Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i Tynnered Therese Thörnström 366 42 89, 0736- 66 42 89.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i Tynnered Therese Thörnström 366 42 89, 0736- 66 42 89."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i Tynnered Therese Thörnström ,

2 Budget, styrning och kvalitet !!!!
Så här arbetar vi med budget och kvalitet i stadsdelen, Tynnered. Vi vill kort beskriva våra styrprinciper och våra kvalitetsinstrument för att kanske ge dig en ”knuff” på vägen. Vi hoppas att seminariet kan leda till inspiration och kanske ett visst mått av ny tänkande. Medverkande är: Marita Hammar, Planeringsledare Gunilla Sundqvist, Ekonom Therese Thörnström, Kvalitetssamordnare

3

4 ÖVERSIKT FÖR FUNKTIONSHINDER Förslag 2003
1. Verksamhetsidé 2. Visioner och värderingar 3. Viktigaste kundkategorier ·        Funktionshindrade i Tynnered ·        Funktionshindrade i Göteborg stad  4. Viktigaste tjänster och varor ·        Erbjuda bostäder med särskild service ·        Erbjuda dagliga aktiviteter ·        Erbjuda personlig service  5. Viktigaste marknader ·        Stadsdelen Tynnered ·        Göteborg stad  6. Konkurrenssituation ·        Privata utförare ·        Kommunala utförare

5 Styrkor Hot Möjligheter Svagheter
7. Verksamhetens framgångsfaktorer samt hot och möjligheter     Personalbrist Hög personalomsättning Resursfördelning Lokalbrist Omgivningens attityder Styrkor Mångfalden Personal och insatser Kompetensutveckling Kundorienterad verk Individanpassad Hot Möjligheter Svagheter Saknar systematiska samverkansformer Rekryteringssvårigheter Lokalbrist Svårt göra långsiktig planering Ökad samverkan inom verksamheten Olika kompetenser Flexibel arbetstid Resursfördelningen Kompetensutbildning

6 Verksamhetens Huvudprocesser och Stödjande processer
·   Att erbjuda stöd & service Stödprocesser: ·        Kvalitetssamordnare ·        LSS-handläggare ·        Planeringsledare ·        Interna stödprocesser  9. Organisationsschema 10. Medarbetare Antal årsarbetare : 268 Antal medarbetare: 344 Procent utbildad personal ca: 78 % Med Adekvat utbildning menas: ·   Barn- och Fritidslinjen ·   Omvårdnadsprogrammet ·   Förskollärare/Fritidspedagog ·   Habiliteringsutbildning ·   Personlig Assistansutbildning

7 11. Struktur och sammansättning på leverantörer
12. Viktigaste anläggningar och dess ändamål ·        Bostäder med särskild service för funktionshindrade, mellan ca 4-6 personer/boende i ålder år. Totalt antal boende 62 ·        Elevhem antal 2 Bostäder med särskild service för funktionshindrade barn/ungdomar i åldern 7-23. Totalt antal boende 7. ·        Dagliga verksamheter antal 13 Arbetsplatser, samt 1 Arbetsplats för Daglig Sysselsättning. Totalt antal personer med aktiviteter eller sysselsättning 92. ·        Korttidsvistelse för funktionshindrade, cirka 230 timmar, i varierande ålder. 13. Viktigaste lagar och förordningar LSS, HSL (omsorg) och SoL.

8 Organisation Funktionshinder
SDF Tynnered Organisation Funktionshinder Stödprocesser: Plan.ledare Kval.samordnare Enhetschef för & LSS-handl Verksamhetschef Stödprocesser: Plan.ledare Kval.samord Lss-handl Verksamhetschef Stöd: Byrå.ass Arb.terap 1 Enhetschef Dagliga aktiviteter 1 Enhetschef Daglig verksamhet 2 Enhetschefer 5 Enhetschefer Bostäder med särskild service Stöd: Byrå.ass Arb.terap 1 Enhetschef Personlig Assistans Byrå sek 1 planeringssamordnare 1 planeringssamordnare Pers.ass Ledsagare Avlösare Kontaktpersoner 1 Samordnare 12 gruppbostäder 1 kort.boende 2 elevhem 1 boendestöd 5 områdesansvariga 5 områdesansvariga Pers.ass Ledsagare Avlösare Kontaktpersoner Verksamheter 1 Em.hem särskolan 14 Verksamheter 1 Em.hem särskolan 1 Sysselsättn.psyk.funkh.

9 Utifrån H.P: Stöd & Service
erbjuder Funktionshinder i Tynnered följande tjänster: *Personlig service* * Bostäder med särskild service* *Dagliga aktiviteter* Grupp-boende Personliga assistenter Daglig verksamhet Boendestöd Psyk.funkh. Sysselsättn. Psyk.funkh Elevhem Korttidsboende Våra kunder: Funktionshindrade enl LSS § 1 och SoL

10 Organisationen Kunden Verksamheten Ledarskap Informationshantering
Strategisk planering Medarbetarna & arbetsmiljö 6. Våra resultat av vårt arbete Våra huvudprocesser 7. Våra kunder och andra intressenter 1-4 Organisationen = Alla medarbetare, deras sätt att fungera ihop, strukturerna som organisationen bygger eller har krav på sig att respektera, arbets- miljön både arbetsrättsligt, psykiskt och fysiskt. Nämnden 7 5 Kunden = Brukare och intressenter av olika slag, dvs. de som på ett eller annat sätt kommer att bedöma vårt arbete Verksamheten = Vårt uppdrag, det vi är till för att göra och hur vi bygger upp vårt utförande

