Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BAS A01 Baskurs för universitetsstudier"— Presentationens avskrift:

1 BAS A01 Baskurs för universitetsstudier
Jeanette Emt, Filosofiska institutionen Kunskapssyn och vetenskapsperspektiv 2-3

2 Några vetenskapsteoretiska riktningar
Positivism Kritisk rationalism Paradigmteorin Hermeneutik Socialkonstruktivism

3 Positivism Två olika riktningar som är historiskt väl-avgränsade skol-bildningar Klassisk positivism Logisk positivism

4 Gemensamt Kvantitativ forskning – mätningar och numeriska metoder
Lagar och samband – kartlägga regel-bundenheter bland observerbara fenomen Det existerar ”hårda fakta” som är säkra och som vetenskapen skall bygga på Namnet: ”det positiva” = ”det givna” Misstänksamhet mot det icke iakttagbara – mot spekulativ ”metafysik” Tron på möjligheten av en ”enhetsvetenskap”

5 Logisk positivism Kallas ibland även ”logisk empirism” Synsätt som växte fram hos en grupp tänkare och vetenskapsmän på 1920-talet: Wienkretsen Bl.a. Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Kurt Gödel, Otto Neurath

6 Antimetafysik Metafysiska utsagor grundar sig på vilse-ledande anspråk på att uttala sig om verklig-heten Viktigt uppdrag: att avgränsa metafysik från riktig vetenskap Fokus på språket Metafysiska utsagor är meningslösa (rent nonsens) När är ett påstående meningsfullt? Verifierbarhetskriteriet Ett påstående är meningsfullt om och endast om det är i princip verifierbart

7 ”Det givna” och konstruktioner
All kunskap och alla begrepp kan byggas upp från den mest omedel-bara typen av upp-levelser. Elementarupplevelser – det enda egentligen givna och säkra. Perceptioner som utgör odifferentierade helheter. Alla begrepp, från vardagliga till fack-vetenskapliga, kan konstrueras på basis av elementarupplevelser. Hitta likhetsrelationer mellan upplevelser och bilda allmänbegrepp som ”röd”, ”kvadrat” etc. Carnap visar hur detta går till i Världens logiska uppbyggnad (1928).

8 Enhetsvetenskap och reduktion
Alla vetenskapers språk kan föras till-baka till en gemen-sam bas: elementar-upplevelser. Därför finns det också en grundläggande enhet i all vetenskap. Fysikalism Alla vetenskapliga discipliner kan i princip reduceras till fysik i bred mening – vetenskap om den materiella världen, t.ex. astronomi, mineralogi, kemi, meteorologi

9 Från biologi till fysik – en reduktion
STEG 1 STEG 2 Omvandling av alla biologiska begrepp till fysikaliska begrepp genom definitioner. Det blir inga enkla definitioner, men det är i princip möjligt. Omformulering av biologins lagar i fysikaliska termer. De nya formuleringarna kommer att motsvara fysikens naturlagar.

10 Innebörden av reduktionen
Att biologi är redu-cerbart till fysik betyder att biologi i princip inte inne-håller mer än fysik – den bara uttrycker vissa sanningar på ett annat sätt. I sin dagliga verk-samhet använder biologin sina ”vanliga” begrepp, som på ytan kan verka meta-fysiska (t ex livskraft). Reducerbarheten garanterar att biologin är ”vetenskapligt rumsren” = icke-metafysisk.

11 Kritisk rationalism Karl Popper (1902-1994)
Österrikisk filosof, verksam i England Kritisk mot positivism: Positivismen är för teorifientlig Tanken på verifikation fungerar inte

12 Falsifikation i stället för verifikation
Det är omöjligt att visa att empiriska påståen-den är slutgiltigt och absolut sanna. Därför skall forskaren inrikta sig på att falsi-fiera påståenden och provisoriskt hålla fast vid de påståenden som ”överlever” alla falsifi-kationsförsök. Endast påståenden som är principiellt möjliga att falsifiera är vetenskapliga. Popper använder idén om falsifikation för att av-gränsa vetenskap från pseudovetenskap, som t.ex. astrologi.

13 Positivism Poppers process Observation Induktion Hypotes Problem
Tester Falsifieringar Ny hypotes Alla hypoteser är inte lika betydelsefulla. En del är bara finputsningar. Satsa på djärva hypoteser! säger Popper. De flesta blir falsifierade, men om de håller gör vetenskapen framsteg.

14 Poppers kritiska rationalism
Popper är inte empirist i vanlig mening. Det egentliga ursprunget till den vetenskapliga kunskapen ligger i vårt eget medvetande som det kommer till uttryck i de hypoteser vi skapar, medan empiriska data bara tjänar till att sålla bort sådant som inte håller måttet Empiriska data är inte byggstenar, som positivisterna hävdar, utan bara stängsel som sätter gränser för vad som kan accepteras

15 Ett klassiskt exempel på ett vetenskapligt genombrott
Mellanspel Ett klassiskt exempel på ett vetenskapligt genombrott Fallet Semmelweis

16 Klinisk forskning Läkaren Ignaz Semmel-weis gjorde en viktig veten-skaplig upptäckt 1847 när han var chef för förlossningskliniken på ett sjukhus i Wien

17 Dödlighet i barnsängsfeber
Barnsängsfeber är en livmoderinfektion med blodförgiftning, som kan drabba nyförlösta kvinnor. På Semmelweis sjuk-hus fanns två förloss-ningsavdelningar. På Avd 1, där läkare utbildades, var död-ligheten i barnsängs-feber mycket högre än på Avd 2, där barnmorskor ut-bildades. Semmelweis undrade varför.

18 Dödlighetstalen

19 Hypotesbildning Atmosfärisk påverkan
Överbeläggning Dålig diet Dålig vård Hårdhänta under-sökningar Psykiska faktorer Felaktig förlossnings-ställning Överföring av ”likämnen” från döda Semmelweis uppställde ett antal hypoteser i sin undersökning av orsakerna till skillnaderna i dödlighet. Hypoteserna testades sedan en efter en.

20 Falsifikation Semmelweis försökte göra sig av med så många hypoteser som möjligt genom att falsifiera dem - visa att de var falska) Leta inte efter det som är rätt! Eliminera det som är fel! En hypotes kunde falsifieras om för-hållandena på den punkten var lika eller likvärdiga på de två avdelningarna. Ett annat sätt var genom att göra ett test och ta bort en eventuell skillnad mellan avdel-ningarna.

21 En första bortsortering
På ett tidigt stadium falsifierades hypo-teserna (1)-(5) Det var samma luftkvalitet på avdelningarna, samma kost, vård, beläggning och undersökningsformer

22 En skillnad… Kvinnorna fick föda i olika ställningar på avd 1 (ryggläge) och avd 2 (sidoläge). Semmelweis gjorde då ett experiment och lät alla kvinnor föda i sidoläge. Dödlighetssiffrorna påverkades inte. Skillnaden var fortfarande stor mellan avd 1 och 2. Semmelweis kunde alltså även falsifiera hypotes nr 7.

23 En annan skillnad Fick kvinnor barn-sängsfeber för att de blev skrämda? Hypotes 6: Psykiska faktorer Präster som kom för att ge döende kvinnor den sista smörjelsen På Avd 1 gick prästerna igenom sjuksalarna och sågs av alla kvinnor, som därmed blev påminda om sin egen dödlighet. På Avd 2 kunde prästerna gå direkt in i den döende kvinnans sjukrum, utan att bli sedda av andra.

24 Test Semmelweis gjorde experimentet att låta prästerna komma till Avd 1 genom en bak-dörr, så att patien-terna inte skulle se dem. Dödligheten minskade inte, och så var också hypotes 6 falsifierad.

25 Hypotetisk-deduktiv slutledning och metod
Premiss 1/Hypotes: Om skillnaden i dödlighet beror på att prästen skrämmer kvinnorna, så kommer skillnaden att försvinna om prästen inte längre visar sig på avdelningen. Premiss 2/Observation: Prästen visar sig inte längre på avdelningen, men dödligheten är lika hög. SLUTSATS: Alltså beror skillnaden i dödlighet inte på att prästen skrämmer kvinnorna.

26 Semmelweis kommer sanningen på spåren
En kollega till Semmelweis dog efter att ha skurit sig under en obduktion Hans symptom påminde om dem som de barnsängs-sjuka kvinnorna hade Semmelweis kom då att tänka på att läkar-studenterna deltog vid obduktioner på mor-gonen innan de kom till Avd 1. Han lade märke till att det luktade illa om deras händer.

27 Vikten av handhygien upptäcks
Han testade hypotes nr 8 (”likämnen”) genom att låta läkar-studenterna tvätta händerna i klorvatten när de kom från obduktionerna. Dödligheten på Avd 1 sjönk till samma nivå som på Avd 2.

28 Bevisläget Semmelweis likämnes-hypotes nr 8 var inte verifierad – slutgiltigt bevisad med 100-procentig säkerhet. Fortfarande möjligt att dödligheten minskade av en annan orsak som sammanföll med hand-tvättningen. Men hypotesen bestod provet. Den levererade resultat - förutsägelsen slog in Och ju fler exempel man fick på sambandet mellan god handhygien och minskad dödlighet i barnsängsfeber, desto sannolikare blev det att hypotesen skulle hålla.

29 Några vetenskapsteoretiska riktningar
(Positivism) (Kritisk rationalism) Paradigmteorin Hermeneutik Socialkonstruktivism

30 Paradigmteorin Thomas Kuhn ( ), amerikansk fysiker och veten-skapsteoretiker De vetenskapliga revolu-tionernas struktur (1962)

31 Två huvudteman 1 Den vetenskapliga kunskapen växer inte jämnt och oavbrutet, utan organiseras ibland om radikalt genom vetenskap-liga revolutioner. 2 Vi uppfattar inte verkligheten förutsättningslöst, utan enligt en mental förhandsinställning – ett paradigm.

32 Den sociala kontexten Kuhn fokuserar forskarna och deras sociala kontext, i stället för vetenskapen som ett kunskapssystem. Hur lärs forskaren upp till forskare och vilka värderingar överförs i den processen? Mästare-gesäll-lärlingssystem Förebild, imitation Likriktning, samsyn

33 Fakta och förutfattade meningar
”Rena” eller neutrala fakta finns kanske, men vi kan inte uppfatta dem. Forskare samlar inte på ”rena” fakta för att sedan formulera en veten-skaplig teori eller förklaring. Fakta är alltid ”teoriimpregnerade” – de är redan präglade av våra förutfattade meningar, om t.ex. världens grundläggande byggstenar, drivkrafterna bakom mänskligt beteende etc.

34 Tyst kunskap En stor del av forskarens föreställningar och färdigheter bildar en sorts tyst kunskap, som är underförstådd och oftast inte är medveten eller artikulerad. Den medvetandegörs vanligen först när något inte fungerar eller om forskaren blir ifrågasatt. Den tysta kunskapen ”sitter i väggarna” – på laboratoriet, forskningsinstitutionen etc. Den är erfarenhetsbaserad, praktisk och erhålls genom övning och lärs in genom socialisation – fostran och inskolning i rutiner och traditioner, efterapning.

35 Normalvetenskap Normalvetenskapen rullar på. Problem löses enligt de regler som är accepterade. Den är produktiv, men riskerar att med tiden bli snäv och specialiserad. Gåtor är problem som inte är rutinartade och som först inte verkar passa in i mönstret, men som man med en smart lösning kan få att passa in i den accepterade teorin.

