Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering genom upprättande av samordningsplan/individuell plan Författningen har kommit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering genom upprättande av samordningsplan/individuell plan Författningen har kommit."— Presentationens avskrift:

1 SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering genom upprättande av samordningsplan/individuell plan Författningen har kommit till då man sett att det är problematiskt att få till en bra samordning för de personer som behöver insatser från många olika håll. Författningen avser att göra det enklare både för individen och ett stöd för personalen. SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen

2 Målgrupper Gäller alla åldrar och alla diagnoser
I första hand för personer med stora och långvariga behov av insatser från flera håll, som till exempel hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Överenskommelsen i Sörmland omfattar även upprättande av individuell plan inom psykiatrisk vård. Exempel: Barn och ungdomar med utvecklingsstörning, stora koncentrationsproblem och/eller socialt social eller medicinsk utsatthet Vuxna personer (”mitt i livet”) med t ex diffusa/komplexa diagnoser (stress, smärta), fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, svåra kroniska sjukdomar, missbruksproblem Äldre personer med multisjukdom, hjärtsvikt, stroke, demenssjukdom SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen

3 Gemensamma rutiner framtagna
Överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget Gemensamma rutiner Mallar Information Informationen finns tillgänglig på landstingets hemsida och ska vara länkad till respektive kommuns hemsida. Information har lämnats i form av rapport till länsstyrgrupp närvård samt landstings- och kommunledningar. SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen

4 Samverkan är ett gemensamt ansvar
Den verksamhet som först ser samverkansbehov ska agera Ansvaret för samordningen läggs där det passar bäst Samordningsansvariga, den enskilde och berörda yrkesföreträdare kommer överens om vad som behöver göras, när och av vem Planeringen sammanfattas i en samordningsplan Om den enskilde redan har en individuell plan, enligt till exempel LSS, kan den kompletteras så att den uppfyller kraven i föreskrifterna SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen

5 Innan mötet Behov av samordning påtalas av den enskilde och/eller dennes närstående, alternativt uppmärksammas av personal i verksamheten. Den enskilde och/eller dennes närstående erbjuds samordning. Planering tillsammans med den enskilde och/eller närstående Kallelse skickas ut till berörda minst 4 veckor innan mötet Kallelsen ska bekräftas Blankett finns för kallelse. SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen

6 På mötet Presentation – utse ordförande för mötet
Utse samordnare i samråd med den enskilde Gå igenom andra aktuella planer (behovsinventering) Planering av insatser och ansvar – upprätta samordningsplan Bestäm vem som ansvarar för att delge den enskilde planen om denne inte deltar i mötet. Skriv ner kontaktuppgifter till alla närvarande och lämna till den utsedde samordnaren. Samordnaren ansvarar för att planen upprättas och ges till den enskilde och övriga deltagare. Se lathund. Kan vara en fördel att ordförande för mötet inte är samordnaren. Det kan vara naturligt att den verksamhet som kallat till samordning också är den som håller i mötet. SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen

7 Stöd för samordningsplan
Samordningsplan för (namn) Datum Närvarande Hur är det nu? Hur borde det vara? Hur når vi dit? Det här har vi bestämt. (Vad/När/Ansvar?) Uppföljning/nästa möte (vem är med/var/när/ansvarig) Underskrift den enskilde Underskrift ansvarig personal Kontaktuppgifter till samordningsansvarig Se lathund. SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen

8 Samordningsansvarig Samordnare ska vara anställd av kommunen eller landstinget Uppgift för personal som redan har en naturlig roll i den enskildes re/habilitering Ta initiativ till att samordningsplaner upprättas, följs upp och vid behov revideras Kontaktperson för den enskilde Varje yrkesutövare har ansvar för innehåll i och resultatet av sin insats, hur den utförs och att resultatet blir det som man har kommit överens om med den enskilde Samordnaren har inte ansvar för andra verksamheters eller yrkesutövares insatser. SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen

9 Intressenter Personal Individen/närstående Övriga Landsting Kommuner
Primärvård Habiliteringsverksamhet Sjukhuskliniker Psykiatrin Folktandvården Kommuner Skola Individ- och familjeomsorg Äldrevård Omsorg om personer med funktionsnedsättning Socialpsykiatri Hemsjukvård Individen/närstående Enskilda individer Länshandikapprådet Länspensionärsrådet Övriga intresseorganisationer Övriga Politiker Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Kriminalvården Frivilligorganisationer Patientnämnden Privata vårdgivare SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen


Ladda ner ppt "SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering genom upprättande av samordningsplan/individuell plan Författningen har kommit."

Liknande presentationer


Google-annonser