Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska fakulteten. Regleringsbrevet Är regeringsbeslut som beskriver bland annat universitetets –Anslagstilldelning inom GU och FO –Ersättning per.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska fakulteten. Regleringsbrevet Är regeringsbeslut som beskriver bland annat universitetets –Anslagstilldelning inom GU och FO –Ersättning per."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska fakulteten

2 Regleringsbrevet Är regeringsbeslut som beskriver bland annat universitetets –Anslagstilldelning inom GU och FO –Ersättning per HST och HPR per utbildningsområde –Antal helårsstudenter, antal examinerade etc på vissa utbildningar –Forskning och utbildning på forskarnivå –Etc.

3 Takbelopp Lärosätena får ersättning från staten för sina studenter (helårsstudenter) och deras avklarade poäng (helårsprestationer). Takbeloppet motsvarar den högsta ersättning för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som ett universitet eller en högskola sammantaget kan erhålla under ett budgetår.

4 Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer; 1.Universitet och högskolor har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom tilldelade utbildningsområden upp till takbeloppet 2.Antalet helårsstudenter = antalet studenter som påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens antal högskolepoäng dividerat med 60. Helårsprestationer = antalet godkända högskolepoäng på kursen eller delkursen dividerat med 60. 1,5 högskolepoäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. 30 högskolepoäng motsvarar 20 veckors studier som är en termin. Regleringsbrevet forts.

5 Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer forts. 3.Om ett universitet eller en högskola redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet (s.k. överproduktion), får överproduktionen sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. 4.För ett lärosäte avses med ett anslagssparande de anslagsmedel av ett ramanslag som vid budgetårets slut inte har utnyttjats (max 10 % av takbeloppet) 5.Såväl överproduktion som anslagssparande får föras över till följande budgetår, om inte regeringen beslutar annat. Regleringsbrevet forts.

6 Takbelopp UmU 2010-2014 Takbeloppet för UmU överskrids med 41 mkr år 2014. För åren 2013-2014 har UmU överskridit takbeloppet med 79 mkr. Ingen ersättning från staten utan en överproduktion som universitetet får behålla för senare reglering. Fortsatt minskat HST i syfte att anpassa volymen till takbeloppet.

7 Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU år 2015 Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen till fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan har skett utifrån nedanstående. 1.Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/Lärarhögskolan. 2.I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas infördes en ny parameter år 2014. Ett medelvärde av de senaste tre årens differens mellan tilldelad ram och utfall, där ett överskridande av ram inte räknas in, beräknas. 3.Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, arkitektprogrammet, m.fl.).

8 Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts. 4.Medel ges för ny volym år 2015 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition inför 2015. Här ingår de volymförändringar som föreslås i budgetpropositionen avseende lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor. 5.Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultetsnämnds/Lärarhögskolans andel av inaktiva studenter. 6.15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. -Forskningsanknytning (disputerade lärare). (50% hämtades enl tidigare modell och 50% från BPS. Inför budget 2016 kommer samtliga uppgifter att hämtas från BPS.) -Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). -Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). -Samverkan (externa examensarbeten, kommer möjligen att kompletteras med praktik/VFU till ett senare budgetår).

9 Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts. 8.Proportionell justering utifrån tillgängliga medel (årets ram+sparande). 9.Budgetjustering efter regleringsbrev 233 högskoleplatser totalt till universitetet medicinska fakulteten 6 nybörjarplatser barnmorskeprogrammet och 10 nybörjarplatser på specialistsjuksköterskeprogrammet. Innebar en anslagsökning på +2,4 mkr

10 Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts. Budgetramar grundutbildning år 2015 samt preliminära budgetramar 2016−2017, exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning år 2015─2017 (tkr). Budget 2015 innefattar budgetjustering efter regleringsbrev. I den preliminära budgetramen för år 2016 ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer höjs med 1,26 procent. 2017 års budgetram är angivna i 2016 års prisindex.

11 Takbelopp Medicinska fakulteten (tkr)

12 Helårsstudenter (HSTK) Helårsstudenter beräknas på antalet förstagångsregistrerade och fortsättningsregistrerade studenter inom grundutbildning per kalenderår. Helårsstudent = antal registrerade* kurstillfällets hp/60hp Exempel på uträkning. En kurs om 30 hp har 100 studenter. Antal registrerade studenter (100) delat med 60 hp ger talet ca 1,67 som multipliceras med 30, det vill säga kurstillfällets poäng. Detta ger 50 helårsstudenter.

13 Exempel Kurs HT12 registrerade HT12 Antal hp VT13 registrerade VT13 Antal hp HT 13 registrerade HT13 Antal hp Summa Anatomi Antal studenter som är registrerade Räknas på de veckor som går över till 2013 Antal studenter som är registrerade Räknas på hela kursens hp Antal studenter som är registrerade Räknas på de veckor som ligger på 2013 Anatomi 30 hp ht12 27 hp vt13 3 hp 1515/60*3hp= 0,75 HST 1515/60*30 hp= 7,5 HST 1515/60*27hp =6,75 HST 0,75+7,5+ 6,75= 15 HST Antal veckor styrs av hur kursveckorna är inlagda i Selma när kurstillfället skapades. Om man går in i KA13 i Ladok och bockar för rutan” Visa HST-bidrag” så får man fram aktuella uppgifter hur fördelningen är för kursen.

14 Helårsprestationer (HPRK) Helårsprestationer beräknas på summan av alla presterade högskolepoäng under ett kalenderår. Helårsprestation = summa hp/60 där summan är samtliga hp på kursen presterade av studenterna under ett kalenderår. Exempel på uträkning: En kurs om 30 hp har 100 studenter där 80 studenter har tagit alla 30 hp, medan 12 studenter bara tagit 25,5 hp och 8 har inte något presterat några högskolepoäng. Detta ger (80*30)+(12*25.5)=2706. Genom att dela 2706 med 60 får man 45,1 helårsprestationer. Prognos för HPR beräknas centralt på fakulteten utifrån tidigare års utfall för respektive utbildningsområde.

15 Årshjul HST 2015

16 Mallar


Ladda ner ppt "Medicinska fakulteten. Regleringsbrevet Är regeringsbeslut som beskriver bland annat universitetets –Anslagstilldelning inom GU och FO –Ersättning per."

Liknande presentationer


Google-annonser