36 Få pusselbitarna på plats
När forskare försöker finna smarta lösningar som passar in i det etablerade mönstret påminner det, enligt Kuhn, om när man lägger pussel och får pusselbitarna att passa genom att fila på dem…

37 65 år senare upptäcktes planeten Neptunus
Ett exempel På 1800-talet upptäckte man att planeten Uranus inte rör sig på det sätt som Newtons gravitationsteori förutsätter. Skulle man överge denna teori, som för övrigt varit så framgångrik? Nej. Istället formulerades en ”hjälphypotes”: att det måste finnas en oupptäckt planet som kan förklara Uranus’ oregelbundna rörelsemönster. 65 år senare upptäcktes planeten Neptunus

38 Anomalier En anomali (”lag-vidrighet”) är en gåta som ingen lyckats lösa. Vid varje tidpunkt i en vetenskap finns det en mängd anomalier. När anomalierna uppträder i stort antal och uppfattas som allvarliga uppstår en krisstämning. Kan något vara fel i grunden? Forskarna blir mer öppna för nya idéer och alternativa teorier.

39 Revolution och paradigmskifte
Om någon kommer på ett nytt synsätt, som inte bara för-klarar allt som den gamla teorin för-klarade, utan också de anomalier som skapade krisen, då sker en vetenskaplig revolution. Ett helt nytt sätt att tänka – nya begrepp och nya strategier för problemlösning

40 Paradigmet i en vetenskap
Hela den mentala värld som forskarna har tränats in i – en sorts vetenskaplig världsåskådning: Vilka typer av objekt eller fenomen existerar och är grundläggande? Vilka frågor skall ställas om dessa? Vad räknas som vetenskapliga svar? Inkommensurabilitet Olika paradigm är inte jämförbara med varanda; det ena paradigmet kan inte översättas till det andra. Forskare med olika paradigm kan inte kommunicera med varandra.

41 Olika paradigm… Den gamla ptolemaiska världsbilden, som är geocentrisk – jorden i centrum KONTRA Den kopernikanska världsbilden, som är heliocentrisk – solen i centrum

42 Skiftet från geocentrism till heliocentrism
När den heliocentriska världsbilden etablerades var detta inte en vidare-byggnad på ett befintligt vetenskapligt bygge. Det var en helt ny byggnad som upp-fördes, och den gamla raserades. Vid paradigmskiften är vetenskapen INTE kumulativ – den börjar om pånytt

43 Att diskutera Kan inte naturvetare och humanister kommunicera med varandra? Kan man tro på både astrologi och modern naturvetenskap samtidigt?

44 Hermeneutik Förgrundsgestalter Schleiermacher Dilthey Gadamer
”Tolknings- lära”

45 Att återskapa människan bakom verket
Förståelse av texter (framför allt från andra tidsepoker och/eller kulturer) Vad menade egentligen textens upphovsman? Rekonstruera upphovsmannens avsikter

46 Idiografisk vetenskap
Forskning som syftar till att förstå det enskilda, speciella och unika – varför det är beskaffat som det är – med hänvisning till inten-tioner, syften, mål Singulär och partikulär – söker inte lagar eller generella samband

47 Från texter till allt av människan
artefakter Konstverk Bruksföremål aktion Handlingar Sociala beteenden värde Normer Värdemönster

48 Den primära kunskapskällan
Einfühlung Inlevelse Empati Inlevelse i en annan människas föreställnings-värld genom att tolka uttryck för tankar, motiv, mål och strävanden. Innerlig insikt Inifrån-perspektiv Förutsättning: gemensamt språk

49 ”Horisontsammansmältning”
Målet är att tolkarens horisont skall sammansmälta med författarens/den undersökta personens horisont. En horisont markerar vad man kan uppfatta och se (åskådningssätt, världs-bild).

50 Introspektion och applikation
Tolkaren förstår empatiskt genom att subjektivt blicka inåt (introspektion). Tolkaren tar fram egna minnen, upplevelser och sin förförståelse och applicerar detta på det som tolkas.

