Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Umeås gröna ”community” Förstudie inom projektet ”Hållbara Umeåregionen” Albert Edman, projektledare Umeåregionens kommunchefsgrupp 24/9-2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Umeås gröna ”community” Förstudie inom projektet ”Hållbara Umeåregionen” Albert Edman, projektledare Umeåregionens kommunchefsgrupp 24/9-2008."— Presentationens avskrift:

1 Umeås gröna ”community” Förstudie inom projektet ”Hållbara Umeåregionen” Albert Edman, projektledare Umeåregionens kommunchefsgrupp 24/9-2008

2 Förstudiens uppdrag och utgångspunkter Undersöka hur och till vilka delar designintentionerna i Green Umea-förslaget (från Umeva) kan omsättas i Umeåregionen Undersöka möjlig finansiering Kontakt med viktiga medaktörer - koppling till Kulturhuvudstadssatsningen Bred miljödefinition, inte bara avfall/återvinning, Medborgarperspektivet. Bedöma omfattning på projekt: Förarbete och genomförande Genomförbart eller ej (Referenser)

3 Exempel på möjlig extern finansiering Finansiering större projekt Deadline Life plus21/11-2008, nov 2009 Målområden: Natur, Miljö, Information/Kommunikation (kopplat till Kulturhuvudstad) Internationellt samarbete Regionalfonden/Mål 2 5/12-2008, 2009 Mål: Skapa nya jobb i regionen - Innovativa miljöer Hållbar stadsutveckling (Regeringen)2009, 2010 Mål: Stimulera och visa upp nya miljötekniklösningar Budget för större projektansökan 2008/2009 Ca 4 v. arbete (konsult eller projektanställd)ca 50 000 kr

4 Northern curiosity and passion – the art of Co-creation Mission: Medskapande hållbarhet (Stay cool!)

5 Tidsplan - förstudie 22 augUppdrag från kommuncheferna i Umeåregionen 4 sep Life-seminarium, Stockholm sep-oktSamråd med berörda Umeåregionen (IT, Info etc) Umeå kommun (SLK, SHBK, Skola) Regionala aktörer (Regionförbundet, Lst) Berört lokalt näringsliv Umeå kommunföretag (Umeå energi, Umeva,Bostaden) Berörda nationella aktörer (Boverket, Naturvårdsverket, Avfall Sverige etc) Scanning goda exempel (nationellt, internationellt) 24 sepÅterrapport till kommuncheferna i Umeåregionen Förslag till fortsatt process

6 Designintentioner – Green Umea Göra miljövänligt beteende roligare och mindre svårt ex. klimat, vatten, luft, mark, stadsmiljö, buller, kemilkalier, hälsa, naturresurser/avfall, skog, innovationer (Life-prioriteringar) Göra informationen tydligare och mer tillgänglig för medborgarna Påverka fler att bidra till hållbarhet och övervinna deras tvivel kring möjligheten att påverka Uppskatta allas insats för en bättre miljö

7 Delmoment i Green Umea-konceptet 1.Samlad webbplattform – Information, interaktion, stimulans 2. Community för lokalt medborgarengagemang, ex bilpool, samåkning 3. Produktion-/återvinningsplattform. 4. Interaktiva IT-lösningar (Green tag)…, ex. Swipekort, RFID 5. Simulatorer – Green behaviour 6. Demonstratorer – Dynamisk visualisering av samhällsutvecklingen i stadsmiljö 7. Kampanjer, kartlägga befintliga resurser 8. Gemensam arena för näringsliv, ideell och offentlig sektor

8 1. Webbplattform + 2. Community Idag saknas en gemensam ingång för medborgare om miljövänligt beteende Syfte: Göra informationen tydligare och mer tillgänglig för medborgarna Påverka fler att bidra till hållbarhet och övervinna tvivel kring möjligheten att påverka Uppskatta allas insats för en bättre miljö Verksamheter som omfattas: berörda kommunförvaltningar/bolag i området Referenser: Projektet SAMS om energieffektivitet i Växjö (Samarbete kommunen, VEAB, Växjös bostadsbolag) Erfarenheter från Bibliotek 2007

9 3. Produktion/återvinningsplattform (producent, kommun, medborgare) De flesta produkter är inte av lokal/regional karaktär Lagstiftningen om produkters miljöpåverkan och återvinning sker på EU-nivå/nationellt. Nationella informations-portaler med grundläggande information kring återvinning finns idag, ex. www.sopor.nu/ www.sopor.nu/ Bedömning av genomförbarhet Komplicerat att utveckla projektidén från lokal/regional nivå Konceptet kan eventuellt genomföras av nationella aktörer, ex. Avfall Sverige. Förslag till insats Presentera idén för lämplig aktör och meddela Umeåregionens intresse att medverka som pilot.

