Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Propositionen – övergripande bestämmelser Utbildning i gymnasieskolan En bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen En god grund för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Propositionen – övergripande bestämmelser Utbildning i gymnasieskolan En bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen En god grund för."— Presentationens avskrift:

1

2 Propositionen – övergripande bestämmelser Utbildning i gymnasieskolan En bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen En god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för ett aktivt deltagande i samhällslivet Ska bygga på de kunskaper eleverna har fått i grundskolan

3 Kunskap och kompetens Det tredelade kunskapsuppdraget – att förbereda för fortsatta studier och arbetsliv, att förbereda för aktivt deltagande i samhällslivet samt att främja harmonisk utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare

4 Ämnesplaner Skollag Läroplan Förordning Examensmål Ämnesplan Läroplan

5 Propositionen och högskoleförberedande program Högskoleförberedande program ska ge bättre förberedelse för studier vid universitet och högskolor än i dag

6 Propositionen och de sex högskoleförberedande programmen Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

7 Propositionen och yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket Tiden för karaktärsämnen ska öka Leda till anställningsbarhet och lägga grund för fortsatta studier t.ex. inom Yrkeshögskolan Antingen skolförlagd eller som lärlingsutbildning Garanterad möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet

8 Propositionen och de tolv yrkesprogrammen Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

9 Propositionen och gymnasieexamen Yrkesexamen eller högskoleförberedande examen För yrkesexamen krävs  2500 poäng  2250 godkända poäng  godkänt i sv/sva 1, en 1 och ma 1  godkänt i vissa karaktärsämneskurser  godkänt gymnasiearbete För högskoleförberedande examen krävs  2500 poäng  2250 godkända poäng  godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1  godkänt gymnasiearbete

10 Propositionen och gymnasial lärlingsutbildning En alternativ väg till yrkesexamen inom yrkesprogrammen Kan börja första, andra eller tredje året I huvudsak vara förlagd till en eller flera arbetsplatser Samma behörighetsregler och examensmål som skolförlagd yrkesutbildning Möjligheten att kombinera anställning och studier ska utredas vidare

11 Propositionen och grundläggande högskolebehörighet Högskoleförberedande examen = grundläggande högskolebehörighet Yrkesexamen med tillägget sv/sva 2 och 3 samt en 2 = grundläggande högskolebehörighet Elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet

12 Propositionen och programstrukturen

13 Propositionen och gymnasiegemensamma ämnen Begreppet gymnasiegemensamma ämnen ersätter kärnämnen Omfattningen av och innehållet i de gymnasiegemensamma ämnena kan variera mellan olika program

14 Gymnasiegemensamma ämnens minsta omfattning: Svenska/Svenska som andraspråk100/300 p Engelska100/200 p Matematik100/200/300 p Idrott och hälsa100 p Historia50/100/200 p Samhällskunskap50/100/200 p Religionskunskap50 p Naturkunskap50/100 p

15 Programgemensamma karaktärsämnen  Regeringen beslutar  Skolverket i samråd med avnämare bereder och föreslår Nationella inriktningar  Regeringen beslutar  Gymnasieutredningens förslag utgångspunkt  Samråd med avnämare. Om dessa har starka skäl för att avvika från utredningens förslag kan Skolverket föreslå andra nationella inriktningar. Om inte håller vi oss till utredningens förslag. Hur ser Skolverket på det kommande arbetet med programstrukturer?

16 Propositionen och arbetsplatsförlagt lärande (APL) APL ersätter APU som begrepp Ingen skillnad i omfattning (15 veckor) Kraven på huvudmännen att anordna APL ska öka samtidigt som en viss flexibilitet för skolförlagd APL kommer att finnas även i framtiden

17 Propositionen och samverkan med avnämare Nationella programråd för alla yrkesprogram Ger råd och stöd, beslutar ej En bred representation av intressenter Uppgifter: - utveckla innehållet i utbildningen - examensmål och uppgifter för gymnasiearbetet - elevernas etablering på arbetsmarknaden - underlag till informationsmaterial för elever - matcha utbildningsutbudet med efterfrågan på arbetsmarknaden - följa utvecklingen inom respektive yrkesområde - skapa förutsättningar för utbildning inom nya yrken

18 Propositionen och samverkan med avnämare För yrkesprogrammen ska även lokala programråd inrättas Formerna för samrådet ska inte regleras Uppgifter t.ex. att bistå huvudmannen när det gäller APL och utformning och bedömning av gymnasiearbeten För högskoleförberedande program inga lokala programråd

19 Propositionen och samverkan med avnämare Högskoleförberedande program inga nationella programråd Samverkan med högskolor och universitet kan ändå genomföras Behovet av kontinuerliga förändringar bedöms vara mindre för de högskoleförberedande programmen

20 Propositionen och individuellt val Ska omfatta 200 poäng Vissa kurser ska alltid erbjudas  Kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen  Estetiska kurser  Kurser i idrott och hälsa Därutöver får huvudmannen besluta vilka kurser som erbjuds

21 Propositionen och gymnasiearbetet Alla program ska innehålla ett gymnasiearbete om 100 poäng Ska betygssättas med godkänt/ inte godkänt betyg Måste vara godkänt för att eleven ska få en examen

22 Propositionen och ett flexibelt system – nya kurser Lokala kurser ska utgå Även i fortsättningen ska huvudmän kunna ta initiativ till nya kurser, som ska kvalitetssäkras och beslutas av Skolverket

23 Propositionen och betyg Kursbetyg Betygsskala A–F fr.o.m. ht 2011 Enligt betygspropositionen En ny betygsskala, prop. 2008/09:66 ska Skolverket utfärda nationella kunskapskrav för betygsstegen E, C och A

24 En ny betygsskala

25 Propositionen och stöd till eleven Reducerat program finns kvar Tioprocentsgränsen tas bort Reducerat program leder inte till examen För enskild elev kan avvikelser göras från den nationella programstrukturen – inom examensmålen

26 Introduktionsprogram preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion.

27 Propositionen och fristående skolor Regleringen för fristående och offentliga gymnasieskolor så långt möjligt lika

28 Propositionen och frågor som ska beredas vidare Ett fjärde tekniskt år Gymnasial lärlingsutbildning och möjligheten till anställning Behörighet till yrkesprogrammen IV


Ladda ner ppt "Propositionen – övergripande bestämmelser Utbildning i gymnasieskolan En bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen En god grund för."

Liknande presentationer


Google-annonser