Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Irene Malmkvist Vårdcentralen Kil deltagare i arbetsgruppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Irene Malmkvist Vårdcentralen Kil deltagare i arbetsgruppen"— Presentationens avskrift:

1 Irene Malmkvist Vårdcentralen Kil deltagare i arbetsgruppen
Kunskap till praktik ”Missbruks och beroendevård” Kil och Forshaga Jag har blivit ombedd att berätta om hur vi arbetet med implementering ”kunskap till praktik” missbruk och beroende vid Vc Kil och i samarbete med soc tjänsten Kils kommun

2 Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Kil och Forshaga
Styrdokument: ”Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård” (Socialstyrelsen 2007) ”Överenskommelse Missbruks och beroendevård i Värmland” (Värmlands Vårdförbund och Landstinget i Värmland 2010) Jag kommer att visa en del av de bilder vi använt vid de presentationer som vi haft under 2010 och 2011 , detta är försättsbilden

3 Hur gjorde vi? Framgångsfaktorer under arbetet med dokumentet:
Alla väl förberedda inför arbetsmöten Alla strävar efter att förstå varandra, tala samma språk. Fortlöpande kort information inom Vc. Arbetsgruppen träffades varje månad från feb 2010 fram till avslut nov Vi ägnade en del tid åt att förklara för varandra hur vi arbetar. Olika arb sätt vid Vc

4 Aktiviteter runt implementering
-Arbetsgruppen startar februari 2010 -Enkät utlämnas till medarbetare vid Vc -Info tillsammans Vc och Soc våren 2010 -Audit utbildning för alla vårdgivare Vc oktober 2010 -Info om styrdokument och flödesschema Vc december 2010 -Info Vc och Soc gemensamt maj 2011 -Handledning av Vc läkare ”missbruk och beroende med fokus läkemedelsmissbruk” via konsult pågår hösten 2011. Enkäten besvarades av rel få medarb vilket talade för att Nat riktlinjer och även en del med frågor runt missbruk/samsjuklighet är litet uppmärksammade inom våra verksamheter

5 Lokala aktörer och författare:
Socialsekr vid Soc tjänsten i Forshaga Enhetschef vid Vc Deje/Forshaga Vårdutvecklare, Öppenvårdspsykiatrin, Karlstad Socialsekr Liv Estenstad, Öppenvårdsgruppen, Soc tjänsten, Kil Irene Malmkvist, Vc Kil Ann-Sofi Nordenberg, projektledare Värmlands vårdförbund Enhetschef Beroendecentrum (tillfälligt deltagande) Vi har träffats en sex-sju gånger sedan februari mellan träffarna har vi läst och skrivit, främst läst styrdokumenten och funderat på hur vi kan applicera dem på våra egna arbetsplatser. Ganska stora skillnader.

6 Prevention och tidiga insatser
Audit (Dudit), förhållningssätt MI, riskbruk Audit 6/8-15, kort rådgivning och uppföljning. Uppmärksamma riskområden (enkäten), VC: depression, upprepat självdestruktivt beteende, ångest, olyckor, hjärtarytmi/förmaksflimmer, hypertoni, mag/tarmbesvär, leversjukdom, våld i nära relationer, missbruk hos närstående, kriminalitet, långvariga ekonomiska problem. Soc: våld i familjen, försummelse av barn, kriminalitet, långvariga ekonomiska problem, missbruk hos närstående. UM/FC, samma som ovan samt kontakt med Utredningsgruppen för samråd/anmälan. Gemensamma begrepp: riskbruk, ej beroende eller missbruk-Audit 8-15, samsjuklighet:missbruk och psyk /somatisk sjd. Några få besvarade en enkät som jag lämnades ut i våras.

7 Bedömning och dokumentation
VC: Audit (Dudit) Utandningsprov Lab: CDT, ASAT/ALAT,MCV, GT, (PETH) drogtest i urin. Soc: Audit, Dudit, ASI (addiction severity index), teststickor för droger, utandningsprov.

8 Samordnad individuell plan
När samtidiga insatser från annan huvudman/enhet krävs skall en Samordnad Individuell plan upprättas med patientens medgivande. Planen skall upprättas skyndsamt, vanligen inom några dagar. I vissa fall omedelbart. Förekommer men inte i så stor omfattning som man skulle önska. En hel del pat går hos sjusköt/dsk för Antabus där man troligen skulle vinna på att pat deltar i Återfallsprevention i kom

9 Psykosocial behandling och läkemedelsbehandling
VC: MI som förhållningssätt Vid behov av läkemedelsbehandling via VC överlämnas läkemedel av distriktssköterska /psykiatrisjuksköterska. Möjlighet till kort samtal (ej evidens). Om pat har kontakt med Öppenvårdsgruppen sedan tidigare upprättas Samordnad Individuell plan. Antabus överlämnas i enlighet med SOSFS 2009:6 Egenvård. Om pat har andra läkemedel och tidigare kontakt med Öppenvårdsgruppen överlämnas läkemedelsansvaret till kommunens psykiatrisjuksköterska. Månag diskussioner hur man löser lm utdelning på ett pat säkert sätt, vi har valt att arbeta såhär

10 Psykosocial behandling och läkemedelsbehandling
MI, Återfallsprevention, HAP (haschavvänjning) Möjlighet till delning av Antabus i ärenden med pågående insats kan ske i form av egenvård. Vid annan läkemedelsdelning skall delning gå genom kommunens psykiatrisjuksköterska. Vid presentation tillsammans med Soc användes den här bilden

11 Barn till föräldrar med missbruks- eller beroendeproblem
Anmälningsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal till Socialtjänsten. Bryter sekretesslagens krav på sekretess mellan myndigheter. Gäller uppgifter som man får kännedom om i tjänsten, kan ej anmälas anonymt. (Barn och unga i familjer med missbruk, Socialstyrelsen 2010) Ventilen,en verksamhet för barn och ungdomar i missbrukarfamiljer. Samarbete mellan Soc tjänsten i Kil och Svenska kyrkan. Viktig kunskap för Vc pers

12 Gravida kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik
-Om Audit /Dudit visar problem upprättas samarbete med Socialtjänsten /Öppenvårdspsykiatrin. -Lämna uppgifter till Socialtjänsten för skydd till det väntade barnet. OBS att Socialtjänst inte kan använda tvångsåtgärder under graviditet men hela tiden följa upp och ha kontakt med kvinnan. Ingripande kan ske först när barnet är fött. Undantag vid behov av LVM eller LPT hos kvinnan. Viktigt för Vc pers

13 Vad har uppnåtts vid vårdcentralen
Ökad medvetenhet om riskbruk. Ökad kunskap om missbruk och sjukdomsbörda. Ökad medvetenhet om barns utsatthet. Ökad kunskap om vården av gravida missbrukare och villkoren. Ökad kunskap om Soc tjänstens arbete och värdet av samarbete. Ökad kunskap om AUDIT och DUDITverktygen.

14 Hur går vi vidare? ”Droppen urholkar stenen” God och säker vård.
Var finns de resurser och kunskaper som bäst gagnar patienten? Ständigt påminna om möjlighet /skyldighet till samarbete med patientens samtycke. Fördelar med samarbete. Gemensamma möten med falldiskussioner två gånger/termin.

15 Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "Irene Malmkvist Vårdcentralen Kil deltagare i arbetsgruppen"

Liknande presentationer


Google-annonser