Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshindrades syn på resande i kollektivtrafiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshindrades syn på resande i kollektivtrafiken"— Presentationens avskrift:

1 Funktionshindrades syn på resande i kollektivtrafiken
Projekttitel Uppdragsgivare, datum Lägg gärna in kundens logga Funktionshindrades syn på resande i kollektivtrafiken December, 2014

2 Innehåll Undersökningens bakgrund, metod etc. Slutsatser
Dagens resande Gruppen svårt att se Gruppen svårt att höra Gruppen svårt att röra sig Gruppen svårt att tolka Upplevelse av exempelresor Önskade förändringar och förbättringar Bilaga: fördjupande citat

3 Undersökningens bakgrund
Bakgrund etc. Undersökningens bakgrund I det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland och strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken är målet att: ”Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov och att det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan”. Det utpekade nätet består av alla fordon samt alla hållplatser med fler än 100 påstigande per dag (ca 650 stycken) och strategiska knutpunkter (ca 120). Uppföljning av de fysiska åtgärderna i det prioriterade nätet görs årligen. År 2013 var nästan alla fordon anpassade men ungefär 300 av 770 hållplatser behövde åtgärdas. I nuläget önskar Västtrafik och Kollektivtrafiksekretariatet ett test av systemets funktionalitet för målgrupper med funktionsnedsättningar. Undersökningen ska fungera som underlag till diskussion om huruvida de anpassningar som görs är ändamålsenliga och om det behövs andra åtgärder. Syftet är att förstå hur resenärer med olika funktionsnedsättningar upplever sin resa, med fokus på resande i det utpekade prioriterade kollektivtrafiknätet. Följande delsyften fanns i undersökningen. Hur fungerar det att resa i allmänhet för dessa grupper? Hur fungerar resandet i det utpekade prioriterade nätet? Vad fungerar bra/bättre? Vad fungerar mindre bra/sämre? Vilka skillnader/svårigheter upplever de olika grupperna av funktionsnedsättning?

4 Metod Metod etc. Målpopulation
Undersökningen är giltig för personer med funktionsnedsättningar inom fyra grupper; svårt att se, höra, röra sig och tolka. Totalt genomförde 18 av 20 rekryterade deltagare undersökningen. Fördelning: Gruppen svårt att se: 5; Gruppen svårt att höra: 4; Gruppen svårt att röra sig: 4; Gruppen svårt att tolka: 5 Datainsamling Undersökningen genomfördes till enligt följande: Förbunden och Intermetra rekryterade respondenten (deltagaren). Intermetra överenskom med respondenten hur och när denne ska göra sina exempelresor. Intermetra intervjuade deltagaren om inställning till och användning av kollektivtrafiken idag och instruerade hur exempelresorna genomförs och utvärderas. Intermetra intervjuade efter exempelresorna respondenterna om upplevelse av exempelresorna med fokus på upplevelsen av det utpekade nätet. Tolkning Tolkningen av resultatet för exempelresor bör göras både för exempelresorna i sig, men också delvis för det vanliga resandet. Vid planering och genomförande av exempelresorna har dessa i möjligaste mån gjorts via hållplatser i det anpassade nätet. 78 av de 90 resorna har gjorts från och/eller till en anpassad hållplats. Då ingen uppdaterad förteckning över anpassade hållplatser finns kan andelen dock vara högre. Då fordonen inte med säkerhet kan planeras utifrån anpassade sådana har den variabeln fått nedprioriteras. Då majoriteten av fordonen enligt uppgift från Västtrafik redan är anpassade bör den faktorn ha mindre påverkan på utvärderingen vad gäller det anpassade nätet. Vidare valdes att inte göra för stor påverkan på deltagarnas vardag och resvanor, därmed planerades resor utifrån normalt resande så långt som möjligt. Det innebär att en del av resorna är sedan tidigare kända resor, och vi kan också se att osäkerheten är lägre när dessa resor görs.

5 Slutsatser

6 Både vardags- och exempelresorna fungerar i grunden bra
Slutsatser Både vardags- och exempelresorna fungerar i grunden bra Målgruppen för undersökningen, som idag åtminstone delvis reser kollektivt, är i grunden relativt positiva till att resa i kollektivtrafiken. Det upplevs vara små skillnader, både positiva och negativa, mellan det vardagliga resandet och de exempelresorna som gjorts. Kännedomen om arbetet för att förenkla resandet för personer med funktionshinder är hög, men kunskapen om vad dessa innebär är låg. Det innebär inte att resandet är smärtfritt. Det finns problem, trösklar och barriärer att åtgärda. På individnivå, och här varierar barriärerna starkt, finns trösklar som reducerar möjligheten att resa kollektivt. Den övergripande slutsatsen är att det handlar om att utveckla resandet genom att minska/ta bort vissa barriärer.

7 Svårt att se Svårt att röra sig Svårt att höra Svårt att tolka
Slutsatser Grupper Svårt att se Graden av problem varierar Huvudsakligen informationsbarriärer Svårt att röra sig Upplever flest problem Huvudsakligen fysiska barriärer Svårt att höra Upplever minst problem Delvis informationsbarriärer Svårt att tolka

8 Arbeta med fysiska barriärer och informationsbarriärer
Slutsatser Arbeta med fysiska barriärer och informationsbarriärer Huvudsakligen finns två typer av barriärer: Fysiska barriärer; t. ex. avsaknad av ramper, rullstolsplats ombord, ledstråk. Rör framförallt gruppen svårt att röra sig, i viss mån gruppen svårt att se (men då ofta som en följd av brist på information) Uppstår: framförallt vid på/avstigning, i viss mån även på hållplats/byte. Informationsbarriärer; ex. avsaknad av utrop, otydlig information, stökig miljö. Visuella barriärer för grupperna svårt att se/svårt att tolka samt ljudmässiga för gruppen svårt att höra Uppstår: framförallt vid planering, på hållplats och ombord Genom att arbeta med antingen fysiska eller informationsmässiga barriärer (eller båda) förbättrar man situationen för olika grupper av funktionshindrade. Idealt är givetvis att arbeta simultant med båda områdena.

9 Typ av barriär skiljer grupperna åt
Slutsatser Typ av barriär skiljer grupperna åt I huvudsak finns två grupperingar: Informationsbarriärer: grupperna svårt att se och tolka och i viss mån även svårt att höra Fysiska barriärer: gruppen svårt att röra sig och i viss mån gruppen svårt att se Grupp Barriärer Följder Fokusområden för förbättringar Svårt att se Fysiska och information Svårare förflyttningar framförallt vid påstigning/byten, svårare vid störningar Tydliga utrop ombord och på hållplats, anpassning till talsyntes (ex. appar) Svårt att höra Information Skyltar och skriven information centrala Förbättrade utrop för hörande, visuell information för icke-hörande Svårt att röra sig Fysiska Brist på anpassade fordon, ingen plats ombord på fordon Fler anpassade fordon, befintliga och fungerande ramper och plats för rullstol Svårt att tolka Planerar resan noggrant, stor osäkerhet vid nya resvägar och vid störningar Förenklad/tydlig information under resan Ovanstående tabell är en något förenklad bild av barriärer för resandet i kollektivtrafiken för de fyra grupperna. Nivån av funktionshinder och kombinationer av dessa påverkar individens barriärer och möjligheter att resa kollektivt.

10 Skillnader i reseprocessen
Dagens resande Skillnader i reseprocessen De olika stegen i reseprocessen har olika barriärer, men även här fungerar resandet och exempelresorna huvudsakligen bra. Sett till delsteg bör vissa aspekter få högre prioritet, nedan redovisade med förslag från grupperna: Förenkla/förtydliga planering: större text/mindre mängd information/tydligare kontraster på t.ex. displayer/skyltar/hemsida. En kontaktväg för Västtrafik, färdtjänst, ledsagare. Reseplaneraren visar anpassade fordon. Till hållplats: hjälp att hitta till och mellan okända hållplatser. På hållplats: talad information på hållplats och fordon, tydligare utrop. Av/påstigning: tillgång till fungerande ramper på fler fordon. Ombord: använd utrop i större utsträckning. Underlätta byten: önskar mer tid för byten, tydligare hänvisning till nästa hållplats, utökad ledsagarservice, tydligare ledstråk, anpassade hållplatser.

