoncentration; politisk och ekonomisk centralisering i städer; en mycket hög grad av arbetsfördelning och uppkomsten av icke-födoproducerande yrkesgrupper (präster, krigare, ämbetsmän, köpmän, hantverkare, samt konstnärer och intellektuella); uppkomsten av en härskande klass (aristokratisk, teokratisk eller byråkratisk), som kontrollerar produktionsmedlen; användningen av skriftspråk för religiösa, kommersiella och administrativa ändamål. Civilisationer har växt fram relativt självständigt i olika delar av världen, de tidigaste i Mesopotamien ( f.Kr.), Egypten ( ), Indusdalen ( ), n. Kina ( ), Mellanamerika ( ) och Peru ( ).

6 ”Högkulturer” Nilen, Eufrat – Tigris, Indus och Huang Ho
Kontrollen över floderna – bevattningssystem – kanaler och dammar (reserv i torktider), drev fram ett samarbete. Stark styrelse för att organisera detta komplicerade samarbete Ledde fram till olika specialiseringar(yrken) Lantmätare, arkitekter, skrivare Hus, vägar – broar repareras när floden drog sig tillbaka Landmätare – geometri civilisation (av civil), ett - ofta enligt västerländska värderingar - kulturellt och materiellt välordnat samhällsskick; en enskild kultur eller samhällsform med dessa egenskaper. Inom kulturvetenskaper som arkeologi och kulturantropologi avses med civilisation en relativt komplex typ av samhälle, politiskt organiserat inom en stat. Som begrepp ställs civilisation ofta i motsats till "primitiva" samhällen. Civilisationen karakteriseras av bl.a. följande faktorer: en hög nivå av födoproduktion, som medför att vissa grupper frigörs från självförsörjning; urbanisering till följd av hög befolkningskoncentration; politisk och ekonomisk centralisering i städer; en mycket hög grad av arbetsfördelning och uppkomsten av icke-födoproducerande yrkesgrupper (präster, krigare, ämbetsmän, köpmän, hantverkare, samt konstnärer och intellektuella); uppkomsten av en härskande klass (aristokratisk, teokratisk eller byråkratisk), som kontrollerar produktionsmedlen; användningen av skriftspråk för religiösa, kommersiella och administrativa ändamål. Civilisationer har växt fram relativt självständigt i olika delar av världen, de tidigaste i Mesopotamien ( f.Kr.), Egypten ( ), Indusdalen ( ), n. Kina ( ), Mellanamerika ( ) och Peru ( ).

7 2. Vad säger bilderna på s. 14 om sumerernas samhälle?
Standaret från Ur De konstnärliga föremål som hittats tyder på att de hade ett välutvecklat samhälle. Det sumeriska samhället var uppdelat i hierarkier, där klassamhället bestod av rika, bönder och slavar. Förmåga till att använda skriften – kilskriften – tyder på ett högre kulturellt samhälle, där man kunde dela med sig av tidigare erfarenheter och på så sätt slippa upprepa gamla misstag.

8 Standaret från Ur Kungen, håller gästabud. Två tjänare ser till att hålla bägarna fyllda. Musikackompanjemang En ståtlig tjur med täcke över ryggen förs fram av två män. Den ene drar i ett rep, som är fästad vid nosringe. En annan driver fram ulliga får. En man bär fiskar Är det bönder som lämnar skatt till kungen? Eller är det en förberedelse till festen på raden ovanför. Eller krigsbyte? Kanske håller kungen fest för att fira en seger?

