Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

psykologiska effekter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "psykologiska effekter"— Presentationens avskrift:

1 psykologiska effekter
Sjuka Hus psykologiska effekter Elena Elena Frödin Mariette Sylvan

2 Förändringar i bygg- & fastighetssektorn
Luftomsättningen minskat i byggnader, mer täta Nya, tidigare okända byggmaterial är okända Bristande underhåll, skötsel och drift av ventilationsproblem Massmedia Kvinnor - kinkiga? ”Hysteriska kärringar” Elena Hur vi kom att tänka på ämnet vi valde. Förändringar har gett mer inomhusproblem. Ventilation, nya byggmaterial, stressigare byggprocess och brukare förväntar sig att nya hus ska ha en bättre miljö än gamla. Massmedia - mer uppmärksamhet Lyfts fram som ett kvinnoproblem eftersom det är fler kvinnor än män som rapporterar problem och i samma stund är det många som antyder att det är ett psykologiskt problem och skrattar lite åt det som med andra kvinnorelaterade problem som fibromyalgi mm. (oj oj . Filosofisk utläggning. Skit i det om kvinnor om du vill….) Vi började då titta på vilken roll psykologiska och sociala faktorer spelar i forskningen kring sjuka hus och kom fram till att den mesta forskningen riktar sig mot fysiska faktorer och väldigt lite mot psykologin. Vi anser att man behöver se mer tvärvetenskapligt på frågan och vill lyfta fram den psykologiska forskningen. (Jättemycket ta vad du vill säga av det.)

3 Vår inriktning Kan psykologiska faktorer vara orsaken till SBS-problem? Behöver man ta hänsyn till psykiska och sociala faktorer när man undersöker inomhusklimat? Hur kan man inkludera psykologiska faktorer i studier av inomhusklimat och inte bara fysiska faktorer? Elena Vi kom då fram till dessa frågeställningar:

4 Psykiska och sociala faktorer
Motivation Personlighet Socialt stöd Mental belastning Ledarskap Hälsa och välmående Elena Några exempel på vad som menas med psykiska och sociala faktorer.

5 Definition av sjuka hus
”Med sjuka hus avses hus med sådana brister som har samband med byggnadens utförande, drift, brukande och/eller underhåll, vilket leder till besvär och hälsorisker hos människor som vistas i byggnaden.” (SOU 1989:76) Mette För att få ett grepp om vad sjuka hus innebär tänkte vi ta en liten definition.

6 Symtom Ögon-, näsa-, halsirritation Känsla av torra slemhinnor och hud
Hudrodnad Mental trötthet Huvudvärk, hög frekvens av luftvägsinfektioner och hosta Heshet, pipande andning, klåda och ospecifik överkänslighet Illamående och yrhetskänsla (WHO 1983) Mette Och här är några av de symtom som vanligen brukar förekomma i undersökningar.

7 De fyra elementen IAQ: indoor air quality
HVAC: heating, ventilation and air conditioning systems Mette Inomhusmiljön kan beskrivas med hjälp av fyra olika element, psykosociala faktorer, luftens kvalitet, omgivande miljö och andra föreoreningar. Sjukdomar som beror på alla dessa faktorer går under definitionen för SBS. De andra sjukdomarna kan centreras till att bara bero på några av dessa element. (Visa vilka som hänger samman med vilka.)

8 Forskningsmodeller Förhållningssätt till forskningen
Tre tillvägagångssätt Förhållande mellan sociala, psykologiska och fysiska faktorer Mette Vi har försökt titta på hur de forskare som ser på SBS-problemet som en sjukdom beroende på sociala, psykologiska och fysiska faktorer behandlar dessa faktorer när de försöker fastsälla en etiologi. Två forskare har centrerat det till tre sätt.

9 Modeller Sociala och psykologiska faktorer Fysiska faktorer
Individers hälsa Sociala och psykologiska faktorer Individers hälsa Mette I den första modellen säger man att individers hälsa påverkas av sociala/psykologiska faktorer och fysiska faktorer ensamma eller i samverkan mellan de båda. I den andra anses de sociala och psykologiska faktorerna spela mycket större roll för individens hälsa än de fysiska faktorerna. Ohälsa som somatisering av psykiska problem. I den tredje modellen anses omvärldsförhållanden som den primära orsaken till fysiska och/eller sociala/psykologiska faktorers påverkan på hälsan. Ohälsan förklaras med andra ord av att det är någon ny företeelse eller något nytt i omgivningen som den enskilde inte kan kontrollera själv. Omvärlds-förhållanden Individers hälsa Fysiska och/eller sociala/psykologiska faktorer

10 Undersökningsverktyg av ohälsa i inomhusmiljö
Örebroenkäten utvecklades mellan Arbetarnas upplevelser och erfarenhet Kompletteringsfrågor Elena

