Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lgr 11 - fortsatt arbete med de nya läroplanen med tillhörande kursplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lgr 11 - fortsatt arbete med de nya läroplanen med tillhörande kursplaner."— Presentationens avskrift:

1 Lgr 11 - fortsatt arbete med de nya läroplanen med tillhörande kursplaner

2 Övergripande mål och riktlinjer ( kap 2 ) 2.1 Normer och värden 2.2 Kunskaper 2.3 Elevernas ansvar och inflytande 2.4 Skola och hem 2.5 Övergång och samverkan 2.6 Skolan och omvärlden 2.7 Bedömning och betyg 2.8 Rektorns ansvar

3 Övergripande mål och riktlinjer Skolans mål är att varje elev…… Alla som arbetar i skolan ska…… Läraren ska…..

4 2.2 Kunskaper som alla ska jobba med Vilka förmågor beskrivs i målen? Kommunikation Kan använda sina kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och i vardagslivet Problemlösning. Omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt Kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra Känna tillit till sin egen förmåga

5 2.2 Kunskaper som alla ska jobba med Kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskap och etiska överväganden Det svenska och nordiska kulturarvet Att kunna samspela i möten mellan olika kulturer, språk, religion och historia God miljö och hållbar utveckling Den egna livsstilens påverkan på den egna hälsan

6 2.2 Kunskaper som alla ska jobba med Kunskaper om samhällets lagar, normer, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter Kunna använda olika uttrycksformer som språk, bild, musik, dans och drama Kan använda modern teknik som ett verktyg i kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Kan göra väl underbyggda val för framtida utbildning och yrkesinriktning

7 2.2 Kunskaper Läraren ska….. Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan Ge utrymme för elevens förmåga och själv skapa och använda olika uttrycksmedel Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter

8 2.2 Kunskaper Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras att använda hela sin förmåga Eleven ska uppleva att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt Eleven får stöd i sin språk och kommunikationsutveckling

9 2.2 Kunskaper Eleven successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat ansvar Eleven får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang Eleverna får möjlighet att arbeta ämnesövergripande

10 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska….. Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan Svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att inflytandet ökar med stigande ålder Verkar för att flickor och pojkar får lika stort inflytande i undervisningen

11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle

12 2.7 Bedömning och betyg Med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov Vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper

13 2.7 Bedömning och betyg Läraren ska…. Genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling Utifrån kursplanernas kunskapskrav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn


Ladda ner ppt "Lgr 11 - fortsatt arbete med de nya läroplanen med tillhörande kursplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser