Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljningsbart handlingsprogram i Umeåregionen Regionrådet i Umeåregionen 3 september 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljningsbart handlingsprogram i Umeåregionen Regionrådet i Umeåregionen 3 september 2009."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljningsbart handlingsprogram i Umeåregionen Regionrådet i Umeåregionen 3 september 2009

2 Hållbara Umeåregionen Resultatmål En politiskt och organisatoriskt förankrad regional handlingsplan, med utgångspunkt från de sex lokala handlingsplanerna, ska arbetas fram i projektet. Medverkan från regionen i nya strategiska nätverk och tematiska utvecklingsprojekt Tidsplan 1.Mars-okt 2008Lokala lägesbeskrivningar 2.Nov-Aug 2009Lokala handlingsprogram 3.Sep-Mar 2010Regionalt handlingsprogram

3 Preliminära lokala tematiska prioriteringar för hållbar utveckling i UR-kommunerna Tas formellt av KS/KSAU i respektive kommun under aug/sep 2009 Kommunikation/ResandeBjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs Förnybar energi/VindkraftBjurholm, Nordmaling, Umeå, Vindeln, Vännäs Arbetsmarknad/UtslagningBjurholm, Nordmaling, Vindeln HälsaUmeå, Vindeln Inflytande Vindeln, Vännäs LärandeUmeå AvfallVännäs Styrning och förvaltning Robertsfors (Prio 1) Uppföljning/rapporteringRobertsfors (Prio 1) Livskraftig, hållbar lokalekonomi Robertsfors (Prio 1)

4 Ex. Umeås budget 2010 Mål för Umeås utveckling, samverkan med omvärlden ”Vi vinner i Umeå” uttrycker visionen att kommunens alla intressenter ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller våra medborgare, studenter, näringsliv, föreningsliv osv. Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 200 000 medborgare senast år 2050 1.Vi ska förstärka vår ställning som kulturhuvudstaden i norr med delmålet att bli Europas Kulturhuvudstad 2014. 2.Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän 3.Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Jämställdhet ska, på ett konkret sätt, finnas med och tillämpas i alla verksamheter och led av beslutsprocessen 4.Alla ska oavsett etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, och social bakgrund ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden 5.Vi ska fortsätta stärka Umeås ställning som en av Sveriges ledande kvalitets- och innovationskommuner 6.Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg och hälsa på lika villkor för hela befolkningen 7.Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande kommun där energianvändningen utgår från förnybara energikällor 8.Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling Samordning/uppföljning av dessa?

5 Ex. Robertsfors

6 Umeåregionens övergripande mål Strategisk plan enligt beslut i Regionrådet 2006-11-23, baserat på regionens grundläggande mål, till grund för årlig VP som beslutas av regionrådet. Utveckla regionen Tydliggöra och marknadsföra Umeåregionens profil En öppen och stödjande miljö för företagsutveckling och etablering Aktivt värdskap för att välkomna och etablera nya invånare i regionen Gemensamt engagemang för att Umeå skall bli Europas kulturhuvudstad 2014. Effektivisera den kommunala förvaltningen Nyttja, skapa och utveckla nationella och internationella nätverk Gemensamt arbete gällande regionala utvecklingsfrågor genom gemensam planering, profilering och finansiering av EU-projekt. Helhetssyn på regionens utbud av kommunala tjänster och fördjupa den kommunala samverkan därom Demokratiskt förankrad samverkan Transparens i samverkan och beslut i regionen Aktiv dialog som skapar gemensam identitet och målbild för regionens politiker, tjänstemän, näringsliv och ideella sektor.

7 Regionalt handlingsprogram Utifrån lokala prioriteringar undersöka samverkan i UR kring gemensamma mål, indikatorer, ansvar och aktiviteter GAP-analys – saknas något strategiskt för regionens hållbara långsiktiga utveckling i antagna lokala prioriteringar? –RUP, RTP –Näringslivets behov, nationella/internationella prios, etc etc Kick-off 3 september - Arbete under hösten

8 Förslag till beslut Att projektet Hållbara Umeåregionen i samverkan med Umeåregionens samordnare, i dialog med kommunchefsgrupp och berörda aktörer: Presenterar förslag på gemensamt handlingsprogram för Umeåregionen (mål, indikatorer, aktiviteter/ansvar). En utgångspunkt ska vara lokala de lokala prioriteringarna och en regional GAP-analys i samverkan med berörda av dessa Att förslag till uppföljningssystem för analys av prioriterade områden tas fram, med kostnadskalkyl för uppbyggnad och kontinuerlig drift Att en kommunikations- och marknadsföringsstrategi tas fram i dialog med bland annat Umeåregionens webb/informationsgrupp Att återrapport sker vid nästa Regionrådsmöte den 16/12-2009

9 Förslag till tidsplan 3 sepKick-off/miniseminarium Regionrådet Sep-DecArbete med regionalt handlingsprogram i samråd med KC-gruppen och berörda 16 decÅterrapportering, Regionrådet, ev. antagande av regionalt ledningssystem/utvecklingsprogram för Umeåregionen 2010-Umeåregionens verksamhet struktureras utifrån föreslaget handlingsprogram

10 Kick-off - Regionalt handlingsprogram i Umeåregionen 15:00Regionala samordningsvinster av lokala prioriteringar? Albert Edman, projektledare Hållbara Umeåregionen 15:10Spegling – Tillväxtalliansens vision hållbar tillväxt. Matchning mot UR- näringslivets vision Roland Carlsson, Umeåregionens näringslivsgrupp 15:25Spegling – Regionala utvecklings- och tillväxtprogrammets prios för hållbar regional tillväxt Thomas Westerberg och Eva Wahlström, Region Västerbotten 15:45Uppföljning, analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen Goda exempel - Andra intressanta regionala initiativ att lära av Lars Westin, AC ANALYS, CERUM, Umeå universitet Carina Keskitalo, Johanna Liljenfeldt, Kulturgeografi, Umeå universitet 16:10Statistik för Umeåregionens prioriteringar + Umeås nya tillväxtmål Anna-Lena Löfgren, biträdande planeringschef och sammankallande Umeå kommuns analysgrupp 16:30Regionalt handlingsprogram, Umeåregionen Förslag till process, hösten 2009. Albert Edman, projektledare Hållbara Umeåregionen 16:40Diskussion Regionrådet Gap-analys (komplettering) av lokala prioriteringar utifrån regionala behov i arbetet med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i Umeåregionen? Möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna.

11 År 1 Mandatperiod År 2 År 3 År 4 Genomgång av status i KS – översyn & förslag till omprioritering Prioritering av områden i KS – ansvariga tjänstepersoner utses Löpande arbete utifrån prioriterade områden med stöd av delmål indikatorer/mått aktivitets-/handlingsplaner Uppföljning på årsbasis inom ramen för ordinarie arbete med budget, verksamhetsplan och årsredovisning. Struktur för hållbar utveckling i kommunerna– möjligt uppföljningssystem Utifrån pågående arbete i SKL/SIS TK 522: Vägledningsstandard för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner


Ladda ner ppt "Uppföljningsbart handlingsprogram i Umeåregionen Regionrådet i Umeåregionen 3 september 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser