Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag Ersättning Migrationsverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag Ersättning Migrationsverket"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag Ersättning Migrationsverket

2 Kommunmottagna Källa: Statistik hämtat från Migrationsverkets hemsida

3 Inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem

4 Automatiska ersättningar Återsökningsbara ersättningar

5 Ersättningar

6 Ersättningar

7 Kommunernas insatser underfinansierade enligt SKL
Källa: SKL Statsbidrag inom flyktingmottagandet PWC

8 Exempel på ökade kostnader
Exempel på ersättningar som inte täcker kommunernas faktiska kostnader: Skola/förskola schabloniserat belopp per elev som är betydligt lägre än den genomsnittliga faktiska kostnaden för en elev i skolan. Mottagning, administration Ekonomiskt bistånd vid, ”glappersättning”, ej full etableringsersättning Ensamkommande barn Asyl placerade på HVB enligt SOL Exempel på kommunala insatser som inte ersätts av staten: - Socialtjänstens insatser, till exempel när det gäller myndighetsutövning i samband med barn som far illa, vissa tolkkostnader, socialtjänstens utredningskostnader vid placering mm Placeringar SOL, LVU, skyddat boende Överförmyndarens arbete med rekrytering, utbildning och tillsyn av godemän

9 Efter ersättningarna? Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer 70 procent av de nyanlända som avslutar sin etablering behöva fortsatta insatser.

10 Schablonersättning Ca 2 000 Mkr – 2 700 Mkr månad
Ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel: mottagande och praktisk hjälp vid bosättning särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera utbildning i svenska för invandrare samhällsorientering tolk andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. Schablonbelopp 2015 kronor för barn samt vuxna som inte har fyllt 65 år kronor för vuxna som fyllt 65 år. Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan utbetalning. Utbetalning av ersättning Migrationsverket betalar ut schablonbeloppet under en tvåårsperiod

11 Schablonersättning Gruppens förslag: Bidraget fördelas efter ålderskategori: Ålder 0-15 år Ålder år Ålder 18- år BUN ? KS ? SN ? SN ? SN ?

12 Bidrag Prestationsersättning
Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande Kommuner med högre mottagande än median i riket från föregående år får extra ersättning. Ersättningarna är indelade i en trappstegsmodell i tre grupper. En kommun som inte hade en överenskommelse vid årsskiftet har inte rätt till någon ersättning. Vänersborg får 10 tkr per nyanländ år 2015. Ca tkr per månad.

13 Bidrag Prestationsersättning
Gruppens förslag: Bidraget fördelas till respektive nämnd, efter åldersandel för de kommunmottagna föregående år

14 Överförmyndarverksamhet
Förslag: Summa per barn för ensamkommande barn/år från SN Avser att täcka del av kostnader för rekrytering, utbildning, tillsyn mm

15 Ex. från andra kommuner Schablonersättning: Prestationsersättning:
Fördelas efter ålderskategori och % till nämnderna. Alternativt fördelas % på hela beloppet oavsett ålder till nämnderna. Prestationsersättning: Fördelas efter % till nämnderna.


Ladda ner ppt "Uppdrag Ersättning Migrationsverket"

Liknande presentationer


Google-annonser