Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Märsta station.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Märsta station."— Presentationens avskrift:

1 Märsta station

2

3 Medborgarmöte med Kollektivtrafikgruppen
Märsta station/bytespunkt – den enda ej ombyggda pendeltågstationen under 40 år. Vad kan göras snabbt? Medborgarmöte med Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun Den 10 oktober 2011 kl – 21 00 på Märsta bibliotek Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

4 Temporär upprustning av bytespunkt Märsta
(Högt prioriterad omställningsåtgärd för ett uthålligare Sigtuna!) . Moderator: Lars-Gunnar Bråvander Arbetsgrupp: Rolf Brunnberg Anna Holmgren Barbro Larsson Björn Lindbergson samt övriga i Kollektivtrafikgruppen Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

5 Välkommen och bakgrund
Kollektivtrafikgruppen bildades våren 2010 på ett medborgarmöte “Hur skall vi förbättra kollektivtrafiken till klimatsmart resande? Kollektivtrafikgruppens uppgift: Bidra till omställning från biltrafik till kollektivt resande Medborgardrivet Kommande medborgarmöte “Busslinjedragning för Sigtuna stad – problem och möjligheter” den 10 november, Sigtuna bibliotek Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

6 Kollektivtrafikgruppens arbetsuppgifter
Temporär förbättring av Märsta bytespunkt Utveckling av busslinjer Direktbuss Sigtuna – Märsta - Stockholm Utveckling av beteende-/resvaneundersökningar Program för fördubbling av kollektivtrafiken på 10 år Samarbetsplan för kommun, SL och Arriva. Spårbil Arlanda-Märsta-Valsta-Sigtuna Användarvänlig information Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

7 Studentprojektet SMART – Hållbar trafikutveckling i Sigtuna kommun
Från ord till handling Cykelfrämjande i Sigtuna Märsta port – bilsamhällets sista andetag? Direktbuss Sigtuna – Stockholm? Roslagsbanan – framtidens transportmedel till Sveriges största arbetsplats Mästa bytespunkt en grön profil för framtiden Tvärbana Nord – en framtida kapacitetsstark pendlingslösning Beteendeförändring genom mjuka åtgärder – Är det möjligt? Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

8 Märsta stationsområde
Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

9 ”Arbetsunderlag” Översiktsplan (2002), Klimatstrategin (2010), Trafikstrategin (2009), Miljöprogrammet (2009), Ortsanalyser (2010), Sigtuna kommun Förstudien Märsta bytespunkt med skiss, Trafikverket, (2007) “Märsta bytespunkt – en grön profil för framtiden”, SMART projektet, Stockholms universitet, dec 2010 Enkätundersökning bilisters resvanor till/från Märsta station med informationsblad, feb 2011 Seminariet “Attraktiva stationsområden för enklare resande”, Jernhusen (sept 2011) Spårbilsseminariet (sept ) Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

10 Kontakter Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun Kommunen
Trafikverket SL Arriva Bussförare Spärrvakt Kommunala pensionärsrådet Handikapprådet Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

11 Utsläppen måste minska!
Kommunens klimatmål för 2020: en minskning på 40% av växthusgaserna jämfört med 1990 Drygt 90% av alla koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn Biltransporterna från/till Sigtuna 5% högre än länsgenomsnittet Kollektivtrafikandelen 6-7% lägre än länsgenomsnittet (SL 2009) Minskning av fossilbränsledrivna transporter inom kommunen borde därför vara högsta prioritet för kommunens ledning och kommunens medborgare Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

12 Bilen – dyr bekvämlighet och miljöbov
Ett exempel: Resa mellan Märsta station och Stockholm central Bilresa Kollektivtrafikresa CO2 – utsläpp 9 kg/resa 0 kg/resa x 2 resor/dagx220 dagar/år 2000 kg/år 0 kg/år Kostnader 140 kr/resa kr/resa x 2 resor/dagar x 220 dagar/år kr/år kr/år (med 30 eller 90 dagars biljett) Källa:

13 Kommunens yttrande till SL 2010-09-13 (saxat)
”Banverket har i samverkan med SL, Sigtuna kommun och SJ genomfört komplettering av förslag till om – och nybyggnation av Märsta bytespunkt” ”Parterna är i princip överens om ett förslag i befintligt läge ” ”Medel för detta inte i planerna Sigtuna kommun förutsätter att SL i sin fortsatta planering ger högsta prioritet till om- och tillbyggnad ”. ”Eftersom Märsta station är en stor station med dagliga resenärer anser Sigtuna kommun att det finns avgörande skäl för SL att snarast tillskapa en ny bemannad sekundär entré till stationen. Kriteriet för att detta ska övervägas är enligt SL:s vägledande riktlinjer för entreérs etablering och öppethållande 4 500 in- och utpasserande per dag”. Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

14 Problem/möjligheter Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun
Samarbetsplan saknas mellan kommun och SL (modell Norrtälje) Klimatmål att infria Svår trängsel Allvarliga problem för de med funktionshinder Trafikstörningar Begränsat väntutrymme vid trafikstörningar Bristfällig information Stor halkrisk vinter Flertal tågförbindelser saknar bussanknytning Otrivsamt Bussarna är felvända Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

15 Förväntade förändringar
Större andel kollektivtrafikresenärer för att möta klimatmål Fortsatt växande befolkning (idag invånare, ) Minskad beläggning om direktbussförbindelse till Stockholm införs Pendeltåg Stockholm – Uppsala via Arlanda 2012 Fördubbling av kollektivtrafiken, kommande mål för SL? Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

16 Enkätundersökning, bilister
Varifrån kom du i morse? Sigtuna 26, Märsta 16, landsbygden/Uppsala/Knivsta 12 Vilka färdmedel kom du med till Märsta? Pendeltåg 36, SJ tåg 9, bil/buss 2 Varifrån?, Stockholm 34, Solna, Kista 10, övriga 2 Får du parkeringsplats på stationssidan? OK för 07.30, mitt på dagen ganska fullt över huvudtaget, några åker till Rosersberg för att parkera Vad skulle få dig att åka kollektivt hela vägen? Tätare och snabbare förbindelser, direktbussar Sigtuna/Märsta till Stockholm, bättre tidspassning mellan tåg och buss, att bussar inväntar tåg Hur ofta kör du bil till slutmålet? Aldrig 28, sällan 7 Övriga synpunkter. Trångt i spärrarna, större vänthall, dålig information, planskild korsning, utgång direkt från perrong söderut saknas, avsläpp från bussarna nära tågen. Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

17 Trafikverkets förslag, ritning från förstudie 2007
Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

18 Kollektivtrafikgruppens förslag Skiss av arkitekt Per Hulten
Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

19 Ankommande till Märsta

20 Alternativet om man ej ska trängas med ankommande till Märsta

21 Vänthallen Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun
Nuvarande situation med mötande flöden måste åtgärdas!. Ankommande resenärer viker av till vänster och går längs utsidan av vänthallen. Byggs ut mot norr (1,5 m) och söder (5,5 m), utrymme för ca 75 personer med en del sittplatser Befintliga dörrpartier flyttas ut, skärmtak mot norr. Genomarbetad utformning, (fin färgsättning, bänkar och belysning.) Användarvänlig information, både skriftligt och muntligt gällande tåg och anslutningsbussar. Användarvänlig toalett. Kombinerad askkopp och papperskorg (se bild) Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

22

23 Kombinerad askkopp och papperskorg

24 Busstrafiken Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun
Vänd bussarna mot tågen så att bussförarna ser ankommande passagerare. Alla bussar ska medge avstigning så nära tåganslutningen som möjligt. Bredda refugerna så att resenärer kan passera en hållplats för att nå en hållplats längre bort Vid behov utbildning av spärrvakter och bussförarna för att ge fullgod service till trafikanterna. Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

25 Informationssystem Strategiskt placerad informationstavla för senaste kollektivtrafiknytt med ex Arrivas nyhetsblad, information från kommun, SL resp. Kollektivtrafikgruppen Lättläst och väl synlig elektronisk skyltning över bussarnas uppställningsplatser och avgångar. Både i vänthall och på vägen mot bussarna. Information om avgångar också vid resp. hållplats. Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

26 Modell för hållplats Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

27 Infartsparkering för cyklar byggs
Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

28 Vad händer efter detta möte?
Ideer och synpunkter samlas in och presenteras i ett slutgiltigt förslag. Förslag med bakgrundsmaterial finns tillgängligt på alt ?? Förslaget lämnades till kommun , SL, Trafikverk och Arriva med begäran om ”en reaktion”. Information om förslag och ”resultat” på hemsidan, anslagstavlorna och via marsta.nu. Kontaktpersoner Anna Holmgren tel 073  eller till Björn Lindbergson tel 070  Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

29 Till sist….. ….TÄNK OM bilen varken är tidsbesparande, effektiv eller rationell. Läs märstabon Jonas Jonssons funderingar ….TÄNK PÅ att kollektivresandet måste mångfaldigas varvid personströmmarna måste slimmas, underlättas och göras bekvämare med bättre infomation och fler väntplatser Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

30

31

32


Ladda ner ppt "Märsta station."

Liknande presentationer


Google-annonser