Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdighetsgarantier. Uppföljning 2014 BrukareNärståendePersonal Antal besvarade enkäter 168149695 Känner till att det finns värdighetsga- rantier 14%27%69%

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdighetsgarantier. Uppföljning 2014 BrukareNärståendePersonal Antal besvarade enkäter 168149695 Känner till att det finns värdighetsga- rantier 14%27%69%"— Presentationens avskrift:

1 Värdighetsgarantier

2 Uppföljning 2014 BrukareNärståendePersonal Antal besvarade enkäter 168149695 Känner till att det finns värdighetsga- rantier 14%27%69%

3 Personalens kommentarer: För lite information, bristande förankring, dålig kunskap om värdighetsgarantierna och deras betydelse Svåra att förstå, otydliga och luddiga, byråkratiskt språk med långa meningar

4 Uppdraget Revidera garantierna utifrån ändrade förutsättningar Utarbeta förslag till värdighets- garantier som bygger på värdegrunden och som om möjligt är gemensamma för alla verksamhetsområden Plan för implementering

5 Värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter i Lund: Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska anpassas efter den enskildes behov och ge möjlighet till god livskvalitet. Den ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap.

6 Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

7 Vår personal har ett gott bemötande och är kompetent, ansvarstagande och lyhörd för varje enskild brukares behov.

8 Socialstyrelsens krav Garantierna ska vara formulerade som en utfästelse – X kommun lovar/garanterar/du har rätt till… Garantierna ska ge ett mervärde – ett sätt att ange kommunens kvalitets- eller servicenivå Garantierna ska vara konkreta – brukaren ska kunna avgöra om en garanti uppfylls eller inte

9 Arbetsgrupp: -Kvalitetsutvecklare inom verksamhetsområdena SoL och LSS -Enhetschef vid myndighetsfunktionen -Kvalitetsstrateger, kvalitetsenheten

10 Vi lovar att du får den information du behöver för att vara delaktig i beslut och insatser Vad innebär det för dig? - Du ska få information som tydliggör hur du söker hjälp och vilken hjälp som erbjuds, att informationen är anpassad efter dina behov att informationen finns tillgänglig på kommunens hemsida Värdeord Delaktighet Valfrihet Kvalitet 1

11 Vi lovar att du erbjuds en namngiven kontaktman senast inom 14 dagar efter det att dina insatser påbörjats Vad innebär det för dig? - Kontaktmannen är den person i personalgruppen som i första hand kommer att ha kontakt med dig och dina närstående - Kontaktmannen har huvudansvaret för att det finns en bra grundplanering för hur och när din hjälp och ditt stöd ska utföras - Kontaktmannen ska informera övrig personal om planeringen - Om du vill byta kontaktman ska vi utse en ny inom 14 dagar Värdeord Delaktighet Flexibilitet Lyhördhet 2

12 Vi lovar att du erbjuds en individuellt anpassad och tillgänglig genomförandeplan Vad innebär det för dig? - I genomförandeplanen beskrivs hur de beviljade insatserna skall utföras i enlighet med den överenskommelse som vi har ingått med dig. Du ska ha möjlighet att framföra dina önskemål om när och hur du vill ha den hjälp som är beviljad. Genomförandeplanen skall vara tillgänglig för dig, vilket innebär att den till exempel kan översättas till de vanligaste språken, anpassas med bilder eller presenteras muntligt. Värdeord Delaktighet Kvalitet Flexibilitet 3

13 Vi lovar att vi tar kontakt med dig om personalen inte kan komma enligt överenskommelse. Vi lovar också att vi kontaktar dig om någon för dig okänd personal kommer. Vad innebär det för dig? - Vi kontaktar dig i förväg om det händer något oförutsett som gör att vi till exempel måste göra ändringar i personalens schema eller sätta in vikarier. Värdeord Flexibilitet Respekt Delaktighet 4

14 Vi lovar att du som får stöd och service och vill delta i social gemenskap erbjuds möjligheter till detta och stöd för att kunna delta. Vad innebär det för dig? - För ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder förvaltningens fritidsverksamhet individuell hjälp till en aktiv fritid och social gemenskap - För dig som är äldre och har hemvård finns möjlighet att med stöd av personal, så kallade stimulansombud, delta i träffpunkternas verksamhet. - För dig som bor i särskilt boende för äldre innebär det att personalen ordnar två gemensamma aktiviteter på vardagar och en gemensam aktivitet på helgen utifrån de boendes önskemål och förutsättningar Värdeord Social gemenskap Delaktighet Livskvalitet 5

15 Om vi inte håller det vi lovar: Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Du kan framföra dina synpunkter på olika sätt - Direkt till personalen, muntligen eller skriftligen - Via e-post till vår klagomålsbrevlåda - Via vanlig post till Vård och omsorgsförvaltningen - Via medborgarkontoren - Anonymt eller med namn och adress Om du lämnar ett skriftligt klagomål så får du en återkoppling inom 10 dagar från den chef som ansvarar för den berörda verksamheten. Återkoppling kan inte ges på klagomål som lämnas anonymt. - 6


Ladda ner ppt "Värdighetsgarantier. Uppföljning 2014 BrukareNärståendePersonal Antal besvarade enkäter 168149695 Känner till att det finns värdighetsga- rantier 14%27%69%"

Liknande presentationer


Google-annonser