Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formativ matematikundervisning i praktiken Marie Sjöblom MaNv-biennette Malmö 2015-03-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formativ matematikundervisning i praktiken Marie Sjöblom MaNv-biennette Malmö 2015-03-14."— Presentationens avskrift:

1 Formativ matematikundervisning i praktiken Marie Sjöblom MaNv-biennette Malmö 2015-03-14

2 Vem är jag? PI Malmö

3 Dagens föreläsning Skolutvecklingsprojekt på tre gymnasieskolor i Malmö Hur gjorde lärarna? Vad lärde lärarna sig? Hur kan ni starta ett liknande projekt på er skola?

4 Vilken bok ska vi välja? Formativ bedömning

5 Vad är formativ bedömning? ”Den bedömning vars viktigaste syfte är att stödja och utveckla elevers lärande.” (Hodgen & Wiliam, 2011, s. 6)

6 Formativ bedömning låter bra, men… Passar det här mina elever? Hur gör jag det i mitt klassrum? Var börjar jag? Hur ska jag hinna med allt?

7 Samarbete kring utveckling Skola Lärare

8 Samarbete kring utveckling Skola Lärare

9 Samarbete kring utveckling Skola Lärare

10 Projektets upplägg Skolutveckling på vetenskaplig grund. Lärarna ska utvecklas tillsammans. Utgångspunkt i vad lärarna behöver. Långsiktighet.

11 Projektets upplägg LitteraturAuskultationProvbedömning

12 Syfte och mål Gemensam formulering av ett syfte. Projektet utgår från lärarnas behov. Att fördjupa arbetet med hur formativt arbetssätt praktiskt kan användas i matematikklassrummet Litteraturdiskussion Inspiration – idéutbyte Utveckla hur summativa prov kan användas formativt i undervisningen

13 Grunder för lärande Klassrumsdialog Feedback Själv- och kamratbedömning Konkreta förslag att arbeta utifrån Litteraturdiskussion

14 Grunder för lärande Diskussionerna utgick från Hodgen och Wiliams (2011) fem grunder för lärande: Börja där eleven befinner sig. Eleverna måste vara aktiva i processen. Elever måste samtala om sina uppfattningar i matematik. Eleverna måste förstå syftet med det som ska läras. Feedback ska visa elever hur man kan förbättra sig.

15 Öka tiden till tre sekunder innan någon elev får svara på frågan. Vad provade lärarna?

16 EPA-övningar –Enskilt –Par –Alla Vad provade lärarna?

17 Låta alla elever vara aktiva under genomgången genom att skriva svar på white- boards. Vad provade lärarna?

18 Låta elever själva konstruera prov- uppgifter. Låta elever själva göra svårare uppgifter. Vad provade lärarna?

19 Låta eleverna skriva på tavlan i slutet på lektionen vad syftet var med lektionen. Vad provade lärarna?

20 Auskultationer Lärarna gjorde tillsammans ett lektionsunderlag som skulle användas vid auskultationerna. Auskultationer gjordes i grupper om tre lärare per grupp. Efter varje auskultation samlades lärarna och diskuterade på ett positivt, konstruktivt sätt vad som hänt under lektionen.

21 Lektionsunderlag Lektionsunderlaget utgick från Hodgen och Wiliams (2011) fem grunder för lärande: Börja där eleven befinner sig. Eleverna måste vara aktiva i processen. Elever måste samtala om sina uppfattningar i matematik. Eleverna måste förstå syftet med det som ska läras. Feedback ska visa elever hur man kan förbättra sig.

22 Hur kan man ha en genomgång i en klass där det finns 30 elever och börja där alla eleverna befinner sig? Börja där eleven befinner sig

23 Exempelfrågor: Börja där eleven befinner sig Finns det någon uppvärmning? Anknyts det till tidigare lektioner? Hur kopplas genomgången till elevernas tidigare kunskaper? Hur nivåanpassas genomgång/uppgifter? Hur väl passar nivån på genomgången majoriteten av eleverna? Hur undersöker läraren vilka svårigheter eleverna har? (Organisatoriska frågor till skolledningen)

24 Hur kan vi undersöka om eleverna är aktiva? Hur kan vi undersöka om eleverna samtalar om sina uppfattningar i matematik? Elevkommunikation

25 Diskussioner kring handuppräckning I diskussionerna utgick vi bl.a. från följande klipp (Tid:0.00-1.07 och 4.57-7:21) http://www.youtube.com/ watch?v=J25d9aC1GZA Handuppräckning

26 Lektionsunderlaget blev olika på skolorna, för lärarna hade olika behov. Vidare fick varje lärare enskilt välja vad de besökande lärare skulle titta på. Hur blev resultatet?

27 Vad lärde lärarna sig av auskultationerna? Hjälp kring hur man når eleverna Jag är duktig på… Frågan: Hur tänker du nu? Hur används tiden under lektionen?

28 Hur använder vi summativa prov i formativ undervisning? Provkonstruktion

29 Vad ska bedömning under terminens gång syfta till? Fortlöpande bedömning

30 ”Eleverna ska vara införstådda med när och hur läraren tänker följa upp deras kunskaper och vad som fokuseras vid olika tillfällen. Likaså bör eleverna uppmärksammas på att bedömningarna ända fram till att kursbetyg sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling” (Skolverket, 2012, s. 16)

31 Fortlöpande bedömning ”Det betyg som sätts ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid avslutad kurs. Det finns därför skäl att noga överväga vilken roll bedömningar gjorda tidigt under kursen ska ha.” (Skolverket, 2012, s. 23)

32 Vad ska bedömning under terminens gång syfta till? Bedömning i grundskolan

33 Fortlöpande bedömning ”Det är därför viktigt att eleverna är införstådda med när och hur läraren tänker följa upp deras kunskaper och vad som fokuseras vid olika tillfällen. Det är viktigt att eleverna upplever att bedömningarna ända fram till att slutbetyg sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling.” (Skolverket, 2011, s. 25)

34 Fortlöpande bedömning ”Enligt läroplanen ska läraren inför betygssättningen göra en allsidig bedömning av elevernas kunskaper och jämföra dessa med de krav som anges i kunskapskraven.” ”Huvudregeln är, enligt 3 kap. 16 § skollagen (2010:800), att betyg beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tid då betyg ska sättas.” (Skolverket, 2011, s. 26)

35 Före provet Mer arbete med bedömningsanvisningar. Läxförhör/diagnos Låta elever identifiera lätta respektive svåra frågor och konstruera egna uppgifter. Före provet Konstruktion Efter provet

36 Exempel: uppgiftskonstruktion Vad kan vi få ut för matematik från ekvationen x 2 =9 ? Före provet Konstruktion Efter provet

37 Provkonstruktion Att konstruera prov tillsammans med kollegor. Diskussion kring förmågor. Hur kan vi använda provet för den fortsatta undervisningen? Före provet Konstruktion Efter provet

38 Efter provet Matriser efter prov för att identifiera vad både läraren och eleverna behöver arbeta vidare med. Nya typer av provgenomgångar. Att jobba vidare med provet. Före provet Konstruktion Efter provet

39 Utvärdering Positivt med formativ bedömning med inriktning mot matematikämnet. Auskultationerna har varit väldigt givande. Ännu fler auskultationer hade varit bättre. Långsiktighet – inte bara en föreläsning, utan ett projekt som pågår under längre tid. Det har dock funnits utmaningar…

40 Utmaningar Om öppenhet i diskussionerna Nu gör vi ju matematiklyftet… Vad krävs av lärarna? Vad vill vi göra med vår tid?

41 Om ni vill starta ett liknande projekt Utgå från lärarnas behov. Ett bra arbete kräver tid. Stödstrukturer. Hur gör vi rektor involverad? När passar det bäst i tid? Hur gör vi detta schematekniskt? Kostnads- effektivt

42 Små steg. Kollegialt lärande. Formativ bedömning i praktiken

43 Jag kan bara bli bättre om jag vågar se. Nya vägar öppnar nya möjligheter. Mina teorier

44 Tack för att ni lyssnade! Marie Sjöblom Pedagogisk Inspiration Malmö marie.sjoblom@malmo.se

45 Referenser Hodgen, J. & Wiliam, D. (2011). (Översättning av Margareta Oscarsson). Mathematics inside the black box. Bedömning för lärande i matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms universitets förlag. Skolverket (2012). Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Stockholm: Fritzes. Texten finns som pdf på Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/om- skolverket/publikationer/visa-enskild- publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket. se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryck sak%2FRecord%3Fk%3D2841 http://www.skolverket.se/om- skolverket/publikationer/visa-enskild- publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket. se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryck sak%2FRecord%3Fk%3D2841

46 Referenser Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. Stockholm: Fritzes. Texten finns som pdf på Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/betyg- bedomning?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se% 2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FR ecord%3Frpp%3D20%26upp%3D0%26m%3D59%26w%3D NATIVE%2528%2527inaktuellt%2B%253D%2B%2527%252 7N%2527%2527%2Band%2BAMNE%2B%253D%2B%2527 %2527Betyg%2Boch%2Bbed%25F6mning%2527%2527%2 527%2529%26order%3Dnative%2528%2527dateweb%252 FDescend%2527%2529


Ladda ner ppt "Formativ matematikundervisning i praktiken Marie Sjöblom MaNv-biennette Malmö 2015-03-14."

Liknande presentationer


Google-annonser