Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om ensamkommande barn April 2016. Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om ensamkommande barn April 2016. Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar."— Presentationens avskrift:

1 Om ensamkommande barn April 2016

2 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten till Sverige

3 Asylsökande ensamkommande barns rättigheter Särskild hänsyn till barnets bästa Barnets asylskäl prövas särskilt Barnet har rätt till en god man

4 Antal asylsökande ensamkommande barn

5 Antal asylsökande ensamkommande pojkar och flickor 2015

6 Antal sökande bland de åtta största nationaliteterna 2015

7 Migrationsverkets beslut för ensamkommande barn 2015

8 MedborgarskapAntal fattade beslut Bifallsandel av fattade beslut Afghanistan1 38790% Syrien826100% Eritrea778100% Somalia53580% Marocko25719% Statslösa25797% Etiopien11386% Totalt fattade beslut, alla länder 4 66088%

9 Prognos 2016 4 000- 14 000 ensamkommande barn prognostiseras söka asyl i Sverige under 2016 Handläggningstid för beslut i asylärenden beräknas till över 12 månader Läs mer i Migrationsverkets senaste prognos

10 Asylprocessen för ensamkommande barn Barnet söker asyl i Sverige Utrednings- samtal Asyl- utredning Beslut Överklagande Kommunplacering Återvändande Verkställighets- hinder

11 Olika myndigheters ansvarsområden Landsting/ Regioner Kommuner

12 Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn Migrationsverket tecknar överens- kommelser om mottagande med kommunerna Länsstyrelserna överlägger med kommunerna om mottagningsplatser

13 Ankomst- och anvisningskommun AnkomstkommunAnvisningskommun Asylsökande barnAsylsökande barn och barn med uppehållstilstånd

14 Anvisningsmodell På uppdrag av regeringen har Migrationsverket arbetat fram en ny anvisningsmodell för hur asylsökande ensamkommande barn ska anvisas till kommunerna. Modellen tillämpas sedan den 1 april 2016. Modellen är framarbetad efter samråd med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och länsstyrelserna.

15 Anvisningsmodellen bygger på att varje kommun tilldelas en andel i promille. Andelen fastställs av Migrationsverket en gång om året och beräknas utifrån: Folkmängd Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd Mottagande av ensamkommande barn Antal asyldygn –Antal asyldygn för ensamkommande barn i ankomstkommun räknas två gånger. Kommunfördelning av ensamkommande barn

16 Utjämnande anvisning sker till den kommun i landet som för ögonblicket har lägst måluppfyllelse av sin andel, om inte: Det finns en ledig plats enligt överenskommelse som matchar barnet vad gäller kön och ålder, då sker en platsanvisning, om inte: Barnet har en stark anknytning till en annan kommun, då sker en anknytningsanvisning till den kommunen. Anvisningsprinciper

17 Aktuell måluppfyllelse av andelen beräknas utifrån totalt antal gjorda anvisningar i landet sedan den 1 januari 2016. Samtliga anvisningar till en kommun inkluderas vid beräkning av kommunernas måluppfyllelse. Beräkningen av måluppfyllelsen löper tillsvidare. Måluppfyllelse

18 Räkneexempel måluppfyllelse Kommun X har andelen 5 promille. Migrationsverket har totalt anvisat 10 000 ensamkommande barn till landet, varav 50 till kommun X. I detta ögonblicket har kommunen 100 procents måluppfyllelse.  Om anvisning 10 001 anvisas till en annan kommun sjunker måluppfyllselsen till 99,99 procent.  Om anvisning 10 001 anvisas till kommun X höjs måluppfyllelsen till ca 102 %.

19 Läs mer om anvisningsmodellen på Migrationsverkets webbplats.

20 Ersättning till kommuner för ensamkommande barn AnkomstkommunAnvisningskommunMottagen i kommun StatusAsylsökande Uppehållstillstånd Ersättning för platser enligt överenskommelse - 1600 (+ 300 kr för belagd plats) Ersättning för placering i HVB - 1900 kr/dygn - Ersättning för vårdFaktisk vårdkostnad Faktisk vårdkostnad familjehem eller LVU Faktisk vårdkostnad familjehem, HVB eller LVU Stödboende*-1000 kr/dygn *Placerade i stödboende får inte belägga plats enligt överenskommelse

21 Mottagande Vård/Platser Utredning Transport God man Skola Sjukvård Stödinsatser Ersättningar för asylsökande Ersättningar till kommuner för asylsökande

22 Mottagande Vård/Platser Ett schablon- belopp per mottaget barn Ersättningar för barn med uppehållstillstånd Ersättningar till kommuner för barn med uppehållstillstånd (ändra alla)

23 Dagersättning för ensamkommande asylsökande barn 24 kr/dag eller 61 kr/dag Särskilt bidrag för angelägna behov Läs mer på migrationsverket.se

24 Om barnet får uppehållstillstånd Barnet får ett uppehållstillståndskort Folkbokföring hos Skatteverket Barnets skrivs ut från Migrationsverket efter 30 dagar

25 Om barnet får avslag på sin ansökan Möte med Migrationsverket Överklagande Nöjdförklaring Självmant återvändande eller överlämnande till polisen

26 Verkställighetshinder Nya omständigheter Ändrade förhållanden i hemlandet Saknas vårdmöjligheter i hemlandet Hemlandet tillåter inte att barnet återvänder

27 Självmant återvändande Migrationsverket kan ge stöd och hjälp till barn som ska återvända Migrationsverket utreder möjligheter för ordnat mottagande

28 Dublinärenden Dublinförordningen reglerar vilket land som ska ansvara för asylärendet Asylansökan prövas endast i ett av EU-länderna

29 Läs mer: På Migrationsverkets webbplats -Om ensamkommande för kommunerOm ensamkommande för kommuner -Om ensamkommande för gode mänOm ensamkommande för gode män -Sidor som vänder sig till barnSidor som vänder sig till barn -Nyheterbrevet Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomarNyheterbrevet Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar Det myndighetsgemensamma foldern Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomarEtt gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Sveriges kommuner och landstings (SKL) webbplats om ensamkommande barn och ungdomar


Ladda ner ppt "Om ensamkommande barn April 2016. Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar."

Liknande presentationer


Google-annonser