Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter:"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av studie- och yrkesvägledare på landets grund- och gymnasieskolor: SYVBarometern 2011
Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 11 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande adresser från PAR 1 – 29 april 2011 SYV (grundskola + gymnasium) över hela landet Totalt 871 st. – grundskola: 474 st. / gymnasium: 500 st. (20% verksamma inom både grundskola och gymnasium) 1

2 Vad är SYV 2011? Studie – och yrkesvägledning Roll – Funktion
Syv = Projektledare ”spindeln i nätet” Jag – Utbildning – Arbete ”Hela skolans ansvar”, Allmänna råd från Skolverket Redan implementerat i skolan

3 Del 1: Rollen

4 Vad av följande ingår i din tjänst som SYV?

5 Vad av följande tycker du borde ingå i din tjänst som SYV?

6 Del 2: Studie- och yrkesvägledning –
Hela skolans ansvar?

7 Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? Ja Nej, men är i behov av det Nej, men är inte i behov av det 56% 29% 15% Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av dina lärarkollegor? Ja, av alla lärare Ja, av många men inte alla lärare Ja, av enstaka lärare Nej, inte av någon alls 18% 51% 27% 4%

8 Tydligt mål med / röd tråd i / kvalitetsredovisning av vägledningen?

9 Hur stort genomslag tycker du att de 'Allmänna råden om studie- och yrkesorientering' (Skolverket, april '09) har haft på din skola?

10 Del 3: Kompetenser

11 Jag skulle beskriva mina kunskaper om följande som ganska (4) eller mycket (5) goda (skala från 1-5)

12 Yrken som förutspås kommer behövas mer av i framtiden
Jag skulle framförallt vilja öka min kompetens inom följande områden (max 3) 1. Yrken som förutspås kommer behövas mer av i framtiden 2. Branscher som förutspås ha […] behov av arbetskraft i framtiden 3. Generell kunskap om olika yrken 4. Eget företagande 5. Efterfrågan på globala arbetsmarknaden

13 Vägledning kring branscher och yrken: vad brukar alltid diskuteras med eleverna? (skala: aldrig / ibland / alltid)

14 Ja Nej 84% 16% Studieförberedande Yrkesförberedande 15% 23%
Andel som instämmer: “Skolan har gett mig bra information om vilka branscher och yrkesmöjligheter som finns i framtiden” Studieförberedande Yrkesförberedande 15% 23% Skulle du i dagsläget vara intresserad av att få information från branscher eller arbetsgivare som vill anställa dig i framtiden? Ja Nej 84% 16%

15 I vilken utsträckning samverkar din skola med arbetslivet?

16 Slutsatser Kopplat till rollen finns utvecklingsbehov Otydlig, rörig, spretig, budget, projektledaransvar Kopplat till ”hela skolans ansvar” tycks mycket återstå Ungefär hälften anser att det finns röd tråd respektive ett tydligt mål Många vill utbilda skolans personal men färre uppger att det ingår i tjänsten Långt ifrån alla får stöd från lärare och skolledning Kopplat till vägledningen önskas ett tydligare fokus på yrkes och arbetsliv Kunskaperna om utbildning & vägledningssamtal förefaller goda Många vill öka sina kunskaper om efterfrågan, branscher och yrken Kunskaper och vägledning om eget företagande förefaller bristfälliga Kopplat till samverkan med arbetslivet finns mycket kvar att göra - Endast 1 av 3 skolor samverkar i stor utsträckning 4 av 5 vill att samverkan ska ingå i tjänsten, i nuläget ingår det för 2 av 3

17 SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Jämtland
Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande adresser från PAR 1 – 29 april 2011 SYV (grundskola + gymnasium) över hela landet Totalt 871 st. – högstadium: 474 st. / gymnasium: 500 st. (20% verksamma inom både högstadium och gymnasium) Region Jämtland: 28 st (62 % svarsfrekvens) 17

18 Rollen

19 Vad av följande ingår i din tjänst som SYV?

20 Vad av följande tycker du borde ingå i din tjänst som SYV?

21 Hela skolans ansvar?

22 Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? Ja Nej, men är i behov av det Nej, men är inte i behov av det 57% 56% 29% 29% 14% 15% Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av dina lärarkollegor? Ja, av alla lärare Ja, av många men inte alla lärare Ja, av enstaka lärare Nej, inte av någon alls 7% 18% 50% 51% 39% 27% 4%

23 Tydligt mål med / röd tråd i / kvalitetsredovisning av vägledningen?
Jämtland Totalt Jämtland Totalt Jämtland Totalt

24 Hur stort genomslag tycker du att de 'Allmänna råden om studie- och yrkesorientering' (Skolverket, april '09) har haft på din skola?

