Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omstrukturering av boende för äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omstrukturering av boende för äldre"— Presentationens avskrift:

1 Omstrukturering av boende för äldre
Socialnämnden har fått från Hjälpmedelsinstitutet för att utreda hur hälsofrämjande boende för äldre kan genomföras. Projektledare anställd under tiden Partssammansatt styrgrupp träffas ca 1 g/v Delta i nationellt nätverk Brukarmedverkan i processen Samverkan med hyresvärdar Samverkan med gymnasieskolan Helhetssyn, där vi också tar med det samiska perspektivet Förslag till Sn i mars 2012

2 Problemställningar Solbacken olämpligt som vård och omsorgsboende, tre våningar, dålig uppsikt Delar av Ringelsta olämpligt som vård och omsorgsboende, korridorer, stora lägenheter Borgargården olämpligt som vård och omsorgsboende, svårigheter med brandskydd, orationellt ur personalsynpunkt med två våningar och lokaler en bit ifrån andra boenden. Många äldre bor i hus/lägenheter som är dåligt anpassade för funktionshinder Korttidsvården upptas till alltför stor del av personer som väntar på vård och omsorgsboende, oftast består minst 50 % av beläggningen av personer som väntar på boendeplats. Avlastning och rehab blir lidande.

3 Olika former av boende Ordinärt boende
man bor i egen lägenhet, bostadsrätt, eller villa. Seniorboende är bostäder som har god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att de boende måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. Kan vara hyresrätt eller bostadsrätt, hyresvärd eller förening ansvarig. Trygghetsbostäder är en form av bostäder  för äldre som känner sig oroliga och otrygga. Krav på tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler, tillgång till servicevärd/-värdinna eller motsvarande och trygghetslarm. Det krävs ingen bbiståndsbedömning för att söka lägenhet i trygghetsboende, åldersgräns 70 + Idag finns trygghetsboende inom Ringelsta, inom Solbacken samt hela Ängsbacka. Vård- och omsorgsboende,  i vår kommun även kallat äldreboende: ”En boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt Biståndsbedömning krävs. Totalt finns 124 boendeplatser på Ringelsta, Länsmansgården, Borgargården och Solbacken. Korttidsvård:  ”En tidsbegränsad insats inom vård- och omsorgs-boende.” Kan vara avlastning eler rehab-vistelse

4 Trygghetsboende Ängsbacka i Glommersträsk 10 lägenheter
Ringelsta 23 lägenheter Solbacken 3 lägenheter, beslut finns att successivt omvandla boendet till trygghetslägenheter, totalt 16

5 Platser i vård och omsorgsboende
Idag har vi tillgång till 124 platser, många platser är även lämpliga för par. Målsättningen är att antalet boendeplatser inte ska minska genom omstruktureringen

6 Våra nuvarande boenden
Ringelsta På Ringelsta finns 49 lägenheter som tillhör äldreboendet, 22 av dessa är i gruppboendeform. Där har man inte eget kök utan istället större gemensamt kök och samlingsrum. Inom boendet finns 4 enheter, två av enheterna kallas Björken och Blåklockan . Inom området finns även trygghetslägenheter samt samlingslokaler som pensionärsalliansen ansvarar för. Kommunens restaurant  på Ringelsta lagar och levererar lunch  och middag till alla  boenden samt även ut till enskilda  i ordinärt boende som har mathemsändning.

7 Boenden forts… Länsmansgården
Länsmansgårdens lokaler finns i samma hus som vårdcentralen. Här finns 41 boendeplatser uppdelat på 4 grupper. Varje boende har eget rum med stort badrum, kök och samlingsrum är gemensamt för varje grupp. Ekan Finns i samma hus som vårdcentralen, alldeles intill landstingets vårdavdelning. Totalt 8 platser . Under året har vi förändrat successivt, från korttidsplatser till permanenta platser, F n är 5 platser permanenta.

8 Boenden forts… Borgargården
Borgargården finns på Skogsgatan ,ett souterränghus med utsikt över västra Ringlet. Här finns 13 enkelrum , med eget badrum och gemensamt kök och samlingsrum på varje våning.

9 Boenden forts… Solbacken
Solbackens äldreboende består av 13 lägenheter och huset finns på Nygatan 24. Från december 2010 görs Solbacken successivt om till trygghetslägenheter. I april 2012 finns tre lägenheter som används som trygghetslägenheter. Inom huset finns en matsal där man förutom till husets hyresgäster serverar lunch till 8-10 personer som bor i närområdet. Maria Östman är boendechef. Hon finns på telefon förmiddagar.

10 Korttidsvård Kommunrehab(KREHAB) finns inom landstingets fastighet, vårdcentralen bottenvåningen. Avlastningar, rehabvistelser, väntan på permanent boendeplats. Mars 2012-ökad väntetid för avlastningar på grund av många som vistas på Krehab i väntan på permanent boende. Under projekttiden har vi kommit fram till att KREHAB ska ha plats för 10 gäster. Lokalförändring innebär förslag att träningsrummet görs om till rum för två gäster. Utökad bemanning tas från Utsikten enligt förslag. Konsekvensen blir att Utsikten måste bemannas på annat sätt om den ska vara kvar. Rehabpersonalens arbetsmiljö kan försämras , hjälpmedel måste förvaras någon annanstans, träning måste göras på något annat ställe

11 Utsikten Dagverksamhet tis-ons-tors mellan 10-15 6 personer per dag
Mål :Att erbjuda anhöriga som vårdar en äldre eller funktionshindrad person planerad avlastning på dagtid Att bibehålla den äldres/funktionhindrades förmåga genom anpassad aktivitet enligt indiviuell planering. Att ge en meningsfull dag till deltagarna.

12 Antalet äldre -nu och 20 år framåt…
Idag 26,1 % över 65 år (17 % motsvarande i Sverige som helhet) Mellan åren 2011 och 2021 väntas antalet personer över 80 år öka från 493 till 550, ca 60 personer.

13 Utvecklingen under de närmaste 5 åren, personer över 65 år

14 Mera siffror Ökar från 1202 idag till 1450 år 2016
Ökningen är 248 personer Ca 7 % av personer i dessa åldrar har idag plats inom vård och omsorgsboende För att klara att hålla samma nivå på äldreboende krävs ca 20 platser till i vård och omsorgsboende. Varje boendeplats beräknas kosta En ” hemtjänstplats” beräknas kosta

15 Kostnadsutvecklingen i framtiden kanske kan bromsas
Skillnaden mellan platser vård och omsorgsboende och i hemtjänst = /plats 20 x = /år

16 Två alternativa förslag
Nybyggnad av vård och omsorgsboende på Ringelstas tomt- två våningsplan med totalt 36 platser skulle i stort sett kompensera för bortfallet av platser på Solbacken, Ringelsta och Borgargården Ombyggnad av Ringelstas mittsektion-ger litet tillskott av platser , evakuering av de boende behövs under minst 6 månader

17 Fler förslag…

18 Framtidsvision Antalet trygghetslägenheter har ökat från dagens 36 till 62 Vård och omsorgsboende finns i ändamålsenliga lokaler där personalen används på mest effektiva sätt Borgargården används till boende för andra kategorier än äldre, t ex studenter, nyanlända ungdomar

19 Framtidsvision forts…
God livsmiljö för de boende God arbetsmiljö för medarbetarna God ekonomisk hushållning genom bättre anpassade boendealternativ


Ladda ner ppt "Omstrukturering av boende för äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser