Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstärkt samarbete i öppenvård/ Trygg hemma Chefsträff 2 Avstämning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstärkt samarbete i öppenvård/ Trygg hemma Chefsträff 2 Avstämning"— Presentationens avskrift:

1 Förstärkt samarbete i öppenvård/ Trygg hemma Chefsträff 2 Avstämning

2 Filmen om Margareta

3 Agenda Avstämning: Syftet med arbetet? Varför är det viktigt?
Arbetsgrupperna? Mötestider? Motivations nivå? Fika arbetsgrupper? Syftet med arbetet? Varför är det viktigt? Mål och införandeprocess Verktyg i processen Roller och ansvar Nästa gång Åhörarkopior 3 post-it lappar Margaretafilmen intro Vad ska införandet leda till? Varför är det så viktigt?

4 Syftet med nytt arbetssätt? Varför är detta viktigt?
Ökad säkerhet och trygghet för patient, personal och närstående Öka samverkan/förståelse mellan landsting och kommun Öka kunskap och användning av vårat gemensamma verktyg Meddix och SIP Använda våra resurser på rätt sätt – vem gör vad? Åhörarkopior med 2 post-it Syfte/Varför är det här viktigt Kort – det som poppar upp Alla berättar vad de har skrivit – sätter dem i mitten på bordet Alla tittar på lapparna och grupperar lapparna Sätt överskrift (ny lapp) Överskrifterna skrivs på pp

5 Trygga äldre i Norrbotten – ett gemensamt ansvar
Gemensamt huvudmål: Att tillgodose den äldres behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen. Den äldre ska erbjudas behovsanpassade insatser, ska ges möjlighet att leva självständigt under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet. Övergripande mål för vårt arbete: Minska onödiga återinskrivningar på sjukhus för de sjuka äldre med 10 %

6 Hur vet vi hur vi ligger till?
Följa andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar och identifiera individerna Följa antal upprättade SIP, utsedda fasta vårdkontakter och läkemedelsgenomgångar Följsamhet till arbetsprocessen- vilka insatser har identifierade personer fått?

7 Förstärkt samarbete i öppenvård/Trygg hemma
Tackar JA 3) Första bedömning Etablera kontakt Riskbedömning Läkemedels-relaterade symtom kartläggs Identifiering av person som kan ha behov av stärkta insatser. Signal till utsedd person vid hälsocentral eller hemsjukvård, socialtjänst vid behov JA 2) Erbjudande till identifierad person, från hemsjukvård alt hälsocentral eller socialtjänst Hemsjuk-vård? Risk eller behov? Tackar NEJ! JA NEJ NEJ Stärkta insatser: Läkemedelsgenomgång Samordnad individuell plan upprättas Fast vårdkontakt utses 4) Fortsatt utredning Behövs ytterligare relevanta bedömningar/ utredningar? T ex: biståndshandläggare läkare, arbetsterapeut, dietist =FOKUSPERSON Ny kontakt inom relevant tidsperiod

8 Verktyg Individuell checklista Identifiering;
Geriatrisk riskprofilering (GRP) Hälsocentralen: Listor på RUB5, mångbesökare akuten och hälsocentralen, återinskrivna inom 30 dagar? Vem går igenom dessa? Riskbedömningar - med fokus på hemtjänst och hemsjukvård Senior alert – vem ska utföra bedömningarna? Utbildningsbehov? Phase 20 SIP – Antal utbildningsplatser? Vilka ska gå? Diskutera vilken lista som cheferna vill börja använda er av.

9 Kriterier vid bedömning enligt geriatrisk riskprofilering
Har personen fem eller fler läkemedel? Är personen ensamboende eller saknar anhörigvårdare? Har personen svårigheter att gå eller förflytta sig/har nyligen fallit? Har personen varit inlagd på sjukhus under de senaste tre månaderna? Har personen kognitiv svikt (desorienterad, demens, konfusion/förvirring)? Syftet med verktyget är att vårdpersonal så tidigt som möjligt i kontakt med äldre patienter ska kunna identifiera de individer som löper förhöjd risk att inom den närmaste framtiden få ett ökat vårdbehov. Verktyget består av en checklista med fem frågor som vårdpersonal går igenom vid kontakt Om svaret är ”ja” på tre eller fler av frågorna, klassas individen som en patient med förhöjd risk och extra insatser och/eller stöd bör då övervägas. Om svaret är ”ja” på tre eller fler av frågorna, klassas individen som en patient med förhöjd risk och extra insatser och/eller stöd bör då övervägas.

10 Kiruna står för 7% av länets totalt 217 SIP under 2014.
I de 16 SIP som gjordes i Kiruna under 2014 var det registrerat att pat hade deltagit i EN av SIP:arna. (= 6 %, medel i länet =22 %), i en fjärdedel av SIP:arna (4 st) framgick det vem som var personens fasta vårdkontakt.

11 LuBo och Kiruna har inte gjort någon SIP i januari.
Spridning av Trygg hemma har startat upp på bred front i Luleå och Kiruna ska starta upp i mars – spännande att följa effekter av det under våren… Denna text kan använas i SIP-diagrammen för 2014 som jag skickat till dig tidigare:

12

13

14 I snitt 9% i länet. Viktigt att dokumentera enligt länsgemensamma riktlinjer så att resultatet blir rättvisande (registrering med KVÅ-kod räknas inte in). Målsättningen i divisionsplanen för 2015 är 50%.

15 Införandeprocess 90 dagar
Handledning, coaching för enhetschefer och team Chefsträff2, avstäm-ning Chefsträff 3 Chefsträff/styrgrupp 4 Chefsträff 5, rutin- skrivning Chefsträff 6 Enhetschefer skriver lokal rutin gemensamt Förankringsarbete i verksamhet Information till verksamhet ALLA medarbetare i berörda områden Arbetsgrupp 1 Testperiod 1 Arbetsgrupp 2 Testperiod 2 Arbetsgrupp 3 Testperiod 3 Arbets-grupp 4 Testperiod 4 Arbets- grupp och chefer SIP-utbildning SIP-utbildning Uppföljning SIP utb Utbildning senior alert

16 Roller och ansvar Verksamhetsutvecklare NLL/Utvecklingsledare Kommun Chefscoachning, handledning arbetsgrupp, möten, resultatredovisning Verksamhetsutvecklare lokalt Delta och lära sig, successivt bli kontaktperson för processen Arbetsgruppens medlemmar Jobba med HURET, testa och verkställa arbetsprocessen, kunskapsöverförare och spridning till kollegor om arbetet Enhetschef APT visa mot målet, möjliggöra för medarbetarna, följa upp kontinuerligt, sammanställa och visa resultat. I samarbete med berörda enhetschefer analysera avsteg från rutin, åtgärda avsteg. Lyfta frågor som ej går att lösa till styrgruppen. Verksamhetschef/ansvarig Styrgrupp för arbetsprocess i verksamheten, efterfråga och följa upp resultat. Lösa frågor från enhetschefsgruppen.

17 Till nästa gång Prata om och börja förankra införandet av arbetsprocessen på din arbetsplats Fundera på: Hur ska jag använda resultatet som chef? Vilka mått vill jag följa i verksamheten? Hur ska verksamheten arbeta med riskbedömningar? Vilka ska ha SIP utbildning?

18 Där viljan finns går en väg…

19 Förstärkt utskrivningsprocess
Identifiering Inskrivning Utskrivning Uppringning


Ladda ner ppt "Förstärkt samarbete i öppenvård/ Trygg hemma Chefsträff 2 Avstämning"

Liknande presentationer


Google-annonser