10 4. Green challenges/ Pay green forward Syfte: att uppskatta allas insats för en bättre miljö High-tech eller low-tech? Tekniskt möjligt att koppla miljövänligt beteende till ex. databaser för bibliotekskort/RFID/Swipekort Erfarenheter från Rotterdam med SmartCards där konsumenter samlade lojalitetspoäng i medverkande ”miljövänliga” affärer. Kortlösningar är generellt ganska komplicerade, (förstudie Bibliotek 2007). Lika effektivt och betydligt enklare/billigare med lojalitetskort av typen ”Stämpelkort” i kampanjer? Genomförbarhet ”Lojalitetskort” kan i ett första skede ske i kampanjer inom Green Umeas ram Referens: www.NuSpaarPas.nl, Rotterdamwww.NuSpaarPas.nl Thomas Kvist, projektledare för Bibliotek 2007.

11 5. Simulatorer Utveckla miljösimulatorer utifrån befintliga databaser om ex. resdata, el- och vattenförbrukning Syfte: Göra miljövänligt beteende roligare och mindre svårt Göra information tydligare och mer tillgänglig Påverka fler att bidra till hållbarhet och övervinna tvivel kring möjligheten att påverka Genomförbarhet Min resa utvecklas inom Hållbart resande. Initiativ kring ex. energieffektivisering och vattenförbrukning bör kunna initieras med ex. Umeå energi, Umeva och Bostaden, jämför Växjös SAMS-projekt

12 6. Demonstratorer i stadsmiljö Det finns mycket miljöinformation i samhället idag som inte kommuniceras till medborgarna Syfte Göra information tydligare och mer tillgänglig Påverka fler att bidra till hållbarhet Övervinna tvivel kring möjligheten att påverka Genomförbarhet Cykel/biltrafikmätare planeras i projektet Hållbart resande i Umeåregionen Andra möjliga tematiska miljödemonstratorer 1. Hållbar konsumtion 2.Energieffektivtet i hemmet 3.Hållbart resande 4.Återvinning 5.Luftkvaliteten i Umeå 6.Vatten (Dricksvatten) 7.Biologisk mångfald (ex. Umälven/Vindelälven) 8.Klimat

13 7. Kampanjidéer Visa att Umeå verkligen är den Gröna Regionen - det naturliga valet vid boende och verksamhet... - Ex. Soptunnor i samhällen med logo och kort, enkel informationstext/bilder om systemet. - Engagera kommunföretagen (varumärket Umeå - Umeå Regionen) - Informationskampanj - hushåll och företag -Riktad information till nyinflyttade (ex. studenter) -Koppling till Kulturhuvudstadssatsningen – Sopopera (!)

14 8. Gemensam arena i Umeå Det saknas en arena för miljö alt. hållbar utveckling där aktörer från offentlig, privat och ideell sektor möts i Umeåregionen idag (Tillväxtalliansen?) Genomförbarhet Green Umea virtuell mötesplats kring miljöengagemang i samhället, jämför ex. London Leaders Initiative Klimatkommissionen i Växjö Regeringens hållbarhetskommission Referenser: www.londonsdc.org/londonleaders www.vaxjo.se/upload/9093/Klimatkommi ssionensSlutrapport_A4.pdf www.regeringen.se/sb/d/8882

15 Genomförbarhet Delmoment i Green Umea 1.Samlad webbplattform – Information, interaktion, stimulans Ja 2. Community för lokalt medborgarengagemang, ex bilpool, samåkning Ja 3. Produktion-/återvinningsplattform. Nej 4. Interaktiva IT-lösningar (Green tag)…, ex. Swipekort, RFID Nej* 5. Simulatorer – Green behaviour Ja* 6. Demonstratorer – Dynamiska visualisering av samhällsutvecklingen i stadsmiljö Ja* 7. Kampanjer, kartlägga befintliga resurser Ja* 8. Gemensam arena för näringsliv, ideell och offentlig sektor Ja*

16 Demonstratorer Simulatorer Kampanjer Community Webbplattform/ Community Gemensam arena Koppling till Green Umea-konceptet

17 Om projektförslaget Projekttid4 år (1/1-2009 - 31/12-2012) Plattformen ägs och drivs av kommunerna, kommunala bolagen, andra intressenter, jämför nya www.umea.se Anslag enligt fördelningsnyckel från medaktörer för medverkan 2009-2012www.umea.se Projektet koordineras av relevant part Mål Samarbeta effektivare, bättre mellan berörda parter i uppdraget att underlätta, engagera och stimulera miljövänligt beteende i Umeå Utveckla en medborgarplattform för miljövänligt beteende i Umeå Gemensamt söka extern finansiering för viktiga fysiska investeringar kopplat till webbplattformen som underlättar för medborgarna att agera miljövänligt Utvärdering i slutet av 2009 för ev. 3-årig fortsättning m. utvecklad finansiering 2010-12