9 3. Redogör kortfattat för maktförhållanden och lagstiftning i de babyloniska, assyriska och nybabyloniska rikena. Vilka är orsakerna till deras nedgång och sönderfall? Det babyloniska riket hade en härskare, den mäktigaste var Hammurabi. Han var känd för sin vedergällande lagstiftning. Babylonierna lyckades inte försvara sig mot assyrierna utvecklade krigsteknik och det var det som blev deras fall. Assyrierna byggde en hård militärstat och gick hårt mot yttre och inre fiender. Läroboken säger att assyrierna var grymma. Lagen var grym?? En oskyldig kunde straffas av en annans gärning. ”Om en fri man kommer på en annan man hos sin hustru och det kan bevisas, då ska båda dödas”. OBS! Lagarna dock inte grymmare än hos andra folk vid samma tid. Se gamla testamentet Assyriernas rike gick under när den nybabyloniska kungen Nebukadnessar gjorde uppror mot militärmakten. Nebukadnessar var en kung med mycket makt och denne framgångsrike härskare utökad rikets gränser kring Mesopotamien. Men endast 24 år efter hans död togs det nybabyloniska riket över av perserna Hammurabi, som på 1700-talet fkr, för en tid lyckades han ena alla smårikena under sin krona. Här står han till vänster inför solguden Shamash. Under bilden syns kilskrift. Det är en del av Hammurabis lagbok med sammanlagt 282 paragrafer. Omkring 500 f.Kr. var allt över. Överodling hade gjort att Mesopotamiens slätter inte längre gav de skördar det en gång gjort och Mesopotamien fick långsamt se sin position som supermakt gå förlorad till de nya kulturerna som växte fram kring Medelhavet. Efter Nebukadnessars död invaderades landet i omgångar av olika parter. Bland dessa kan nämnas Kyros II år 539 f.Kr. samt Alexander den store 331 f.Kr. som även dog där år 323. Efter grundandet av den nya grekiska huvudstaden Seleukia tappade Babylon i betydelse. Under det andra århundradet f.kr. blev den en del av det persiska imperiet, vilket den förblev fram till 700-talet e.kr. då staden erövrades av arabiska muslimer

10 Äktenskapsbrott – Mose lag - Jämför med assyrisk lag
”Om en fri man kommer på en annan man hos sin hustru och det kan bevisas, då ska båda dödas.” Assyrisk lagtext Hammurabis lagtext 3 Mos 20:9 P    Var och en som förbannar sin far och mor skall straffas med döden. Han har ju förbannat sin far och mor, skulden för hans död är hans egen. 3 Mos 20:10 P    Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden. 3 Mos 20:11       Om en man ligger med sin fars hustru, skändar han sin far. De skall båda straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. 3 Mos 20:12       Om en man ligger med sin svärdotter, skall de båda straffas med döden; de har gjort något vämjeligt, skulden för deras död är deras egen. 3 Mos 20:13       Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. 3 Mos 20:14       Om en man tar både en kvinna och hennes mor till hustru, är det en skändlighet. Man skall bränna både honom och dem; något skändligt får inte finnas bland er.

11 Mesopotamien - karta

12 4. Vilka historiska händelser i Mesopotamien känner du igen från Bibeln?
I en sumerisk legend (Gilgamesheposet) finns en berättelse om en stormflod framkallad av gudarna för att dränka allt liv på jorden. Legenden är väldigt lik Bibelns berättelse om syndafloden. En annan sak som känns igen från Bibeln är förstörandet av Jerusalem. Nebukadnessar förde bort Jerusalems judiska befolkning i ”den babyloniska fångenskapen” och de kunde inte återvända förrän Babylon intogs av perserna. Kan syndafloden bekräftas? Geolog svarar på frågan i DN! 1 Mos 11:31      N Terach tog med sig sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin svärdotter Saraj, hustrun till hans son Abram, och lämnade tillsammans med dessa Ur i Kaldeen för att utvandra till Kanaan. Men när de kom till Harran slog de sig ner där.

13 Abraham - Bibeln 1 Mos 11:31      N Terach tog med sig sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin svärdotter Saraj, hustrun till hans son Abram, och lämnade tillsammans med dessa Ur i Kaldeen för att utvandra till Kanaan. Men när de kom till Harran slog de sig ner där.

14 5. Hur gick det till när Egyptens pyramider byggdes
5. Hur gick det till när Egyptens pyramider byggdes? Vad säger dessa byggnationer om landet? För att färdigställa den största av pyramiderna, Cheopspyramiden, jobbade tiotusentals bönder och tusentals fackarbetare tre månader om året i 20 år. De byggdes enligt order från mäktiga härskare och användes som kungagravar. Pyramiderna var inte enbart symboler för härskarnas stora makt utan även för egyptiernas gudsdyrkan. Deltagandet i byggandet kan ha varit för att själv få del av odödligheten, då Farao betraktades som solguden. Despotiska härskare. Pyramiderna tyder på att de gamla egyptierna måste ha haft ett mycket bra samarbete. Det är inte så konstigt med tanke på att det var deras förmåga att samarbeta som byggde upp riket från början. Kunskap om matematik, teknik och arkitektur.

