Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan Gud förlåta allt?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan Gud förlåta allt?."— Presentationens avskrift:

1 Kan Gud förlåta allt?

2 Matteusevangeliet 18:21-22 ”Då gick Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?" Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.” Svenska Folkbibeln

3 Hebréerbrevet 4:15 ”Ty vi har inte en överstepräst [Jesus] som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” Svenska Folkbibeln

4 Ordspråksboken 14:31 ”Den som förtrycker den arme smädar hans skapare, den som förbarmar sig över de fattiga ärar honom.” Svenska Folkbibeln

5 Matteusevangeliet 25:40 ”Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” Svenska Folkbibeln

6 2 Mosebok 34:6-7 "HERREN! HERREN! - en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld…” Svenska Folkbibeln

7 Hesekiel 33:11 ”Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva…” Svenska Folkbibeln

8 Mika 7:18 ”Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd.” Svenska Folkbibeln

9 Jesaja 53:12 ”… han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.” Svenska Folkbibeln

10 2 Korintierbrevet 5:21 ”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” Svenska Folkbibeln

11 ”Men Jesus sade: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.””
Lukasevangeliet 23:34 ”Men Jesus sade: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.”” Svenska Folkbibeln

12 Efesierbrevet 2:8-9 ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” Svenska Folkbibeln

13 Matteusevangeliet 18:23-35

14 Matteusevangeliet 6:12, 14-15 ”Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. … Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.” Svenska Folkbibeln

15 Förlåtelse innebär INTE att:
hitta något gott karaktärsdrag hos förövaren som gör denne värd att förlåta. säga att det personen gjort är okej och minimera betydelsen av skadan. förövaren slipper konsekvenserna av sitt brott. glömma att händelsen ägt rum.

16 Romarbrevet 12:19-21 ”Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. … Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.” Svenska Folkbibeln

17 1 Petrusbrevet 3:9 ”Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.” Svenska Folkbibeln

18 Förlåtelse innebär: en viljehandling
att släppa taget om hämndkänslorna. att av hjärtat befria förövaren från din egen fördömelse. att sluta älta händelsen i sitt sinne. att överlämna rättvisan åt Gud.

19 Matteusevangeliet 12:31-32 ”Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.” Svenska Folkbibeln

20 Jesaja 1:18 ”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” Svenska Folkbibeln

21 1 Johannes 1:9 ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Svenska Folkbibeln

22 Matteusevangeliet 28:19 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” Svenska Folkbibeln

23 Den Helige Ande kan: - Överbevisa människor (Joh 16:8) - Leda, tala, höra, förkunna (Joh 16:13, Apg 10:19, 13:2, Upp 22:17) - Förhärliga, ta (Joh 16:14) - Ge insikt/undervisa (Neh 9:20) - Vittna (Rom 8:16, Heb 10:15) - Be, sucka, mena saker (Rom 8:26, 27) - Bli bedrövad, sårad (Ef 4:30, Jes 63:10) - Sätta folk till tillsyningsmän (Apg 20:28) - Förbjuda, tillåta (Apg 16:6-7, Jes 63:14) - Besluta (Apg 15:28)

24 Galaterbrevet 3:26, 4:6 ”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. … Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!”” Svenska Folkbibeln

25 Hesekiel 36:26-27 ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. … Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” Svenska Folkbibeln

26 Johannesevangeliet 16:8 ”Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:” Svenska Folkbibeln

27 Johannesevangeliet 16:13 ”Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.” Svenska Folkbibeln

28 1 Johannesbrevet 4:1 ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.” Svenska Folkbibeln

29 1 Johannesbrevet 4:6 ”Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.” Svenska Folkbibeln

30 Jesaja 8:20 ”"Till Guds undervisning, till vittnesbördet!" Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem.” Svenska Folkbibeln

31 ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.”
Johannesevangeliet 17:17 ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.” Svenska Folkbibeln

32 Johannesevangeliet 14:26 ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” Svenska Folkbibeln

33 Martin Luther ”Vi kan inte tillägna oss en förståelse av Bibeln vare sig genom studier eller med hjälp av vårt intellekt. Din första plikt är att börja bedja. Anropa Herren om att han i sin stora nåd skall ge dig sann förståelse av hans ord. Det finns ingen annan som kan förklara Guds ord än detta ords författare.” J.H. D’Aubigne, History of the Reformation in the 16th century, b.3, k.7

34 Hebréerbrevet 6:4-6 ”Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.” Svenska Folkbibeln

35 Hebréerbrevet 10:26-27, 29 ”Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna… som smädar nådens Ande” Svenska Folkbibeln

36 Johannesevangeliet 12:35-36
"Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn." Svenska Folkbibeln

37 2 Thessalonikerbrevet 2:10
”…som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.” Svenska Folkbibeln

38 1 Johannes 1:9 ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Svenska Folkbibeln

39 Hebréerbrevet 3:7-8 ”Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen.” Svenska Folkbibeln

40 17-20 mars


Ladda ner ppt "Kan Gud förlåta allt?."

Liknande presentationer


Google-annonser