Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av studie- och yrkesvägledare på landets grund- och gymnasieskolor: SYVBarometern 2011 Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av studie- och yrkesvägledare på landets grund- och gymnasieskolor: SYVBarometern 2011 Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter:"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av studie- och yrkesvägledare på landets grund- och gymnasieskolor: SYVBarometern 2011 Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 11 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande adresser från PAR 1 – 29 april 2011 SYV (grundskola + gymnasium) över hela landet Totalt 871 st. – grundskola: 474 st. / gymnasium: 500 st. (20% verksamma inom både grundskola och gymnasium)

2 Vad är SYV 2011? Studie – och yrkesvägledning Roll – Funktion Syv = Projektledare ”spindeln i nätet” Jag – Utbildning – Arbete ”Hela skolans ansvar”, Allmänna råd från Skolverket Redan implementerat i skolan

3 Del 1: Rollen

4 Vad av följande ingår i din tjänst som SYV?

5 Vad av följande tycker du borde ingå i din tjänst som SYV?

6 Del 2: Studie- och yrkesvägledning – Hela skolans ansvar?

7 Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? Ja Nej, men är i behov av det Nej, men är inte i behov av det 56%29%15% Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av dina lärarkollegor? Ja, av alla lärare Ja, av många men inte alla lärare Ja, av enstaka lärare Nej, inte av någon alls 18%51%27%4%

8 Tydligt mål med / röd tråd i / kvalitetsredovisning av vägledningen?

9 Hur stort genomslag tycker du att de 'Allmänna råden om studie- och yrkesorientering' (Skolverket, april '09) har haft på din skola?

10 Del 3: Kompetenser

11 Jag skulle beskriva mina kunskaper om följande som ganska (4) eller mycket (5) goda (skala från 1-5)

12 Jag skulle framförallt vilja öka min kompetens inom följande områden (max 3) Yrken som förutspås kommer behövas mer av i framtiden Branscher som förutspås ha […] behov av arbetskraft i framtiden Generell kunskap om olika yrken 1. 2. 3. Eget företagande4. Efterfrågan på globala arbetsmarknaden5.

13 Vägledning kring branscher och yrken: vad brukar alltid diskuteras med eleverna? (skala: aldrig / ibland / alltid)

14 Studieförberedande Yrkesförberedande 15%23% Andel som instämmer: “Skolan har gett mig bra information om vilka branscher och yrkesmöjligheter som finns i framtiden” Skulle du i dagsläget vara intresserad av att få information från branscher eller arbetsgivare som vill anställa dig i framtiden? JaNej 84%16%

15 I vilken utsträckning samverkar din skola med arbetslivet?

16 Slutsatser Kopplat till rollen finns utvecklingsbehov -Otydlig, rörig, spretig, budget, projektledaransvar Kopplat till ”hela skolans ansvar” tycks mycket återstå - Ungefär hälften anser att det finns röd tråd respektive ett tydligt mål - Många vill utbilda skolans personal men färre uppger att det ingår i tjänsten - Långt ifrån alla får stöd från lärare och skolledning Kopplat till vägledningen önskas ett tydligare fokus på yrkes och arbetsliv - Kunskaperna om utbildning & vägledningssamtal förefaller goda - Många vill öka sina kunskaper om efterfrågan, branscher och yrken - Kunskaper och vägledning om eget företagande förefaller bristfälliga Kopplat till samverkan med arbetslivet finns mycket kvar att göra - Endast 1 av 3 skolor samverkar i stor utsträckning - 4 av 5 vill att samverkan ska ingå i tjänsten, i nuläget ingår det för 2 av 3

17 SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Jämtland Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande adresser från PAR 1 – 29 april 2011 SYV (grundskola + gymnasium) över hela landet Totalt 871 st. – högstadium: 474 st. / gymnasium: 500 st. (20% verksamma inom både högstadium och gymnasium) Region Jämtland: 28 st (62 % svarsfrekvens)

18 Rollen

19 Vad av följande ingår i din tjänst som SYV?

20 Vad av följande tycker du borde ingå i din tjänst som SYV?

21 Hela skolans ansvar?

22 Ja Nej, men är i behov av det Nej, men är inte i behov av det 57% 56%29% 14% 15% Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av dina lärarkollegor? Ja, av alla lärare Ja, av många men inte alla lärare Ja, av enstaka lärare Nej, inte av någon alls 7% 18% 50% 51% 39% 27% 4%

23 Tydligt mål med / röd tråd i / kvalitetsredovisning av vägledningen? Jämtland Totalt Jämtland Totalt Jämtland Totalt

24 Hur stort genomslag tycker du att de 'Allmänna råden om studie- och yrkesorientering' (Skolverket, april '09) har haft på din skola?

25 Kompetenser

26 Jag beskriver mina kunskaper som ganska eller mycket goda (4+5) inom: (Skala 1-5, där 1=saknar helt kunskap och 5=har mycket god kunskap)

27 Jag skulle framförallt vilja öka min kompetens inom: (max 3)

28 Finns det några källor som du skulle vilja ha större tillgång till/utnyttja i större utsträckning? (top 5) Kurser och utbildningar Direktkontakt med företrädare för arbetslivet Nätverksträffar med andra vägledare 1. 2. 3. Nationella konferenser 4. Föredrag och seminarier 5. Jämtland Totalt Kurser och utbildningar Nätverksträffar med andra vägledare Regionala konferenser arrangerade av myndigheter eller privata näringslivet 1. 2. 3.Nationella konferenser arrangerade av myndigheter 4. Direktkontakt med företrädare från näringslivet5.

29 Vägledning kring branscher och yrken: vad brukar alltid diskuteras med eleverna? (skala: aldrig / ibland / alltid)

30 Studieförberedande Yrkesförberedande 15%23% Andel som instämmer: “Skolan har gett mig bra information om vilka branscher och yrkesmöjligheter som finns i framtiden” Skulle du i dagsläget vara intresserad av att få information från branscher eller arbetsgivare som vill anställa dig i framtiden? JaNej 84%16%

31 I vilken utsträckning samverkar din skola med arbetslivet? Vad är målet med denna samverkan? Exempel på svar: ”Att eleverna ska insyn i hur arbetslivet fungerar, samt mer kunskap om olika yrken.” ”Få inblick i arbetslivets krav och villkor som kopplas ihop med kunskapsmål i svenska och SO.”

32 Hur ser du på dina elevers möjligheter att få jobb inom regionen i framtiden (efter deras högsta avslutade utbildning)?

33 Väg(ledning)en framåt

34 Finns det något du anser att regionen kan göra för att stärka studie- och yrkesvägledningen på din skola? JaNejOsäker 50% 52% 11% 9%39%

35 Du som svarade ja på föregående fråga, har du några exempel på vad som skulle kunna göras? ”Anordna regionala informationsturneér i länen med de mest professionella vägledarna tillsammans med arbetsmarknadsrepr. och företagare.” ”Bjuda in skolans ledning för att informera om vad studie- och yrkesvägledningär och hur ett enskilt vägledningssamtal går till.” ”Ge oss bekräftelse att vi behövs. Att vi är viktiga!” ”Förankra Syv-verksamheten hos våra rektorer och skolchefer.”

36 Allt sammantaget, hur effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar? Medelvärde: 6,77,2 Ja, av alla lärare7,9 Ja, av många men inte alla lärare7,3 Ja, av enstaka lärare6,6 Nej, inte av någon alls5,7

37 Utmaningar Renodla syv-rollen Mål/röd tråd Implementera Skolverkets allmänna råd, ”Hela skolans ansvar” __________________________________________________ Öka syv’s kunskap om arbetsliv, arbetsmarknad, utbildningar Kunskap/attityd till arbetsmarknad regionalt Öka samverkan skola – arbetsliv, synliggör arbetslivet i skolan Kvalitetssäkra & följ upp!

38 Kontakt 2011-09-21 Gabriella Holm, Skolsamverkan gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16


Ladda ner ppt "Kartläggning av studie- och yrkesvägledare på landets grund- och gymnasieskolor: SYVBarometern 2011 Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter:"

Liknande presentationer


Google-annonser