15 Redogör för maktförhållanden, ekonomi och religion i Egypten.
6. Farao byggde till stor del sin makt på att han var son till solguden, vilket gav honom absolut makt att styra landet. Farao ägde all jord. Ståthållare samt andra tjänstemän drev in skatter från folket. Egypten hade periodvis en stark ekonomi, exempelvis under den kvinnliga härskaren Hatschepsuts styre knöts handelsförbindelser med andra länder. Religionen var stark i det egyptiska samhälle, och man trodde på olika gudar. Den främsta var solguden Re som sades kunna skänka människan del av sin odödlighet. Mycket handlade om att få ett bra ”efterliv” så det var inte ovanligt att enkla hantverkarfamiljer kostade på sig besparningar på flera år för att en familjemedlem skulle få en värdig begravning eller mumifiering.

16 Hall of Judgement Osiris, döds- och återfödelsens gud.
Nanu, på väg till dödsriket. Hon håller sin mun och sina ögon i sin hand Offerstycke Ammut, odjur som slukade den som inte levt enligt Maat Isis- fruktbarhetsgudinna, fru och syster till Osiris Thot (babian), visdomens och skrivarnas gud, sammanställer resultatet Nanus hjärta vägs mot Maat, rättvisan och sanningens gudinna. Anubis, mumifieringens gud

17

18 Cheops Hatchepsut Tutanchamon Ramses ll
7. Vart och ett av riken i Egypten hade faraoner som var mer framträdande än andra. Vilka var de och varför blev de så kända för eftervärlden? Vad är det som gör att en regent blir betraktad som ”stor” (se nästa ”sida”)? Cheops Hatchepsut Tutanchamon Ramses ll Cheopspyramiden, som räknas till en av världens sju underverk. Världens första kvinna i härskarrollen. Utvidgade handelsförbindelser. Berömt gravtempel. berömt monumentet över henne i form av en sfinx (ett fabeldjur med lejonkropp och människoansikte). Fyndet av hans oplundrade grav år 1922, med otaliga guldföremål. Regerade i 67 år Tecknade ett ”fredsavtal” med den tidigare ärkefienden hettiterriket Klipptempel vid Abu Simbel Gamla riket (ca f.Kr.), Mellersta riket (ca f.Kr.), Nya riket (ca f.Kr.)

19 Vad är det som gör en regent stor?
Jag tror att en härskare anses ”stor” då han antingen utfört en stor eller radikal förändring i sitt rike, eller med grymhet tvingat sitt folk till obehagligheter såsom krig, svält eller annat lidande. Faraon ansågs vara son till solguden Ra vilket gav honom stor makt över folket Det som krävs regent ska betraktas som stor är att han/hon måste ha uträttat något speciellt. Något nytt eller oväntat som gör att han blir ihågkommen, även i modern tid. Det som gör att en regent blir betraktad som stor är att han just precis gjort något stort för civilisationen, som t.ex. erövrat andra länder, slutit fred, varit en stark ledare och hållit ihop en stark civilisation. Att en regent blir betraktat som stor tror jag beror på att det gör någonting utöver det vanliga, som att vara väldigt unga, gamla, elaka, givmilda eller helt enkelt gör stora förändringar för landet. Det kan också vara så att de blir stora för en så enkel sak som att deras grav är väl bevarad, och därför vet vi mycket om den. Tyvärr tror jag att det är lättare att bli ihågkommen om man är grym än om man är snäll.

20 8. Det forntida Egypten var kulturellt och vetenskapligt mycket högtstående. På vilka områden och varför? Centraliserad förrådshushållning drev fram uppfinning av skriften Dels utföra order utan att själv vara närvarande Hålla koll på skatteintäkterna, löner m m Staka ut nya gränser efter översvämningarna – geometri och lantmäteri Astronomi hjälpte bl a till att förutse regleringar av floden Arkitekturen – gravtempel – obelisker m m Matematik – geometri - arkitekter Högt utvecklad läkarvetenskap (Balsameringsteknik gav kunskap om kroppen – står ej i boken) Medicinhistoriska sällskapet ”Papyrus Ebers” – beskriver en rad sjukdomar och råd

21 Hur slutade Egyptens storhetstid?
En rad svaga faraoner lyckades inte hålla ihop riket Utsattes från attacker från omkringliggande stater 500-talet fkr – erövrades Egypten av perserriket

22 Kina - kulturen vid Huangho
2000 f.kr. började man odla silkesmasken Konstnärligt bearbetad jade 1500 f.kr. skapat en skrift Städer – det enkla bondesamhället lämnade plats för ett mer komplicerat samhälle Kung och en härskande överklass Höga ämbetsmän – mandariner Längst ner befann sig slavarna Shang – den första kungaätten (dynastin) Den sista dynastin föll 1912 – Kina republik Mittens rike Uppfattat Kina som världens centrum och kulturens hemort Anledning att vara stolta är: Ingen civilisation har så lång sammanhängande historia

