Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande och hållbar utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande och hållbar utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande och hållbar utveckling
Är vår strävan efter välbefinnande kanske den bästa drivkraften i omställningen till en hållbar livsstil? ”en incitamentsstruktur för sammanfallande intressen för gynnsam ekonomisk, social och ekologisk utveckling – för ett framgångsrikt samhälle” Johan Hallberg Hälsofrämjande och hållbar utveckling Landstinget Dalarna

2 för miljömål och hållbar utveckling
Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling

3 Må bra Leva i fred

4 Må bra Leva i fred

5 I båda fallen behandlas mänskliga basala behov
Hälsofrämjande: ”…den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den” Ottawadeklarationen, WHO 1986 eller ”…den process som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den” The Nordic Health Promotion Research Network, 1998 Hållbar utveckling: ”...en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina” Brundtland-kommissionen, FN 1987 I båda fallen behandlas mänskliga basala behov

6 Våra viktigaste känslomässiga behov
• Trygghet och säkerhet • Självkänsla och känslan av kompetens • Tillhörighet, närhet och sammanhang • Känslan av att vara en självständig individ Basala behov som balanserar varandra och kan tillfredsställas på olika sätt som antingen främjar hälsa eller skapar ohälsa

7 Hälsofrämjande – en process
Individnivå: Kompetens Resurser Acceptans Meningsfullhet Hälsofrämjande arbete: Empowerment Delaktighet Helhetssyn Tvärsektoriellt samarbete Jämlikhet Vidmakthållande Multistrategiskt Ett centralt kunskapsområde i det hälsofrämjande arbetet är hälsans bestämningsfaktorer, vilka de är och hur de kan påverkas.

8 Hälsans bestämningsfaktorer
Fritt efter Dahlgren & Witehead (1991)

9 Hälsofrämjande och förebyggande
Bestämningsfaktorer för hälsa i miljön - sociala, ekonomiska och ekologiska Resurser Risker Bestämningsfaktorer för hälsa hos individen – mentala, fysiska och sociala Hälsa & välbefinnande Hälsofrämjande Förebyggande Efter Bauer et al, Health Promotion International, 2006

10 och hälsosam livsmiljö
Hälsofrämjande som drivkraft för hållbar utveckling När hälsa främjas genom flera olika strategier.. ..uppstår hållbarhets- effekter i omgivningen Välmående ekonomi Framtidstro och god hushållning med resurser Stödjande miljöer Levnads- vanor som främjar hälsa Dynamiskt och jämlikt samhälle där de mänskliga behoven tillgodoses Hälsa & välbefinnande Livgivande miljö med friska ekosystem och hälsosam livsmiljö Psykosociala faktorer som skyddar mot stress Känsla av sammanhang

11 Riskfaktorerna för sjukdom och tidig död
förenas med de stora framtidsfrågorna i ett begränsat antal basala livsområden Kostrelaterade risker Högt blodtryck Rökning Högt BMI (bukfetma) Alkohol Fysisk inaktivitet Högt fP-glu Högt totalkolesterol Höga partikelhalter i utomhusluft Yrkesrelaterade risker Narkotika Energi och transporter Konsumtionsmönster Produktionsmönster Miljö och klimat Biologisk mångfald Utbildning Jämställdhet Fattigdomsbekämpning Hållbara städer Landsbygdsutveckling Hur vi förflyttar oss Vad vi äter Vår materiella konsumtion Relationer mellan generationer Mänskliga relationer och möten i övrigt Förmåga att hantera och begränsa stress Förhållandet till naturen Förhållandet till kulturen

12 Hälsofrämjande aktörer i vardande
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande socialtjänst Hälsofrämjande skolutveckling Hälsofrämjande samhällsplanering Hälsofrämjande organisation Hälsofrämjande arbetsplats Hälsofrämjande ledarskap Hälsofrämjande integration/etablering Hälsofrämjande turism/besöksnäring Hälsofrämjande boendemiljö Hälsofrämjande transportsystem Hälsofrämjande skogslandskap Hälsofrämjande odlingslandskap Hälsofrämjande naturvård Hälsofrämjande kulturmiljövård för ett hållbart samhälle

13 Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling
Sexton miljömål + elva målområden för folkhälsa + hållbar tillväxt + sjutton hållbarhetsmål Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling Mer kroppsrörelse i vardagen Grönare mat på tallriken Plats för föräldraskapet Plats för mänskliga möten Balansera stressen hållbart Närhet till naturen Närhet till kulturen

14 för hälsa och hållbar utveckling
Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling För analys av befintlig verksamhet För inventering av utvecklingsområden Kommunikationsverktyg för att underlätta Ledarskap Samverkan Delaktighet 14


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande och hållbar utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser