Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Samverkan mellan psykiatrin SU primärvården Göteborg stadsdelarna i Göteborg 2006 – 2008

2 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
KFi:s Uppdrag följa utvecklingen vara bollplank återrapportera/utvärdera Metod intervjuer – verksamhet, historik, förväntningar samverkansgruppernas möten – Hisam, Östsam, Västsam

3 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Avgränsningar – grupper som tillkommit, t ex Mösam och Kosam Västbus lokala samverkansgrupper samverkansgrupp för missbruk samverkansgrupp för avvikelser Miltonprojekten

4 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Samverkan går inte att välja bort ! Ekonomiska argument Kompetensargument Inflytandeargument Legitimitetsargument

5 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Vad är samverkan? – olika definitioner Samarbete – individnivå Samverkan – organisationsnivå Samordning – inom organisation

6 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Vad är samverkan? – olika definitioner, forts. Koordination/samordning Konsultation Kollaboration/samverkan Integration eller fusion

7 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Vad utmärker samverkan här: ”myndigheters samverkan sker i vissa former, och kring specifika frågor, som är klart avgränsade. Organisationernas företrädare diskuterar patientens/klientens problem och försöker komplettera varandras åtgärder för att optimera insatsen” Inslag av konsultation Inslag av samordning Samarbetar när man samverkar

8 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
”Avgörande för samverkan är att skillnader accepteras och att man lär sig att hantera dessa. Framgångsrik samverkan handlar om att lära sig att identifiera skillnaderna och att skaffa sig insikt i hur dessa kan hanteras. Det är vår övertygelse att skillnader är ofrånkomliga, nödvändiga och ofta berikande. Det gäller att finna former för att leva med dem.” Danermark och Kullberg

9 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Faktorer som hindrar samverkan; Vagt formulerade mål och oenighet om målen Oklar ansvarsfördelning Olika lagstiftning Olika ekonomiska intressen Skilda organisatoriska strukturer och hierarkier Olika kunskapstraditioner och professionella mål Olika regler, normer och praxis Asymmetrisk relation mellan de samverkande Dålig samordning med hemmaorganisationen Stor arbetsbelastning, personalomsättning Gruppklimatet

10 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Faktorer som gynnar samverkan; Tydligt uppdrag – samsyn om målen Verksamheternas upptagningsområde Lämplig gräns för olika huvudmäns arbetsområde Samordnad ledning och finansiering Att samarbetet innefattar alla nivåer Lagarbete och team Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal Att ekonomiska stimulanser erhålls Att tvingande lagstiftning föreligger’ Personalens motivation

11 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Mål Öka tillgängligheten till psykiatrisk och somatisk vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa Skapa för vårdkedjan gemensamma, och dokumenterade vårdprocesser för de stora diagnosgrupperna Personer som ges vård och omsorg för psykiatriska diagnoser skall uppge att de är nöjda med det bemötande och den vård de erhåller Anhöriga till ovan nämnda grupp skall uppge att de är nöjda med det bemötande och vård deras anhöriga får Det ska vara lätt att rekrytera medarbetare till den psykiatriska vården och omsorgen i Göteborg Skapa en gemensam webbplats för psykiatrin

12 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Ny målformulering: Kvaliteten i omsorgen och vården ska bli bättre för brukarna/patienterna Processerna, och därmed verksamheterna, ska bli mer kostnadseffektiva

13 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Samverkansprinciper, som innebär att samverkansarbetet ska ge högre omsorgs- och vårdkvalitet för brukarna/patienterna processerna, och därmed verksamheterna, blir mer kostnadseffektiva respektive huvudman, i ett tidigt skede, informerar om planerade förändringar i verksamheten som påverkar övriga huvudmän alla huvudmän respekterar andra huvudmäns inre angelägenheter

14 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Nya samverkansprinciper, som innebär; Stor öppenhet om varandras aktiviteter Tidig information om kommande förändringar Kontinuerliga mötesplatser på olika nivåer som skapar förtroende En tydlighet i ansvarsområdet och uppgifterna för varje aktör, gemensamt framarbetad Gemensamma frågor handläggs på rätt nivå Tillit att andra parter agerar klokt och ansvarfullt med respekt för varandras inre angelägenheter

15 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Samverkansgrupperna Västsam, Östsam och Hisam utvecklas olika Strategiförberedande – brett anslag Konkretiserande – ad hoc Informerande – avvaktande försiktighet

16 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Varför kommer man tillbaka till ”Ruta 1”? Vad är uppdraget egentligen? Vad innebär samverkan? Hur kan man arbeta för att åstadkomma en samverkan?

17 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Varför är det så svårt? Tid för att mötas – få acceptans för en närvaronorm Mandat och ansvar Ledning Formulera egna mål Prioritera och fokusera Dialog med andra och varandra Många olikheter – struktur, styrning och professionalitet

18 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Gbg – centralt/decentralt (vertikalt) – arbetar på uppdrag, kompetens, starka organisatoriska normer, avstämning, försiktighet – förändring i byråkrati och kompetens SU – specialisering (horisontellt) – arbetar utifrån professionella normer, frihet visavi organisationen – förändring av professionella normer Primärvård – ”mitt emellan” – professionellt men också tydligare avgränsat uppdrag/beställning, organisatoriska normer betydelsefulla – många enheter, inte så specialiserat – förändring en kombination

19 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Mötet mellan strukturerna och kulturerna är frustrerande i samverkan och försvårar handling Obalans mellan de samverkande parterna – ”tuffare” att utmana professionella normer än organisatoriska normer

20 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Att utveckla och leda en samverkande kultur (mer än bara symboliskt) Västsam, Östsam och Hisam Utveckla gemensamma synsätt, föreställningar, värderingar och normer Synliga uttryck för samverkan – tala väl om samverkan, hemsidans protokoll, gemensamma aktiviteter (utbildning, teamarbete)

21 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Att utveckla och leda en samverkande kultur (mer än bara symboliskt) LGS Beställa samverkan och följa upp samverkan Tillskapa gemensamma resurser/stödfunktioner Genomföra förändringar som gynnar samverkan - nytänkande och förebild

22 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
För att nå målen med samverkan är kanske den sista av samverkansprinciperna inte så vägledande för att hantera de många hinder som finns för samverkan ”Tillit att andra parter agerar klokt och ansvarsfullt med respekt för varandras inre angelägenheter ”

23 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
Samverkan leder inte till förändringar (så här långt) i parternas verksamheter i policy i grundläggande förutsättningar för verksamhetsområdet ( t ex uppdrag, ekonomi, fördelning, styrning) Inte heller till att andra samverkansforum helt försvinner målen för samverkan uppnås – bättre för patienterna/klienterna respektive kostnadseffektivitet

24 Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan
….. men en del har ändå hänt Avsätter mer tid Tryggare grupper Bygger upp respekt för varandras organisationer, roller/funktioner Blir något mindre försiktiga – vågar använda sina mandat Planerar gemensamma aktiviteter – t ex utbildning Planerar samordnade satsningar – t ex team Uppstartsfasen har varit lång men övergår kanske snart i en mer handlingsinriktad fas !


Ladda ner ppt "Psykiatrisamverkan i Göteborg – linjen för samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser