Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 11 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 11 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 11 september 2015

2 BNP – kvartal 2, 2015 Kvartal 2 Säsongrensad1,1 Kalenderkorrigerad3,3 Faktisk3,8 Samtliga uppgifter anges i procent

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

4 Kvartalsvis förändring i BNP 2014 och 2015 dekomponerade

5 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansKvartals -takt q2/q1 Bidrag q2/q1 Årstakt q2/q2 Bidrag q2/q2 Hushållens konsumtion0,40,22,00,9 Offentlig konsumtion0,30,12,20,6 Fast bruttoinvestering1,50,46,51,6 Lagerinvesteringar…-0,1…-0,4 Export0,60,34,41,9 Import-0,70,32,1-0,8 BNP1,1 3,8 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling

6 Revideringar av 2013 Försörjningsbalans 2013 Hushållens konsumtion 1,9(1,9) Offentlig konsumtion 1,3 (0,7) Fasta bruttoinvesteringar 0,6(-0,4) Lagerinvesteringar, bidrag 0,2(0,1) Export -0,8(-0,2) Import -0,1(-0,7) BNP 1,2(1,3) Procentuell årsutveckling (utom lager)

7 BNP – Säsongutveckling 2014-2015 Försörjnings- balans 14q114q214q314q415q115q2 Hushållens konsumtion 0,50,8-0,11,20,30,4 Offentlig konsumtion0,50,70,50,70,00,3 Fast bruttoinvestering 4,10,41,43,1-0,21,5 Lagerinv. (bidrag)-0,50,40,00,1-0,4-0,1 Export1,81,00,82,5-0,20,6 Import3,02,11,03,6-2,3-0,7 BNP0,50,70,31,20,61,1 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med närmast föregående kvartal rensat för säsongeffekter

8 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

9 BNP från produktionssidan kv 2 Kvartals- takt q2/q1 Bidrag q2/q1 Årstakt q2/q2 Bidrag q2/q2 Näringslivet1,40,94,23,0 Varuproducenter2,30,65,31,3 Tillverkningsindustrin2,40,45,1-0,7 Tjänsteproducenter0,90,43,71,6 Handel0,10,00,90,1 Off. Myndigheter0,60,10,60,1 Produktskatter netto 0,60,12,40,3 BNP1,1 3,3 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges. Kvartalstakten avser säsong- och kalenderkorrigerade värden medan årstakt avser kalenderkorrigerade värden

10 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

11 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningKvartals- takt BidragÅrstaktBidrag 01Livsmedel 0,70,11,90,4 02Alkohol och tobak -0,80,0-3,20,1 03Kläder och skor 1,70,15,20,2 04Boende 0,80,21,50,3 05Möbler 2,10,18,20,3 06Hälso- och sjukvård -0,80,01,30,2 07Transporter och fordon -0,10,02,00,4 08Kommunikation -0,20,01,10,1 09Fritid och underhållning 1,40,24,60,3 10Utbildning 0,0 -0,60,0 11Hotell och restaurang 0,20,01,50,2 12Övriga varor och tjänster 0,50,14,40,4 15Svensk konsumtion utomlands 0,90,02,70,1 16Utländsk konsumtion i Sverige 4,3-0,212,9-0,6 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 0,4 2,1

12 Offentlig konsumtion, 2015 kv 2 Kvartals -takt BidragÅrstaktBidrag Offentlig konsumtion 0,3 2,2 Staten-0,2-0,11,30,4 Primärkommuner0,70,32,81,3 Landsting0,50,12,10,5 Samtliga uppgifter anges i procent

13 Fasta bruttoinvesteringar Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

14 Fasta bruttoinvesteringar InvesteringstypKvartals- takt BidragÅrstaktBidrag Byggnader och anläggningar 3,01,310,24,4 Maskiner och inventarier samt vapensystem -0,5-0,22,00,6 Immateriella tillgångar1,40,46,01,6 Odlade biologiska tillgångar -0,80,0 Totala investeringar1,5 6,5