18 Förslag – Organisation, process och tidsplan Omfattning (tre olika organisationsalternativ) Alt. 1Umeåregionen Hur kommunicerar vi miljömål i en funktionell region? Alt. 2Enbart Umeå kommunHur kommunicerar vi miljömål i Umeå innovativt? Alt. 3Umeå kommun m hängavtal för Umeåregionen (i hela eller delar av projektet) Förslag till fortsatt process Alt. 1Beslut i Regionrådet, förankring i resp. kommunstyrelseOkt 2008 Alt. 2Beslut i Kommunstyrelsen i Umeå Okt 2008 Alt. 3Beslut i Kommunstyrelsen i UmeåOkt 2008 Information till Regionrådet, hängavtal för Umeåregionen Dec 2008 Information ledningsgrupper/styrelser, ex. Umeå kommunföretagNov 2008 Tidsplan Webbplattform Kick-off: Green Umea - Styrgrupp och arbetsgrupper Dec 2008 Arbete i berörda arbetsgrupper. ProcessbeskrivningJan-maj 2009 Energi-/konsumentrådgivning, Informatörer, IT, kommunala bolag Invigning webbplattform på Världsmiljödagen 20095 juni 2009

19 Förslag till budget 2009 (med möjlig fortsättning 2010-2012) Kr Uppbyggnad av extern webbsida, inköp av plattform200 000Juni 2009 Samordning 50 % resurs 2009 (12*30.000*0,5*1,554)300 0002009 Simulatorer Pilotverktyget Min resa (Hållbart resande) Utveckla simulatorer (görs i extern ansökan) 0Okt 2008 ->2009 Demonstratorer Pilot Cykel/biltrafikmätare (Hållbart resande) Utveckla demonstratorer (görs i extern ansökan) 0Ht 2009? ->2009 Kampanjer/Material – Befintliga medel inventeras/samordnas Extern finansiering söks utöver detta 10 000Jan 2009 ->2009 Gemensam arena Samarbete och utmaning till näringsliv och ideell sektor 40 0002009 Budget för en större projektansökan under 2008/2009 Ca 4 v. arbete (konsult alt. projektanställd 50 0002009 Totalt 2009600 000

20 Förslag till projektorganisation: Green Umea i Umeåregionen StyrgruppKommunchefsgruppen ArbetsgruppUtses på förslag av kommunchefsgruppen. Samordnas av relevant part i Umeåregionen Kombinerad Information,IT,Webb och miljökompetens ex. med resurser från –Webb, IT, Informatörsgruppen –Avfall, Teknik, Miljö, Kommunikationer (Hållbart resande i UR) –Nya, ex. Energirådgivning, Skola (?) –Berörda kommunala bolag Arbetsgruppens uppdrag under 2009 Leverera underlag till gemensam Green Umea-plattform, till juni 2009 Fördela arbetsansvar för kontinuerlig drift av plattformen Leverera uppslag för tematisk eller gemensam projektansökan under 2009 –Simulatorer, Demonstratorer, Kampanjer, Gemensam arena

21 Förslag till projektorganisation Green Umea i Umeå kommun Styrgrupp/Arbetsgrupp Delar av Miljöstrategigruppen + Informatörsnätverket (info 1/10) Samordnas av relevant part Arbetsgrupp Kombinerad Information, IT, webb och miljögrupp ex. med resurser från –Nya, ex. Energirådgivning, Hållbart resande i Umeåregionen, Skola –Berörda kommunala bolag Arbetsgruppens uppdrag under 2009 Leverera underlag till gemensam Green Umea-plattform, till juni 2009 Fördela arbetsansvar för kontinuerlig drift av plattformen Leverera uppslag för tematisk eller gemensam projektansökan under 2009 –Simulatorer, Demonstratorer, Kampanjer, Gemensam arena

22 Alternativ för kostnadsfördelning 2009 Umeåregionens kommuner Andra möjliga finansiärer 2009: Kommunala bolag, IT, Lst/Miljömålsrådet

23 Beslutspunkter Umeåregionens kommunchefsgrupp Ska konceptet tas vidare enligt förstudiens förslag? Vilken organisationsform í så fall? Alt. 1Umeåregionen Alt. 2Umeå kommun Alt. 3Umeå kommun m hängavtal för Umeåregionen (i hela eller delar av projektet) Finansiering av projektet från Umeåregionen? Korrigeringar, kompletteringar till befintligt förslag?


Ladda ner ppt "Umeås gröna ”community” Förstudie inom projektet ”Hållbara Umeåregionen” Albert Edman, projektledare Umeåregionens kommunchefsgrupp 24/9-2008."

Liknande presentationer


Google-annonser