11 Örebroenkäten - blanketterna
Elena

12 Elena

13 Örebroenkäten - rosorna
Elena

14 Elena

15 Elena

16 Kan psykologiska faktorer vara orsaken till SBS-problem?
Orsak-verkan sambanden inom SBS är osäkra. Psykiska och sociala problem indikerar ökad risk för SBS-problem Personlighet och livsstil spelar roll för hur mycket problem man rapporterar i undersökningen. Mette Efter lite bakgrundsinformation ska vi nu gå tillbaka till våga frågeställningar i början av presentationen. Kan psykologiska faktorer vara orsaken till SBS-problem? En sak är säker och det är att orsak-verkan sambanden inom SBS är väldigt osäkra och ingen har en helt klar bild över problemet. Samtidigt går det inte på något sätt utesluta att psykologiska faktorer inte spelar roll för hur man rapporterar problem med inomhusmiljön. Som syntes i de tre modellerna finns det flera forskare som är övertygade om att det finns ett samband och vissa av dem tror att sambandet är viktigare än vad de andra tror. (Modell 2 mest, modell 1 sen och sist modell 3.) I några undersökningar har man kunnat visa att psykiska och sociala problem indikerar på en ökad risk för SBS-problem och i en annan vi läst har de kopplat samman personlighet, livsstil och levnadsförhållanden med hur mycket inomhusproblem man rapporterar i enkät-undersökningar.

17 Behöver man ta hänsyn till psykiska och sociala faktorer när man undersöker inomhusklimat?
Vad händer om man inte tar hänsyn till dessa faktorer? Långsiktiga besvär Viktiga detaljer hos individen utelämnas i studierna Mette Behöver man då ta hänsyn till psykiska och sociala faktorer när man undersöker inomhusklimat? Självklart. Frågar oss vad som skulle hända om man inte tar hänsyn till dessa faktorer? I en uppföljningsstudie vi läst visar man att om man inte försöker bota SBS-problem i ett tidigt stadium finns det risk för att problemen blir väldigt långvariga trots att man slutar vistas i den lokalen som man blev sjuk av. Elena

18 Resultat från en tidig studie
Elena ÄNDRA RUBRIK????? ”Exempel där Örebroenkäten använts” kanske???

19 Det svarta området representerar förekomst av symptom som rapporterades från första våning.
De gråa markerade område är symptom som anses vara relaterade till arbetsplatsen. Elena (kritik mot att den inte innehåller några psykologiska faktorer. Gammal metod som behöver uppdateras. Om man använder en studie där man bara undersöker fysiska faktorer är det lätt att man bara kommer på fysiska orsaker att åtgärda. Fysiska faktorer behöver inte ha fysiska orsaker utan kan lika gärna ha psykiska orsaker och tvärt om. Gå in på nästa fråga)

20 Hur kan man inkludera psykologiska faktorer i studier av inomhusklimat och inte bara fysiska faktorer? Örebroenkät Fyra element-modellen Saknar individnivå (personlighet och livsstil) Elena (Fin övergång till denna frågan) Hur kan man inkludera psykologiska faktorer i studier av inomhusklimat och inte bara fysiska faktorer? Mette I beskrivningen av de fyra elementen som påverkar människan i inomhusmiljö finns psykosociala faktorer med men som den ser ut i beskrivningen saknar den en individnivå, dvs hur personlighet, livsstil och levnadssätt inverkar på problemen. (byt till nästa mitt i…) om man har dessa problem inräknade kan dessa cirklar vara en bra bild att titta på och referera till när man undersöker inomhusproblem.

21 Örebroenkäten - rosorna
Elena

22 Hur kan man inkludera psykologiska faktorer i studier av inomhusklimat och inte bara fysiska faktorer? Örebroenkät Fyra element-modellen Saknar individnivå (personlighet och livsstil) Elena (Fin övergång till denna frågan) Hur kan man inkludera psykologiska faktorer i studier av inomhusklimat och inte bara fysiska faktorer? Mette I beskrivningen av de fyra elementen som påverkar människan i inomhusmiljö finns psykosociala faktorer med men som den ser ut i beskrivningen saknar den en individnivå, dvs hur personlighet, livsstil och levnadssätt inverkar på problemen. (byt till nästa mitt i…) om man har dessa problem inräknade kan dessa cirklar vara en bra bild att titta på och referera till när man undersöker inomhusproblem.

23 De fyra elementen Mette

24 Elena Frödin Mariette Sylvan
Tack för eran uppmärksamhet! Mette Elena Frödin Mariette Sylvan

25 Diskussionsfråga…. Svårt att ta fram orsak-verkan. Ändå måste man behandla individen i ett tidigt skede för att inte problemen ska bli väldigt långvariga och svåra att bota. Hur ska man lösa detta problem? Kan vi påverka varandra till att tycka att miljön är dålig och att vi blir sjuka av det? Ju mer vi undersöker hittar vi orsak-verkan-samband mellan fler och fler specifika SBS-problem och ser många gånger att de inte beror på alla fyra elementen utan bara några av dem. Problemet sorteras då helt plötsligt in under en av de andra närrelaterade sjukdomskategorierna. Kommer detta att fortsätta tills alla problem är lösta och få SBS-sjukan att försvinna som sjukdomskategori eller kommer vi hitta problem som verkligen beror på alla elementen? Mette Här är några frågor som vi hade velat diskutera med er.


Ladda ner ppt "psykologiska effekter"

Liknande presentationer


Google-annonser