Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell samordning genom samordningsförbund (Lag 2003:1210)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell samordning genom samordningsförbund (Lag 2003:1210)"— Presentationens avskrift:

1 Finansiell samordning genom samordningsförbund (Lag 2003:1210)

2 ”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.” (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

3 Några siffror Lagen kom 1 jan 2004 560 Mkr från stat, kommuner och landsting 2015 80 förbund i 241 kommuner av landets 290 och flera är på väg att starta Ca 600 individinriktade insatser 2014 (39 000 deltaganden) Ca 370 strukturinriktade insatser 2014 (23 900 deltaganden)

4 FINSAM – lag om finansiell samordning Samordningsförbund – organisation för finansiering av insatser som stöd för individer Finansiell samordning – allokering av resurser Samverkan – mellan organisationer Samarbete – mellan medarbetare Begrepp

5 Försäkringskassan 50% inklusive Arbetsförmedlingen (Staten) Kommun 25% Landsting/Region 25 % Finansiering

6 Individer som behöver samordnat stöd från två eller flera av de samverkande parterna Det kan finnas fysiska, psykiska, sociala och/eller arbetsmässiga behov Identifieras lokalt Utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder Målgruppen

7 Individen skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete Undvika onödig rundgång eller gråzon mellan myndigheter Utveckla fungerande samverkan mellan myndigheter Effektivare samlad resursanvändning. Syfte

8 Organiseringen av välfärden är sektoriell Individer behöver ibland helhetslösningar Myndigheter har olika mål och uppdrag Ansvar är ibland oklart Det saknas ekonomiska incitament för samverkan Varför Samordningsförbund?

9 Det krävs stora investeringar i tid och energi, både för att etablera samverkan och för att hålla den vid liv. Samverkan kostar innan den lönar sig. Det är svårt att organisera och leda samverkan. Det finns många hinder för samverkan. Samverkan är svårt

10 Administrativa gränser: olika budgetar och ansvarsområden Lagar och regelsystem Olika professionella och organisatoriska kulturer, olika språkbruk etc Olika värderingar, attityder och engagemang för samverkan Revirtänkande och revirbevakning. Vilka hinder finns?

11 Helhetssyn på individens behov Kompetens att arbeta och kommunicera över professionella och organisatoriska gränser Kunskap om och förståelse för varandras uppdrag och professionella kompetens. Ömsesidigt förtroende och respekt. Ett stödjande ledarskap. Framgångsfaktorer

12 En egen juridisk person Leds av en styrelse där varje förbundsmedlem är representerad. Styrelse består av politiker och tjänstemän Förbundschef som stöd Samordningsförbund

13 Beslutar själv hur resurserna skall användas Gemensam styrning och budget Utgår från individers behov och den samhälleliga nyttan Samordningsförbund forts.

14  Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  Stödja samverkan mellan samverkansparterna  Finansiera sådana insatser som avses i Finsamlagen och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde  Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas  Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna  Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Styrelsen ska

15 Behovsinventera och kartlägga lokala målgrupper Identifiera flaskhalsar och systemhinder Finansiera strukturinriktade insatser som underlättar samverkan mellan myndigheter Finansiera operativa insatser till individen Verksamhet

16 Har en helhetssyn på de frågor samordningsförbundet har att ta ställning till. Har förmåga att höja sig över ett sektoriserat tankesätt och se till de syften och motiv som ligger bakom den finansiella samordningen. Ledamöter i styrelsen

17 För individen - respektfullt bemötande - adekvata åtgärder - delaktighet i rehabiliteringen Personalen - meningsfullhet - minskad frustration - kompetensutveckling Samhället - förkortad rehabiliteringsprocess - minskade väntetider - tydligare ansvarsgränser Vad blir resultatet av samverkan?

18 Tack för din uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Finansiell samordning genom samordningsförbund (Lag 2003:1210)"

Liknande presentationer


Google-annonser