51 ”Den hermeneutiska cirkeln (eller spiralen)”

52 Hur vet man att tolkningen är rätt?
Svar: Det kan man inte veta. Felkällor 1) Projicering 2) Irrelevant kontext Subjektiva känslor, föreställningar, intryck är inte intersubjektivt testbara

53 Författaren Sven Lind-qvists reportagebok Elefantens fot
Skildring av ett möte med en muslimsk afghansk gerillagrupp Lindqvist har svårt att förstå. Det hela känns främmande – tills han hittar ett välbekant sammanhang att sätta in de afghanska religiösa gerillamännen i. Analogi: ”pingsttält” Ett exempel ”Det är ju pingsttältet vi sitter i, det är ju bröderna som reser sig bakom mig och ropar ’Halleluja!’ och Rabbani själv är ju pastorn som står därframme och predikar med den typiska frikyrkliga rytmiken och upprepningstekniken!”

54 Kunskapens relativisering
Fixera tolkarens perspektiv och undersök om tolkningarna är rimliga utifrån det perspektivet.

55 Socialkonstruktivism
En stor grupp av teorier och metodo-logier med en gemensam nämnare: idén att det finns mekanismer, strukturer och samband i de sociala processerna som styr människors handlande som inte är avsiktliga (människor kan rentav vara omedvetna om dem)

56 Exempel från genusvetenskap ”Könsmaktsordningen”
Maktstruktur med inbyggda krav, normer och förväntningar som leder till att män (som grupp) blir över-ordnade och kvinnor (som grupp) blir underordnade. Denna struktur är socialt konstruerad genom social inter-aktion – av aktörer i relation till varandra, men inte medvetet eller avsiktligt som ett slags förtryck. Ändå är den förtryckande.

57 ”Genus” — kön som social konstruktion
MODELL: Social roll MODELL: Socialt begrepp Socialt skapade för-väntningar om hur kvinnor respektive män skall bete sig för att fylla sin rätta funktion i samhället. Kunskap om att dessa förväntningar är socialt skapade och inte ”naturliga” leder till frigörelse. Socialt skapade före-ställningar om hur en kvinna skall vara för att vara kvinnlig och hur en man skall vara för att vara manlig. Kunskap om att dessa föreställningar är socialt skapade och hade kunnat vara annorlunda leder till frigörelse.

58 Foucault och kunskapens disciplinerande funktion
Michel Foucault ( ), fransk idéhistoriker All kunskap genererar makt, och det finns ingen makt utan ett motsvarande kunskapsfält, där makt utövas

59 Kunskap som makt När man skall tillägna sig en kunskaps-disciplin måste man underordna sig en tankedisciplin (en ”diskurs” med begrepp och betydelser). De som har makten över språket — ”diskursen” — styr och bestämmer över kunskapen. Verklighetsbilden präglas av språket, som också påverkar handlandet.

60 Avvikare som problem I alla samhällen har det funnits kunskaps-system vars funktion har varit att ”stämpla” och kontrollera människor som avviker från normen: spetälska, homosexuella etc Foucault har särskilt studerat vansinnets historia. ”Man präglade begreppet ’vansinne’, formulerade det som ett samhällsproblem, och låste in dårarna”.

61 Forskningens roll Den samhällsvetenskapliga forskningen skall vara ideologikritisk – granska uppkomsten och legitimeringen av olika maktdiskurser och hur de används för att disciplinera och kontrollera människor.

62 Vetenskapernas praktiska funktion Kunskapsintressen
Tekniskt-instrumentellt Naturvetenskap Kontrollera omvärlden Hermeneutiskt-tolkande Humaniora Förstå människans villkor Emancipatoriskt-frigörande Samhällsvetenskap Avslöjande för att möjliggöra förbättring Fritt efter Jürgen Habermas, Kommunikativt handlande (1990)


Ladda ner ppt "BAS A01 Baskurs för universitetsstudier"

Liknande presentationer


Google-annonser