11 Kvalitetsfält Organisation NMI NLI Kund Verksamheten NKI NKI

12 Kvalitetsfält Organisation Verksamheten Kund Vi som skall göra det
Hur vi fungerar Verksamheten Kund De som mottar våra tjänster Vad vi vet om dem Vad de tycker Det vi är till för att göra Vad vi har att erbjuda

13 Kvalitetsspecifikation
Kvalitetsfält: Område RESULTAT INTERVENTIONER

14 Kvalitetsspecifikation
Kvalitetsfält: Organisation Område:…APT………………. Resultat Interventioner Dagordning Smågruppsdiskussioner Låta beslut mogna till ett annat förutbestämt möte Information Dokumentation Genomgång föregående protokoll Rundgång på att skriva Anteckningar Alla ges tid att yttra sig Uppföljning Handlingsplaner Schemalagt möte Inflytande Delaktighet Tydlighet

15 Organisation Kund Verksamhet Utvecklingssamtal: Organisation:
Börja med en tillbakablick- Hur har året varit? Organisation Organisation: Hur ser du på din arbetsmiljö? Hur bidrar du till en bra arbetsmiljö? Hur informerar du dig om det som berör din förvaltning? Kan du beskriva målen för ditt arbete? Hur ser du på samverkan med din chef? Känner du till Tynnereds jämställdhets/ mångfaldsplan? Hur tycker du att vi använder kvalitetspolicyn i det dagliga arbetet? Känner du att din kompetens tas tillvara på din arbetsplats? Behöver du komplettera din kompetens för att klara dina arbetsuppgifter? Kund Verksamhet Verksamhet: Hur kan du påverka hur ditt arbete ska utföras? Hur kan du påverka innehållet i dina arbetsuppgifter? Hur kan du påverka när ditt arbete ska utföras? Har du sådana befogenheter att du kan ta ansvar på ett effektivt sätt? Hur informerar du dig om det som berör din arbetsplats? Tycker du att det råder bra stämning på din arbetsplats? Tycker du att vi kan föra en fri och öppen diskussion på din arbetsplats? Hur hinner du med dina arbetsuppgifter? Känner du dig respekterad på din arbetsplats? Är du nöjd med våra rutiner för hur fattade beslut följs upp? Känner du att du bidrar med förbättringar i arbetet? Känner du att du tryggt kan möta förändringar på din arbetsplats? Känner du till målen för ditt dagliga arbete? Hur känner du dig engagerad i det dagliga arbetet? Vad tycker du är viktigt och meningsfullt i arbetet? Kund: Vem är din kund? Hur tror du att kunderna / Brukarna (de vi är till för) uppskattar dina arbetsinsatser? Hur fungerar dina kontakter med interna / externa kunder?

16 att samarbeta internt och externt
att kunna representera förvaltningen, vara ansiktet utåt att vara lyhörd för "kundens" krav att uppnå ett bra arbetsresultat att lösa problem att se helhetsaspekter att vara flexibel att utvecklas att arbeta självständigt att ta initiativ

17 Internrevision 1. Systemrevision
Systemrevisionen avser att bedöma kvalitetsspecifikationen. Den baseras på tre bedömningsgrunder: * Tydlighet * Rätt placering * Utvärderingsbarhet 2. Tillämpningsrevision Tillämpningsrevisionen avser att ge svar på om kvalitetsspecifikationen är iakttagbar i verkligheten. Bedömningen görs genom att använda en av tre möjligheter: * Överensstämmelse * Kommentar * Avvikelse

18 Kvalitetsbegrepp och förklaringar:
Kundens uppfattning av den mottagna tjänsten. Balanserade Styr Kort, BSC: Ett utvärderings instrument som mäter medarbetarens & kundens upplevelse av tjänster. NMI: Nöjd Medarbetar Index NKI: Nöjd Kund Index NLI: Nöjd Ledar Index Verktyget: Verktyg för verksamhetsutveckling i Göteborgs Stad Huvudprocess, HP: Processer som förädlar tjänster & varor till en extern kund.HP speglar vad verksamheten generellt är till för Ex: stöd & service. Varför finns vi till? Stödprocess, SP: Hjälper till att driva & stödja HP, har främst interna kunder. Arbetar på uppdrag från de som driver HP.

19 Kvalitetsbegrepp och förklaringar:
Fältmodellen: En sorteringsbild för våra processer. Organisation: Processer som berör oss medlemmar i organisationen. Verksamhet: Alla processer som beskriver det vi är till för att göra. Kund: Alla processer som beskriver vår relation till våra kunder. Kvalitetsspecifikation: Processbeskrivning. Process: Tjänster inom ett avgränsat område. Resultat: Vad handlingen ska åstadkomma, utvärderingsbart. Interventioner: Handlingar som syftar till att nå våra resultat.


Ladda ner ppt "Kvalitet i Tynnered Therese Thörnström 366 42 89, 0736- 66 42 89."

Liknande presentationer


Google-annonser