25 Kompetenser

26 Jag beskriver mina kunskaper som ganska eller mycket goda (4+5) inom: (Skala 1-5, där 1=saknar helt kunskap och 5=har mycket god kunskap)

27 Jag skulle framförallt vilja öka min kompetens inom: (max 3)

28 Finns det några källor som du skulle vilja ha större tillgång till/utnyttja i större utsträckning? (top 5) 1. Kurser och utbildningar 2. Nätverksträffar med andra vägledare 3. Föredrag och seminarier 4. Direktkontakt med företrädare för arbetslivet Jämtland 5. Nationella konferenser 1. Kurser och utbildningar Totalt 2. Nätverksträffar med andra vägledare 3. Nationella konferenser arrangerade av myndigheter 4. Regionala konferenser arrangerade av myndigheter eller privata näringslivet 5. Direktkontakt med företrädare från näringslivet

29 Vägledning kring branscher och yrken: vad brukar alltid diskuteras med eleverna? (skala: aldrig / ibland / alltid)

30 Ja Nej 84% 16% Studieförberedande Yrkesförberedande 15% 23%
Andel som instämmer: “Skolan har gett mig bra information om vilka branscher och yrkesmöjligheter som finns i framtiden” Studieförberedande Yrkesförberedande 15% 23% Skulle du i dagsläget vara intresserad av att få information från branscher eller arbetsgivare som vill anställa dig i framtiden? Ja Nej 84% 16%

31 I vilken utsträckning samverkar din skola med arbetslivet?
Vad är målet med denna samverkan? Exempel på svar: ”Att eleverna ska insyn i hur arbetslivet fungerar, samt mer kunskap om olika yrken.” ”Få inblick i arbetslivets krav och villkor som kopplas ihop med kunskapsmål i svenska och SO.”

32 Hur ser du på dina elevers möjligheter att få jobb inom regionen i framtiden (efter deras högsta avslutade utbildning)?

33 Väg(ledning)en framåt

34 Finns det något du anser att regionen kan göra för att stärka studie- och yrkesvägledningen på din skola? Ja Nej Osäker 50% 52% 11% 9% 39% 39%

35 tillsammans med arbetsmarknadsrepr. och företagare.”
Du som svarade ja på föregående fråga, har du några exempel på vad som skulle kunna göras? ”Anordna regionala informationsturneér i länen med de mest professionella vägledarna tillsammans med arbetsmarknadsrepr. och företagare.” ”Bjuda in skolans ledning för att informera om vad studie- och yrkesvägledningär och hur ett enskilt vägledningssamtal går till.” ”Ge oss bekräftelse att vi behövs. Att vi är viktiga!” ”Förankra Syv-verksamheten hos våra rektorer och skolchefer.”

36 Allt sammantaget, hur effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar?
Medelvärde: 6,7 7,2 Ja, av alla lärare 7,9 Ja, av många men inte alla lärare 7,3 Ja, av enstaka lärare 6,6 Nej, inte av någon alls 5,7

37 Utmaningar Renodla syv-rollen Mål/röd tråd
Implementera Skolverkets allmänna råd, ”Hela skolans ansvar” __________________________________________________ Öka syv’s kunskap om arbetsliv, arbetsmarknad, utbildningar Kunskap/attityd till arbetsmarknad regionalt Öka samverkan skola – arbetsliv, synliggör arbetslivet i skolan Kvalitetssäkra & följ upp!

38 2011-09-21 Gabriella Holm, Skolsamverkan
Kontakt Gabriella Holm, Skolsamverkan


Ladda ner ppt "Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter:"

Liknande presentationer


Google-annonser