23 Bokbrännaren som blev språkbyggare
Shi Huangdi Huang (big, great) Di (Supreme God in Heaven, creator of the world) Kejsaren stor makt Kontrollerade adelsmännen genom att tvinga dessa att bosätta sig i huvudstaden Loyang Motståndare fängslades och avrättades. Brände all tidigare litteratur. Centraliserade makten även på andra sätt Byggde ut infrastrukturen Vägar och kanaler Standardiserade vikt- och måttenheter Utökade riket genom erövringståg Hotades av hunnerna, då påbörjades ”den kinesiska muren” Kulturellt högt stående, skriftspråk, ingenjörer, skickliga hantverkare. Xian – Shi Huangdis grav Bokbrännaren som blev språkbyggare

24 Kina - först på många områden
The four great inventions of China Siden papper 100 fkr/200 ekr (osäkra källor) till Norden på 1300-t skottkärra (runt kristi födelse, Europa-1300-t) porslin, krut (600-t, Europa 1200-t) kompass, tryckta böcker, akupunktur Boktryckarkonst Cai Lun, widely regarded as the inventor of paper

25 Induskulturen Den gåtfulla Induskulturen
Kultur runt Indus i nuvarande Pakistan Harappa, Mohenjo Daro och Lothal Begravd under jorden till 1920-talet Kunskapen om kulturen dock ofullständig Den skrift kulturen använde har bara till liten del kunnat tydas Jordbrukssamhällen med omfattande bevattningsanläggningar Ris istället för vete och korn Bufflar och elefanter

26 Städer med moderna bekvämligheter
3000 f.Kr började städer byggas i Harappa och Mohenjo-Daro. Breda gator som korsades av smalare i räta vinklar Rännstenar med rensbrunnar Hus i bränt tegel i två våningar Vattentoalett och polerat tegelgolv Avloppssystem som man kunde se i Rom tvåtusen år senare. Näringar var jordbruk och handel Fynd visar kontakt med Tvåflodslandet Viktigaste varorna var bomull, ädelstenar och pärlor

27 Induskulturens fall 1600 f.Kr tog Induskulturen slut. Vad hände?
Offer för miljöförstöring Man utnyttjade naturen hänsynslöst, sög ut jorden och skövlade skogarna Klimatet förändrades. Det regnade alltmer och stormfloder dränkte de blomstrande städerna Hittat upp till nio meter tjocka slamlager Andra naturförändringar landhöjningar, jordbävningar Arierna Ny stridsteknik – hästdragna stidsvagnar – vapen av järn

28 Indoeuropéerna s 1 Arierna erövrade delar av Indiska halvön
Perserna slog sig ner på Iranska högplatån Hettiterna erövrade delar av Mindre Asien 2000 fkr – 400 fkr Lämnade sina boningar i Centralasien Ej uppfattas som någon massvandring av hela folk Långsam folkspridning under lång tid Fick namnet p g a de bredde ut sig över både Indien och Europa De flesta språk i Europa är besläktade, och hör även ihop med fornindiska (sanskrit). Även persiska Orsak till spridningen kan ha varit överbefolkning Ibland dock snabbare framstötar – form av krigsföretag Hade tämjt hästen – både rid- och dragdjur Sammanhållna människoskaror – förflytta sig över långa avstånd Rytteri och stridskärror överlägsna sina motståndare Se större karta!

29 Indoeuropéerna s 2 Indoeuropeiska språk
Språkforskare har upptäckt att grekiska, latin och sanskrit (ett indiskt språk) har så många likheter att de måste ha ett gemensamt ursprung. Därifrån utvecklades sedan språket på enskilda håll, vilket resulterar i de språk som finns idag. Det är därför man talar om indoeuropéer och indoeuropeiska språk. Deras förfäder hörde alltså ihop i en folkgrupp, som sedan delades upp och de vandrade åt olika håll, några åt Indien och andra åt Europa. Bildkälla:

30 Indoeuropeisk migration
Arier Induskulturen

31 Den bördiga halvmånen - karta

32 Karta - Asien

33 Länkar http://www.harappa.com/welcome.html
opotamien Brittisk museum Antik kalkulator


Ladda ner ppt "Flodkulturerna."

Liknande presentationer


Google-annonser