Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-kan visa kunskap om vikten av goda relationer till elev och personal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-kan visa kunskap om vikten av goda relationer till elev och personal"— Presentationens avskrift:

1 -kan visa kunskap om vikten av goda relationer till elev och personal
VFU1 Lärandemål med exempel – ämneslärarprogrammet vt 15 (Den gröna texten är från VFU-seminariet den 15 april i Västerås vt 15) Lärandemål 1 diskutera sina egna och andras handlingar i förhållande till den människo-, demokrati-, kunskapssyn och syn på hållbar utveckling som samhället genom läroplan för grundskolan/gymnasiet ger uttryck för -kan visa kunskap om vikten av goda relationer till elev och personal -lyssnar på eleven och beaktar elevens perspektiv samt skapar en miljö som främjar elevs delaktighet och inflytande -aktivt tar del av skolans styrdokument och diskuterar dem med personalen -reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin. Vad står i läroplanen? Praktiskt utövande och samtal. Studenten drar nytta av att se olika lärare för att kunna jämföra och reflektera olika lärandesituationer

2 Lärandemål 2 visa kännedom om den kommunikativa kompetens som yrket kräver i mötet med elever, vårdnadshavare och personal i de sammanhang som uppstår i yrket -visar förståelse för elevernas språk och språkutveckling samt visar ett vuxet förhållningssätt vad gäller den egna språkbehandling -visar förståelse för hur olika tal, gester och kroppsspråk skapar förutsättningar för lärande -reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin Visa förståelse för möte med elever i och utanför klassrummet. Lärarrollen innebär ett ansvar på olika vis, ibland även utanför skolan

3 Fortsättning Lärandemål 2
En förmåga att se vilket stöd eleven behöver i situationer som uppkommer och lotsa vidare till ”rätt” hjälp t. ex kurator eller skolsköterska. Medveten om elevers olika uttryckssätt

4 -visar nyfikenhet och vågar samtala om läraryrkets komplexitet
Lärandemål 3 identifiera och beskriva ramfaktorer som påverkar verksamheten i grundskolan/gymnasiet -samtalar med rektorn/handledare utifrån faktorer som påverkar verksamheten t.ex. elevers sociala och kulturella sammansättning, gruppernas storlek, skolans läge, lokaler och övriga pedagogiska utrymmen, material och IT-utrustning -visar nyfikenhet och vågar samtala om läraryrkets komplexitet -reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin Vad anser rektor? I jämförelse med andra skolor? Vilka förutsättningar finns för stödlärare, vikarier osv. Biblioteket viktigt. Det kan vara bra om studenterna frågar bibliotekspersonalen vad de anser att biblioteket har för betydelse för eleverna. Träffa olika personalkategorier tex rektor och studievägledare. Vara delaktig i arbetslagsmöten och personalmöten.

5 Lärandemål 4 leda och utvärdera pedagogisk verksamhet i syfte att skapa ett gott lärandeklimat -samtalar med handledaren om möjliga lärandeprocesser -introduceras av handledaren till målinriktade aktiviteter som kan genomföras -får tillfälle att kontinuerligt reflektera och samtala kring genomförda aktiviteter -med handledarens stöd identifierar elevens egna lärprocesser -reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin Att själv leda en lektion men även att diskutera och samtala med lärare om en lektion Tex att bedöma muntliga framträdanden vid sidan av handledaren. Handledaren utvärderar också för att se om studenten bedömer lika som den examinerande handledaren

6 Fortsättning Lärandemål 4
Att skapa förutsättningar för elever med särskilda behov att få ”rätt stöd”

7 Lärande mål 5 visa kännedom om IT som pedagogiskt verktyg -identifierar och ger exempel på hur IT kan användas som pedagogiskt verktyg -stödjer och hjälper elever i sin datoranvändning inom de pedagogiska områden som pågår i verksamheten -reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin -IT är mycket olika utvecklat på skolorna. Där IT-utrustning saknas ska studenten dock formulera hur en verksamhet med IT skulle kunna se ut Kunna handleda eleverna i vikten av att vara/tänka källkritiskt

8 Lärandemål 6 dokumentera och diskutera sina erfarenheter av den påbörjade yrkesrollen -dokumentera sina erfarenheter för att synliggöra sin egen lärprocess -reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin


Ladda ner ppt "-kan visa kunskap om vikten av goda relationer till elev och personal"

Liknande presentationer


Google-annonser