11 Positiva och negativa upplevelser av exempelresorna
Totalt Ombordpersonal Inga störningar Hållplats: saknar info och anpassning Byten Se Anpassat fordon Bekvämt ombord Påstigning Skyltning på fordon Höra Hållplats: har info och anpassning Enkelt se att fordon är anpassat Enkelt till hållplats Röra Enkelt veta var fordonet är/gå av Hållplats: har anpassning Plats ombord Stiga ombord Betala resan Tolka Hållplats: har info

12 Dagens resande

13 Idag fungerar resorna relativt bra
Dagens resande Idag fungerar resorna relativt bra Det finns absolut förbättringsmöjligheter för att förenkla och öka resandet i dessa grupper av funktionshindrade. Den allmänna känslan är dock att resandet i grunden fungerar bra, för flertalet. Undantag finns, både vad gäller individer och enskilda reseupplevelser, men något grovt kan sägas att det snarare handlar om att förädla upplevelsen, inte att i grunden göra om den. Kännedomen om det anpassade nätet är relativt låg, men nyttjandet av det är förmodligen vanligt i dessa grupper. Vid planerandet av exempelresorna kunde de flesta göras med deltagarnas normalt använda hållplatser.

14 Stora grupp- och individvariationer i reseupplevelsen
Dagens resande Stora grupp- och individvariationer i reseupplevelsen Påverkan Vana att resa Nivå av funktionshinder Attityd/vilja Möjlighet/enkelhet Möjligheten att resa kollektivt, och upplevelsen av hur lätt/svårt det är, varierar mellan, men också inom, grupperna. Skillnaderna kommer ifrån: Allmän vana att åka kollektivt Nivå av funktionshinder Egen attityd/vilja att nyttja kollektivtrafiken Möjlighet/närhet till kollektivtrafik, ex. genom var man bor. Sammantaget innebär det att skillnaderna finns både mellan grupperna men också mellan individerna. Deltagarna har alla viss erfarenhet av att åka kollektivt. Med säkerhet finns det därför personer i varje grupp som har betydligt större avstånd till kollektivtrafiken och helt avstår att använda den.

15 Skillnader mellan grupperna
Dagens resande Skillnader mellan grupperna Det är svårt, och förmodligen mindre intressant, att avgöra vilken grupp som har enklast/svårast att resa med kollektivtrafiken, grupperna möter olika typer av problem och möjligheter. I någon mån framstår dock gruppen svårt att höra som den grupp som har enklast att resa kollektivt. Hörselnedsättningen påverkar i mindre utsträckning både möjligheten att och tryggheten i kollektivresorna. Gruppens användande av kollektivtrafiken inskränks inte alls enligt dem själva. Gruppen svårt att röra sig har oftast mindre möjlighet att använda kollektivtrafiken, sämst upplevelse av den genomgående, samt även lägre bedömning av exempelresorna. Uppfattningen är att den här gruppen har störst barriärer och mest negativ inställning både till vardagsresandet och till exempelresorna. Övriga grupper tycks relativt jämförbara, men givetvis finns det en stor skillnad mellan ex. en mild dyslexi (svårt att tolka) och en blindhet (svårt att se). Grupperna svårt att tolka respektive se har relativ samsyn, och möter också ganska mycket samma problemområdet (visuell information).

16 Skillnader i reseprocessen
Dagens resande Skillnader i reseprocessen När resandet delas upp i processteg (från planering till avstigning) fungerar stegen oftast bra eller tillfredställande. Några mönster framstår: Byten är mer problematiskt än övriga aspekter. Stressande moment med tidsbegränsning eller långt mellan hållplatserna. Ofta mycket folk i rörelse och på okända hållplatser. Sker ibland på icke-anpassade hållplatser. Även planering orsakar vissa problem (ffa. gruppen svårt att se). Västtrafiks hemsida är otydlig, överfylld. Måste kontakta flera aktörer (ex. Västtrafik, färdtjänst, ledsagare). Reseplaneraren visar inte om fordonet är anpassat/finns plats ombord. Gruppen svårt att se har genomgående något svårare med planering samt till/på hållplats och bitvis även byten. Gruppen svårt att röra sig har något svårare med på/avstigning och ombord.

17 Kännedom och inställning till anpassning
Dagens resande Kännedom och inställning till anpassning Huvuddelen av de funktionshindrade säger sig känna till att en del av kollektivtrafiken är anpassad. Informationen har kommit genom: Det egna förbundet Egen roll i någon form av samverkan kring kollektivtrafik Vänner/bekanta Kunskapen om anpassningen är dock relativt grund – i huvudsak känner man till att de genomförts men inte var, hur eller vad det innebär. Grundinställningen är positiv, anpassningen såsom man känner till eller tänker sig den, innebär en förenkling för en själv och andra som åker kollektivt och eventuellt att fler kan åka kollektivt. Citat Om flera rullstolsbundna åker med kollektivtrafiken kanske det blir problem att få plats i bussarna, det kan bli en säkerhets risk. Det kan vara stigmatiserande. Olika grupper har olika behov. En rörelseförhindrad vill ha släta ytor, medans blinda vill ha tydliga kanter att följa. Dessa intressen kan krocka. De ledstråk som finns nu är inte tydliga. Anpassningen kan innebära att det blir färre hållplatser. Vi och våra grannar önskar en hållplats hos oss men de väljer att inte lägga en där eftersom den då måste tillgänglighetsanpassas. Torpterminalen som är nybyggd är ändå inte bra, den är ett skräckexempel. Det finns ingen tydlig väg utmärkt där man ska gå till hållplatsen. Det finns ingen plats vid hållplatsen där en taxi kan stanna och plocka upp rörelsehindrade eller synskadade. De är hänvisade till pendelparkeringen och kan behöva gå iväg en lång sträcka. Hållplatsen är inte genomtänkt.

18 Egna förslag för satsningar i kollektivtrafiken – SE
Dagens resande Egna förslag för satsningar i kollektivtrafiken – SE Skapa någon slags biljettservice för synskadade, förenkla biljettsystemet så mycket som möjligt. Ta bort zonerna och krångel, gör det mer som en taxi där man betalar mer för ett visst avstånd om du använder kontoladdning. Jag skulle se till att det finns mycket mer personlig service t.ex. ledsagare vid behov. Samt utbilda busschaufförer att svara på frågor och hjälpa folk med funktionshinder. Jag skulle jobba mer med den tekniska delen. Fixa tydliga linje- och hållplatsutrop. Göra kortläsare mer taktila(kännbara) så att man vet funktionen. Att man kan ringa till en beställningstjänst som anordnar färdtjänst, ledsagare och kollektivresor på ett enda samtal. 1: Öka visuell tydlighet vid planering och genomförande av resor. 2: Tydliga och lättanvända kortläsare/betalsystem. 3:Trygghet och personlig service måste alltid finnas. 4:Kontrastrika ledstråk vid stationer och hållplatser. Allt borde läggas in som standard (tillgänglighetsanpassningen) för om man måste lägga till det i efterhand blir det dyrt och skapar problem. Biljettsystemet måste vara enkelt. Det borde vara lätt att identifiera sitt Västtrafikkort som om t.ex. ena hörnet var bortklippt. Då skulle man direkt veta vilket kort det är. Man borde även bygga in hjälpmedel i apparaten, röst som säger vad det står. Miljön på stationen är viktig. NET har bra sinusplattor. Det borde finnas hela vägen till taxiparkeringen. Stationer som Södra torget borde förbjudas. Det är för mycket folk, bussar och lägen. Man hör inte bussarna förens de är för nära. Motorn sitter bak i bussen så den hörs inte, Kan bli farligt. Gat-systemet som NET har är mycket bättre och säkrare för då kan du inte bli påkörd och det gör det lättare att hitta. Förarna måste utbildas i vad en vit käpp innebär. Det är svårt att hitta i reseplaneraren. Ibland gör den konstiga felkoder (lock override) som verkar ha med programmeringen att göra. Idealiskt hade varit att kunna ha ett nummer man ringer för att få färdtjänst och ledsagning hela vägen, inte flera samtal som det är nu. Kunna göra allt på en beställning. Det är redan gjort men markera tryckknappar bättre och markera trappor i bussen.

19 Egna förslag för satsningar i kollektivtrafiken – TOLKA
Dagens resande Egna förslag för satsningar i kollektivtrafiken – TOLKA Jag skulle förbättra skyltarna (elektroniska-tidtabeller, tidtabeller, ombordisplayer) Jag skulle inkludera färger och färgkombinationer samt symboler som gör det lättare för folk med dyslexi att skilja linjerna åt. Jag skulle förbättra västtrafiks hemsida och appen genom samma teknik. Se till att sökmotorn fortsätter fylla på text. Jag skulle göra hemsidan mer ren genom att minimera "plottrig" och distraherande text. Sen på tågbiljetter skulle jag försöka minimera "plottertext" iaf separera den viktiga texten (avgångstid, station etc.) ifrån den texten så att den är tydlig. Jag skulle också använda lättläslig text för det. Samt skriva siffror i både sifferform och bokstäver för att hjälpa folk med kalkuli. Göra så att man hör hållplatsutropet. Sätta fler stoppknappar och stolpar man kan hålla sig i i fordonen. Göra så att man kan se displayen tydligt. Det måste vara enkelt att komma av och på fordonen för rörelsehindrade genom att till exempel använda hissar. På landet är det omöjligt att åka kollektivt om man sitter i rullstol. Utropen måste alltid fungera. Linje med mindre byten. Fler olika linjer så att det blir mindre byten. Skylta mer och bättre. Linjenummer och destination borde vara skyltat på alla sidor av bussen. Höj och sänkbara plattformar på tåg och bussar. Ge mer tid mellan bytena, det skulle hjälpa mycket för folk med funktionshinder. Ge busschaufförer en etikettskurs så att dem beter sig mer

20 Egna förslag för satsningar i kollektivtrafiken – RÖRA och HÖRA
Dagens resande Egna förslag för satsningar i kollektivtrafiken – RÖRA och HÖRA RÖRA Jag skulle anpassa fordonen bättre, utöka utrymmet i mittpartiet för rullstolar, barnvagnar etc. Skulle se till att få alla spårvagnar anpassade för rullstolsbundna(lågt golv). Jag skulle anpassa höjden på trottoarkanten på hållplatserna så att dom matchar bussarna. Ge mer tidsutrymme i tidtabellerna, speciellt för byten. Skulle utbilda alla chaufförer i hänsyn till rörelseförhindrade och se till att man som rullstolsbunden kunde sätta krav på att man får den hjälp man behöver. Göra så att reseplaneran uppdateras i realtid och även att det uppdateras i den om det finns plats för funktionshindrade. Mer tillgängliga spårvagnar och mer platser för funktionshindrade. Även tänka på andra grupper så som synskadade, hörselskadade, kollektivt funktionshindrade osv. Se till att vi får fler låggolvsbussar, speciellt expressbussarna. Utbilda förarna att hantera ramperna. Flytta ner betalautomaterna. Ge bussarna mer på och avlastningstid för folk på centrala hållplatser, ge folk 15 minuter. Utbildning för busschaufförerna/spårvagnsförarna, låta dom testa att sitta i rullstol och åka runt i kollektivtrafiken. Samt allmän träning om hur man ska hantera situationer när folk med rörelsehinder. Standardisera liftarna, ta den bästa liften och applicera den på så många ställen som möjligt. HÖRA Att (vi) ska komma åt och nyttja kollektivtrafiken. Komma åt ljudlig info lika lätt som synlig Göra om displayen på både buss och hållplatser. Kanske en extra som talar om inställda eller försenade bussar/vagnar. Displayen, säger till byte och sådant. Det som sägs i högtalaren ska stå på displayen. Det är ganska bra nu. Vi har fått digitala displayer och högtalarutrop. Kommer inte på något förslag.

21 Svårt att se

22 Gruppen svårt att se har större svårigheter i kollektivtrafiken
Orientering Störningar Beroende Gruppen har vissa fysiska svårigheter i kollektivresandet – gäller framförallt att hitta fram till rätt fordon och mellan fordon. Ur informationsperspektiv blir gruppen ibland lidande vid störningar/ändringar – bullriga miljöer gör att utrop inte uppfattas. I viss utsträckning är gruppen mer beroende av personlig hjälp – ledsagare, andra passagerare. Gruppen upplever som en följd en något större osäkerhet i resandet. Åtgärder för att underlätta orientering ger förmodligen störst nytta för gruppen. Observera att gruppen använder visuella kanaler i ganska stor uträckning.

23 Svårt att se: återkommande problem/önskemål
Generellt finns följande problem eller önskemål om följande förbättringar: Utrop ombord fungerar inte tillfredställande Svårt att veta var man ska av Önskar utbyggnad av utrop på hållplats samt ”knapp” för att få talad info om nästa linje på hållplatsen De nya gråa betalautomaterna har inga knappar, svårt att veta var man ska trycka Undvika korsningar där man riskerar att gå framför bussen För mycket folk = bullrigt och rörigt, för lite folk = ingen att fråga. Undviker knutpunkter, ibland. Appar anpassade till mobiler så att talsyntes fungerar Väljer helst kända hållplatser, svårt med nya ställen Bussar stannar på olika ställen på hållplatsen

24 Önskade förändringar – svårt att se
Planera Appar med talsyntes som fungerar/kan läsa allt Att fler synskadade ska vilja/kunna använda appar i kollektiv-trafiken Ett centralt nummer för planering och bokning av hjälp (inte olika nummer för ex färdtjänst, ledsagare m.m.) Till hållplats Personlig hjälp (ex ledsagare, familj eller färdtjänst). Upphöjda ledspår att följa för att hitta rätt. Logiska hållplatslägen På hållplats Fungerande, använda och tydliga utrop om något händer. Hållplatsknapp” på alla hållplatser Tydligare text på skyltar för de som är synskadade. Markering av var kanten på hållplatsen är för att inte snubbla/kliva fel Sänkta trottoar-övergångar vid spår/knutpunkt Terminalvärdar i tydlig väst, vid behov av hjälp Påstigning Att bussen stannar nära kanten och på samma avstånd från kanten. Att bussen stannar på samma ställe på hållplatsen Utrop på bussens utsida, som talar om vilken buss som kommer Ombord Fungerande och använda utrop. Att föraren hjälper till / svarar på frågor / säger till Trappsteg som är utmärkta Tydligare kontrast på stoppknappen ombord Avstigning Inga önskemål Byte Så nära som möjligt mellan nuvarande och nästa buss och/eller tydlig spårning mellan hållplatser/ lägen Så ofta som möjligt samma hållplatser för byten Mer tid för byten generellt, och specifikt vid byte mellan olika fordonsslag Önskade förändringar – svårt att se

25 Öppna svar om reseupplevelsen – svårt att se
Det går bra på stråk jag känner igen, till platser jag åkt innan. …svårt ifall jag åker till en helt ny eller okänd plats. På kvällen eller vid lågtrafik har förarna en tendens att stänga av hållplatsutropet När hållplatsutropen inte funkar så är det illa. De nya kortläsarna är omöjliga att använda. Dock så kan man få ledsagarservice vid knutpunkter vilket är mycket bra hjälp. …oftast får jag väldigt bra bemötande av personal(chaufförer och värdar). Den största otryggheten eller oron kommer vid spårvagnsfärder och byten mellan spårvagnslinjer. Tågen fungerar lätt för de håller sig alltid till samma ställen, perrong och linje. Bussar är svårare för att det är svårare att hitta var de är och vart de ska gå ifrån. Det är för mycket bussar och folk så att det är svårt att orientera sig. Nya sträckor är otäckt. Vill veta om det är utrop på bussen. Ber föraren ropa ut annars men det blir inte alltid att de gör det ändå Positivt Turtätheten på turerna fungerar bra för mig och det känns inte otryggt ombord på fordonen. Samt att pensionärskorten fungerar utmärkt för mig, jag behöver inte knappa på kortläsaren utan det är bara att trycka kortet mot den. Ledsagarservicen vid knutpunkter. Fordonen är inga problem att gå av och på. Samt att förare och fordonspersonal är mycket trevliga. Det är bra att man kan planera resorna via Västtrafiks hemsida och app. Man kan förbereda sig så att man slipper väntetider och hitta andra alternativ som chaufförerna inte vet om Utropet är väldigt behagligt för man vet vart man ska stiga av. Det är samma på tågstationer. Tåg har personal som kan hjälpa till vid stämpling. Det är samma sak med buss 100 för de har väldigt hjälpsamma förare Utropen fungerar bättre nu än förut. Har fått ett specialkort som gäller för hela året direkt. Att man inte måste stämpla det underlättar. Det fungerar jättebra att resa de resor som man kan.

26 Öppna svar om reseupplevelsen – svårt att se
Negativt Tidtabellerna har en för liten text… De behöver använda fetare text, gärna med svart bakgrund och vit text (skapar kontrast). Busschaufförerna har en tendens att stänga av hållplatsutropen, svårt att veta var man ska gå av. Även spårvagnarna använder inte sitt utvändiga utrop Den äldre (kortläsaren) är inte optimal men den fungerar bättre. Man känner knapparna. Den nya är bättre, men inte för mig Det finns inte möjlighet till flexibelt resande, för få avgångar och för långa väntetider mellan byten. Appen och hemsidan kan vara lite tydligare, svårt att se de digitala informationstavlorna vid hållplatserna och på fordon…irriterad vid förseningar och väntetider och många busshållplatser är oskyddade vid regn. Det finns en otrygghet med resor, de är stökigt med folket på fordonet och högljudda personer i telefon. Man behöver en tyst avdelning/sektion vid längre resor. Stressade stads- och tätortsbussförare. Frågar man föraren så är det ett väldigt irriterat svar för de är stressade. Synskadade har ofta dålig balans och bussarna kör innan man hunnit sätt sig, förare vet inte vad en vit käpp innebär. Det fungerar mindre bra om utropet inte fungerar. Att åka till okända platser är otäckt för då vet man inte vart man är utan utrop. Lätt/svårt Jag är relativt van vid att resa kollektivt, jag har alltid varit beroende av kollektivtrafiken då jag aldrig ägt en bil. Så jag kan känna mig trygg i att åka då jag har så mycket erfarenhet av det. Om jag aldrig har varit vid en plats så är det väldigt svårt att hitta och orientera sig och att hitta till och från hållplatserna. Turtätheten på resor är bra där jag bor. Samt att jag kan förbereda mig via appen (reseplaneraren) Med längre turer som tåg är det ganska lätt pga. av tydliga hållplatser, utrop och personal. Biljettsystemet försvårar för det fungerar inte med pekskärm. Det fungerar mindre bra om utropet inte fungerar. Att åka till okända platser är otäckt för då vet man inte vart man är utan utrop.

27 Svårt att höra

28 Svårt att höra Gruppen svårt att höra tycks klara sig relativt bra i kollektivtrafiken Höra Utrop, hållplats Utrop, ombord Generellt fungerar användandet av kollektivtrafiken bra, gruppen har enklast att nyttja kollektivtrafiken. Naturligt blir ”talad” information det område där störst brister upplevs. Flest brister finns kring utrop vid hållplats och framförallt ombord (inga utrop eller låg/dålig ljudkvalitet). Andra brister ligger i avsaknad av displayer, dåligt uppdaterade displayer och/eller behov av synlig information. Att säkerställa utropen är prioriterat, men även fortsatt arbete med att ge visuell information (framförallt displayer, webbsidor och appar), ombord men även på hållplats.

29 Svårt att höra: återkommande problem/önskemål
Generellt finns följande problem eller önskemål om följande förbättringar: Displayer saknas eller fungerar inte, svårt att se displayer/veta var de är. Svårt att höra vissa ljud, ex. mörka tonlägen och utrop i bullrig miljö Vid störningar/ändringar: Högtalarutrop saknas/hörs inte Saknas displayer för att få störningsinformation, eller för att förstå var utropen avser Önskar synliga displayer ombord på fordon för trafikinformation och störningsinformation.

30 Önskade förändringar – svårt att höra
Planera Inga önskemål Till hållplats På hållplats Störningsinfo i display som komplement till Tydligare utrop som hörs och förstås. Utrop både vid hållplats och ombord Påstigning Ombord Blinkande ljus ombord vid en störning Byta mörka röstlägen/ högre röstlägen endast i utrop Avstigning Byte Förseningar i displayen Önskade förändringar – svårt att höra

31 Öppna svar om reseupplevelsen – svårt att höra
Fantastiskt, bemötandet har varit proffsigt. Det går att prata med kollektivtrafikspersonalen om det är något. Fungerar bra men när chauffören spelar hög musik så utestänger det andra ljud. Blir jobbigare och svårare att kommunicera då Tycker det är bra. Man slipper tänka på parkering och sånt. De flesta linjerna kan jag redan. Kan de tider bussarna går. Displayen funkar inte alltid bra. Då ropar de ut, och när det inte heller funkar riktigt, är det svårt att höra. Om en buss/vagn blir inställd får man ingen info. Det går bra. Men när det är byte så hörs inte högtalarna. Mycket otydliga. Man får se sig omkring när andra hoppar av. Positivt Jag har inga problem. Jag anpassar mig efter kollektivtrafiken. Jag bestämmer tider efter när bussarna och tåg går. Att det finns skyltar att läsa för instruktioner Genomgående funkar kollektivtrafiken bra. Lite förseningar bara. Oftast funkar ljudet från högtalarna. Allt funkar bra. Inget speciellt utmärkande.

32 Öppna svar om reseupplevelsen – svårt att höra
Negativt Inget När ljudlig information dränks i annat ljud eller är för låg volym Dåliga högtalare på bussar/vagnar är väldigt svårt att höra och när det är buller. När det kommer ljud från två högtalare och ljuden inte är synkade blir det ett eko som är svårt att höra. Vid byten eller när de säger något i högtalaren. Man hör inte. Otydligt. Lätt/svårt Fordonen är fräscha, rena och behagliga. Personalen är kunnig och går att prata med. Inget är svårt. Hörseln är inte ett så stort hinder så länge man kan se och läsa information Om jag kan tiderna så flyter det på. Om det inte är stora förseningar. Inget svårt. Bara när högtalaren är otydlig. Då är det svårt att höra. När man ska byta tåg så är det 5 minuter mellan bytet. Då är det svårt att höra högtalaren vart man ska. De som har svårt att gå eller äldre är det svårt att hinna till nästa byte. Långt mellan hållplatserna.

33 Svårt att röra sig

34 Gruppen svårt att röra sig möter huvudsakligen fysiska hinder
Påstigning Avstigning Avsaknad av anpassning Gruppen möter fysiska hinder, i låg/ingen utsträckning informationshinder. Gäller framförallt avsaknad av anpassade fordon eller lång väntetid på ett sådant (kommer inget alls, fullt ombord). Problemen uppstår vid påstigning (ingen ramp, upptagna anpassade platser, mycket folk) och avstigning. Vid byten upprepas processen. Gruppen skulle ha störst hjälp av fler anpassade fordon i kollektivtrafiken. Ett alternativ är också bättre möjligheter att innan resan veta vilka fordon som är anpassade (ex. med längre framförhållning i Reseplaneraren).

35 Svårt att röra sig: återkommande problem/önskemål
Generellt finns följande problem eller önskemål om följande förbättringar: Den kända resan fungerar oftast bra, den okända är svårare Biljettautomat sitter för högt vid påstigning Manuella ramper är smidigare än elektriska, går snabbare och färre trasiga sådana Önskar möjlighet att se om fordonet är handikappsanpassat tidigare i appen Vid rusningstrafik tenderar det att blir fullt på handikappsplats. Önskar en markering där bussar placerar sig så att det är lätt att veta var funktionshindrade ska gå på

36 Önskade förändringar – svårt att röra sig
Planera Informera färdtjänst till/från hållplats Tidigare se om anpassat fordon Se om det finns plats för rullstol Extra tid om fullt ombord Till hållplats Kortare avstånd för att undvika ont i händerna med rullstol Använda färdtjänst till hållplats På hållplats Värme om fullt ombord och väntetid Påstigning Informera om att andra måste lämna plats för rullstol Ombord Plats för rullstol Hinna spänna fast sig Avstigning Inga önskemål Byte Vid större knutpunkter är det svårt ta sig runt, omvägar tar tid och riskerar att missa bussen Inte asfalterat runt hållplatser Önskade förändringar – svårt att röra sig

37 Öppna svar om reseupplevelsen – svårt att röra sig
Tycker det i allmänhet funkar bra, både busschaufförer och passagerare hjälper mig om det är problem med t.ex. på- och avstigning. Men ibland när det är stressigt med tidtabellen kan det vara svårare att få den hjälpen. Det är svårt. Spårvagnarna är otillgängliga, dvs ej handikappsanpassade. Det finns ett fåtal platser som jag kan sitta på och dom är ofta tagna av andra, t.ex. barnvagnar. Det är dålig information på hållplatserna om spårvagnarna är handikappsanpassade eller inte, samma sak i reseplaneran. Ibland är det glapp mellan insteget eller höjdskillnad mellan plattform och spårvagn. Svårt då förarna inte vet hur man hanterar liften, dom behöver träning och få en genomgång om hur liftarna funkar. Det är stressigt när man vet att alla i bussen måste vänta länge för att föraren måste fixa liften. Det funkar relativt bra, men ramperna är ett oros moment. Om den inte fungerar ordentligt försenar jag bussen för alla som åker den. Positivt Det är smidigt att komma på de bussarna med lågt golv, det är nog en av de bättre aspekterna Finns inget speciellt idag. Dom har justerat busshållplatserna till att vara låga vilket är bra. Jag tar ju oftast buss 60 och den har simplare liftar (en utfällbar ramp som sitter i golvet)

38 Öppna svar om reseupplevelsen – svårt att röra sig
Negativt Ibland finns det inte tillräckligt med mitt-utrymme (utrymmet där man ställer rullstolar och barnvagnar) och då kan det rent av vara farligt att åka. Det är också problem att köpa enkelbiljetter då jag inte kan köpa dessa längst fram i bussen, jag går på i mitten av bussen. Förarna inte vet hur man hanterar liften, dom behöver trängning och få en genomgång om hur liftarna funkar. Det är stressigt när man vet att alla i bussen måste vänta länge för att föraren måste fixa liften. Bussarna går väldigt sällan här ute, vi kan inte åka till Henån med buss efter kl. 21:00. Rullstolsplatsen i mitten i bussen måste (göras) tydligare, då folk med barnvagn oftast inte gör plats åt mig för den delen av bussen, det kan också finnas ett värde i att placera rullstolsplatsen bättre på något sätt. Man borde se till att de flesta bussar har ett nerfällbart armstöd istället för ett som redan sitter fast i nerfälld position, så slipper jag åka runt det och sedan backa in i fållan. Lätt/svårt Bussarna är ganska bra anpassade med lågt golv, chaufförerna känner igen mig och vet vad dom behöver hjälpa till med. Tidtabellerna är inte anpassade till att chauffören ska stanna och ta ut rampen, tvungna att åka snabbare (mer osäkert) och tiden mellan byten är för korta…tar längre tid för mig att orientera mig p.ga höga trottoarkanter som jag måste åka runt etc. Det skulle hjälpa ifall man lättade upp på tidtabellerna lite och gav rum för förseningsmoment samt lägga lite extra tid mellan … byten. Ibland när jag åker spårvagn … måste (jag) vänta p.g.a. att liften krånglar och att dörrarna hinner stängas innan jag kommer av. Allt detta gör det svårt att tidsanpassa sin vardag runt kollektivtrafiken. Speciellt om man åker ensam, jag vågar inte åka då liftarna kan krångla och jag vill veta att jag kommer av och se till att dom inte åker iväg utan mig. Om det är lätt eller svårt beror helt på om jag har tillgång till ledsagare. Ifall jag har det är det inga problem. Om inte, så kan jag inte åka alls.

39 Svårt att tolka

40 Gruppen svårt att tolka möter huvudsakligen informationshinder
Visuell information Mycket information Utrop Gruppen har få fysiska hinder i kollektivtrafiken. Istället har gruppen, naturligt, svårigheter vad gäller information inför och under sin resa. Visuella kanaler har mindre förmåga att underlätta, speciellt när mycket information ges samtidigt. Utrop blir därför viktiga. Variationerna av svårighet är stora i den här gruppen, ex. lätt/svår dyslexi.

41 Svårt att tolka: återkommande problem/önskemål
Generellt finns följande problem eller önskemål om följande förbättringar: Gruppen tenderar att planera resan i förväg i hemmet och upplever stor stress vid förändringar/störningar. Utrop ombord är viktigt för gruppen – fungerar inte alltid idag Önskar färgkoder el. dyl. för att enklare skilja linjer/fordon åt. Exempelvis röd färg på en linje, där linjens nummer visas i röd färg Samma färger kan användas i displayer Önskar färre detaljer i information, då viktig information tenderar att försvinna i ”bruset” av detaljer. Gäller alla kanaler: hemsida, display, fasta skyltar. Övrig information och ”byråkratisk” text bör skiljas från reseinformation Önskar stor/större text Kontrastet är viktiga Känner stress att gå ombord, önskar mer tid för påstigning

42 Önskade förändringar – svårt att tolka
Planera Hemsidan välja kontrast/ färger Mindre mängd text Separera bort onödig text Till hållplats Att hitta rätt till hållplatsen ex rätt buss och rätt hållplatsläge På hållplats Skyltning- väsentlig text endast Inte orange färg+ svart text Busslinjen- inte bara text, siffror och färg-kombinationer Olika siffror vid olika platser Påstigning Inga önskemål Ombord Utrop MÅSTE finnas Färgdisplay/ anpassnings-bar Större text på skärmen Avstigning Byte Önskade förändringar – svårt att tolka

43 Öppna svar om reseupplevelsen – svårt att tolka
Det fungerar bra, dyslexi är egentligen inget problem. I alla fall inte i mitt fall. Bökigt. Även på udda tider så är det fullt på vagnarna. Mest barnvagnar som man inte kan göra nåt åt. Finns inte mycket plats när de är på. För långt avstånd till närmsta busshållplats. Nervös inför ombyggnaden. Man vet ej vart man ska ta vägen. Man är låst här ute. Händer nåt med vagnen så är det långt till busshållplatsen och annan spårvagnshållplats. Hållplatserna är ej trygga. Det är bra att åka kollektivt generellt sett. Som dyslektiker är jag beroende av muntliga utrop. Det är många gånger utropen inte är på. På den nya Torpterminalen är det svårt att se tidtabeller och avgångar, det är så litet och mörkt. Det finns inte heller några ledstråk för synskadade. Det fungerar bra. Det har blivit bättre, delvis med reseplaneraren, att planera sin resa. Planeraren har blivit bättre när det gäller användarvänlighet och funktionalitet. Jag tycker det är trevligt man behöver inte på att köra bil utan kan bara sitta och titta ut. Positivt Reseplaneraren fungerar bra, sökfunktionen är bra. Den skriver klart orden trots att du bara skrivit ett par bokstäver. T.ex. Frö blir Frölunda torg. Vilket är bra om man är dyslektiker. Samt att den sparar hållplatser man sökt på innan. Undantag när trafiken flyter på så är väntetider OK, blir det sent så får man vänta en kvart. Men när de bygger om så funkar det ej. Informerar inte i tid om det är stopp. De satte upp en extra infotext på vagnen som var bra, jag slapp vrida huvudet. Bättre med orange text. Kontrollanter är hjälpsamma, hjälpte med kolla tidtabeller. Det mesta fungerar bra. På Nils Ericson terminalen är det lätt att hitta. Texten på tavlorna är stor och ljus på mörk bakgrund. Förarna är oftast trevliga. Inget just nu. Det är inte särskilt svårt att resa, reseplaneraren är hyfsat lätt att nyttja.

44 Öppna svar om reseupplevelsen – svårt att tolka
Negativt Tycker Västtrafiks hemsida är mer krånglig än reseplaneraren. Jag önskar att man kunde spara sina rutter som "favorites" på ett enklare sätt utan login, utan att det sparas på datorn själv. Samt att dom likt reseplaneraren skriver klart hela ordet när man ger några bokstäver. Dåliga på att åtgärda stopp-problem. Att man inte kan betala med sedel på vagnen. Många linjer – mycket info. De muntliga utropen är inte alltid på. Förbindelsen här ute, korsningen Bankogatan- Enerbacksgatan-Ormåsgatan kunde bli bättre. Turtätheten. Hållplatsen borde flytta 200 meter söderut eftersom flera bostadshus byggs där. Det är dåligt skyltat på bussar och hållplatser. Gör skyltarna tydligare, större skyltar, mer utmärkande färger. Busschaufförerna är inte särskilt hjälpsamma, de borde hjälpa till ifall jag vandrar omkring en busstation och ser förvirrad ut Lätt/svårt Min dyslexi påverkar väldigt lite, särskilt eftersom jag har svårare att skriva än vad jag faktiskt har att läsa. Så det stör inte mig. Man får hoppa av för att det är för mycket folk på fordonet. Det är mycket barnvagnar. De måste bygga eller anpassa bussarna för barnvagnar. Det är mycket barnvagnar här, mest när jag ska hem. Det behövs fler busslinjer. Det tar 20 minuter att ta sig till hållplatsen. Jag har svårt att läsa och är beroende av fungerande utrop. Reseplaneraren förenklar resan eftersom jag inte reser så ofta. I och med att jag har Aspergers så kan det vara svårt om det blir mycket detaljer eller stressmoment. Det kan vara tidspress, att inte exakt veta vägen

45 Upplevelse av exempelresor

46 Läs- och tolkningsanvisning
Reseupplevelse Läs- och tolkningsanvisning Tolkningen av resultatet för exempelresor bör göras både för exempelresorna i sig, men också delvis för det vanliga resandet. Vid planering och genomförande av exempelresorna har dessa i möjligaste mån gjorts via hållplatser i det anpassade nätet. 78 av de 90 resorna har gjorts från och/eller till en anpassad hållplats. Då ingen uppdaterad förteckning över anpassade hållplatser finns kan andelen dock vara högre. Då fordonen inte med säkerhet kan planeras utifrån anpassade sådana har den variabeln fått nedprioriteras. Då majoriteten av fordonen enligt uppgift från Västtrafik redan är anpassade bör den faktorn ha mindre påverkan på utvärderingen vad gäller det anpassade nätet. Vidare valdes att inte göra för stor påverkan på deltagarnas vardag och resvanor, därmed planerades resor utifrån normalt resande så långt som möjligt. Det innebär att en del av resorna är sedan tidigare kända resor, och vi kan också se att osäkerheten är lägre när dessa resor görs.

47 Exempelresorna bedöms huvudsakligen fungera bra
Reseupplevelse Exempelresorna bedöms huvudsakligen fungera bra De genomförda exempelresorna har fungerat bra för deltagarna, de flesta kriterier bedöms som ganska eller mycket bra. Högst betyg ges området OMBORD och aspekten ”Bemötandet från förare/ombordpersonal var trevligt”. Lägst betyg ges området VÄNTA PÅ FORDONET och aspekten ”Det fanns bra information om linjer, tider och priser vid hållplatsen”. Exempelresorna har fungerat bäst för gruppen svårt att höra, liksom dagens resande också fungerar bäst för den här gruppen. Övriga grupper ger något lägre bedömning, alla ligger dock oftast mellan ganska och mycket bra i sin bedömning. Totalt sett bedömer man att exempelresorna är ungefärligen lika enkla/svåra som vanliga resor. Citat Det har fungerat alldeles utmärkt. Det har fungerat bra. Det har varit lätt att ta sig till/från spårvagnen och bussen. Allt har gått i tid. Det är inte svårt att hitta trots mitt handikapp. Mycket bra, under dagtid har det varit täta turer. Det har varit en positiv upplevelse. Allt har gått smidigt. Det har varit okej. Jag är orolig i mig själv. När jag blir stressad så läser jag inte instruktioner rätt. Annars har det gått bra. Ingen förändring rent generellt för min del. Betalningen har varit smidigare och utropen fungerade bra vilket man inte kan räkna med alltid.

48 Bedömning av exempelresorna
Fungerade bra/bättre än snittet Fungerade mindre bra än snittet Totalt Bemötandet från förare/ombordpersonal var trevligt Jag fick ett trevligt och korrekt bemötande av föraren/ombordpersonal när jag steg ombord Resan innebar inga förseningar eller inställda fordon Det fanns bra information om linjer, tider och priser vid hållplatsen Hållplatsen var anpassad till mitt funktionshinder Det var enkelt att byta fordon utifrån mitt funktionshinder Svårt att se Det var enkelt att stiga ombord på fordonet Jag fick sitta eller stå bekvämt under resan Fordonet var anpassat till mitt funktionshinder Linje och destination var tydligt skyltat på fordonet Svårt att höra Det fungerade bra att ta sig till hållplatsen med hänsyn till mitt funktionshinder Det var enkelt att förstå om fordonet var anpassat till mig och mitt funktionshinder Svårt att röra sig Det var enkelt att veta var fordonet befann sig och/eller var jag skulle gå av Det var enkelt att betala för resan Det fanns tillräckligt med plats ombord Svårt att tolka OBS! Ovanstående tabell avser ge en övergripande bild av exempelresorna. Baserna är relativt små för långtgående slutsatser men fungerar gott som en illustration av upplevelserna. De 3-4 alternativ som har valts per grupp och totalt för bedömningarna ligger högst/lägst i förhållande till totala genomsnittet.

49 Vissa önskemål om ytterligare förändringar
Reseupplevelse Vissa önskemål om ytterligare förändringar Några önskemål eller förbättringsförslag har uppstått i samband med exempelresorna, dessa skiljer sig dock väldigt lite från önskemål kring det vanliga resandet. Information: störningsinformation som inte kommer fram, utrop som inte hörs och problem med appar. Orientering: ledstråk/hänvisning som inte fungerar, brister i skyltning, osäkra övergångar Fordon: anpassning av fordon saknas, brist på utrymme Personal: bemötande från irriterad/stressad personal, snabba starter Citat Förseningar, jag har sällan fått reda på varför bussarna är försenade. Jag tycker man får för lite information om sådant i helhet. Kraftiga förseningar vid hållplatser eller att jag kommit fram sent. Det skapar problem då jag måste planera enligt ledsagarservice också. Det kan bli så att de måste lämna. Samt att det inte finns hållplatsutrop utanför Göteborg. Jag har inte hört högtalarutropen, det har mest blivit ett hopplock av ord. Det inkluderar alla högtalare. Vissa tidtabeller stämmer inte överens med apparna "Just InTime" och Reseplaneraren. På fyra av fem resor har föraren haft utropen avstängda. Utropen har varit väldigt svåra att uppfatta, både på fordon och när man kliver på. Det har också vid tillfällen varit trångt på bussen då jag behövt dela plats med en barnvagn i mittfåran i bussen. Alla spårvagnar är inte anpassade till mitt funktionshinder, det finns bara en plats för funktionshindrade. Det är kallt vid hållplatsen, värm dessa med infra-värme. Kortläsaren är för högt placerad vilket gör det svårt att stämpla. Det finns ingen markering på hållplatsen och jag har inget företräde på vagnen. Bussförarna blir stressade för att de inte kan liftarna, en del blir sura. På okända platser är det svårt att orientera sig på grund av dålig skyltning som passar mig. Dåligt med information vid ombyggnationen vid Gamlestadstorget. Ledstråken på Alingsås station är grå och de borde vara i färg. Spårvagnstrafiken: hållplatser och stationer är livsfarliga för synskadade. Det borde vara bättre markeringar vid övergången och plingljud så man vet om ett fordon kommer. Ombord på spårvagnen fungerar det ganska bra men det blir stökigt av medpassagerare. Tåg fungerar också bra ombord för det mesta för det är bra belysning och utrop men det är otryggt när det är trängsel, nivåskillnader, höga infotavlor och medpassagerare kan bete sig hänsynslöst.

50 Svårt att se – reaktioner på exempelresorna
Steg Bedömning Sagt om steget Planera Varken bättre/sämre Jag har inte gjort så många annorlunda resor så jag är lika bekväm som alltid. Reser precis samma sätt så dessa har inte varit annorlunda. Apparna fungerade bra. De är bra strukturerade. Till hållplats Hittar till hållplatsen, jag använder mig alltid av ledsagare vid byten. Fungerade som vanligt. Om jag åker hemifrån är vägen till hållplatsen lång och längs en trafikerad väg som jag behöver en ledsagare för annars är det för farligt. Jag vill inte bli påkörd. På hållplats Ingen skillnad. Har fungerat som vanligt. Vid Kinna var det en okänd plats och det var mörkt. Det gjorde det svårare att se. Det var svårt att orientera sig till rätt hållplats. Påstigning Är samma tåg och spårvagnar (ingen skillnad) Berodde lite på fordonet. Tågen fungerar bra men spårvagnarna dåligt. Ingen skillnad alls. De flesta bussarna är som de brukar vara. Det är inte något nytt med bussarna. Ombord Varit mer av de nya biljettautomaterna som inte har knappar. Det var stökiga passagerare men utropen fungerade bra. Utropen var tydligare än vanligt. Jag har inte känt någon skillnad från det vanliga. Det har varit ersättningsbussar, de tar mindre folk än spårvagnen. Byte Bytt fordon på jobbiga stationer som t.ex. centralstationen där man måste korsa spåren vilket är otryggt. Använder alltid ledsagare. Avstigning Det är samma typ av fordon, så det är inte något att jämföra. Det beror på fordonet men det har fungerat likadant som tidigare resor. Inget har ändrats jämfört med hur det brukar vara.

51 Svårt att höra – reaktioner på exempelresorna
Steg Bedömning Sagt om steget Planera Varken/eller el. sämre Vet inte om det kan fungera bättre. Det har varit som vanligt. De resor jag gjorde har jag haft mycket erfarenhet av innan i mitt vardagsliv. De har som vanligt haft minimal planering. Det är ingen skillnad. Det har varit krångligt att det inte funnits någon visuell reseinformation på displayer att tillgå. Till hållplats Varken/eller el. bättre Melleruds kommun har fräschat till hållplatsen och infotavlan är elektronisk. Dessa resor har representerat vardagen för mig som den alltid har varit. Det är ingen skillnad. Det har inte varit någon skillnad då jag inte har något problem med det. På hållplats Dom har fräschat till stationen i Mellerud. Resorna har varit representativa till normalresorna. Så det finns ingen skillnad att hitta. Påstigning Varken bättre/sämre Vet inte om det kan bli bättre. Jag är inte rörelsehindrad (upplever därför inga problem med påstigning). Ombord Nya tågvagnar. Det är precis som det brukar vara, högtalarutropet är lika svårt att höra som vanligt. Byte Jag är nöjd på det hela taget. Jag tycker det är lätt att gå in i fordonen. Inte gjort några byten. Det är som vanligt lätt att byta. Men det har mycket att göra med att jag känner till linjerna. Avstigning Fordonen är konstruerade på ett visst sätt så det är inte så mycket man kan göra. Det har inte varit någon skillnad, jag vet var jag ska av, jag har erfarenhet av linjerna. Plus att displayerna inte varit mer ändrade än vanligt.

52 Svårt att röra sig – reaktioner på exempelresorna
Steg Bedömning Sagt om steget Planera Varken/eller el. bättre Det har varit enkelt att nyttja reseplaneraren, dock har jag alltid varit van vid den. Lättare att titta på hemsidan, det är större text, lättare att se. På grund av appen i telefonen så kan jag se om fordonen är handikappanpassade eller inte. Det är inte alla vagnar som är handikappanpassade, platsen är inte alltid ledig. Till hållplats Varken bättre/sämre Lika krångligt att ta sig till hållplatsen som det varit innan. Inget har ändrats på denna punkten. Det är skillnader på olika platser, de har olika nivåskillnader på perrongerna. Det går inte lika många småbussar till hållplatserna längre. På hållplats Problematiken kvarstår från förr. Ingen markering på hållplatsen om var jag skall stå och hållplatserna har nivåskillnader. Det har blivit mycket lägre kanter och bussarna sänks bättre än tidigare. Påstigning Rampen på fordonen är ofta sönder och insteget är för högt. Om insteget var längre kanske inte rampen skulle behövas. När de (förarna) kan rampen går det bra. Ombord Varken/eller el. sämre Det var obehagligt att be folk flytta på sig för att jag ska stå där jag har min plats. Föraren kör innan man hinner stå på hållplatsen, rullstolen rullar då iväg och jag kan köra på någon. Jag har åkt under andra tider än vad jag vanligtvis åker. Jag brukar inte åka under rusningstid. Byte Det har varit mer lerigt och så, vilket är problematiskt. Men det är mer en indikator på att det varit höst än att Västtrafik ändrat något. För att byta fordon måste jag fälla in och ut tippstödet. Det blir stressigt att hinna av och på. Man är rädd att föraren inte ser en. Det går bra om föraren ringer till den andra bussen, annars blir det stressigt. Avstigning Det har varit lika problematiskt som annars, jag har inte märkt någon skillnad på exempelresorna och hur det vanligtvis fungerar. Det är ofta en nivåskillnad och rampen är ofta trasig. Det har aldrig varit ett problem innan och det är det inte nu heller.

53 Svårt att tolka – reaktioner på exempelresorna
Steg Bedömning Sagt om steget Planera Varken/eller el. bättre På sätt och vis har jag haft förutfattade meningar om att det skulle vara mer krångligt än vad det var. Jag har använt reseplaneraren med ett program på mobilen som gör text till talsyntes, vilket har hjälpt mycket då jag har svårt att läsa. Reseplaneraren har gjort det lättare. Samt tack vare dagens teknik med Ipad och smartphones Appen fungerar bra för mig idag. Till hållplats Varken bättre/sämre Resan Brunnsparken-Beryllgatan var sämre på grund av flyttade hållplatser. Det är onödigt långt till hållplatsen, jag önskar att Enerbacksgatan flyttas till en korsning vid Delbancogatan och Ormåsgatan (Mölndal). Jag går bara bakom hörnet för jag bor vid stationen. På hållplats Både bättre och sämre På grund av ombyggnationen vid Gamlestan. De har flyttat en hållplats till en ny plats med dålig belysning, svårt veta om jag har hamnat rätt. Inga problem, det finns information om detta. Det är okej. Det fungerar så länge jag inte är orolig med att komma till rätt ställe. Påstigning Inget har ändrats på den fronten. Har ej de problemen, mitt funktionshinder stoppar inte mig där. Mellanrummet mellan plattformen och fordonet är för stort. Ombord Det har varit ersättningsbussar, de tar mindre folk än spårvagnen. Likvärdigt, inget har ändrats. När jag väl sitter ner är det lugnt. Byte Varken/eller el. sämre Ombyggnationen i Gamlestan. Det har varit svårt att hitta mitt byte då hållplatsen var flyttad och stod i komplett mörker. Jag har valt knutpunkter där det inte funnits några bekymmer. Det är dåligt skyltat i t.ex. Alingsås och Vara. Avstigning Det finns inte mycket att kommentera om detta med hänvisning till min dyslexi. Är ej rörelsehindrad, så har inte haft några problem.

54 Fördjupning, exempelresor

55 Upplevelse: exempel på vad som ger en lyckad resa
Exempelresor Upplevelse: exempel på vad som ger en lyckad resa Här följer exempel på vad som skapar goda resor: Citat Föraren var trevlig. De kommunicerade bra vid försening för att synka med annan buss. Utropet fungerade. (SE) Förarna kommunicerade bra med varandra och med mig. De organiserade hur länge den andra skulle vänta så att de kunde byta passagerare samt att föraren informerade oss passagerare när han råkade köra fel väg. (SE) Utropen var bra, en aning låga volymmässigt men man hörde i alla fall. Jag fick sitta och kom dit jag skulle. (SE) Att tågen väntade in på varandra. Missar man tåget så är det en timmas väntan. Det var ett snabbt byte med ledsagarservicen I Herrljunga. Från perrong 3 till 4. Tågvärdarna står där och får allt att flyta på, de säger vilket tåg man ska ta. (SE) Allt fungerade. Inget var besvärligt. Fräscha vagnar, toaletter, inget väsen. Det gick smidigt. (HÖRA) Displayen ombord var tydlig och högtalarutropet var högt. Det är allt jag behöver för en bra resa. (HÖRA) Bra tid (när) bussen går. Inga svårigheter att gå på och av. (HÖRA) Föraren var trevlig och hon tog sig tid att försöka klura ut hur liften fungerar. (RÖRA SIG) Rampen fungerade. (RÖRA SIG) Det fanns gott om plats ombord. (RÖRA SIG) Det var inga väntetider. Jag kom i tid. Vagnen var nästan tom och skylten var igång. (TOLKA) Hållplatsutropet var på och eftersom jag som dyslektiker har svårt att läsa displayerna då texten åker förbi snabbt, var det trygghetsgivande då jag fick det bekräftat när jag skulle av. (TOLKA) Displayen funkar. Chauffören var jättetrevlig. Chaffisen visade vägen till hållplatsen så jag hittade rätt. (TOLKA)

56 Upplevelse: exempel på vad som ger en mindre lyckad resa
Exempelresor Upplevelse: exempel på vad som ger en mindre lyckad resa I några fall skapar vissa exempelresor missnöje, i några fall är samma person missnöjd med flera resor. Här följer exempel på vad som skapar missnöje: Citat Kortläsaren var inte igång på tåget och tåget var 30 minuter försenat. Förbättra kortläsarna och biljettsystemet. Kortläsarna borde inte spontant bli obrukbara. Biljettsystemet är krångligt att lära sig, speciellt hur det fungerar mellan olika zoner. (SE) Jag skulle åka från Olskrokstorget till Ullevi Södra: Spårvagnen tog istället snabbspåret till Centralstationen utan att ropa upp någonting i högtalarna. Fick då byta till 8an och åka till Ullevi Södra. (HÖRA) Rampen var trasig (ur funktion) Det stod en tidningsvagn i vägen på handikappsplatsen. Det fanns ingen tydlig markering på hållplatsen var jag skulle stå för att jag skulle stå för en smidig på och avstigning. Det var en hög nivåskillnad mellan spårvagn och hållplats. Det skulle vara bra ifall reseplaneraren kunde berätta hur mycket "tillgänglighet" ett fordon har. T.ex. Om det finns plats ombord, om den är funktionsanpassad och om rampen fungerar. Samt att man skulle kunna ha en tydlig markering på hållplatsen så man vet var man smidigt kan stiga på och av fordonet. (RÖRA SIG) Påstigningen fungerade mindre bra. Kvinnan med barnvagnen ville först inte flytta på sig samt att chauffören blev otålig för att det tog lång tid att stiga på. Chauffören parkerade så att det stod en bänk i vägen när jag skulle av bussen. Man skulle kunna utöka utrymmet i mitten av bussen och utbilda chaufförerna i att ta hänsyn till folk i rullstol. (RÖRA SIG) Rampen gick sönder. Personalens bemötande - de hjälpte till bra när rampen gick sönder och anmälde felet direkt. (RÖRA SIG) Det var mycket försenat på grund av ombyggnad vid Gamlestadstorget. Västtrafiks personal visste inte så mycket mer än oss resenärer. (TOLKA) Det fanns ingen display på fordonet, gick inte att höra utropen för de var otydliga. Det var mellanrum mellan plattformen och fordonet. Åkte första framlänges men sen bytte tåget spår och då plötsligt fick jag åka baklänges. Jag blev osäker på var jag var och om jag satt på fel fordon. Det borde vara bättre skyltning på både fordon och plattform. (TOLKA)

57 Upplevelse av att planera resan, ta sig till och vänta på hållplatsen
Exempelresor Upplevelse av att planera resan, ta sig till och vänta på hållplatsen Det var enkelt att planera resan så att den passade mig och mitt funktionshinder Det var enkelt att förstå om fordonet var anpassat till mig och mitt funktionshinder Det fungerade bra att ta sig till hållplatsen med hänsyn till mitt funktionshinder Det fanns bra information om linjer, tider och priser vid hållplatsen Hållplatsen var anpassad till mitt funktionshinder Totalt 4,4 4,2 3,7 4,1 Svårt att se 4,5 4,6 4,3 3,9 4,0 Svårt att höra 3,8 Svårt att röra sig 3,6 Svårt att tolka 3,5 OBS! Ovanstående tabell avser ge en övergripande bild av nöjdhet med exempelresorna genom medelvärden. Baserna är små för långtgående slutsatser. Basen är samtliga resor, samma respondent finns därför med flera gånger.

58 Upplevelse vid påstigning
Exempelresor Upplevelse vid påstigning Det var enkelt att betala för resan Fordonet var anpassat till mitt funktionshinder Linje och destination var tydligt skyltat på fordonet Det var enkelt att stiga ombord på fordonet Jag fick ett trevligt och korrekt bemötande av föraren/ombord-personal när jag steg ombord Det fanns tillräckligt med plats ombord Jag fick sitta eller stå bekvämt under resan Totalt 4,4 4,3 4,7 4,6 Svårt att se 4,5 4,8 Svårt att höra 3,7 5,0 4,2 Svårt att röra sig 4,9 Svårt att tolka 4,0 3,9 OBS! Ovanstående tabell avser ge en övergripande bild av nöjdhet med exempelresorna genom medelvärden. Baserna är små för långtgående slutsatser. Basen är samtliga resor, samma respondent finns därför med flera gånger.

59 Upplevelse ombord, vid byte och vid avstigning
Exempelresor Upplevelse ombord, vid byte och vid avstigning Det fanns tillräckligt med plats ombord Jag fick sitta eller stå bekvämt under resan Det var enkelt att veta var fordonet befann sig och/eller var jag skulle gå av Bemötandet från förare/ombord-personal var trevligt Resan innebar inga förseningar eller inställda fordon Det var enkelt att byta fordon utifrån mitt funktionshinder Det var enkelt att stiga av fordonet Totalt 4,6 4,4 4,8 4,1 4,3 Svårt att se 4,5 4,7 Svårt att höra 4,2 5,0 3,9 Svårt att röra sig Inga byten i resorna Svårt att tolka 4,9 3,2 OBS! Ovanstående tabell avser ge en övergripande bild av nöjdhet med exempelresorna genom medelvärden. Baserna är små för långtgående slutsatser. Basen är samtliga resor, samma respondent finns därför med flera gånger.

60 En persons upplevelse av exempelresorna – svårt att se
Del Sagt om delen Totalt intryck Det har gått bra för jag har kommit dit jag ska. Jag har inte upplevt några större skillnader på kollektivtrafiken i sig. Det är mer att jag åkt på ställen jag inte är lika van vid. Positivt Det har varit utrop på de flesta fordonen. Förarna har varit hjälpsamma. På- och avstigning har fungerat bra. Negativt Vid vissa tillfällen har bältena varit söndriga. Förarna har ibland varit ohjälpsamma även om de i regel gjort ett bra jobb. Om jag åker hemifrån är vägen till hållplatsen lång och längst en trafikerad väg som jag behöver en ledsagare för annars är det för farligt. Jag vill inte bli påkörd. Vid Kinna var det en okänd plats och det var mörkt. Det gjorde det svårare att se. Det var svårt att orientera sig till rätt hållplats. Övrigt om resorna Jag har inte gjort så många annorlunda resor så jag är lika bekväm som alltid. Intryck av anpassat nät Det har gått bra, så de är självklart skönt. Jag utmanade mig själv lite när jag åkte till Kinna vilket var roligt. Önskemål Flytta ner tidtabellerna, det är svårt att se dom när dom sitter högt upp. Se till att hemtjänsten är kopplad till kollektivtrafiken. Det hade varit bra om man kunde få dom att möta en vid olika hållplatser. Viktigaste önskemålet Då jag bor långt från centrum och behöver gå 1,5 km till hållplatsen skulle det hjälpa mig ifall hemtjänsten skulle kunna åka den vägen. Exempelresor

61 En persons upplevelse av exempelresorna – svårt att höra
Del Sagt om delen Totalt intryck Det har varit en del negativa delar av dem, förövrigt har det varit bra. Positivt Tiderna i sig på exempelresorna har fungerat bra. De (fordonen) brukar inte komma i tid under de vanliga resorna. Exempelresorna höll tiden bra. Negativt Jag har inte hört högtalarutropen, det har mest blivit ett hopplock av ord. Det inkluderar alla högtalare. Vissa tidtabeller stämmer inte överens med apparna "JustInTime" och Reseplaneraren. Vid krångel har det inte funnits visuell reseinformation (tex. En buss som måste byta färdväg). När vagnen bytt resväg har det inte funnits någon visuell information om detta på displayen. Övrigt om resorna Det är som vanligt lätt att byta. Men det har mycket att göra med att jag känner till linjerna. Motorn på spårvagnarna har neutraliserat ljudet av högtalarutropet. Visuell presentation av vad som sägs i högtalaren hade förenklat, en textremsa i displayen. Intryck av anpassat nät Det var positivt i helhet, jag har kommit fram till målet/ destinationen. Önskemål Ge samma textinformation på spårvagnarna som det finns på hållplatserna. Förtydliga tågen så man vet exakt hur de går, var de går. Ge folk extra tid vid byten, bra för folk med funktionshinder. Viktigaste önskemålet Displayerna med reseinformation på spårvagnarna. Exempelresor

62 En persons upplevelse av exempelresorna – svårt att röra sig
Del Sagt om delen Totalt intryck Det har fungerat mindre bra, ramperna på fordonen fungerar ej. Det är kallt att vänta på nästa spårvagn när det inte kommer en anpassad vagn. Positivt Att man kan ta en vagn utan att förboka en sådan som man gör med färdtjänsten. Negativt Alla spårvagnar är inte anpassade till mitt funktionshinder, det finns bara en plats för funktionshindrade. Det kan finnas en annan med rullstol på vagnen och då kan jag inte åka med. Det är kallt vid hållplatsen- man skulle kunna värma dessa med infra-värme. Kortläsaren är för högt placerad vilket gör det svårt att stämpla. Det finns ingen markering på hållplatsen och jag har inget företräde på vagnen. Det var obehagligt att be folk flytta på sig för att jag ska stå där jag har min plats. Föraren kör innan man hinner stå på hållplatsen, rullstolen rullar då iväg och jag kan köra på någon. Övrigt om resorna Det fanns flera platser för funktionshindrade på de nyare vagnarna, numera finns det bara en plats. Intryck av anpassat nät Jag skulle ge det en 2:a på skalan, det är inte tillgängligt. Det känns som att det kollektiva nätet inte är ett färdsystem som är avsett för mig. Känns som att andra resenärer inte tycker jag ska åka kollektiv och att jag borde välja ett annat färdmedel. Det är skillnader på olika platser, de har olika nivåskillnader på perrongerna. Det finns ingen markering på hållplatsen om var jag skall stå. Rampen på fordonen är ofta sönder och insteget är för högt. Om insteget var längre kanske inte rampen skulle behövas. Önskemål Jag skulle ha en markering på hållplatsen som visar var man effektivt kan gå på och av bussen. Uppdatera reseplaneraren till realtid. Tydlig info på vagnen att lämna tillträde för rullstol. Anpassa vagn och hållplats I nivå för att slippa använda rampen. Samt att informera chaufförerna att dom inte ska börja köra innan man kommit på plats i vagnen. Viktigaste önskemålet Att ha en jämn nivå från perrong till spårvagn, så att man kan skippa rampen. Exempelresor

63 En persons upplevelse av exempelresorna – svårt att tolka
Del Sagt om delen Totalt intryck Det har varit okej. Jag är orolig i mig själv. När jag blir stressad så läser jag inte instruktioner rätt. Annars har det gått bra. Positivt Tågvärden pekade varit jag skulle gå. Hittar inte riktigt så det var bra. Appen fungerar bra för mig idag (för planering av resor). Negativt Avståndet mellan plattform och fordon. Det var dåligt skyltat åt vilket håll man ska. Jag blir orolig, pressas pga. att det är dålig skyltat. Det är dåligt skyltat i t.ex. Alingsås och Vara (vid byten). Övrigt om resorna När jag väl sitter ner (ombprd) är det lugnt. Mellanrummet mellan plattformen och fordon är för stort. Intryck av anpassat nät Nya tåget med display i taket och hållplatsutropet är bra (Kinnekulletåget). Det är lättare att hoppa på tåget då det var flera steg. Tågvärdarna, de är så lätta att fråga. Det är inget besvärligt och de är väldigt hjälpsamma. Annars att det är stressigt. Jag måste tänka på så mycket. Det blir rörigt. Så blir det när det är dåligt skyltat. Önskemål Det borde vara bättre skyltat på fordon och hållplatser. Tåget från Alingsås till Borås framförallt. Sätta dit en bättre display och ett tydligare utrop/röst. Viktigaste önskemålet Display och utrop på fordon är viktigt så man kan förbereda sig för att gå av. Exempelresor


Ladda ner ppt "Funktionshindrades syn på resande i kollektivtrafiken"

Liknande presentationer


Google-annonser