15 Fasta bruttoinvesteringar Investerande bransch Kvartals- takt ÅrstaktBidrag Näringslivet7,4 6,0 Varuproducenter6,5 1,9 Tillverkningsindustri8,4 1,4 Tjänsteproducenter7,8 4,2 Offentliga myndigheter 2,9 0,5 Totala investeringar6,5 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

16 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP i årstakt

17 Lagerinvesteringar, 2015 kv 2 LagertypBidrag Kvartals- takt Bidrag Årstakt Industrins lager0,0 Handelns lager-0,2 Övriga lager-0,1 Lager totalt-0,1-0,4 Samtliga uppgifter avser procentenheter

18 Export och import Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

19 Kvartals- takt BidragÅrstaktBidrag Export0,60,34,41,9 Varor-0,2-0,11,4 Tjänster2,40,311,8 Import-0,70,32,1-0,8 Varor -0,90,31,5 Tjänster-0,10,03,4 Exportnetto*0,61,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import, 2015 kv 2

20 Arbetsinsats Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

21 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antal sysselsatta, Faktiska1,31,12,0 Säsongrensade0,0 0,4 Arbetade timmar Faktiska2,3 2,5 Kalenderkorrigerade1,1 Säsongrensade0,10,00,4 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

22 Avstämning 2015, kvartal 2 Innan avstämning 2015q2 jfr 2014q2 Produktionssidan3,8 % Användningssidan4,1 % Avstämd BNP-tillväxt3,8 % I fasta priser justerades användningssidan ner 2,7 miljarder kronor medan produktionssidan lämnades oförändrad.

23 Revideringar av snabben 20052006200720082009201020112012201320142015 Tillgång FV näringslivet 0,1-0,2 -0,60,21,3-0,5-0,9 0,90,6 FV staten 3,5-1,00,01,70,8 0,20,7-0,20,81,1 FV kommunerna 0,4 0,22,10,92,0-0,5-0,9 1,2-1,1 FV HIO -0,60,6-0,6-1,00,2-0,8-0,2-0,1-2,7-3,70,0 Import 1,1-0,9-0,3-1,4-0,90,2 -0,81,70,1-0,7 Användning Hushållens kons.utg. 0,30,00,20,00,4-0,20,90,00,10,30,2 Offentlig konsumtion 0,20,70,01,00,52,00,5-0,70,20,1-0,9 Fast bruttoinvestering -1,80,00,60,3-0,10,42,20,20,11,61,9 Lagerinvestering* 0,2-0,6-0,3-0,2-1,20,6-0,9-0,4-0,20,2-0,4 Export 1,1-0,5-0,4-1,31,4-0,2-0,7-1,70,9-0,20,1 BNP 0,1-0,2-0,10,00,21,0-0,4-1,0-0,50,70,3

24 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 2 2015 Kv2 2014 Kv3 2014 Kv4 2014 Kv1 2015 Kv2 2015 Disp ink, nominell3,13,23,04,03,4 Disp ink, real2,12,02,32,5 Sparkvot25,512,37,413,625,7 Sparkvot, individuellt18,54,8-0,15,518,9 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges. Disp ink är jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sparkvot = sparande delat med disp ink (inkl eller exkl tjänste- och premiepensioner)

25 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling (%)

26 Hushållssektorns sparkvot (%)

27 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 2 2015, jämfört med kvartal 2 2014 Primärinkomstsaldot +3,7% Löner +4,4% Kapitalinkomstnetto +1,1% Transfereringsinkomsterna +2,5% Transfereringsutgifterna +3,5% Disponibel inkomst +3,4% Konsumtionsutgifter i LP+3,0% Sparandet+6,0 mdkr Finansiellt sparande +4,3 mdkr

