Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg hemma Samarbete i öppenvård Arbetsgrupp träff 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg hemma Samarbete i öppenvård Arbetsgrupp träff 1"— Presentationens avskrift:

1 Trygg hemma Samarbete i öppenvård Arbetsgrupp träff 1

2 Vi presenterar varandra Para ihop dig med någon du inte jobbar med till vardags
Namn Intressen Yrke Positiv egenskap

3 Trygg hemma Förstärkt samarbete i öppenvård
Våra äldre ska inte bli inlagda på sjukhus i onödan De som varit inlagda ska inte behöva läggas in på nytt direkt efter att de skrivits ut från sjukhus

4

5

6 Slutprodukt av vårt arbete Att ni skapar en rutin för hur ni ska samarbete kring personer som har behov av stärkta insatser

7 När ni går härifrån ska ni:
Kunna identifiera personer i er verksamhet som har behov av stärkta insatser Sprida och göra identifieringen känd hos era arbetskollegor

8 Filmen om Margareta Vad vill du att arbetet ska leda till ?

9 Syfte med införandet Arbetsgrupp Kiruna
Ökad livskvalitet och trygghet för den enskilde samt personal Förbättra kommunikation och samarbete mellan olika aktörer kring den enskilde Förtydliga ansvarsområdena Långsiktig samordnad individuell plan för att förhindra återinsjuknande

10 Införandeprocess 90 dagar
Handledning, coaching för enhetschefer och team Chefsträff2, avstäm-ning Chefsträff 3 Chefsträff/styrgrupp 4 Chefsträff 5, rutin- skrivning Chefsträff 6 Enhetschefer skriver lokal rutin gemensamt Förankringsarbete i verksamhet Information till verksamhet ALLA medarbetare i berörda områden Arbetsgrupp 1 Testperiod 1 Arbetsgrupp 2 Testperiod 2 Arbetsgrupp 3 Testperiod 3 Arbets-grupp 4 Testperiod 4 Arbets- grupp och chefer SIP-utbildning SIP-utbildning Uppföljning SIP utb Utbildning senior alert

11 Fika 20 minuter

12 Trygg hemma - förstärkt samarbete i öppenvård
Tackar JA 3) Första bedömning Etablera kontakt Riskbedömning Läkemedels-relaterade symtom kartläggs Identifiering av person som kan ha behov av stärkta insatser. Signal till utsedd person vid hälsocentral eller hemsjukvård, socialtjänst vid behov JA 2) Erbjudande till identifierad person, från hemsjukvård alt hälsocentral eller socialtjänst Hemsjuk-vård? Risk eller behov? Tackar NEJ! JA NEJ NEJ Stärkta insatser: Läkemedelsgenomgång Samordnad individuell plan upprättas Fast vårdkontakt utses 4) Fortsatt utredning Behövs ytterligare relevanta bedömningar/ utredningar? T ex: biståndshandläggare läkare, arbetsterapeut, dietist =FOKUSPERSON Ny kontakt inom relevant tidsperiod

13

14 Hjälpverktyg för identifiering
Geriatrisk riskprofilering (GRP) Lista på återinskrivna personer (listade på hälsocentralen) Lista mångbesökare på akuten Var uppmärksam!

15 Kriterier vid bedömning enligt geriatrisk riskprofilering
Har personen fem eller fler läkemedel? Är personen ensamboende eller saknar anhörigvårdare? Har personen svårigheter att gå eller förflytta sig/har nyligen fallit? Har personen varit inlagd på sjukhus under de senaste tre månaderna? Har personen kognitiv svikt (desorienterad, demens, konfusion/förvirring)? Syftet med verktyget är att vårdpersonal så tidigt som möjligt i kontakt med äldre patienter ska kunna identifiera de individer som löper förhöjd risk att inom den närmaste framtiden få ett ökat vårdbehov. Verktyget består av en checklista med fem frågor som vårdpersonal går igenom vid kontakt Om svaret är ”ja” på tre eller fler av frågorna, klassas individen som en patient med förhöjd risk och extra insatser och/eller stöd bör då övervägas. Om svaret är ”ja” på tre eller fler av frågorna, klassas individen som en patient med förhöjd risk och extra insatser och/eller stöd bör då övervägas.

16 Identifiering-Signal
Vem kontaktar/signalerar jag till? Hemsjukvård, hemtjänst: - dagtid - kvällstid - helg Hälsocentralen Bistånd När- och socialpsykiatri Vad fungerar bra, mindre bra, förbättringsförslag?

17 Roller och ansvar Verksamhetsutvecklare/Utvecklingsledare Chefscoachning, arbetsgruppsmöten, kunskapsöverföring, arbetsprocess och resultat Arbetsgruppens deltagare Jobba med HURET. ta fram förslag på genomförandet av arbetsprocessen, spridning till kollegor och chef om pågående arbete Enhetschef APT visa mot målet, möjliggöra för medarbetarna, följa upp arbetsgruppens arbete kontinuerligt, sammanställa och visa resultat (process- och resultatmått). I samarbete med berörda enhetschefer analysera avsteg från rutin, åtgärda avsteg. Lyfta frågor som ej går att lösa till styrgruppen. Verksamhetschef/ansvarig Styrgrupp för arbetsprocess i verksamheten, efterfråga och följa upp resultat. Lösa frågor från enhetschefsgruppen.

18 Till nästa gång: Hemtjänstpersonal: Utse en person med stöd av GRP som ska ingå i arbetsprocessen Bistånd: Utse en person som har behov av förstärkta åtgärder Social- och närpsykiatrin: utse person/patient med behov av samordnade insatser Hemsjukvård: Utse en av era patienter som behöver en förstärkta åtgärder Hälsocentralen: Utse person från systemsök (samverka med enhetschef) – vara tidigt ute

19 Det finns en glänta mitt i skogen
som bara kan hittas av den som gått vilse - Tomas Tranströmer

20 Syftet med nytt arbetssätt? Varför är detta viktigt?
Ökad säkerhet och trygghet för patient, personal och närstående Öka samverkan/förståelse mellan landsting och kommun Öka kunskap och användning av vårat gemensamma verktyg Meddix och SIP Använda våra resurser på rätt sätt – vem gör vad? Åhörarkopior med 2 post-it Syfte/Varför är det här viktigt Kort – det som poppar upp Alla berättar vad de har skrivit – sätter dem i mitten på bordet Alla tittar på lapparna och grupperar lapparna Sätt överskrift (ny lapp) Överskrifterna skrivs på pp


Ladda ner ppt "Trygg hemma Samarbete i öppenvård Arbetsgrupp träff 1"

Liknande presentationer


Google-annonser