Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshinder och rehabilitering Föreläsning 2 februari 2011 Jörgen Lundälv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshinder och rehabilitering Föreläsning 2 februari 2011 Jörgen Lundälv."— Presentationens avskrift:

1 Funktionshinder och rehabilitering Föreläsning 2 februari 2011 Jörgen Lundälv

2 Rehabiliteringsprocess Innebörden: viktigt att individen är delaktig i att utforma de olika rehabiliteringsmålen och genom sina egna handlingar försöka uppnå dessa mål.

3 Funktionshinder & utbredning Nedsatt syn. Sammanlagt 1,5 procent av den vuxna befolkningen har nedsatt syn och det är vanligast bland de äldsta. 26 000 personer har enbart detta funktionshinder och ytterligare närmare 80 000 personer har nedsatt syn i kombination med annat funktionshinder. Denna grupp reser sällan med kollektiva färdmedel.

4 Funktionshinder & utbredning Nedsatt hörsel. Detta är det vanligaste funktionshindret och närmare 700 000 personer har enbart nedsatt hörsel. Tillsammans med de personer som har flera funktionshinder varav detta är ett, har omkring 850 000 personer eller 12 procent av den vuxna befolkningen nedsatt hörsel. Personer med nedsatt hörsel, i alla åldrar, har i stort sett samma resvanor som jämnåriga icke funktionshindrade.

5 Funktionshinder & utbredning –Rörelsehinder. Mer än 400 000 personer, 6 procent, i landet är rörelsehindrade. Cirka 175 000 av dem har dessutom ytterligare funktionshinder. Rörelsehinder är det funktionshinder som främst drabbar de äldsta. Hälften av de rörelsehindrade har behov av hjälpmedel för att förflytta sig. Rörelsehindrade reser sällan med kollektiva färdmedel.

6 Funktionshinder & utbredning Svår astma/allergi. Tre procent eller 210 000 personer av den vuxna befolkningen har detta funktionshinder. Antalsmässigt dominerar unga och medelålders den här gruppen. Före pensionsådern är det relativt ovanligt att personer med astma/allergi även har andra funktionshinder. Personer med enbart svår astma/allergi har i stort sett samma resvanor som jämnåriga icke funktionshindrade.

7 Forts. Viktigt med holistiskt perspektiv: a) för att motverka ohälsa b) sträva efter att utveckla individens inre resurser och aktiva handlingsförmåga c) ge möjlighet till att individen kan utveckla den egna livskvalitén.

8 Vilka aspekter ingår? a) tidens betydelse – sjukskrivningstidens längd, tidpunkt för när insatser sätts in b) forskning: sätt in resurser så snabbt som möjligt för att nå rehabiliteringsresultat c) innehållet: vad gör man? Vilka metoder används?

9 Begreppet rehabilitering Rehabilitering = återanpassning till samhälls- och arbetslivet

10 Rehabiliterinstyperna Medicinsk rehab Psykologisk rehab Social rehab Arbetslivsinriktad rehab

11 Rehabiliteringsansvaret En förskjutning har skett av rehabiliteringsansvaret i samhället: I slutet av 1980-talet hade försäkringskassorna ansvar för rehabilitering av långtidssjuka tillsammans med arbetsgivaren Idag: arbetsgivaren har större ansvar än tidigare

12 Litteraturtips Living with physical disability - Experiences of the rehabilitation process, occupations and participation in everyday life Författare: Maria Larsson Lund, Umeå universitet, doktorsavhandling i samhällsmedicin/rehabilitering, 2004

13 Bikupa Delaktighet och tillgänglighet är två viktiga begrepp. Läs sammanfattningen och studera matris 1 och matris 2. På vilket sätt kan delaktighet och tillgänglighet befrämjas? På vilka vis har de båda begreppen relevans för socialt arbete? Har ni några exempel att ge?

14 Litteraturtips Barriärer och möjligheter inom olika livsområden. Brukarupplevelser av tillgänglighet och delaktighet hos personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. (Slutrapport, 2009) Lindqvist, Rafael, Lundälv, Jörgen Inst för socialt arbete, Göteborgs univ.

15 Litteraturtips Borg,J (red.). (2006). Rehabiliteringsmedicin. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

16 Viktiga ”journals” på området Scandinavian journal of disability research Scandinavian journal of rehabilitation medicine Disability & Rehabilitation International Journal of Rehabilitation Research Psychiatric Rehabilitation Journal

17 Fler tidskrifter Psychosocial Rehabilitation Journal Journal of Rehabilitation Medicine Social Science & Medicine Scandinavian Journal of Public Health


Ladda ner ppt "Funktionshinder och rehabilitering Föreläsning 2 februari 2011 Jörgen Lundälv."

Liknande presentationer


Google-annonser