28 Revideringar i hushållssektorn 2010 kv. 1 – 2015 kv. 1 Uppgifter avseende inkomster och sparande är reviderade för 2010-2015 k1 då reviderade uppgifter från Betalningsbalansen har införts i Nationalräkenskaperna. För år 2013 har en definitiv årsberäkning gjorts med mer fullständigt underlag. För 2010-2012 små upprevideringar men 2013 till 2015 k1 nedrevideringar mellan 1-10 mdr kr. Revideringar sparandet och sparkvoten i miljarder kronor:  2014 k2: -7 till 159,-0,7 till 25,5 procent  2014 k3: -3 till 63,-0,5 till 12,3 procent  2014 k4: -3 till 38,-0,6 till 7,4 procent  2015 k1: -10 till 71,-1,7 till 13,6 procent

29

30 Finansiellt sparande (mdkr) År 2013År 20142015kv12015kv2Utv. kv2 Offentlig förvaltning-51,5-67,0-13,714,95,2 Staten exkl. STF-44,3-55,3-16,06,67,0 Sociala trygghetsfonder-5,24,00,57,40,8 Kommunal förvaltning-2,0-15,71,70,9-2,6 Varav: Kommuner-2,4-10,13,12,6-1,1 Varav: Landsting0,4-5,6-1,3-1,6-1,5

31 Finansiellt sparande 2015kv2 Förväntat överskott för offentlig förvaltning - Pga. att de flesta utdelningar sker under andra kvartalet - Ökade inkomster: Ökade skatteinkomster - Produkt och produktionsskatter - Inkomstskatter Men även ökade utgifter: Kraftigt ökade konsumtionsutgifter Ökning av investeringar Fortsatt ökning av sociala förmåner (bidrag till hushåll) Dock minskade ränteutgifter

32 Revideringar Allmänt  År 2010 - Förändring av innehållet i delsektorn för sociala trygghetsfonder: Tillfällig förvaltning av pensions­premierna – innan de investeras i de av hushållen valda fonder – har flyttats ut från sociala trygghetsfonder efter beslut från EU-kommissionen (Eurostat). Den tillfälliga förvalt­ ningen har istället flyttats in till sektorn för finansiella bolag, där den huvudsakliga delen av premiepensionen ligger sedan tidigare. Påverkar inkomster och utgifter lika mycket (30-35 mdkr per år) vilket gör att finansiellt sparande inte påverkas.

33 Revideringar offentlig förvaltning År 2011-2013  Marginellt, cirka +/- 0,3 mdkr per år År 2014  Helår 2014 upp med 7,7 mdkrTill -67,0 mdkr Till följd av bl.a. upprevidering av inkomstskatter (+4,6 mdkr) Även 2015kv1 +4,7 mdkr, till följd av bl.a. inkomstskatter

34 Finansiellt sparande i relation till BNP, år 2012 – 2014 201220132014 Finansiellt sparande -34,3-51,5-67,0 BNP3 6853 7703 918 % av BNP-0,9-1,4-1,7 Löpande priser miljarder kronor samt procent

35 Finansiellt sparande, reala sektorräkenskaper, mdkr 2014K22014K32014K42015K12015K2Utv.kv2 Total ekonomi 36,960,454,271,548,5-23,0 Icke-finansiella bolag -118,69,037,122,4-116,0-138,4 Finansiella bolag 4,313,740,25,13,8-1,3 Offentlig förvaltning, konsoliderad 9,7-15,0-49,0-13,714,928,7 Statlig förvaltning -0,4-10,6-25,0-16,06,622,6 Kommunal förvaltning, konsoliderad 3,5-3,9-22,31,70,9-0,8 Sociala trygghetsfonder 6,6-0,6-1,70,57,46,9 Hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer 141,552,725,957,8145,888,0 Hushåll 138,252,927,455,3143,488,1 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer, HIO 3,3-0,2-1,52,52,4-0,1 Utlandet -36,9-60,4-54,2-71,5-48,523,0

36 Mer information om nationalräkenskaperna! Hemsida: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik- efter- amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskap er/Nationalrakenskaper-kvartals--och- arsberakningar/ Skicka frågor till: NRINFO@scb.se


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 11 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser