Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träff Miljökonsulter 2010-12-14 Rune Brandt. Miljöskydd Länsstyrelsen Miljöinspektörer kommun Branschspecifik TVL Länsmiljöträff Miljöchefer 2 ggr/år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träff Miljökonsulter 2010-12-14 Rune Brandt. Miljöskydd Länsstyrelsen Miljöinspektörer kommun Branschspecifik TVL Länsmiljöträff Miljöchefer 2 ggr/år."— Presentationens avskrift:

1 Träff Miljökonsulter 2010-12-14 Rune Brandt

2

3 Miljöskydd Länsstyrelsen Miljöinspektörer kommun Branschspecifik TVL Länsmiljöträff Miljöchefer 2 ggr/år Miljökonsultträffar 1-2 ggr/år Miljöchefer företag 1 ggr/år Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund Miljösamverkan Skåne Kommunbesök vart 3:e år Företagen

4 Omvärlden - Reglering av industriutsläpp Kommittédirektiv 2010:113 Miljödepartementet Särskild utredare 2011-12-31 - föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp ska genomföras i svensk rätt. - analysera om de svenska reglerna om miljöskador behöver förtydligas. - analysera systemet för omprövning av miljöfarliga verksamheter och lämna förslag som behövs för att skapa ett system som möjliggör omprövningar med den frekvens som EU-rätten kräver. - analysera och föreslå hur frivilliga tillstånd lämpligen regleras.

5 Omvärlden - Ny miljötillsynsförordning - beslut januari - träder i kraft 1/3 2011 Positivt Ny struktur som är mer överskådlig och ändamålsenlig Tydligare både för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare Lättare att förstå hur tillsynsansvaret är fördelat Tillsynsvägledning En tillsynsmyndighet Förslag Tillsynsvägledande myndighet får begära att en länsstyrelse som överlåtit den operativa tillsynen till en kommun ska återkalla överlåtelsen. Den kommunala nämndens förutsättningar att bedriva tillsyn över objektens hantering av kemiska produkter.

6 Omvärlden – MPD-koncentration Landshövdingarna diskuterar underlaget och remissvaren torsdag 9 december. Efter nyår kommer miljödepartementet att ta fram en förordning. Remiss 3 månader (februari-april). Genomförande den 1 januari 2012.

7 Omvärlden – Överlåten Miljöbalkstillsyn Beslut 2010-12-10 Sevesoanläggningar Flygplatsen Pappersbruket Klippan Avfallsdeponi

8 Omvärlden – Sevesotillsyn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket Arbetsmiljöverket www.seveso.se För de verksamheter som omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samtidigt är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska ansvaret för tillsyn följa den fördelning som gäller enligt miljöbalken. Formellt svar Praktisk lösning Översyn aviserad i budgetpropositionen 1-2 år

9 Omvärlden – JO-beslut 2010-12-10 Stadex, Seveso, Säkerhetsrapport TV4 Handlingsprogram Bilaga till bilagan Länsstyrelsens slutsats:Kräva in mer handlingar! Hur benämner vi handlingarna!

10

11 Gamla tillstånd Ny fas under 2010 Plats 1-50 på ”listan” Uppmaning att före 2010-09-30 genomföra samråd Miljöbalken

12 Omprövningsuppdraget forts.

13 Frivillig omprövning Föreläggande om att ompröva villkor i tillståndet

14 Utredningsavstånd Plats för arbete – Omgivningspåverkan Meddelande 4/1982 (Arbetarskyddsstyrelsen, Industriverket, Naturvårdsverket, Planverket, Socialstyrelsen) Bättre plats för arbete Allmänna råd 1995:5 (Naturvårdsverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen)

15

16 Länsstyrelsen Företag Kommun Företag


Ladda ner ppt "Träff Miljökonsulter 2010-12-14 Rune Brandt. Miljöskydd Länsstyrelsen Miljöinspektörer kommun Branschspecifik TVL Länsmiljöträff Miljöchefer 2 ggr/år."

Liknande presentationer


Google-annonser